Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N c l p - T do - H nh phúc NÔNG THÔN ------- ----- S : 78/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T CHI N LƯ C NGHIÊN C U LÂM NGHI P VI T NAM N NĂM 2020 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh (s 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000) c a Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Chi n lư c phát tri n lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2006-2020 ư c phê duy t theo Quy t nh s 18/2007/Q -TTg ngày 05/02/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c nghiên c u lâm nghi p Vi t Nam n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Hi n tr ng nghiên c u lâm nghi p Vi t Nam a) Thành t u Trong th i gian qua, nghiên c u khoa h c lâm nghi p ã óng góp ngày càng nhi u và có hi u qu vào s phát tri n c a ngành lâm nghi p nói riêng, s phát tri n nông nghi p và phát tri n nông thôn nói chung. Nghiên c u ng d ng và chuy n giao công ngh , k c công ngh nh p ư c tăng cư ng, góp ph n rút ng n th i gian nghiên c u và ph c v có hi u qu cho s n xu t. S công trình ư c áp d ng vào s n xu t tăng t 27% giai o n 1976-1990 lên 41% giai o n 1991-1995, 53% giai o n 1996-2000 và 56% giai o n 2001-2004. S ơn v tham gia nghiên c u ngày càng tăng, u tư cho nghiên c u ư c c i thi n, m c u tư tăng, ngu n v n phong phú hơn; ngoài ngu n v n ngân sách nhà nư c cho nghiên c u khoa h c, các d án h p tác qu c t : Các d án b o v và phát tri n r ng do nư c ngoài tài tr , chương trình PAM và m t s chương trình qu c gia cũng óng góp áng k cho nghiên c u khoa h c lâm nghi p như: 327, 661, …
 2. Trong m t s lĩnh v c mũi nh n như ch n t o gi ng, nhân gi ng … thành t u nghiên c u c a Vi t Nam ã t ư c trình c a các nư c trong khu v c và m t s nư c tiên ti n. K t qu nghiên c u ã ư c áp d ng r ng rãi trong th c ti n s n xu t. Nhi u gi ng qu c gia, gi ng ti n b k thu t i v i B ch àn, Keo, Phi lao… có năng su t cao và kh năng ch ng ch u ã ư c công nh n. Công ngh mô hom ã tr thành k thu t khá ph bi n t o cây con hàng lo t có ch t lư ng ng u. Nh ng thành t u t ư c trên m t s lĩnh v c c th : - Phân lo i t r ng, ánh giá v ti m năng và thích h p c a t iv im ts loài cây tr ng r ng ch y u, phân h ng t, phân chia l p a. - Phân lo i th m th c v t r ng Vi t Nam, xác nh c i m ch y u các h sinh thái r ng lá r ng thư ng xanh, r ng lá kim, r ng r ng lá, r ng trên núi á vôi, r ng ng p m n. - ánh giá a d ng sinh h c các h sinh thái r ng Vi t Nam; các loài c h u, quý hi m có nguy cơ b tuy t ch ng; xu t các phương th c b o t n và ã b o t n m t s ngu n gien. - Xây d ng cơ s khoa h c công ngh qu n lý b n v ng r ng t nhiên. - Xác nh các loài cây tr ng r ng trên t tr ng i núi tr c; C i thi n gi ng, nhân gi ng, k thu t thâm canh r ng tr ng t năng su t cao (Keo, B ch àn). - xu t công ngh ch bi n g r ng tr ng (s y, ch x , ván nhân t o, băm dăm,…), b o qu n m t s lâm s n. - Xác nh các tính ch t cơ b n c a g làm cơ s s d ng và phân chia các nhóm g . - D báo th trư ng lâm s n và xu t m t s lu n c xây d ng chính sách lâm nghi p làm ng l c phát tri n ngành. - Ban hành hàng trăm tiêu chuNn Nhà nư c và tiêu chuNn ngành, quy trình, quy ph m k thu t. b) V nh ng thi u sót và t n t i: M t trong nh ng t n t i l n trong nghiên c u khoa h c v lâm nghi p là s các k t qu nghiên c u ư c ưa vào s n xu t còn h n ch và nghiên c u chưa áp ng k p th i yêu c u c a s n xu t. Nguyên nhân ch y u ư c xác nh là: - Công tác thông tin, d báo phát tri n ngành còn y u và thi u m t chi n lư c nghiên c u khoa h c công ngh cho ngành, vi c xác nh phương hư ng, m c tiêu nghiên c u và l a ch n các tài ưu tiên chưa chuNn xác, hi u qu nghiên c u chưa cao, chưa g n ch t v i th c ti n s n xu t và th trư ng. Còn nhi u kho ng tr ng trong nghiên c u như: các nghiên c u cơ b n t o ra gi i pháp k thu t và công ngh m i; nghiên c u qu n lý tài nguyên r ng và t r ng; nghiên c u v t ch c và qu n lý ngh r ng; v th trư ng lâm s n; v nh giá r ng
 3. và các d ch v môi trư ng c a r ng; nghiên c u liên quan n bi n i khí h u: các tác ng và các gi i pháp thích ng, nghiên c u áp d ng các ti n b k thu t và công ngh c a nư c ngoài... - T ch c nghiên c u chưa h p lý. Trong quá trình xây d ng k ho ch nghiên c u chưa chú ý n i tư ng cây r ng có chu kỳ s n xu t dài ngày, tài nghiên c u thư ng b gián o n, chia c t. Chưa có s tham gia c a ngư i s d ng k t qu nghiên c u trong quá trình xác nh n i dung, tri n khai th c hi n và ánh giá k t qu nghiên c u. - Thi u ng l c cho nghiên c u và áp d ng ti n b k thu t vào s n xu t. Các chính sách hi n t i chưa th c s khuy n khích, thúc Ny nghiên c u khoa h c, nh t là chính sách ãi ng , s d ng cán b nghiên c u khoa h c chưa có s c h p d n cán b gi i làm nghiên c u lâm nghi p, h n ch tính năng ng, t ch và sáng t o. - Cán b nghiên c u thi u, y u và chưa ng b , nh t là l c lư ng nghiên c u các a phương và cơ s ; chưa hình thành các t p th các nhà khoa h c theo t ng lĩnh v c chuyên môn v i các trình khác nhau và ít tính k th a; khi chuy n sang cơ ch th trư ng và lâm nghi p chuy n hư ng sang lâm nghi p xã h i, i ngũ cán b chưa ư c trang b ki n th c và phương pháp ti p c n phù h p nên ít nh y bén và hi u qu nghiên c u th p. - S ph i h p gi a các nhà khoa h c, các cơ s nghiên c u, gi a nghiên c u v i ph c p và s n xu t, ào t o chưa ch t ch . Chưa có s ph i h p ch t ch gi a các chương trình khoa h c công ngh v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i và chương trình phát tri n ngành. Hi u qu kinh t c a các ho t ng nghiên c u và chuy n giao công ngh chưa ư c chú ý úng m c. - i u ki n nghiên c u v a thi u v a l c h u. Trang thi t b thí nghi m chưa áp ng yêu c u; r ng nghiên c u, thí nghi m chưa có quy ch qu n lý phù h p. Kinh phí cho nghiên c u r t th p và cách xa yêu c u. 2. T ch c nghiên c u lâm nghi p a) H th ng t ch c nghiên c u: H th ng các t ch c nghiên c u khoa h c lâm nghi p ã hình thành khá ng b , trong ó Vi n Khoa h c lâm nghi p Vi t Nam là t ch c nghiên c u ch y u, là cơ quan nghiên c u lâm nghi p u ngành. ã hình thành m t s t ch c nghiên c u khoa h c lâm nghi p c l p thu c H i Khoa hoc k thu t lâm nghi p Vi t Nam và các Trư ng i h c lâm nghi p Vi t Nam. Nhi u cơ quan, t ch c có liên quan trong ngành lâm nghi p cũng ã tham gia nghiên c u khoa h c lâm nghi p. Tuy nhiên, ti m năng nghiên c u, nh t là các Vư n qu c gia và các cơ s lâm nghi p nhìn chung chưa ư c phát huy, m t s lĩnh v c c n thi t ít ư c chú ý u tư nghiên c u, các cơ s s n xu t kinh doanh lâm nghi p nói chung chưa có u tư tho áng cho nghiên c u lâm nghi p.. - Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam là cơ quan nghiên c u lâm nghi p thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ư c thành l p vào năm 1961 và t ch c l i vào năm 1988. Trư c năm 1988, trên cơ s tách ra t Vi n khoa h c lâm nghi p cũ, ã có
 4. các t ch c nghiên c u khoa h c lâm nghi p ho t ng c l p là: Vi n Lâm nghi p, Vi n Công nghi p r ng, Vi n Kinh t lâm nghi p tr c thu c B Lâm nghi p (và T ng c c lâm nghi p). Ch c năng, nhi m v c a Vi n Khoa h c lâm nghi p hi n nay bao g m: nghiên c u khoa h c k thu t v lâm sinh, công nghi p r ng và kinh t lâm nghi p ph c v cho công tác qu n lý và s n xu t c a Ngành; xây d ng và th c hi n các chương trình kinh t - xã h i và khoa h c k thu t c a ngành; xây d ng quy ch qu n lý và các quy trình, quy ph m, nh m c, tiêu chuNn kinh t k thu t lâm nghi p; ào t o cán b trên i h c trong lĩnh v c lâm sinh và ch bi n lâm s n, b i dư ng nâng cao trình , năng l c cho cán b khoa h c k thu t và th c hi n h p tác qu c t , d ch v tư v n v khoa h c k thu t c a ngành. Vi n Khoa h c lâm nghi p Vi t Nam có H i ng Khoa h c, các phòng ch c năng, các phòng nghiên c u, các trung tâm nghiên c u chuyên , trung tâm chuy n giao công ngh và trung tâm vùng v i i ngũ cán b khoa h c a ngành, h th ng các phòng thí nghi m, nhà xư ng và trên 10.000 ha r ng nghiên c u thí nghi m. Trong nh ng năm qua, ưu th v nghiên c u khoa h c lâm nghi p c a Vi n khoa h c lâm nghi p VN v n ch y u là nh ng v n v nghiên c u cơ b n và ng d ng v lâm sinh, lâm h c. Nh ng v n v công nghi p r ng và kinh t qu n lý ngành lâm nghiêp chưa ư c quan tâm nhi u. - Các t ch c nghiên c u khoa h c c a Trư ng i h c lâm nghi p: Trung tâm môi trư ng sinh thaí ..., Trung tâm Nghiên c u cây nguyên li u gi y (nay là Vi n Nghiên c u cây nguyên li u gi y thu c T ng công ty gi y Vi t Nam), các trung tâm, các vi n c a H i khoa h c k thu t lâm nghi p là các t ch c nghiên c u khoa h c lâm nghi p v các lĩnh v c khác nhau v lâm nghi p, c bi t là các lĩnh v c v môi trư ng sinh thái r ng, v qu n lý, kinh t lâm nghi p.. Các t ch c này ã thu hút ư c nhi u cán b khoa h c k thu t lâm nghi p ang làm vi c t i các cơ quan ơn v hay ã ngh hưu vào nghiên c u lâm nghi p khá hi u qu . - Tham gia nghiên c u khoa h c lâm nghi p còn có các ơn v ho t ng trên các lĩnh v c khác nhau trong ngành lâm nghi p, như: Vi n i u tra quy ho ch r ng, 3 trung tâm k thu t b o v r ng (thu c C c Ki m lâm). (Ki m lâm vùng 1 Qu ng Ninh, vùng 2 Thanh Hoá và vùng 3 Thành ph H Chí Minh), Các trư ng trung c p và trư ng công nhân k thu t lâm nghi p, Các Vư n qu c gia và các khu b o t n thiên nhiên thu c trung ương và a phương. Các cơ s s nghi p thu c các ngành khác, như các khoa lâm nghi p c a i h c Nông lâm Thái nguyên, i h c Nông lâm Hu , i h c Nông lâm TP. H Chí Minh, i h c Tây Nguyên và m t s trư ng khác như i h c Nông nghi p I, i h c Dư c Hà N i, i h c Qu c gia Hà N i… , Các vi n nghiên c u như Vi n sinh thái và tài nguyên sinh v t, Vi n nghiên c u rau qu , Vi n Th như ng nông hoá, Vi n Chính sách và chi n lư c phát tri n nông nghi p nông thôn… cũng tham gia nghiên c u các tài và tr c ti p ph c v các chương trình qu c gia v Lâm nghi p như Chương trình 327, 661… - Các cơ s thu c kh i s n xu t kinh doanh, như: Công ty Gi ng lâm nghi p, T ng Công ty lâm nghi p Vi t Nam.. cũng tri n khai th c hi n các tài nghiên c u v các
 5. lĩnh v c khác nhau, c bi t trên các lĩnh v c v gi ng như: ch n gi ng, nhân gi ng, xây d ng vư n gi ng, r ng gi ng và nghiên c u các loài cây cung c p nguyên li u gi y. - Tham gia nghiên c u khoa h c lâm nghi p còn có các cơ s các a phương: Nông lâm trư ng th c nghi m, Trung tâm khoa h c k thu t Nông lâm nghi p, Trung tâm Khuy n nông Khuy n lâm, Lâm trư ng th c nghi m… có ch c năng, nhi m v liên quan n nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, chuy n giao công ngh hay ph c p… Nhi u t ch c qu c t ã quan tâm n nghiên c u lâm nghi p và h tr , h p tác v i các i tác trong nư c th c hi n nhi u chương trình nghiên c u lâm nghi p, i n hình như: FAO, CIFOR, APAFRI, ACIAR, CSIRO, DANIDA, JICA, SIDA, SAREC, UNDP, IUCN, TBI, GTZ… b) Ngu n l c nghiên c u: - Ngu n nhân l c: Trong nh ng năm g n ây, vi c ào t o cán b nghiên c u, gi ng d y trong và ngoài nư c ư c tăng cư ng m nh m và i ngũ th c sĩ, ti n sĩ tr trong các cơ quan nghiên c u, trư ng i h c tăng lên rõ r t. Tuy nhiên, cán b u àn trong nhi u lĩnh v c nghiên c u lâm nghi p (như: lâm h c), v n còn thi u ho c chưa t kh ng nh mình. Năng l c nghiên c u c a cán b tr v n chưa ng u và s cán b nghiên c u gi i chưa nhi u. - Trang thi t b nghiên c u nhìn chung còn l c h u so v i nhi u nư c trong khu v c và ho c so v i các lĩnh v c nông nghi p trong nư c. Ngành Lâm nghi p chưa có phòng thí nghi m tr ng i m Qu c gia ho c ư c u tư l n, t p trung. c) Cơ ch qu n lý nghiên c u: - Cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh ã có nhi u i m i, nh t là sau khi Lu t Khoa h c và Công ngh ra i; vi c xác nh k ho ch nghiên c u ã ư c chuy n t hình th c giao nhi m v sang tuy n ch n và u th u công khai, t o s c nh tranh lành m nh và bình ng gi a các thành ph n tham gia nghiên c u và góp ph n nâng cao hi u qu nghiên c u. Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh 2010 và Ngh nh 115/2005/N -CP c a Chính ph ã c p và qui nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c công ngh công l p. - V th c hi n các chương trình, tài nghiên c u: Trư c 1980, các tài ư c t p h p thành các chương trình c a ngành; t năm 1981, các chương trình ti n b k thu t có m c tiêu ư c xây d ng theo 2 c p: Nhà nư c và ngành. Ngoài các Chương trình tr ng i m c p Nhà nư c và c p ngành còn các tài c l p và các nhi m v nghiên c u thư ng xuyên. Thi u các chương trình nghiên c u dài h n phù h p v i c thù c a ngành lâm nghi p là cây dài ngày gây khó khăn không nh cho quá trình xây d ng k ho ch nghiên c u hàng năm. - Công tác qu n lý nghiên c u có s phân công ngày càng rõ hơn gi a B Khoa h c và Công ngh và các B chuyên ngành cũng như vi c phân c p gi a các nhi m v c p Nhà nư c, c p ngành và c p cơ s .
 6. - Cơ ch qu n lý tài chính trong nghiên c u ch m ư c i m i, chưa khuy n khích ho t ng khoa h c công ngh và thu hút tài năng; c i m này càng rõ trong nghiên c u lâm nghi p, vì ây là lĩnh v c c thù v i nhi u khó khăn v a bàn, th i gian dài và r i ro l n. - Cơ ch ki m tra, ánh giá, nghi m thu... tuy có nhi u c i ti n nhưng v n n ng v th t c và hình th c. - Thi u cơ ch qu n lý k t qu nghiên c u b o m các k t qu nghiên c u ư c s d ng hi u qu , thi u s ph i h p v i m ng lư i khuy n lâm ưa k t qu nghiên c u vào s n xu t. Thi u h th ng qu n lý thông tin ph c v các i tư ng khác nhau như nhà qu n lý, ho ch nh chính sách, các cơ quan nghiên c u, ào t o và các cơ s s n xu t kinh doanh. 3. M c tiêu, n i dung Chi n lư c nghiên c u lâm nghi p t i năm 2020 a) M c tiêu - M c tiêu t ng quát Nghiên c u lâm nghi p nh m góp ph n nh hư ng phát tri n lâm nghi p, th c hi n có hi u qu Chi n lư c phát tri n lâm nghi p và k ho ch t ng th nghiên c u nông nghi p Vi t Nam t i năm 2020; ph c v yêu c u công nghi p hóa và hi n i hóa nông nghi p, nông thôn Vi t Nam t i năm 2020. - M c tiêu c th + nh hư ng phát tri n ngành: Cung c p cơ s khoa h c nh hư ng phát tri n ngành theo hư ng xã h i hoá ngh r ng, ng th i phát huy ch c năng cung c p hàng hóa và d ch v môi trư ng c a r ng. + M c tiêu s n xu t lâm nghi p và b o t n a d ng sinh h c: Nâng cao hi u qu nghiên c u, g n nghiên c u khoa h c v i th c ti n s n xu t, nâng cao t tr ng óng góp c a khoa h c i v i phát tri n c a ngành t các ch tiêu sau: Nâng cao năng su t r ng t nhiên lên 1,5 l n cho nhóm cây có giá tr kinh t ; Phát tri n r ng tr ng s n xu t v i m t s loài cây ch l c có năng su t cao và b n v ng (tăng 1,5 - 2 l n); B o v và phát huy giá tr phòng h c a các lo i r ng, c bi t là r ng phòng h u ngu n và phòng h ven bi n. B o t n, phát tri n và s d ng b n v ng ngu n a d ng sinh h c, các ngu n gen c a r ng, k c các ngu n lâm s n ngoài g ; C i ti n công ngh m b o khai thác tác ng th p i v i r ng t nhiên, phát tri n công ngh ch bi n g qui mô v a và nh , a d ng hoá s d ng ngu n nguyên li u. + Tăng cư ng năng l c nghiên c u:
 7. Tăng cư ng năng l c nghiên c u và c i ti n h th ng t ch c nghiên c u, k t h p nghiên c u v i ào t o, phát tri n ngu n nhân l c, m r ng quan h h p tác qu c t nh m ưa trình khoa h c công ngh lâm nghi p t ngang t m các nư c trong khu v c. Các m c tiêu c th c n t ư c là: H th ng t ch c nghiên c u phù h p, có hi u qu ; thi t l p m i quan h ch t ch gi a nghiên c u - ào t o - ph c p. Cán b nghiên c u ư c ào t o năng l c áp ng yêu c u th c ti n và h i nh p qu c t , có các cán b nghiên c u u ngành năng l c và có tính k th a. Cơ s h t ng và thi t b nghiên c u hi n i ư c tăng cư ng phù h p v i trình chung c a khu v c. Xây d ng h th ng công ngh thông tin, có cơ s d li u m nh ph c v cho nghiên c u và tri n khai áp d ng các k t qu nghiên c u lâm nghi p vào th c ti n s n xu t. b) Ưu tiên nghiên c u: Căn c vào Chi n lư c phát tri n lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2006-2020 và Chi n lư c phát tri n khoa h c công ngh 2010 ã ư c phê duy t, các ưu tiên nghiên c u ư c s p x p theo các lĩnh v c và chia theo 3 c p ưu tiên: ưu tiên cao, ưu tiên trung bình và ưu tiên th p. Các v n ưu tiên nghiên c u ư c s p x p trong 6 lĩnh v c: 1) Quy ho ch, giám sát, ánh giá r ng và tài nguyên r ng; 2) Chính sách và th ch lâm nghi p; 3) Qu n lý r ng b n v ng; 4) Môi trư ng r ng và a d ng sinh h c; 5) Lâm h c và k thu t lâm sinh (r ng t nhiên, r ng tr ng, lâm s n ngoài g ); 6) Công nghi p r ng, B o qu n và ch bi n lâm s n. Quy ho ch, giám sát, ánh giá r ng và tài nguyên r ng, g m: + Quy ho ch s d ng r ng và t lâm nghi p t m vĩ mô và vi mô. + Nghiên c u và áp d ng các gi i pháp khoa h c công ngh tiên ti n trong i u tra, theo dõi di n bi n tài nguyên r ng. + Xây d ng h th ng h sơ qu n lý, h th ng các ch tiêu ánh giá và giám sát tài nguyên r ng. Chính sách và th ch lâm nghi p, g m: + D báo xu hư ng phát tri n lâm nghi p trong t ng giai o n (nhu c u, th trư ng, năng l c cung c p) + T ng k t th c ti n, ánh giá tình hình th c hi n các cơ ch chính sách và các chương trình, d án l n, xu t các gi i pháp, cơ ch chính sách m i v lâm nghi p, như: chính sách v xã h i hóa ngành lâm nghi p, giao t, giao r ng; các chính sách v cơ ch chia s l i ích t r ng, chính sách u tư, tín d ng và d ch v môi trư ng
 8. r ng, v vai trò c a r ng trong vi c xóa ói gi m nghèo và óng góp c a ngành trong n n kinh t qu c dân... + H th ng qu n lý nhà nư c v lâm nghi p, h th ng qu n lý r ng và t ch c s n xu t v lâm nghi p, h th ng các nh m c kinh t k thu t ngành lâm nghi p... + Phát tri n lâm nghi p trong cơ ch th trư ng. Qu n lý r ng b n v ng, g m: + Các hình th c qu n lý và phát tri n các lo i r ng. + Các phương th c khai thác s d ng r ng b n v ng, k c r ng t nhiên và r ng tr ng. + Xây d ng b tiêu chuNn qu c gia v qu n lí r ng b n v ng. Môi trư ng r ng và a d ng sinh h c, g m: + R ng v i b o v môi trư ng, bi n i khí h u và phòng ch ng thiên tai. Kh năng phòng h c a các lo i r ng. + Lư ng giá các giá tr c a r ng v môi trư ng và c nh quan. + a d ng sinh h c r ng t nhiên và nâng cao tính a d ng sinh h c r ng tr ng. + B o t n, s d ng các ngu n gien các loài ng, th c v t b n a quý hi m. + Nghiên c u phát tri n lâm nghi p ô th . Lâm h c và k thu t lâm sinh, g m: + R ng t nhiên: c i m các h sinh thái r ng t nhiên ch y u Vi t Nam; H th ng các k thu t lâm sinh nh m nâng cao ch t lư ng r ng t nhiên b thoái hoá theo hư ng thâm canh; k thu t khai thác b n v ng r ng t nhiên và ph c h i r ng sau khai thác. + R ng tr ng: cơ s khoa h c xác nh m t s loài cây kinh t ch l c cho các vùng sinh thái; c i thi n gi ng các loài cây tr ng ch y u (năng su t, ch t lư ng và tính ch ng ch u); thâm canh r ng tr ng s n xu t (g nh và g l n); cơ s khoa h c và h th ng k thu t xây d ng r ng phòng h ; các gi i pháp k thu t tr ng r ng và xúc ti n tái sinh ph c h i r ng cho m t s h sinh thái c thù (r ng ng p m n, r ng kh p); các gi i pháp qu n lý, phòng tr sâu b nh h i r ng, cháy r ng. + Lâm s n ngoài g : ánh giá tài nguyên lâm s n ngoài g (LSNG); khai thác và phát tri n b n v ng LSNG quy mô h gia ình và trang tr i; gây tr ng, ch bi n, b o qu n các loài lâm s n có giá tr kinh t và có ti m năng phát tri n. Công nghi p r ng, b o qu n và ch bi n lâm s n, g m:
 9. + Xây d ng cơ s d li u v c tính g và LSNG Vi t Nam. + ánh giá ti m năng phát tri n các ngu n nguyên li u g và LSNG. a d ng hóa s d ng ngu n nguyên li u. + Công ngh khai thác lâm s n tác ng th p r ng t nhiên; ng d ng các công ngh tiên ti n trong khai thác r ng tr ng. + Công ngh b o qu n và thu c b o qu n lâm s n an toàn v i môi trư ng. + Công ngh ch bi n lâm s n quy mô v a và nh . + Xây d ng h th ng tiêu chuNn v g và s n phNm g . Giai o n 2008 - 2010, dành ưu tiên cao cho các ch : xây d ng h th ng ch tiêu ánh giá và giám sát tài nguyên r ng; chính sách giao t, giao r ng, ng qu n lí các lo i r ng và d ch v môi trư ng r ng, chính sách hư ng l i, phát tri n lâm nghi p xã h i, nh giá r ng, xây d ng b tiêu chuNn qu c gia v qu n lí r ng b n v ng, lư ng giá giá tr môi trư ng c a r ng và c nh quan, qu n lí thiên tai và r i ro môi trư ng; c i thi n gi ng; thâm canh r ng tr ng cung c p nguyên li u g nh và c i t o r ng t nhiên và r ng tr ng nh m cung c p g l n; ánh giá th trư ng lâm s n, nghiên c u phát tri n công ngh b o qu n, ch bi n lâm s n quy mô v a và nh ... c) Tăng cư ng năng l c nghiên c u - S p x p h th ng t ch c nghiên c u + M c tiêu chính c a s p x p h th ng t ch c nghiên c u là nâng cao hơn n a hi u qu nghiên c u, h n ch trùng l p trong các tài nghiên c u. Nh ng v n tr ng y u ư c quan tâm là: nh rõ ch c năng, nhi m v c a t ng t ch c nghiên c u, t ng bư c nh hình các “mũi nh n” c a các t ch c nghiên c u trong toàn h th ng nghiên c u khoa h c lâm nghi p. Thu hút m i ngu n nhân l c trong toàn h th ng trong nghiên c u khoa h c lâm nghi p thông qua s ph i k t h p trong nghiên c u, t ch c t t thông tin nghiên c u, ào t o.. S p x p h th ng t ch c nghiên c u trong toàn qu c và trong t ng cơ quan nghiên c u cho phù h p v i tình hình, nhi m v m i. + M i quan h ph i h p c a các t ch c nghiên c u: H th ng nghiên c u nông nghi p (bao g m lâm nghi p) hi n nay ư c t ch c theo ba c p: c p qu c gia, c p vùng và c p t nh. Xu hư ng s p x p h th ng t ch c nghiên c u nông nghi p s gi m d n cơ quan nghiên c u Trung ương, m r ng cơ quan nghiên c u c p vùng và c p t nh.
 10. Trung ương, Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam là vi n nghiên c u u ngành v lâm nghi p. Vi n ã hình thành h th ng các trung tâm nghiên c u chuyên , trung tâm vùng, t o thành m t th th ng nh t trong h th ng t ch c nghiên c u c a Vi n. Trong th i gian t i, t ng bư c nâng cao tính c l p và t ch c a các trung tâm nghiên c u này nh m áp ng t t hơn yêu c u c a th c t phát tri n c a ngành. Khuy n khích phát tri n và ho t ng c a các t ch c nghiên c u khoa h c lâm nghi p khác, ngoài Vi n khoa h c lâm nghi p Vi t Nam, nh t là các t ch c nghiên c u ngoài nhà nư c. các a phương và cơ s , khuy n khích các nghiên c u mang tính t ng k t th c ti n, khuy n khích các thành ph n kinh t cùng tham gia nghiên c u lâm nghi p; có th hình thành các trung tâm nghiên c u nh ng nơi có nhu c u c p thi t và có i u ki n v ngu n l c. ưa nhi m v nghiên c u khoa h c lâm nghi p như m t nhi m v thư ng xuyên c a mình i v i các t ch c trong h th ng các Vư n qu c gia, Khu b o t n thiên nhiên, các Công ty lâm nghi p, các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. Tăng cư ng s ph i h p gi a các cơ quan nghiên c u thông qua h th ng thông tin nghiên c u chia s chung, cùng tham gia các chương trình nghiên c u, các tài nghiên c u có yêu c u trên di n r ng hay a ngành, a lĩnh v c... + V i vi c hình thành các t ch c nghiên c u a d ng, t ng bư c xác nh rõ hơn ch c năng, nhi m v c a t ng t ch c nghiên c u cho phù h p và thi t l p m i quan h c a h th ng t ch c nghiên c u. Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam ph i ưu tiên và hư ng t i các nghiên c u ón u, có tính t phá, lâu dài và cơ b n hơn, mang ý nghĩa chi n lư c. Vi n/Trung tâm vùng ch y u t p trung nghiên c u các v n c th , trư c m t c a vùng và k t h p nghiên c u nh ng v n v phát tri n chi n lư c c a vùng. Các trư ng i h c, ngoài nhi m v tham gia nghiên c u ph c v s n xu t, hư ng t i nh ng nghiên c u có tính ch t cơ b n, góp ph n nâng cao ch t lư ng gi ng d y và hoàn thi n các giáo trình. + T ng bư c hoàn thi n cơ c u t ch c nghiên c u trong cùng m t Vi n/ Trung tâm cho phù h p v i c thù nghiên c u lâm nghi p. Phát tri n các trung tâm nghiên c u trên t ng lĩnh v c, các nghiên c u chuyên , các trung tâm vùng, các trung tâm chuy n giao k thu t. Có th hình thành các t ch c nghiên c u linh ho t trong m t th i gian nh t nh như các nhóm nghiên c u chuyên và a lĩnh v c... + Chú tr ng xây d ng quan h h p tác trong nghiên c u, thi t l p m i quan h ch t ch gi a vi n nghiên c u v i các trư ng i h c, các vi n vùng và phát tri n quan h h p tác v i các t ch c trong và ngoài ngành, các t ch c phi chính ph . + Chuy n i m nh h th ng qu n lý v k ho ch và tài chính các t ch c nghiên c u, áp ng yêu c u m i c a các t ch c khoa h c công ngh t trang tr i kinh phí và doanh nghi p khoa h c. Các t ch c nghiên c u ph i hư ng t i a lĩnh v c, có năng
 11. l c c nh tranh, tham gia u th u các tài, d án trong nư c và qu c t , có uy tín liên doanh, liên k t trong nghiên c u và chuy n giao công ngh . - Phát tri n ngu n nhân l c ào t o ngu n nhân l c cho nghiên c u lâm nghi p theo nh ng nh hư ng cơ b n sau: + ào t o toàn di n, chuyên sâu và ng b : ào t o chuyên sâu ưu tiên các cơ quan nghiên c u Trung ương, ào t o toàn di n ưu tiên cho các cán b nghiên c u a phương. + ào t o ng b và hài hoà gi a cán b nghiên c u có h c v như Th c s , Ti n s v i các K sư th c hành, các K thu t viên. + Chú tr ng úng m c ào t o ngu n nhân l c n trong nghiên c u. + ào t o ngu n nhân l c cho các Vi n, cơ quan nghiên c u ph i c bi t chú ý nâng cao ch t lư ng ào t o các trư ng i h c, nh t là các trư ng i h c lâm nghi p, nông - lâm nghi p. - Tăng cư ng h t ng cơ s và thi t b nghiên c u Tăng cư ng h t ng cơ s và thi t b nghiên c u, c bi t quan tâm t i các hi n trư- ng thí nghi m, r ng thí nghi m, các h th ng vư n ươm, vư n sưu t p, vư n gi ng, các cơ s nghiên c u a phương, các trung tâm vùng, vi n vùng. Nh ng hi n trư ng nghiên c u nh v , c bi t i v i r ng t nhiên, ph i ư c duy trì lâu dài. Nghiên c u, xu t cơ ch qu n lý và s d ng r ng nghiên c u khoa h c trong các cơ s nghiên c u khoa h c và r ng nghiên c u khoa h c t i các cơ s s n xu t hay s nghi p khác. Tăng cư ng thi t b nghiên c u theo hư ng ti p c n t i nh ng phương pháp nghiên c u hi n i, tiên ti n, trong ó: + Ưu tiên các thi t b hi n i cho các t ch c nghiên c u Trung ương. + Dành các thi t b phù h p v i các nghiên c u thông thư ng và chuyên d ng b trí nghiên c u hi n trư ng a phương và cơ s . + Thi t b nghiên c u hi n i g n v i vi c ào t o các chuyên gia, k thu t viên lành ngh . - Phát tri n h th ng thông tin, xây d ng cơ s d li u nghiên c u theo các nh hư ng cơ b n sau: + u tư xây d ng các h th ng thông tin c n thi t như thư vi n, m ng internet, m ng LAN, trang Web hình thành h th ng m ng lư i thông tin có th c p nh t ư c t bên ngoài và trong n i b cơ quan nghiên c u.
 12. + Xây d ng cơ s d li u trong lâm nghi p, c bi t trong nghiên c u và xây d ng các hi n trư ng nghiên c u dài h n (long-term sites) ph c v các nghiên c u dài h n, a ngành. Quy nh c th nh ng thông tin, các cơ s d li u c n ư c c p nh t trong h th ng thông tin nghiên c u lâm nghi p sau nghi m thu m i tài do ngân sách nhà nư c u tư. d) Nâng cao hi u qu nghiên c u - Xây d ng k ho ch th c hi n chi n lư c K ho ch xây d ng ph i hư ng t i gi i quy t các v n c p bách trư c m t, ng th i ph i chú tr ng các v n nghiên c u cơ b n, lâu dài và d báo v n m i trong tương lai. Xây d ng k ho ch dài h n và trung h n, ón trư c các yêu c u c a s n xu t, m b o s ng b và mang tính k th a. Nghiên c u lâm nghi p không ch gi i quy t các v n k thu t mà c các v n xã h i, gi i quy t ng b t khâu u (gây tr ng) n khâu cu i (tiêu th ), k ho ch chi n lư c ph i ch ra ư c t m quan tr ng c a m ng lư i nghiên c u (research network) và h p tác nghiên c u gi a các ơn v trong m i cơ quan, gi a các t ch c nghiên c u trong và ngoài nư c. - Áp d ng công ngh hi n i vào nghiên c u Áp d ng các công ngh , k thu t hi n i, phù h p vào th c hi n các tài nh m tăng hi u qu , ch t lư ng và tin c y khoa h c c a các k t qu nghiên c u như công ngh sinh h c trong ch n gi ng, lai t o gi ng, nhân gi ng, ánh giá a d ng di truy n cho b o t n ngu n gen và a d ng sinh h c (k thu t chuy n gen, Isoenzyme, ch th phân t ), b o v th c v t (ch phNm sinh h c), s d ng ng v phóng x trong nghiên c u môi trư ng, công ngh m i trong b o qu n, ch bi n lâm s n… S m ti p c n v i các công ngh hi n i trong ánh giá di n bi n tài nguyên r ng, ki m soát l a r ng. - Ti p c n thông tin nghiên c u Tăng cư ng ti p c n v i các ngu n thông tin trong nư c và qu c t . Các s li u, tài li u nghiên c u c a các nhà nghiên c u ho c c a các cơ quan nghiên c u ư c qu n lý và t o cơ h i chia s , m i ngư i ư c quy n s d ng khi có nhu c u. Các ngu n thông tin luôn ư c b sung, lưu tr và chuy n giao. Các nhà nghiên c u ti p c n và c p nh t y các ngu n thông tin m i nh t thông qua n m v ng các k năng s d ng các phương ti n công ngh thông tin hi n i. Ti p c n các ki n th c b n a t ngư i dân a phương trong các lĩnh v c liên quan t i ngh r ng và qu n lý r ng. - M r ng quan h h p tác qu c t
 13. Xem phát tri n quan h qu c t là nhi m v quan tr ng nh m t o cơ h i thu n l i th c hi n các m c tiêu ã ra. Phát tri n h p tác qu c t i theo các nh hư ng sau: + Xác nh rõ các nư c, t ch c qu c t và th m nh c a h xây d ng quan h h p tác lâu dài, cùng có l i trên cơ s m i quan tâm chung. Có th phân chia thành các nhóm ch y u như: Các nư c trong khu v c Châu Á - Thái Bình Dương. Các nư c có n n khoa h c lâm nghi p tiên ti n: Ôxtrâylia, Thu i n, an M ch, Pháp, New Zealand, M , Cana a, c… Các t ch c qu c t và i tác tài tr : FAO, UNDP, IUFRO, APAFRI, CIFOR, IDRC, ACIAR, Tropenbos, Qu FORD, JICA, INBAR, IPGRI, GTZ… + Ny m nh h p tác nghiên c u song phương và a phương, c bi t các nghiên c u thu c lĩnh v c c i thi n gi ng, lai gi ng, ch bi n lâm s n, môi trư ng r ng, a d ng sinh h c. + Ny m nh ào t o cán b thông qua ho t ng h p tác qu c t . Khuy n khích xây d ng và tham gia th c hi n các d án h p tác qu c t , coi ó là cơ h i ti p c n thông tin m i, phương pháp nghiên c u và công ngh hi n i, h c h i kinh nghi m, b sung kinh phí. - Ny m nh chuy n giao công ngh Các tài nghiên c u ph i có u ra và k t qu rõ ràng (có mô hình r ng tr ng thí nghi m, gi ng m i, công ngh m i, máy móc m i…) có s c thuy t ph c. M t s k t qu nghiên c u c n thi t ph i ư c chuy n thành các quy trình hay hư ng d n k thu t có cơ h i chuy n giao. Các k thu t, k t qu m i ph i s m ư c tri n khai t di n thí nghi m ra các kh o nghi m l n hơn. Các tài có k t qu nghiên c u kh quan, có nhu c u tri n khai ti p ư c ưu tiên trong vi c b trí k ho ch nghiên c u, nh t là trong ng d ng vào th c ti n s n xu t. Tăng cư ng i ngũ khuy n lâm h v a là ngư i tuyên truy n, qu ng bá công ngh n ngư i mua, v a là ngư i chuy n giao, thông qua các l p t p hu n, hư ng d n. Ny m nh vi c liên k t gi a nhà nghiên c u, ngư i tr ng r ng, i ngũ khuy n lâm và các cơ s ch bi n sao cho các nghiên c u có m c tiêu c th và th c t hơn, áp ng các yêu c u c a s n phNm và ngư i s n xu t. c bi t lưu ý t i các lâm trư ng, công ty tr ng r ng nguyên li u, các trang tr i vì ây là nơi áp d ng nhanh các k t qu có tri n v ng. Liên k t nghiên c u v i các cơ s giáo d c, ào t o nh m b sung k t qu m i vào giáo trình gi ng d y i h c, cao h c các trư ng i h c, d y ngh và b sung ki n th c m i cho sinh viên, h c viên. M i liên k t này ư c tri n khai thông qua các tài nghiên c u h p tác và các chuyên gi ng d y. Chuy n giao công ngh là m t nhi m v c p bách c a các t ch c, các cơ quan nghiên c u trong th i gian t i.
 14. - Giám sát và ánh giá Các chương trình, tài, d án nghiên c u hi n ã ư c các cơ quan qu n lý c a các B , H i ng khoa h c B và các cơ quan nghiên c u giám sát, ánh giá nh kỳ và nghi m thu k t thúc. Trong quá trình ánh giá chú ý xem xét i u ch nh m c tiêu, n i dung nghiên c u cho phù h p; ánh giá l i ích và k t qu mong i c a tài làm cơ s ánh giá hi u qu c a tài khi k t thúc. Chú tr ng s tham gia c a ngư i s d ng k t qu tài khi ánh giá. S n phNm c a tài và k t qu chuy n giao vào s n xu t ph i ư c c bi t chú ý trong khi ánh giá tài. 4. Các gi i pháp th c hi n Chi n lư c a) Gi i pháp v t ch c - T o l p các m ng lư i nghiên c u lâm nghi p Trung ương và các vùng trao i thông tin, ph i h p c ng tác trong nghiên c u, xu t các n i dung nghiên c u a ngành. M ng lư i ư c t trong m i quan h v i các C c, V c a các B , các cơ s c p t nh. - Xác nh rõ hơn ch c năng, nhi m v nghiên c u c thù và ch y u c a các t ch c nghiên c u. - Hình thành các cơ ch h p tác thông qua các b n tho thu n, ghi nh gi a các ơn v nghiên c u và ào t o, phát tri n m i quan h h p tác song phương dư i nhi u hình th c. - nh hình các t ch c nghiên c u phù h p chuy n i thành các doanh nghi p khoa h c ho c t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí vào năm 2008 - 2009. b) Gi i pháp v phát tri n ngu n l c - Phát tri n ngu n nhân l c + Xây d ng k ho ch dài h n và th c hi n các chính sách ào t o cán b nghiên c u, c bi t là cán b tr và cán b n . ào t o cán b tr thông qua các l p t p hu n (phương pháp nghiên c u, các chuyên nghiên c u...), t o i u ki n cho cán b tr tham gia c ng tác ho c ch trì các tài trong nư c và h p tác qu c t . Ny m nh quá trình t ào t o c a các cán b tr và coi ó là trách nhi m c a chính h . T ng bư c b trí cán b nghiên c u tham gia thư ng xuyên vào các ho t ng th c ti n s n xu t và gi ng d y và ngư c l i. + L a ch n các lĩnh v c ưu tiên ào t o cán b n , c bi t trong gi ng d y, nghiên c u như: Công ngh sinh h c, ch bi n lâm s n, kinh t chính sách và môi trư ng r ng. + Quy ho ch ào t o, phân công, s d ng cán b h p lý là m t nhi m v quan tr ng c a các cơ quan nghiên c u và ư c th hi n trong các k ho ch c th .
 15. + Xây d ng các gi i pháp nâng cao ch t lư ng ào t o các Trư ng i h c và trung c p. - Phát tri n h t ng cơ s nghiên c u: có k ho ch và gi i pháp b o v , duy trì và theo dõi các hi n trư ng nghiên c u nh v , lâu dài. - Tăng cư ng thi t b nghiên c u g n v i ào t o chuyên gia, k thu t viên lành ngh và s d ng hi u qu thi t b nghiên c u ã có trên cơ s g n k t ch t ch v i các tài nghiên c u và h p tác trong s d ng thi t b . Ưu tiên các tài nghiên c u có liên quan t i s d ng trang thi t b hi n i các cơ s ã ư c trang b . - Gi i quy t t t v n kinh phí dành cho b o dư ng thi t b thông qua ngu n kinh phí ư c c p và óng góp t các tài ho c t vi c bán các s n phNm nghiên c u. c) Gi i pháp v ngu n v n - Bên c nh ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c, tăng cư ng huy ng ngu n kinh phí t các nhà s n xu t, các doanh nghi p, các nhà tài tr trong và ngoài nư c tăng thêm ngu n kinh phí cho các công trình nghiên c u lâm nghi p. - Nâng c p i ngũ cán b khoa h c, cơ s v t ch t và nh hư ng nghiên c u phù h p v i kinh t th trư ng, thông qua ó áp ng các nhu c u th c ti n s n xu t và thu hút kinh phí u tư, t o m i liên k t v i s n xu t. T ch c các nhóm nghiên c u (Research team) a ngành, năng ng, tri n khai các tài nghiên c u có hi u qu , thích ng v i òi h i c a các doanh nghi p, các nhà tài tr . - Liên k t ch t ch gi a các cơ s nghiên c u, các vi n v i các trư ng i h c và cơ s ào t o ph i h p, c ng tác nghiên c u. d) Gi i pháp v chính sách h tr Th c hi n t t các chính sách c a Nhà nư c: - Chính sách khuy n khích các nhà nghiên c u khoa h c, t o i u ki n thu n l i cho các nhà khoa h c u àn (GS, PGS, TS), các nhà khoa h c n phát huy năng l c nghiên c u c a mình. - Chia s chi phí nghiên c u và chia s l i ích thu ư c t nghiên c u ( óng góp c a nhà s n xu t và công nghi p vào nghiên c u…). Th c hi n nghiêm túc quy n tác gi , quy n s h u trí tu trong nghiên c u. - Chính sách khuy n khích các doanh nghi p u tư cho nghiên c u. i u 2. T ch c th c hi n 1. Ti n th c hi n Chi n lư c nghiên c u lâm nghi p ư c th c hi n theo 2 giai o n: 2008-2010 và 2011-2020
 16. a) Giai o n 2008-2010: - Hoàn thi n, phê duy t và gi i thi u văn b n chi n lư c nghiên c u lâm nghi p t i các i tác, các cơ quan Trung ương và a phương. - Th c hi n các n i dung c a chi n lư c nghiên c u lâm nghi p và xây d ng k ho ch hành ng nghiên c u lâm nghi p. - Thi t l p m ng lư i nghiên c u lâm nghi p, m i quan h h p tác gi a các cơ quan nghiên c u, gi ng d y có liên quan t i lĩnh v c lâm nghi p. - Xác nh các ngu n kinh phí cho nghiên c u, ti p c n v i các i tác, các nhà u tư trong và ngoài nư c, phát tri n các m i quan h h p tác qu c t trong nghiên c u, c bi t v i các t ch c qu c t có quan h truy n th ng v i Vi t Nam như t ch c SIDA, ACIAR, JICA, Tropenbos, FAO, UNDP, IUFRO, APAFRI, IUCN, CIFOR, Qu FORD... - Công b r ng rãi các ch , tài nghiên c u và tuy n ch n các cơ quan, cá nhân th c hi n. Ny m nh vi c chuy n giao k t qu nghiên c u và ti n b k thu t vào s n xu t. - T ng k t ánh giá hi u qu c a chi n lư c nghiên c u lâm nghi p giai o n 2008- 2010. nh hư ng l i, b sung và i u ch nh chi n lư c giai o n 2011-2020 cho phù h p v i th c ti n phát tri n c a xã h i và ngành lâm nghi p, c bi t v m c tiêu, các lĩnh v c ưu tiên nghiên c u trong giai o n m i. b) Giai o n 2011-2020 - T ch c th c thi các tài nghiên c u giai o n m i. - n nh h th ng t ch c nghiên c u. - T p trung th c hi n các gi i pháp nâng cao ti m l c và trình nghiên c u ngang t m các nư c trong khu v c, chú tr ng các vi n nghiên c u và trung tâm vùng. - ánh giá k t qu th c hi n chi n lư c trong toàn giai o n 2008-2020, óng góp khoa h c công ngh trong vi c hoàn thành chi n lư c phát tri n ngành và t tr ng GDP. 2. K t h p chi n lư c nghiên c u lâm nghi p v i các chi n lư c, k ho ch hành ng qu c gia có liên quan Trong quá trình th c hi n chi n lư c nghiên c u lâm nghi p, luôn xem xét k t h p v i chi n lư c phát tri n ngành, nh ng òi h i c p bách t th c ti n s n xu t thông qua các chương trình phát tri n và h tr ngành, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, k ho ch t ng th nghiên c u nông nghi p Vi t Nam, k ho ch hành ng b o t n a d ng sinh h c Vi t Nam, chi n lư c qu n lý t ng p nư c Vi t Nam và các chi n lư c khai thác có liên quan n tài nguyên r ng và ngành lâm nghi p.
 17. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c th c hi n các chương trình c a chi n lư c nghiên c u lâm nghi p v i các chương trình hành ng qu c gia v b o v và phát tri n r ng, môi trư ng sinh thái và b o v phát tri n a d ng sinh h c. 3. Phân công trách nhi m và ph i h p th c hi n chi n lư c - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B : Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, B Tài chính... và U ban nhân dân các t nh xây d ng k ho ch nghiên c u th c hi n chương trình nghiên c u lâm nghi p cho c giai o n chi n lư c và t ng năm. - Vi n Khoa h c lâm nghi p Vi t Nam, các t ch c nghiên c u khoa h c lâm nghi p khác, các t ch c có tham gia nghiên c u khoa h c lâm nghi p c th hoá chi n lư c này thành nh ng nhi m v c th , khai thác m i ngu n kinh phí h p pháp cho nghiên c u và u tư xây d ng ti m l c nghiên c u. 4. Giám sát và ánh giá vi c th c hi n chi n lư c Hàng năm, căn c vào các m c tiêu ra, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , Ngành liên quan và UBND các t nh ánh giá th c hi n chi n lư c nghiên c u lâm nghi p 2008 - 2020 và vi c th c hi n k ho ch hành ng cho t ng năm. Năm 2010, t ch c ánh giá k t qu th c hi n chi n lư c giai o n 2008 - 2010 và chuNn b nh hư ng, i u ch nh k ho ch cho giai o n sau. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, C c trư ng C c Lâm nghi p, C c trư ng C c Ki m lâm, Vi n trư ng Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H a c Nh
Đồng bộ tài khoản