Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ Thuỷ sản ban hành, để điều chỉnh Quyết định số 334/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 783/2001/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 783/2001/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 783/2001/QĐ-BTS NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 2/5/2001 CỦA BỘ THUỶ SẢN VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CHUYÊN NGÀNH THỜI KỲ 2001 - 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản; Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về quản lý xuất, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005"; Căn cứ Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Sửa đổi danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản nhập khẩu thông thường theo Quyết định 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005, cụ thể như sau: Đưa loại thuốc sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản có tên thương mại CL33 tại số thứ tự 12 trong danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản ra khỏi danh mục của Phụ lục 5 "Danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản sử dụng thông thường", để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu hàng thuỷ sản không cho phép sử dụng Chloramphenicol trong nuôi trồng thuỷ sản. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001. Nguyễn Thị Hồng Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản