Quyết định số 785/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 785/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 785/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Chính phủ In-đô-nê-xi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 785/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 785/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA VIỆN TRỢ CHO CHÍNH PHỦ IN-ĐÔ- NÊ-XI-A THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Xuất 1.000 (một nghìn) tấn gạo dự trữ quốc gia viện trợ khẩn cấp cho Chính phủ In-đô-nê-xi-a để cứu trợ các nạn nhân bị thảm họa động đất ngày 27 tháng 5 năm 2006. Điều 2. Bộ Tài chính xuất gạo dự trữ quốc gia và giải quyết số kinh phí đối với số gạo nêu trên theo quy định hiện hành về quản lý dự trữ quốc gia. Điều 3. Giao Tổng công ty Lương thực miền Nam giao sớm số gạo viện trợ khẩn cấp nêu trên cho phía In-đô-nê-xi-a. Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ ./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NN, KTTH, TH; Phan Văn Khải - Lưu: Văn thư, QHQT (3b), Hoà (38 bản).
Đồng bộ tài khoản