Quyết định số 789-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 789-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 789-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 789-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 789-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH XA L B C NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Thông báo s 99-TB ngày 21-12-1996 c a Văn phòng Chính ph v vi c l p d án Quy ho ch xa l B c Nam; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (T trình s 723-KH T ngày 17-3-1997), ý ki n c a H i ng Th m nh Nhà nư c v các d án u tư (Công văn s 2967- H T ngày 21-5-1997) và báo cáo k t lu n c a Ban Ch o Nhà nư c v công trình xa l B c Nam t i phiên h p th ba (Công văn s 1956-BC ngày 7-7-1997), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th xa l B c Nam v i các n i dung ch y u như sau: 1. Tên d án: Xa l B c Nam. 2. Hư ng tuy n: - i m u: T i Hoà L c - Hà Tây ( i m cu i c a ư ng cao t c Láng - Hoà L c). - i m cu i: Ngã tư Bình Phư c - thành ph H Chí Minh ( i m giao c t qu c l 13 v i xa l i Hàn). - T ng chi u dài c a xa l B c Nam dài x p x 1.800km, cơ b n bám theo hư ng tuy n c a qu c l 21A, 15A, 14B, 14 và 13, qua các i m kh ng ch ch y u: C u S i, Xóm Kho, Ng c L c, Tân Kỳ, Ph Châu, Tân p, Khe Rinh, Bùng, Cam L , Phà Tu n, h m H i Vân, Hà Nha, Th nh M , èo Lò Xo, Ng c H i, Kom Tum, Buôn Ma Thu t, ăk Nông, Chơn Thành. - Cùng v i vi c xây d ng xa l B c Nam, c n l p d án và ti n hành u tư xây d ng o n tuy n phía Tây t Troóc (Qu ng Bình) n Th nh M theo hư ng tuy n B Qu c phòng ngh . - B Giao thông v n t i ph i h p v i B Qu c phòng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn... chính xác hoá v trí tuy n i qua các khu v c có yêu c u c bi t v
  2. b o v an ninh qu c phòng, các công trình thu l i v các khu r ng qu c gia có liên quan. 3. Quy mô và tiêu chuNn k thu t: M t c t ngang ư c quy ho ch theo t ng o n v i quy mô t 2 n 8 làn xe và th c hi n theo t ng giai o n. Quy ho ch m t c t ngang xa l B c Nam o n Chi u dài M t c t ngang C pt c (km) quy ho ch thi t k (làn xe) (km/h) Hoà L c - Xóm Kho 90 2 60 - 100 Xóm Kho - Làng Tra 145 6 60 - 80 Làng Tra - Tân Kỳ 60 6 100 Tân Kỳ - Bùng 277 4 60 Bùng - Cam L 133 4 100 Cam L - Km 858, qu c l 1A 101 6 80 - 100 Km 858 - Hà Nha 109 4 80 Hà Nha - Th nh M 29 4 60 Th nh M - akGlei 126 2 40 - 60 akGlei - Ng c H i 53 2 80 Ng c H i - Buôn Ma Thu t 287 6 100 Buôn Ma Thu t - akNông 126 6 60 - 80 akNông - Bù ăng 58 6 80 Bù ăng - Chơn Thành 94 6 100 Chơn Thành - Bình Phư c 79 8 100 C pt c ư c chuNn xác trong giai o n nghiên c u kh thi. o n Hoà L c - Xóm Kho, giai o n 1 có m t c t ngang 2 làn xe; v quy ho ch lâu dài c n nghiên c u hư ng tuy n phù h p m b o xây d ng v i quy mô 6 làn xe. Giai o n 1 t 1998-2002 toàn b tuy n ư c xây d ng v i quy mô 2 làn xe. 4. V h th ng ư ng ngang: n i 2 tr c d c Xuyên Vi t (qu c l 1A và xa l B c Nam); n i các c a khNu phía Tây v i các h i c ng và ư ng liên ti u vùng c n thi t ph i xác nh h th ng các
  3. ư ng ngang g m 20 ư ng ngang v i t ng chi u dài 1700 km (trong ó có các tuy n ư ng c bi t quan tr ng như qu c l 6, 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 40, 47, 48, 49.. .). Quy ho ch v các h th ng ư ng ngang này c n ư c l p và xem xét trong t ng th hoàn ch nh c a m ng lư i giao thông ư ng b Vi t Nam các d án riêng. 5. Phân kỳ u tư: Vi c xây d ng xa l B c Nam ư c chia thành ba giai o n: Giai o n 1 (1998-2002): - M r ng, nâng c p k t h p v i xây d ng m i ư ng hai làn xe trên cơ s các qu c l 21A, 15, 14B, 14, 13. - Nh ng o n tuy n có a hình thu n l i thì thi t k ngay theo các tiêu chuNn bình di n, tr c d c ã ư c xác nh trong quy ho ch. Xác nh ch gi i quy ho ch và giao cho các a phương qu n lý. - Trong ba năm u (1998-2000) t p trung u tư vào o n Xóm Kho - Ng c H i (bao g m vi c nâng c p c i t o o n ư ng ngang t Xóm Kho ra qu c l 1A phát huy s h tr c a xa l B c Nam cho qu c l 1A trong mùa mưa lũ); Nâng c p m t ư ng hi n t i o n Ng c H i - Buôn Ma Thu t. - M t s vi c cũng s hoàn thành vào giai o n 1 g m: nâng c p c i t o o n Hoà L c - Xóm Kho và o n tuy n tránh H i Vân qua èo Mũi Trâu. Giai o n 2 (2002-2010): Tuỳ thu c i u ki n kinh t c a t nư c, ti p t c hoàn thành vi c xây d ng xa l B c Nam v i m t c t ngang và quy mô ư c nêu trong quy ho ch. Ưu tiên u tư xây d ng các o n có nhu c u v n t i l n, phát huy ư c hi u qu u tư và có tác d ng l n t i s phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. Giai o n 3 (sau năm 2010); Ti p t c kéo dài xa l B c Nam: phía B c lên Cao B ng (biên gi i Vi t Trung); phía Nam xu ng Cà Mau, Năm Căn t o thành m t tr c Xuyên Vi t hoàn ch nh th hai. 6. T ng m c u tư và phương th c huy ng v n xây d ng giai o n 1: T ng m c u tư ư c tính cho giai o n 1 là 10.220 t ng (không k kinh phí xây d ng h m H i Vân, v n vay OECF). T ng m c u tư ư c chuNn xác trong giai o n l p d án nghiên c u kh thi. Dùng nhi u bi n pháp huy ng v n xây d ng xa l B c Nam t các ngu n: - V n trong nư c: K t h p vi c cân i b trí ngân sách v i các bi n pháp tuyên truy n ng viên tinh th n yêu nư c trong nhân dân, óng góp s c ngư i s c c a tham gia xây d ng tuy n ư ng b ng các hình th c khác nhau.
  4. - V n nư c ngoài: Khuy n khích và kêu g i u tư nư c ngoài dư i các hình th c: vi n tr không hoàn l i, cho vay, BOT... i v i m t s công trình riêng bi t có t ng m c u tư l n (h m H i Vân, các c u l n v.v...) và các o n tuy n có hi u qu u tư cao. 7. T ch c và huy ng l c lư ng tham gia xây d ng: Các l c lư ng tham gia xây d ng xa l B c Nam g m: - Các l c lư ng chuyên nghi p. - Các l c lư ng qu c phòng. - Các l c lư ng thanh niên xung phong. - Các l c lư ng a phương, nông nhàn. Các T ng công ty xây d ng c a ngành Giao thông v n t i và các B , ngành (bao g m c các ơn v c a B Qu c phòng, Trung ương oàn) là l c lư ng ch công, k t h p v i các l c lư ng lao ng a phương và nông nhàn. i u 2. Phân giao nhi m v : - Các B , ngành có liên quan cùng v i B Giao thông v n t i ti n hành các th t c xây d ng cơ b n, trong ó bao g m vi c l p d án nghiên c u kh thi giai o n 1 xa l B c Nam công trình kh i công vào u năm 1998. - Ban Ch o Nhà nư c v công trình xa l B c Nam ph i h p v i các B , ngành ch c năng nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph phê duy t nh ng v n có liên quan n cơ ch , chính sách c bi t áp d ng cho d án. i u 3.- Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c v công trình xa l B c Nam, B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng ThNm nh Nhà nư c v các d án u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản