Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK

 1. U BAN CH NG KHOÁN NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2000/Q -UBCK Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A CH TNCH U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C S 79/2000/Q -UBCK NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH THÀNH VIÊN, NIÊM Y T, CÔNG B THÔNG TIN VÀ GIAO DNCH CH NG KHOÁN CH TNCH Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 28 tháng 11năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p U ban Ch ng khoán Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Quy t nh s 127/1998/Q -TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Trung tâm giao d ch ch ng khoán; Theo ngh c a V trư ng V Phát tri n th trư ng ch ng khoán, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Thành viên, niêm y t, công b thông tin và giao d ch ch ng khoán. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký và thay th Quy t nh s 04/1999/Q -UBCK1 ngày 27 tháng 3 năm 1999 và Quy t nh s 42/2000/Q - UBCKI ngày 12 tháng 6 năm 2000 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Phát tri n th trư ng, Giám c Trung tâm giao d ch ch ng khoán, Th trư ng các ơn v thu c U ban Ch ng khoán Nhà nư c, các bên liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Quang ( ã ký) QUY CH
 2. THÀNH VIÊN, NIÊM Y T, CÔNG B THÔNG TIN VÀ GIAO DNCH CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 79/2000/Q /UBCK ngày 29/12/2000 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh v thành viên, niêm y t, công b thông tin và giao d ch ch ng khoán. i u 2. Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. i di n giao d ch là ngư i ư c thành viên c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán c và ư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán ch p thu n làm i di n th c hi n nhi m v giao d ch t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 2. T ch c niêm y t là t ch c phát hành có ch ng khoán ư c niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 3. Tách c phi u là vi c tăng s lư ng c phi u lưu hành theo m t t l quy nh mà không làm tăng thêm v n c ph n c a t ch c niêm y t và không làm thay i t l n m gi c a c ông. 4. G p c phi u là vi c gi m s lư ng c phi u lưu hành theo m t t l quy nh mà không làm gi m v n c ph n c a t ch c niêm y t và không làm thay i t l n m gi c a c ông. 5. H th ng giao d ch là h th ng máy tính dùng cho ho t ng giao d ch t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 6. H th ng chuy n l nh là h th ng th c hi n vi c chuy n các l nh giao d ch t thành viên Trung tâm giao d ch ch ng khoán n Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 7. Giá th c hi n là giá ch ng khoán ư c xác nh t k t qu kh p l nh. 8. Giá m c a là giá th c hi n t i l n kh p l nh u tiên trong ngày giao d ch. 9. Giá óng c a là giá th c hi n t i l n kh p l nh cu i cùng trong ngày giao d ch. Trong trư ng h p không có giá th c hi n trong ngày giao d ch, giá óng c a là giá óng c a c a ngày giao d ch g n nh t. 10. Biên dao ng giá là kho ng dao ng giá ch ng khoán quy nh trong ngày giao d ch so v i giá tham chi u. 11. Giá tham chi u là m c giá làm cơ s cho vi c tính gi i h n dao ng giá ch ng khoán.
 3. 12. L nh gi i h n là l nh mua ho c bán ch ng khoán do ngư i u tư ưa ra cho ngư i môi gi i th c hi n theo m c giá ch nh ho c t t hơn. 13. Công b thông tin nh kỳ là vi c công b thông tin vào nh ng th i i m quy nh. 14. Công b thông tin t c th i là vi c công b thông tin ngay sau khi x y ra các s ki n quan tr ng, có th nh hư ng n giá ch ng khoán ho c l i ích c a ngư i u tư. 15. Công b thông tin theo yêu c u là vi c công b thông tin khi U ban Ch ng khoán Nhà nư c ho c Trung tâm giao d ch ch ng khoán yêu c u. 16. Tr m u cu i là các thi t b u vào và u ra dùng nh n ho c chuy n thông tin. 17. Giá tr tài s n ròng c a qu u tư ch ng khoán là t ng giá tr c a các tài s n và các kho n u tư do qu s h u tr i các nghĩa v n c a Qu t i th i i m tính toán. 18. Tài s n ròng c a t ch c niêm y t là t ng tài s n có tr i các kho n n ph i tr c a t ch c phát hành t i th i i m tính toán. 19. C phi u ngân qu là c phi u ã phát hành và ư c mua, bán l i trên th trư ng b i chính t ch c phát hành. Chương 2 THÀNH VIÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 3. Thành viên Trung tâm giao d ch ch ng khoán (g i t t là thành viên) là công ty ch ng khoán có gi y phép ho t ng môi gi i, ho c t doanh và ã ăng ký v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. Ch thành viên m i ư c giao d ch ch ng khoán t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 4. Công ty ch ng khoán mu n làm thành viên ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ ăng ký, bao g m: 1. ơn ăng ký làm thành viên Trung tâm giao d ch ch ng khoán; 2. B n sao gi y phép ho t ng ch ng khoán c a công ty; 3. B n sao gi y phép hành ngh c a các nhân viên kinh doanh c a công ty. i u 5. Thành viên có các nghĩa v sau ây: 1. Tuân th các quy nh v ho t ng kinh doanh ch ng khoán c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán; 2. Ch u s ki m tra, giám sát c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán;
 4. 3. N p phí thành viên, phí giao d ch, phí s d ng h th ng giao d ch; 4. N p các kho n óng góp l p qu h tr thanh toán; 5. Báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán: a) Tình hình ho t ng và tình hình tài chính theo các quy nh c a Quy ch v t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán; b) Giao d ch ch ng khoán hàng tháng trong th i h n 5 ngày u c a tháng ti p theo; c) Vi c h p nh t, sáp nh p, chia, tách, chuy n i và thành l p chi nhánh; thành viên ng ng ho t ng m t ph n ho c toàn b ; cơ c u l i công ty (n u có); d) Các thông tin có liên quan n ho t ng c a thành viên khi Trung tâm giao d ch ch ng khoán yêu c u; e) Khi phát hi n các ho t ng vi ph m pháp lu t liên quan n ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 6. Ngoài các báo cáo quy nh t i kho n 5 i u này, thành viên ph i báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán trong vòng 24 gi k t khi x y ra các s ki n sau ây: a) Tăng ho c gi m v n i u l ; b) Lâm vào tình tr ng phá s n ho c gi i th ; c) N p ơn xin tuyên b phá s n; d) Là nguyên ơn ho c b ơn c a m t v án; e) Tài kho n c a thành viên t i ngân hàng b ình ch , phong t a, ho c l nh ình ch , phong t a ã ư c h y b ; f) Chuy n tr s chính, khai trương, óng c a ho c chuy n tr s văn phòng chi nhánh; g) Giám c ho c nhân viên kinh doanh c a thành viên là i tư ng ch u s i u tra c a cơ quan pháp lu t ho c ch u phán quy t c a Tòa án. i u 6. Thành viên có các quy n sau ây: 1. S d ng h th ng giao d ch và các d ch v do Trung tâm giao d ch ch ng khoán cung c p; 2. Thu các lo i phí cung c p d ch v cho khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; 3. ngh Trung tâm giao d ch ch ng khoán làm trung gian hòa gi i khi có tranh ch p liên quan n ho t ng kinh doanh ch ng khoán;
 5. 4. ư c rút kh i thành viên sau khi ư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán ch p thu n. i u 7. 1. Thành viên c i di n giao d ch th c hi n nhi m v giao d ch t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i di n giao d ch ph i là nhân viên kinh doanh c a thành viên và ư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán c p th i di n giao d ch. Th i di n giao d ch có giá tr 2 năm và ư c c p l i theo ngh c a thành viên. 2. i di n giao d ch khi ti n hành các ho t ng c a mình t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán ph i tuân th các quy nh c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 3. Thành viên ch u trách nhi m i v i m i hành vi liên quan n vi c th c hi n nhi m v giao d ch t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán c a i di n giao d ch c a mình t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 8. 1. Th i di n giao d ch b thu h i trong các trư ng h p sau: a) Trung tâm giao d ch ch ng khoán phát hi n có s gian l n trong vi c xin c p th i di n giao d ch; b) i di n giao d ch không th c hi n nhi m v trong vòng 1 tháng mà không có lý do; c) i di n giao d ch b thu h i gi y phép hành ngh ; d) Thành viên yêu c u Trung tâm giao d ch ch ng khoán thu h i th i di n giao d ch. e) i di n giao d ch vi ph m nghiêm tr ng quy nh c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 2. i di n giao d ch ch ư c xin c p l i th sau 6 tháng k t ngày b thu h i th . i u 9. 1. Thành viên không ư c giao d ch ch ng khoán niêm y t bên ngoài Trung tâm giao d ch ch ng khoán, tr trư ng h p mua ch ng khoán lô l c a khách hàng. Thành viên ch ư c mua ch ng khoán lô l theo danh sách c ông ã ăng ký v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 2. Thành viên nh n l nh c a khách hàng t i tr s chính, chi nhánh ho c các a i m giao d ch ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. i u 10. Trư c khi m tài kho n, th c hi n d ch v cho khách hàng, thành viên ph i ký h p ng b ng văn b n v i khách hàng theo Quy ch v t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán. Thành viên ph i lưu gi h sơ khách hàng và cung c p nh ng
 6. thông tin c n thi t khi có yêu c u c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán và U ban Ch ng khoán Nhà nư c. i u 11. 1. Trư c khi nh p l nh vào h th ng giao d ch, thành viên ph i ki m tra ký qu trên tài kho n c a khách hàng theo các quy nh v ký qu b o m t i kho n 1 i u 57 Quy ch này. 2. Thành viên yêu c u khách hàng i n vào phi u l nh ngay trong ngày th c hi n giao d ch. Phi u l nh c a khách hàng ư c lưu gi theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 3. Thành viên l p và lưu gi s nh n l nh. S nh n l nh có các n i dung sau: a) Các l nh trong ngày, g m các l nh nh n ư c t tr s chính, chi nhánh và các a i m giao d ch ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n; b) Các l nh giao d ch ư c th c hi n trong ngày. i u 12. Thành viên g i thông báo cho khách hàng b ng văn b n xác nh n k t qu th c hi n l nh giao d ch c a khách hàng ngay trong ngày th c hi n giao d ch. Văn b n xác nh n k t qu th c hi n l nh ư c l p thành 2 b n chính, 1 b n g i cho khách hàng, 1 b n lưu t i tr s c a thành viên. i u 13. Hàng tháng ho c theo yêu c u c a khách hàng, thành viên ph i g i cho t ng khách hàng b n sao kê tài kho n ti n và ch ng khoán trong th i h n 5 ngày u c a tháng ti p theo ho c sau 5 ngày, k t ngày có yêu c u. i u 14. 1. Trư ng h p khách hàng mu n bán các ch ng khoán ang n m gi dư i hình th c ch ng ch , thành viên yêu c u khách hàng n p các ch ng ch ch ng khoán trư c khi t l nh. Khi khách hàng n p các ch ng ch ch ng khoán, thành viên ph i giao cho khách hàng biên lai nh n ch ng ch ch ng khoán và th c hi n lưu ký t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo Quy t nh s 05/1999/Q -UBCK3 ngày 27/3/1999 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch Lưu ký, thanh toán bù tr và ăng ký ch ng khoán và các quy nh c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 2. Trư ng h p khách hàng mu n rút các ch ng ch ch ng khoán ang có trên tài kho n, theo ơn ngh c a khách hàng, thành viên có trách nhi m làm th t c rút ch ng khoán theo quy nh c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán và giao l i các ch ng ch ch ng khoán cho khách hàng ho c ngư i ư c khách hàng y quy n. Chương 3 NIÊM Y T CH NG KHOÁN i u 15. Ch ng khoán niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán bao g m:
 7. 1. Trái phi u Chính ph ; 2. C phi u ã ăng ký niêm y t v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán 3. Trái phi u doanh nghi p ã ăng ký niêm y t v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán; 4. Ch ng ch qu u tư ã ăng ký niêm y t v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 16. 1. T ch c phát hành mu n niêm y t c phi u, trái phi u l n u ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ ăng ký niêm y t, bao g m: a) ơn ăng ký niêm y t; b) B n sao gi y phép phát hành do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p; c) Báo cáo k t qu chào bán c phi u, trái phi u ra công chúng; d) S theo dõi c ông hay ch s h u trái phi u c a t ch c phát hành; e) B n sao b n cáo b ch và b n cáo b ch tóm t t ã ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 2. Sau 5 ngày làm vi c k t ngày Trung tâm giao d ch ch ng khoán nh n h sơ ăng ký niêm y t, ch ng khoán c a t ch c phát hành ư c niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 3. Trư ng h p ăng ký niêm y t sau 1 năm k t ngày ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p phép phát hành, ngoài h sơ quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c phát hành g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán các báo cáo tài chính trong 2 năm liên t c g n nh t, bao g m: b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, thuy t minh báo cáo tài chính (kèm theo ý ki n ki m toán c l p). Trung tâm giao d ch ch ng khoán xem xét gi i quy t trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n h sơ xin phép niêm y t. 4. Vi c niêm y t trái phi u Chính ph ư c th c hi n như sau: Cơ quan ư c Chính ph y nhi m phát hành (B Tài chính, Kho b c nhà nư c) g i h sơ ăng ký niêm y t v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán, bao g m: a) Công văn ngh niêm y t; b) Báo cáo k t qu t phát hành (lo i trái phi u, kh i lư ng, m nh giá, lãi su t, th i gian áo h n và danh sách ngư i s h u trái phi u). Sau 5 ngày k t khi n p h sơ, trái phi u Chính ph s ư c niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 17
 8. 1. Công ty qu n lý qu mu n niêm y t ch ng ch qu u tư ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ ăng ký niêm y t, bao g m: a) ơn ăng ký niêm y t; b) B n sao gi y phép ho t ng công ty qu n lý qu do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p; c) B n sao gi y phép l p qu và phát hành ch ng ch qu u tư do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p; d) Báo cáo k t qu chào bán ch ng ch qu u tư ra công chúng; e) S theo dõi nh ng ngư i s h u ch ng ch qu u tư 2. Sau 5 ngày làm vi c k t ngày Trung tâm giao d ch ch ng khoán nh n h sơ ăng ký, ch ng ch qu u tư ư c niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 18 1. T ch c phát hành phát hành ch ng khoán ngoài quy nh t i Ngh nh s 48/1998/N -CP c a Chính ph , mu n niêm y t ch ng khoán t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán, sau khi ã ăng ký l i theo quy nh t i M c XI Thông tư s 01/1998/TT-UBCK ban hành ngày 13/10/1998 hư ng d n Ngh nh s 48/1998/N - CP v phát hành c phi u, trái phi u ra công chúng, ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ ăng ký niêm y t, bao g m: a) ơn ăng ký niêm y t; b) B n sao văn b n ch p thu n ăng ký l i do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p; c) S theo dõi c ông hay ch s h u trái phi u c a t ch c phát hành; d) B n sao b n cáo b ch và b n cáo b ch tóm t t ã ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 2. Sau 5 ngày làm vi c k t ngày Trung tâm giao d ch ch ng khoán nh n h sơ ăng ký niêm y t, ch ng khoán c a t ch c phát hành ư c niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 19. 1. T ch c niêm y t mu n niêm y t b sung c phi u ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ ăng ký niêm y t b sung, bao g m: a) ơn ăng ký niêm y t b sung; b) B n sao gi y phép phát hành b sung do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p; c) Báo cáo k t qu chào bán ra công chúng c a t phát hành b sung;
 9. d) S theo dõi c ông. 2. Sau 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ ăng ký niêm y t b sung, c phi u phát hành b sung ư c niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. i u 20. 1. Trư ng h p thay i tên, tách ho c g p c )hi u, t ch c niêm y t ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ ăng ký, bao g m: a) ơn ăng ký thay i niêm y t; b) Chi ti t thay i tên, tách ho c g p c phi u (t l tách ho c g p, th i gian tách ho c g p, s lư ng c phi u lưu hành). 2. Sau 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ xin ăng ký thay i niêm y t, vi c thay i niêm y t có hi u l c. i u 21. 1. T ch c niêm y t có ch ng khoán b h y b niêm y t mu n xin niêm y t l i ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ xin niêm y t l i, bao g m: a) ơn xin niêm y t l i; b) S theo dõi c ông hay ch s h u trái phi u c a t ch c phát hành; c) Báo cáo tài chính trong 2 năm liên t c g n nh t, bao g m: b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, thuy t minh báo cáo tài chính (kèm theo ý ki n ki m toán c l p). 2. Trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n h sơ, Trung tâm giao d ch ch ng khoán xem xét gi i quy t. 3. T ch c niêm y t có ch ng khoán b h y b niêm y t không ư c xem xét niêm y t l i trong vòng 2 năm k t ngày ch ng khoán b h y b niêm y t. i u 22. T ch c phát hành quy nh t i kho n 3 i u 16 và i u 21 Quy ch này ư c niêm y t ch ng khoán n u áp ng các i u ki n sau ây: 1. M c v n i u l t i thi u là 10 t ng Vi t Nam; 2. Ho t ng kinh doanh có lãi trong 2 năm liên t c g n nh t tính n ngày xin phép niêm y t ho c niêm y t l i; tình hình tài chính lành m nh; có tri n v ng phát tri n; 3. T i thi u 20% v n c ph n c a t ch c phát hành ph i do trên 100 ngư i u t ngoài t ch c phát hành n m gi ; trư ng h p v n c ph n c a t ch c phát hành t 100 t ng Vi t Nam tr lên thì t l này là 15% v n c ph n c a t ch c phát hành (n u là c phi u);
 10. 4. T i thi u 20% t ng giá tr trái phi u ph i do trên 100 ngư i u tư n m gi ; trư ng h p t ng giá tr trái phi u xin phép phát hành t 100 t ng Vi t Nam tr lên thì t l này là 15% t ng giá tr trái phi u phát hành (n u là trái phi u); 5. Ý ki n ki m toán i v i báo cáo tài chính trong 2 năm liên t c g n nh t tính n ngày xin phép niêm y t ho c niêm y t l i ph i là ch p nh n toàn b ho c ch p nh n có ngo i tr ; 6. Các nguyên nhân b h y b niêm y t ã dư c kh c ph c ( i v i trư ng h p xin phép niêm y t l i). i u 23. 1. Trư ng h p b h y b niêm y t theo quy nh t i i u 27 Quy ch này, công ty qu n lý qu mu n niêm y t l i ch ng ch qu u tư, ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ, bao g m: a) ơn ăng ký niêm y t; b) S theo dõi nh ng ngư i s h u ch ng ch qu u tư; c) Báo cáo ch ng minh ã kh c ph c nguyên nhân b h y b niêm y t. 2. Trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n y h sơ, Trung tâm giao d ch ch ng khoán xem xét gi i quy t. 3. Công ty qu n lý qu không ư c xem xét niêm y t l i trong vòng 2 năm k t ngày b h y b niêm y t. i u 24. Công ty qu n lý qu quy nh t i i u 23 Quy ch này ư c niêm y t l i ch ng ch qu u tư n u áp ng các i u ki n sau ây: 1. Giá tr tài s n ròng c a qu l n hơn 5 t ng Vi t Nam; 2. Tình hình tài chính lành m nh; có tri n v ng phát tri n; 3. Ý ki n ki m toán i v i báo cáo tài chính v qu trong 2 năm liên t c g n nh t tính n ngày xin niêm y t l i ph i là ch p nh n toàn b ho c ch p nh n có ngo i tr ; 4. Các nguyên nhân b h y b niêm y t ã ư c kh c ph c. i u 25. T ch c niêm y t, công ty qu n lý qu ph i n p phí theo quy nh hi n hành. i u 26. C phi u, trái phi u b h y b niêm y t trong các trư ng h p sau: 1. T ch c niêm y t b phá s n ho c gi i th ; 2. T ch c niêm y t ng ng các ho t ng kinh doanh chính t 1 năm tr lên ho c b thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t ng chính;
 11. 3. Ý ki n ki m toán v báo cáo tài chính c a t ch c niêm y t trong 2 năm li n là không ch p thu n ho c t ch i cho ý ki n; 4. T ch c niêm y t c tình ho c thư ng xuyên vi ph m quy nh v công b thông tin; 5. T ch c niêm y t không n p báo cáo năm trong 2 năm liên t c; 6. Không có giao d ch c phi u ho c trái phi u niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán trong vòng 1 năm; 7. Tài s n ròng c a t ch c niêm y t có s âm trong 2 năm liên t c; 8. Không áp ng i u ki n quy nh t i kho n 3 i u 22 Quy ch này quá 1 năm (n u là c phi u); 9. Không áp ng i u ki n quy nh t i kho n 4 i u 22 Quy ch này quá 1 năm (n u là trái phi u); 10. Th i h n thanh toán còn l i c a trái phi u ít hơn 2 tháng; ho c trái phi u ư c t ch c phát hành mua l i toàn b trư c th i gian áo h n; 11. T ch c niêm y t n p ơn xin h y b niêm y t và ư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán ch p thu n; 12. U ban Ch ng khoán Nhà nư c xét th y c n thi t ph i h y b niêm y t b ov quy n l i c a các nhà u tư. i u 27. Ch ng ch qu u tư b h y b niêm y t trong nh ng trư ng h p sau: 1. Qu b gi i th ; 2. Công ty qu n lý qu c tình ho c thư ng xuyên vi ph m quy nh v công b thông tin; 3. Không có giao d ch ch ng ch qu u tư niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán trong vòng 1 năm; 4. Giá ch ng ch qu u tư gi m trên 20% m i năm trong 2 năm liên t c; 5. S ngư i u tư là dư i 100 ngư i trong th i h n quá 1 năm; 6. Th i gian ho t ng còn l i c a qu còn l i là 2 tháng; 7. Công ty qu n lý qu n p ơn xin h y b niêm y t và ư c Trung tâm giao d ch ch ng khoán ch p thu n; 8. U ban Ch ng khoán Nhà nư c xét th y c n thi t ph i h y b niêm y t b ov quy n l i c a các nhà u tư.
 12. i u 28. 1. T ch c niêm y t ho c công ty qu n lý qu mu n h y b niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán ph i g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ, bao g m: a) ơn xin h y b niêm y t, trong ó nêu rõ lý do xin h y b niêm y t; b) Ngh quy t c a ih ic ông h y b niêm y t 2. Sau 30 ngày k t ngày nh n h sơ nêu t i kho n 1 i u này, Trung tâm giao d ch ch ng khoán ch p thu n ho c t ch i ơn xin h y b niêm y t. 3. Trư c khi h y b niêm y t 15 ngày, Trung tâm giao d ch ch ng khoán công b cho công chúng u tư và thông báo cho t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu có liên quan v ngày và nguyên nhân h y b niêm y t. i u 29. C phi u, trái phi u niêm y t ư c ưa vào danh sách ch ng khoán b ki m soát trong các trư ng h p sau: 1. T ch c niêm y t b ình ch ho t ng kinh doanh chính t 3 tháng n dư i 1 năm; 2. Ý ki n ki m toán v các báo cáo tài chính năm c a t ch c niêm y t là không ch p nh n ho c t ch i cho ý ki n l n th nh t; 3. T ch c niêm y t vi ph m quy nh v công b thông tin; 4. T ch c niêm y t không n p báo cáo năm l n th nh t; 5. Tài s n ròng c a t ch c niêm y t có s âm; 6. Không áp ng i u ki n quy nh t i kho n 3 i u 22 Quy ch này (n u là c phi u 7. Không áp ng i u ki n quy nh t i kho n 4 i u 22 Quy ch này (n u là trái phi u); 8. C phi u, trái phi u doanh nghi p không ư c giao d ch trong vòng 3 tháng. i u 30. Ch ng ch qu u tư niêm y t ư c ưa vào danh sách ch ng khoán b ki m soát trong các trư ng h p sau: 1. Công ty qu n lý qu không n p báo cáo năm l n th nh t; 2. Công ty qu n lý qu vi ph m quy nh v công b thông tin; 3. S ngư i s h u ch ng ch qu u tư c a qu là dư i 100 ngư i; 4. Ch ng ch qu u tư không ư c giao d ch trong vòng 3 tháng.
 13. Chương 4 CÔNG B THÔNG TIN i u 31. 1. Trung tâm giao d ch ch ng khoán, t ch c niêm y t và công ty qu n lý qu công b thông tin theo quy nh t i Quy ch này. 2. Vi c công b thông tin c a t ch c niêm y t công ty qu n lý qu do nhân viên công b thông tin th c hi n. 3. T ch c niêm y t, công ty qu n lý qu ph i ch nh nhân viên công b thông tin và n p Trung tâm giao d ch ch ng khoán h sơ nhân viên công b thông tin g m sơ y u lý l ch cá nhân và gi y y quy n c a t ch c niêm y t. 4. Trư ng h p thay i nhân viên công b thông tin, t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu ph i báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán b ng văn b n. i u 32. 1. T ch c niêm y t ph i báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán, U ban Ch ng khoán Nhà nư c v k t qu ho t ng kinh doanh, v n, tài s n, doanh thu, l i nhu n, thu ... hàng quý và 6 tháng trong vòng 15 ngày u c a quý, tháng ti p theo; 2. T ch c niêm y t ph i công b báo cáo năm trong vòng 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, bao g m: b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t , thuy t minh báo cáo tài chính theo m u quy nh hi n hành (có kèm theo ý ki n c a cơ quan ki m toán ư c ch p thu n); báo cáo t ng h p; 3. Trư ng h p t ch c niêm y t s h u t 50% tr lên v n c ph n c a m t t ch c khác, ho c 50% tr lên v n c ph n c a t ch c niêm y t ư c n m gi b i m t t ch c khác, thì báo cáo tài chính ph i g m c báo cáo tài chính c a các t ch c ó; 4. Các báo cáo năm quy nh t i kho n 2, 3 i u này c a t ch c niêm y t ph i ư c g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán và U ban Ch ng khoán Nhà nư c; công b trong n phNm thư ng niên c a t ch c niêm y t và công b tóm t t trên 2 s liên t c c a 1 t báo Trung ương; 5. Báo cáo năm ph i ư c lưu gi trong 2 năm t i b ph n công b thông tin c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán các nhà u tư tham kh o. i u 33. 1. T ch c niêm y t ph i công b thông tin t c th i khi: a) Tài kho n t i ngân hàng b ình ch , phong t a; ho c l nh phong t a ã ư c h y b và tài kho n ã ư c phép ho t ng tr l i;
 14. b) Lâm vào tình tr ng phá s n ho c quy t nh gi i th ; c) Quy t nh vi c h p nh t, sáp nh p, chia, tách, chuy n i doanh nghi p; d) Ho t ng kinh doanh b ng ng quá 3 tháng, b ình ch ho c khi ho t ng tr l i; s n phNm chính b ình ch tiêu th ; e) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t ng b thu h i; f) B thi t h i t 10% tr lên giá tr v n c ph n; g) B kh i t v nh ng v n liên quan n t ch c niêm y t; h) Quy t nh v vi c chi tr c t c; i) Quy t nh thay i m c tiêu kinh doanh; j) Quy t nh u tư m r ng s n xu t kinh doanh có giá tr t 10% tr lên t ng v n c ph n; k) Quy t nh áp d ng công ngh m i ho c chuy n giao công ngh ; mua ho c bán tài s nc nh có giá tr t 10% tr lên t ng v n c ph n; l) Quy t nh u tư vào c phi u c a m t t ch c khác có giá tr t 10% tr lên t ng v n c ph n c a t ch c niêm y t; m) Quy t nh tách, g p c phi u ho c phát hành c phi u tăng v n i u l ; quy t nh mua ho c bán l i c phi u c a mình; quy t nh ngày th c hi n quy n mua c phi u c a trái phi u kèm theo quy n mua c phi u, ho c ngày th c hi n chuy n i sang c phi u c a trái phi u chuy n i; n) Cơ quan thu i u tra vi c vi ph m lu t thu , khi có phán quy t c a tòa án liên quan n ho t ng kinh doanh c a công ty; o) Ký k t h p ng vay n ho c phát hành trái phi u có giá tr t 30% tr lên t ng v n c ph n; p) Phát hành c phi u thư ng ho c phát hành c phi u tr c t c có giá tr t 10% tr lên v n c ph n; q) Tri u t p i h i c ông (k c i h i thư ng niên và i h i b t thư ng), th i gian, chương trình và k t qu i h i; thay i giám c, a ch tr s chính, tên t ch c r) N p ơn xin h y b niêm y t; s) X y ra nh ng s ki n khác có th nh hư ng l n n giá ch ng khoán ho c l i ích ngư i u tư;
 15. t) C ông sáng l p, thành viên H i ng qu n tr ho c ngư i hi n ang n m gi các ch c v ch ch t c a t ch c niêm y t (T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng....) mu n mua ho c bán c phi u c a t ch c niêm y t ó. 2. T ch c niêm y t ph i báo cáo ngay b ng văn b n v các s ki n quy nh t i kho n 1 i u này cho Trung tâm giao d ch ch ng khoán trong vòng 24 gi tính t th i i m x y ra s ki n; và ph i công b các s ki n ó trên 1 t báo trung ương, 1 t báo a phương nơi t ch c niêm y t có tr s chính trong vòng 3 ngày k t ngày x y ra s ki n ó. 3. Trung tâm giao d ch ch ng khoán công b các s ki n nêu t i kho n 1 i u này trên các phương ti n công b thông tin c a mình. Riêng các trư ng h p quy nh t i các i m n, r, s, Trung tâm giao d ch ch ng khoán ph i công b các s ki n này trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 34. 1. T ch c niêm y t ph i công b thông tin theo yêu c u c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán, U ban Ch ng khoán Nhà nư c khi: a) Có tin n liên quan n t ch c niêm y t, nh hư ng n giá ch ng khoán và c n ph i xác nh n tin n ó; b) Giá và kh i lư ng giao d ch ch ng khoán niêm y t thay i b t thư ng. 2. T ch c niêm y t ph i công b thông tin theo quy nh t i kho n 1 i u này trong vòng 24 gi tính t th i i m Trung tâm giao d ch ch ng khoán ho c U ban Ch ng khoán Nhà nư c yêu c u trên 1 t báo trung ương, 1 t báo a phương nơi t ch c có tr s chính; và ph i báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán, U ban Ch ng khoán Nhà nư c b ng văn b n. 3. Trung tâm giao d ch ch ng khoán quy nh c th n i dung công b thông tin theo yêu c u i v i t ch c niêm y t. i u 35. 1. Công ty qu n lý qu ph i công b các báo cáo nh kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm. 2. Báo cáo nh kỳ hàng năm ph i có n i dung sau: a) B ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t , thuy t minh báo cáo tài chính c a công ty qu n lý qu (kèm theo ý ki n c a cơ quan ki m toán ư c ch p thu n) theo m u quy nh hi n hành. b) Thay i Giám c (T ng Giám c), cơ c u c ông chính, cơ c u H i ng qu n tr c a công ty qu n lý qu ; c) Các thay i khác liên quan n t ch c và ho t ng c a công ty;
 16. d) B ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh và thuy t minh báo cáo tài chính c a t ng qu theo m u quy nh hi n hành; e) L i nhu n và phân ph i l i nhu n c a qu trong kỳ báo cáo; f) Tài s n ròng c a qu và giá ch ng ch qu u tư ang lưu hành c a qu t i th i i m k t thúc kỳ báo cáo; g) Thay i ngư i i u hành qu ; h) Nh ng quy t nh quan tr ng liên quan n chính sách u tư c a qu . 3. Các báo cáo quy nh t i i m d, e và f kho n 2 i u này ph i có xác nh n c a ngân hàng giám sát qu 4. Báo cáo năm ư c công b trong vòng 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. 5. Các báo cáo nh kỳ quy nh t i kho n 1, 2 và 3 i u này c a công ty qu n lý qu ph i ư c g i Trung tâm giao d ch ch ng khoán và U ban Ch ng khoán Nhà nư c, ư c công b trong n phNm thư ng niên c a công ty qu n lý qu và công b tóm t t trên 2 s liên t c c a 1 t báo trung ương. 6. Báo cáo năm ph i ư c lưu gi trong 2 năm t i b ph n công b thông tin c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán các nhà u tư tham kh o. i u 36. 1. Công ty qu n lý qu ph i công b thông tin t c th i khi: a) B ình ch ho t ng; b) Quy t nh h p nh t, sáp nh p, chia, tách, chuy n i công ty; c) B t n th t t 10% tr lên v n c ph n; d) Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c i u hành b kh i t , e) Lâm vào tình tr ng phá s n hay quy t nh gi i th ; f) Quy t nh óng c a ho c m chi nhánh; g) Có nh ng thay i quan tr ng trong ho t ng kinh doanh có th nh hư ng n vi c qu n lý qu ; h) Tài s n ròng c a qu gi m 10% so v i tài s n ròng c a qu t i th i i m qu ư c ăng ký thành l p chính th c; i) Thay i ngân hàng giám sát qu ; f) Thay i công ty qu n lý qu ;
 17. k) S a i, b sung i u l qu ; l) Gi i th qu . 2. Công ty qu n lý qu ph i báo cáo các s ki n quy nh t i kho n 1 i u này v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán trong vòng 24 gi tính t th i i m x y ra s ki n và ph i công b trên 1 t báo trung ương, 1 t báo a phương, nơi công ty có tr s chính trong vòng 3 ngày k t ngày x y ra s ki n ó. i u 37. 1. Công ty qu n lý qu ph i th c hi n công b thông tin theo yêu c u c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán, U ban Ch ng khoán Nhà nư c khi: a) Có tin n có th nh hư ng n giá ch ng ch qu u tư và c n ph i xác nh n tin n ó; b) Giá và kh i lư ng giao d ch ch ng ch qu u tư thay i b t thư ng. 2. Công ty qu n lý qu ph i công b thông tin theo quy nh t i kho n 1 i u này trong vòng 24 gi tính t th i i m Trung tâm giao d ch ch ng khoán ho c U ban Ch ng khoán Nhà nư c yêu c u trên 1 t báo trung ương, 1 t báo a phương nơi t ch c có tr s chính; và ph i báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán, U ban Ch ng khoán Nhà nư c b ng văn b n. Trung tâm giao d ch ch ng khoán quy nh c th n i dung công b thông tin theo yêu c u i v i công ty qu n lý qu . i u 38. 1. Trư ng h p vi c công b thông tin không th th c hi n úng th i h n vì nh ng lý do b t kh kháng, t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu ph i báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán và U ban Ch ng khoán Nhà nư c và ph i th c hi n vi c công b thông tin trong th i h n ng n nh t. 2. U ban Ch ng khoán Nhà nư c và Trung tâm giao d ch ch ng khoán có th xem xét và ch p thu n vi c không công b ho c t m hoãn công b khi: a) Thông tin có th nh hư ng n an ninh qu c phòng và l i ích qu c gia; b) Thông tin có th làm l bí m t kinh doanh, làm t n h i n t ch c niêm y t; c) Thông tin có th gây hi u l m và nh hư ng n l i ích c a ngư i u tư. i u 39. T ch c niêm y t, công ty qu n lý qu và ngư i có liên quan không ư c: 1. Công b thông tin sai s th t; 2. Công b thay i n i dung thông tin quan tr ng ã công b mà không gi i thích và không báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Trung tâm giao d ch ch ng khoán; 3. Công b thông tin trái ngư c và ph nh n các thông tin ã công b trư c ó;
 18. 4. S d ng thông tin chưa ư c công b mua bán ch ng khoán. i u 40. Trung tâm giao d ch ch ng khoán có trách nhi m công b các thông tin sau: 1. Thông tin v giao d ch trên th trư ng bao g m: a) Giá c a ch ng khoán giao d ch (bao g m giá m c a, óng c a, cao nh t và th p nh t) trong ngày giao d ch; b) Kh i lư ng giao d ch; c) Giá tr giao d ch; d) K t qu giao d ch lô l n (tên ch ng khoán, giá và kh i lư ng giao d ch); e) Giao d ch mua ho c bán l i c phi u c a chính t ch c niêm y t (tên c phi u, giá và kh i lư ng giao d ch). 2. Thông tin v l nh giao d ch trên th trư ng bao g m: a) Giá chào mua, chào bán t t nh t; b) Quy mô t l nh giao d ch; c) S lư ng l nh mua ho c l nh bán. 3. Thông tin v ch s giá ch ng khoán niêm y t bao g m: a) Ch s giá c phi u t ng h p; b) Bình quân giá c phi u; c) Ch s giá trái phi u. 4. Thông tin qu n lý th trư ng bao g m: a) ình ch giao d ch ho c cho phép giao d ch tr l i i v i ch ng khoán niêm y t; b) Công b ngày giao d ch không ư c nh n c t c lãi trái phi u ho c ngày giao d ch không ư c hư ng các quy n kèm theo; c) Các ch ng khoán thu c di n b ki m soát; d) H y niêm y t m t lo i ch ng khoán ho c khi cho phép niêm y t l i ch ng khoán ó; e) ình ch thành viên ho c cho phép thành viên ho t ng tr l i; f) Các thông tin khác liên quan n vi c qu n lý th trư ng.
 19. 5. Thông tin v tình hình th trư ng bao g m: a) Tình hình giao d ch c a 5 c phi u hàng u; b) Quy mô t l nh giao d ch c a 5 c phi u hàng u; c) Dao ng giá c phi u hàng ngày; d) C phi u có giá óng c a t t i m c gi i h n tr n ho c sàn; e) Các thông tin th ng kê c n thi t khác. 6. Thông tin v các t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu bao g m: a) Tình hình tài chính; b) Tên ch ng khoán, s lư ng, m nh giá, giá phát hành; c) Các bi n pháp x ph t hành chính liên quan n ch ng khoán; d) Các thông tin khác. 7. Thông tin v thành viên bao g m: a) Ho t ng giao d ch b) X ph t thành viên; c) Thông tin khác. 8. Thông tin v các nhà u tư bao g m: a) T ch c, cá nhân th c hiên giao d ch làm thay i vi c n m gi t 5% tr lên c phi u có quy n bi u quy t ho c không còn n m gi 5% c phi u có quy n bi u quy t c a m t t ch c niêm y t. b) Vi c u th u công khai c a t ch c, cá nhân th c hi n giao d ch ch ng khoán v i kh i lư ng t 25% tr lên c phi u có quy n bi u quy t c a m t t ch c niêm y t. c) Các thông tin khác. i u 41. 1. Trung tâm giao d ch ch ng khoán th c hi n vi c công b thông tin th trư ng thông qua các phương ti n c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán g m: b ng hi n th i n t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán, tr m u cu i hay các phương ti n máy tính khác trên sàn giao d ch, n phNm c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 2. Trung tâm giao d ch ch ng khoán có th s d ng các phương ti n thông tin i chúng công b thông tin.
 20. i u 42. 1. Trung tâm giao d ch ch ng khoán cung c p thông tin v t ch c niêm y t, công ty qu n lý qu cho các công ty ch ng khoán. Các công ty ch ng khoán có trách nhi m cung c p l i các thông tin v t ch c niêm y t và công ty qu n lý qu cho nhà u tư. 2. Trung tâm giao d ch ch ng khoán lưu gi b o qu n thông tin th trư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5 GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 43. 1. Trung tâm giao d ch ch ng khoán t ch c giao d ch ch ng khoán vào các ngày th Hai, th Tư và th Sáu hàng tu n, tr các ngày ngh theo quy nh trong B lu t Lao ng. 2. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c quy t nh thay i ngày giao d ch khi th y c n thi t. i u 44. 1. Trung tâm giao d ch ch ng khoán có th thay i gi giao d ch trong các trư ng h p sau: a) Các giao d ch không th th c hi n ư c như thư ng l do h th ng giao d ch có s c , b) Khi có m t n a (l/2) s thành viên Trung tâm giao d ch ch ng khoán tr lên b s c v h th ng chuy n l nh giao d ch; c) Các trư ng h p b t kh kháng như thiên tai, h a ho n hay các s c khách quan khác. 2. Khi x y ra các s ki n nêu t i i m a và b kho n 1 i u này, Trung tâm giao d ch ch ng khoán s ng ng vi c nh n l nh giao d ch. Ho t ng giao d ch ư c ti p t c ngay sau khi h th ng giao d ch ho c h th ng chuy n l nh c a thành viên ư c ph c h i. Trư ng h p không th ph c h i trư c khi k t thúc phiên giao d ch thì phiên giao d ch ư c coi là k t thúc vào l n kh p l nh trư c ó. 3. Khi x y ra các s ki n nêu t i i m c kho n 1 i u này, Trung tâm giao d ch ch ng khoán căn c vào tình hình c th quy t nh và thông báo thay i gi giao d ch. i u 45. 1. Trung tâm giao d ch ch ng khoán t ch c giao d ch thông qua h th ng giao d ch theo 2 phương th c:
Đồng bộ tài khoản