Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 79/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 79/2002/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 V QU N LÝ VI C THU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUY N HÌNH C A NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Nh m tăng cư ng qu n lý vi c thu và s d ng các chương trình truy n hình c a nư c ngoài, phân nh rõ ch c năng, trách nhi m qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c này; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Các i tư ng sau ây t i Vi t Nam ư c s d ng thi t b thu tín hi u truy n hình t v tinh (TVRO) thu tr c ti p các chương trình truy n hình c a nư c ngoài: 1. Các i tư ng trong nư c: a) Cán b lãnh o c a ng, Nhà nư c, oàn th chính tr - xã h i Trung ương t Phó Trư ng Ban c a ng ho c tương ương, Th trư ng ho c tương ương, Phó Ch t ch oàn th chính tr - xã h i ho c tương ương tr lên. b) Cán b lãnh o a phương t Phó Bí thư T nh y, Thành u , Phó Ch t ch U ban nhân dân, H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên. c) ơn v ch c năng c a B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao; cơ quan chuyên môn c a ng và Nhà nư c Trung ương có nhu c u ph c v nhi m v theo ngh c a lãnh o các cơ quan trên. d) Cơ quan chuyên môn c a các T nh u , Thành u , U ban nhân dân, H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhu c u ph c v nhi m v theo ngh c a lãnh o các cơ quan trên. ) Tòa so n các báo hàng ngày, các báo i ngo i Trung ương, Hà N i và thành ph H Chí Minh; các báo c a các oàn th chính tr - xã h i Trung ương.
  2. e) ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam; ài truy n hình, phát thanh khu v c tr c thu c ài qu c gia; ài truy n hình, phát thanh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Các i tư ng nư c ngoài: a) Cơ quan, t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam. b) Văn phòng thư ng trú c a các hãng thông t n, báo chí nư c ngoài. c) Tr s các công ty, xí nghi p có 100% v n u tư nư c ngoài; tr s các t ch c kinh t , văn hóa, khoa h c, du l ch Vi t Nam liên doanh v i nư c ngoài có chuyên gia, nhân viên nư c ngoài làm vi c. d) Ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam; ngư i nư c ngoài lưu trú t i các cơ s lưu trú du l ch ư c x p h ng t 1 sao tr lên. i u 2. 1. Các i tư ng dùng TVRO thu tr c ti p các chương trình truy n hình c a nư c ngoài ch ư c s d ng các chương trình này trong ph m vi ã ăng ký trong gi y phép ư c cơ quan qu n lý nhà nư c c p. 2. Các cơ quan, t ch c nh p khNu, kinh doanh các thi t b TVRO ph i xin phép và ư c s ch p nh n b ng văn b n c a B Thương m i. 3. Các cơ quan, t ch c kinh doanh vi c l p t, s a ch a các thi t b TVRO ph i ăng ký và ư c s ch p nh n b ng văn b n c a B Văn hóa - Thông tin. 4. Các hãng truy n hình nư c ngoài mu n cung c p các b gi i mã chương trình cho các i di n phân ph i t i Vi t Nam ph i ăng ký v i B Văn hóa - Thông tin. 5. Các cơ quan, t ch c làm i di n phân ph i t i Vi t Nam các b gi i mã chương trình truy n hình nư c ngoài ph i ăng ký và ư c s ch p thu n b ng văn b n c a B Văn hóa - Thông tin. i u 3. 1. Truy n hình tr ti n (PayTV) là m t lo i cơ quan báo hình s d ng các phương ti n k thu t khác nhau (viba nhi u kênh - MMDS, cáp - CATV, v tinh...) phát các chương trình truy n hình n ngư i xem theo h p ng tr ti n. 2. Vi c c p phép, qu n lý ho t ng c a cơ quan truy n hình tr ti n theo các quy nh c a Nhà nư c i v i cơ quan báo chí. 3. Cơ quan truy n hình tr ti n ch u trách nhi m v vi c phát tr c ti p các chương trình truy n hình c a nư c ngoài cho úng i tư ng quy nh t i i u 4 Quy t nh này.
  3. i u 4. Các i tư ng sau ây t i Vi t Nam ư c s d ng Truy n hình tr ti n thu tr c ti p các chương trình truy n hình c a nư c ngoài: 1. Các i tư ng nêu t i i u 1 c a Quy t nh này. 2. Cơ quan c a ng, Nhà nư c, oàn th nhân dân; tòa so n báo chí c a Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Cán b nghiên c u có nhu c u theo ngh c a B , Ban, oàn th ; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 5. 1. Truy n hình tr ti n ư c phát tr c ti p cho m i ngư i xem có nhu c u theo h p ng tr ti n các chương trình truy n hình c a nư c ngoài v khoa h c, th thao. 2. N i dung các chương trình truy n hình khác c a nư c ngoài n u s d ng trên truy n hình tr ti n u ph i ư c biên t p l i phù h p v i các quy nh c a Lu t Báo chí. 3. Các chương trình s d ng trên truy n hình tr ti n u ph i b o m úng các quy nh v b n quy n. i u 6. Trách nhi m qu n lý vi c thu các chương trình truy n hình c a nư c ngoài: 1. B Văn hóa - Thông tin: a) C p phép l p t và s d ng TVRO thu các chương trình truy n hình c a nư c ngoài cho các i tư ng nêu t i các i m a, c, , e kho n 1 và các i m a, b kho n 2 i u 1 Quy t nh này. b) C p ăng ký cho các hãng truy n hình nư c ngoài cung c p các b gi i mã chương trình cho các i di n phân ph i t i Vi t Nam. c) C p ăng ký cho các cơ quan, t ch c làm i di n phân ph i t i Vi t Nam các b gi i mã chương trình truy n hình nư c ngoài. d) C p ăng ký cho các cơ quan, t ch c kinh doanh vi c l p t, s a ch a các thi t b TVRO. 2. B Thương m i: C p phép nh p khNu, kinh doanh các thi t b TVRO, sau khi có ý ki n th a thu n b ng văn b n c a B Văn hóa - Thông tin. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: C p phép l p t và s d ng TVRO thu các chương trình truy n hình c a nư c ngoài cho các i tư ng nêu t i các i m b, d kho n 1 và các i m c, d kho n 2 i u 1 Quy t nh này trên a bàn a phương mình.
  4. S Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c c p phép l p t và s d ng TVRO thu các chương trình truy n hình c a nư c ngoài trên a bàn a phương mình. i u 7. 1. B Văn hóa - Thông tin có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra nh kỳ hàng năm ho c ki m tra t xu t vi c c p, s d ng gi y phép và x lý các vi ph m v c p phép và s d ng các chương trình truy n hình c a nư c ngoài trong c nư c theo quy nh. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m qu n lý vi c c p, s d ng gi y phép và x lý các vi ph m v c p phép và s d ng các chương trình truy n hình c a nư c ngoài trên a bàn a phương mình theo quy nh. S Văn hóa - Thông tin giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý vi c thu các chương trình truy n hình c a nư c ngoài trên a bàn a phương mình. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 877/TTg ngày 22 tháng 11 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph . Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 9. B Văn hóa - Thông tin có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và m i t ch c, cá nhân có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản