Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 79/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH ÁNH GIÁ VÀ X P LO I H C VIÊN H C CHƯƠNG TRÌNH XOÁ MÙ CH VÀ GIÁO D C TI P T C SAU KHI BI T CH B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c; Căn c Quy t nh s 13/2007/Q -BGD T ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Chương trình xoá mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch ; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ánh giá và x p lo i h c viên h c Chương trình xoá mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c s giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Ch t ch nư c ( b/c); - Văn phòng Qu c h i ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - y ban VHGDTNTN&N c a Qu c h i ( b/c); - Ban Tuyên giáo TW ( b/c); - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các S Giáo d c và ào t o; Nguy n Vinh Hi n - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Như i u 3 ( th c hi n);
  2. - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Công báo; - Lưu: VT, V PC, V GDTX. QUY NNH ÁNH GIÁ VÀ X P LO I H C VIÊN H C CHƯƠNG TRÌNH XOÁ MÙ CH VÀ GIÁO D C TI P T C SAU KHI BI T CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 79/2008/Q -BGD T ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh vi c ánh giá và x p lo i h c viên h c Chương trình xoá mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch , bao g m: ki m tra, ánh giá và x p lo i v h c l c; s d ng k t qu ánh giá và x p lo i v h c l c. 2. Quy nh này áp d ng cho h c viên ang theo h c Chương trình xoá mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2007/Q - BGD T ngày 03/5/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, ư c t ch c t i các trung tâm h c t p c ng ng xã, phư ng, th tr n; các trung tâm giáo d c thư ng xuyên huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; các l p h c xoá mù ch và các cơ s giáo d c ư c giao nhi m v t ch c th c hi n Chương trình xoá mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch (dư i ây vi t t t là các cơ s giáo d c). i u 2. M c ích, yêu c u c a ánh giá và x p lo i 1. ánh giá và x p lo i h c viên nh m giúp cho giáo viên và cơ s giáo d c xây d ng ư c m c th c hi n m c tiêu, n i dung c a Chương trình xoá mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch (dư i ây vi t t t là Chương trình); làm căn c i u ch nh quá trình d y h c, góp ph n nâng cao ch t lư ng d y h c; ng viên, khuy n khích h c viên trong quá trình h c t p. 2. ánh giá và x p lo i h c viên ph i căn c vào m c tiêu và nh ng yêu c u v chuNn ki n th c và k năng các môn h c ư c quy nh trong Chương trình do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành. i u 3. Nguyên t c ánh giá và x p lo i 1. ánh giá b ng i m ki m tra k t h p v i nh n xét c a giáo viên i v i t t c các môn h c có trong Chương trình.
  3. 2. Vi c ánh giá, x p lo i th c hi n công khai, khách quan, chính xác và công b ng; m b o pah3n ánh úng th c ch t k t qu h c t p c a h c viên. 3. Căn c vào ánh giá k t qu h c t p các môn h c, h c l c c a h c viên ư c x p thành hai lo i: t yêu c u và không t yêu c u. Chương II KI M TRA, ÁNH GIÁ VÀ X P LO I V H C L C i u 4. Hình th c, i m ki m tra các môn h c Có hai hình th c ki m tra: ki m tra thư ng xuyên và ki m tra nh kỳ. 1. Môn Ti ng Vi t và môn toán: a) Ki m tra thư ng xuyên i v i m i l p t i thi u là b n l n; trong ó có ít nh t hai l n ki m tra mi ng, còn l i là ki m tra vi t và làm bài t p th c hành. Th i gian ki m tra vi t không quá 20 phút; b) Ki m tra nh kỳ i v i m i l p ư c t ch c hai l n vào gi a và cu i chương trình. Trong ó, b i ki m tra cu i chương trình dùng ánh giá k t qu h c h t chương trình c a m i l p. Th i gian m i l n ki m tra t 35 n 45 phút. 2.. Môn T nhiên và Xã h i, môn L ch s và a lý, môn Khoa h c: a) Ki m tra thư ng xuyên i v i m i l p t i thi u là ba l n; trong ó có ít nh t m t l n ki m tra mi ng, còn l i là ki m tra vi t và làm bài t p th c hành. Th i gian ki m tra vi t không quá 20 phút; b) Môn Tư nhiên và xã h i, môn Khoa h c: Ki m tra nh kỳ i v i m i l p ư c t ch c hai l n vào gi a và cu i chương trình. Trong ó bài ki m tra cu i chương trình dùng ánh giá k t qu h c chương trình c a m i l p. Th i gian m i l n ki m tra t 35 n 45 phút. c) Môn L ch s và a lý: Ki m tra nh kỳ i v i m i l p ư c t ch c ngay sau khi k t thúc t ng ph n c a chương trình. i m trung bình c ng c a hai l n ki m tra dùng ánh giá k t qu h c h t chương trình c a m i l p. 3. i m ki m tra thư ng xuyên và ki m tra nh kỳ ư c tính theo thang i m 10 và là m t s nguyên. i u 5. T ch c ki m tra 1. Ki m tra thư ng xuyên do giáo viên th c hi n các ti t h c nh m m c ích theo dõi, ng viên, khuy n khích, nh c nh h c viên h c t p; ng th i giúp giáo viên có căn c i u ch nh quá trình d y h c. K t qu ki m tra ư c lưu trong s i m.
  4. 2. Ki m tra nh kỳ do cơ s giáo d c t ch c th c hi n nh m ánh giá k t qu h c t p c a h c viên và giúp cho giáo viên i u ch nh quá trình d y h c. Th i i m ki m tra ư c quy nh c th trong phân ph i chương trình t ng môn h c. 3. ki m tra, t ch c coi ki m tra và ch m bài ki m tra k t thúc chương trình xóa mù ch và chương trình giáo d c ti p t c sau khi bi t ch do Th trư ng cơ s giáo d c thành l p các ban ra , coi và ch m bài ki m tra th c hi n dư i s giám sát c a i di n phòng giáo d c và ào t o. 4. K t qu ki m tra thư ng xuyên và nh kỳ c a h c viên ư c lưu trong s i m và h cb . i u 6. ánh giá và x p lo i h c l c 1. Căn c vào i m ki m tra nh kỳ c a các môn h c cu i m i l p x p lo i h c l c c a h c viên. i m trung bình m i l p là trung bình c ng c a các i m ki m tra nh kỳ c a các môn h c. 2. H c l c c a h c viên ư c ánh giá theo hai m c: a. t yêu c u: N u i m trung bình m i l p t t 5,0 i m tr lên và không có môn nào b i m dư i 2,0. b. Không t yêu c u: i v i các trư ng h p còn l i. Chương III S D NG K T QU ÁNH GIÁ VÀ X P LO I V H C L C i u 7. Tiêu chu n xét lên l p 1. Vi c xét lên l p ư c th c hi n sau khi hoàn thành chương trình theo quy nh và căn c vào k t qu x p lo i h c l c c a h c viên. 2. H c viên ư c lên l p khi h c l c x p lo i: t yêu c u. 3. i v i nh ng môn h c, h c viên x p lo i h c l c không t yêu c u, các cơ s giáo d c t ch c cho h c viên tham gia ôn t p và ki m tra l i xét lên l p, n u v n không i u ki n xét lên l p thì ph i h c l i. i u 8. Xác nh n bi t ch và hoàn thành Chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch 1. H c viên h c h t chương trình l p 3 và ư c x p lo i h c l c t yêu c u thì ư c Th trư ng các cơ s giáo d c t ch c l p h c xóa mù ch xác nh n vào h c b : Xác nh n bi t ch . 2. H c viên h c h t chương trình l p 5 và ư c x p lo i h c l c t yêu c u thì ư c Th trư ng các cơ s giáo d c t ch c l p h c giáo d c ti p t c sau khi bi t ch xác nh n vào h c b : Hoàn thành Chương trình giáo d c ti p t c sau khi bi t ch .
  5. 3. Nh ng h c viên ư c xác nh n “Hoàn thành Chương trình giáo d c ti p t c sau khi bi t ch ” ư c xét vào h c ti p chương trình giáo d c thư ng xuyên c p trung h c cơ s . Chương IV T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a s giáo d c và ào t o 1. Hư ng d n các phòng giáo d c và ào t o ch o các cơ s giáo d c th c hi n Quy nh này. 2. T ch c ki m tra vi c th c hi n Quy nh này i v i các phòng giáo d c và ào t o và các cơ s giáo d c có tham gia d y Chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch . i u 10. Trách nhi m c a phòng giáo d c và ào t o 1. Ch o các cơ s giáo d c n m trên a bàn có tham gia d y Chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch t ch c th c hi n Quy nh này. 2. T ch c lưu tr và báo cáo s giáo d c và ào t o s lư ng và danh sách h c viên ư c xác nh n bi t ch và h c viên ư c xác nh n hoàn thành chương trình giáo d c ti p t c sau khi bi t ch c a các cơ s giáo d c thu c a bàn qu n lý. i u 11. Trách nhi m c a Th trư ng các cơ s giáo d c có t ch c th c hi n Chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch 1. Ph bi n và hư ng d n giáo viên, h c viên th c hi n Quy nh này. 2. T ch c và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này c a giáo viên và h c viên. 3. Phê duy t k t qu ánh giá, x p lo i h c l c vào h c b c a h c viên sau khi giáo viên ã ghi y n i dung và ký xác nh n. 4. T ch c cho h c viên tham gia ôn t p và ki m tra l i các môn h c không t yêu c u. Duy t và công b danh sách nh ng h c viên ư c lên l p sau khi th c hi n ki m tra l i các môn h c. 5. Xác nh n bi t ch và xác nh n vi c hoàn thành Chương trình giáo d c ti p t c sau khi bi t ch vào h c b cho h c viên. 6. Qu n lý h sơ (h c b , danh sách và s i m) c a h c viên. i u 12. Trách nhi m c a giáo viên 1. Ch u trách nhi m trong vi c ki m tra, ánh giá và x p lo i h c l c c a h c viên theo Quy nh này.
  6. 2. Hoàn thành y h sơ v ánh giá, x p lo i h c l c c a h c viên theo t ng l p.
Đồng bộ tài khoản