Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
8
download

Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để điều chỉnh quy định về giá đất tỉnh lộ 2, huyện Diên Khánh tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định giá các loại đất năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH KHÁNH HÒA NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 79/2008/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 06 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT TỈNH LỘ 2, HUYỆN DIÊN KHÁNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2008/QĐ-UBND NGÀY 04/01/2008 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2777/TTr-STC-VG ngày 28/10/2008, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh quy định giá đất Tỉnh lộ 2, huyện Diên Khánh tại Phụ lục 6.1 và Phụ lục 6.2 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau: Phụ lục 6.1: Bảng giá đất phi nông nghiệp thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. STT TÊN Điểm Điểm cuối Loại Hệ Giá đất theo hệ số ĐƯỜNG đầu đường số Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 12 Tỉnh lộ 2 Quốc Đường 3 0,9 1.530.000 918.000 765.000 382.500 225.000 lộ 1 vào cổng tiền Tiếp Cầu Hà 3 0,8 1.360.000 816.000 680.000 340.000 200.000 theo Dừa Phụ lục 6.2: Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn ven trục giao thông chính, huyện Diên Khánh
  2. STT TÊN ĐƯỜNG Loại đường Hệ số Giá đất theo hệ số II Tỉnh lộ 2 1 Từ Quốc lộ 1 đến cổng Tiền 1 0,95 1.520.000 2 Tiếp theo đến Cầu Hà Dừa 2 1,70 1.360.000 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - TT. HĐND, UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - Trung tâm Phát hành Công báo tỉnh; - BBT Website Khánh Hòa; - Lưu: VT, CVNCTH.
Đồng bộ tài khoản