Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
3
download

Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 79/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 11 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH 51/2008/Q -UBND V VI C PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C M T S LĨNH V C KINH T - XÃ H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , phòng Y t thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 706/TTr-KH& T ngày 29 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s n i dung c a i u 1. Quy t nh s 51/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a UBND Thành ph v vi c phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c kinh t - xã h i trên a bàn thành ph Hà N i như sau: 1. S a i, b sung Kho n 3 – M c III. Phân c p qu n lý nhà nư c v văn hóa – xã h i như sau: “3. Lĩnh v c Y t - Thành ph qu n lý y t d phòng; an toàn v sinh th c phNm; các b nh vi n (bao g m c b nh vi n qu n, huy n, th xã); các Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã (bao g m c phòng khám a khoa, nhà h sinh, tr m y t phư ng, xã, th tr n); c p phép ho t ng cho các cơ s y t tư nhân, dư c tư nhân; các Trư ng Cao ng y t . - Qu n, huy n, th xã qu n lý Trung tâm dân s k ho ch hóa gia ình c p qu n, huy n, th xã; c p gi y ch ng nh n cơ s v sinh an toàn th c phNm theo phân c p c a B Y t ; ph i h p qu n lý y t , dư c tư nhân trên a bàn”. 2. S a i, b sung Ti u ti t b – Ti t 2.2 – Kho n 2 – m c V. Phân c p qu n lý nhà nư c các lĩnh v c: quy ho ch, qu n lý u tư và xây d ng như sau: “b. ThNm nh và phê duy t d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c: - Thành ph thNm nh và phê duy t các d án u tư thu c các lĩnh v c Thành ph qu n lý s d ng v n ngân sách Thành ph ; các d án nhóm A, B thu c các lĩnh v c qu n, huy n qu n lý có s d ng ngu n v n h tr t ngân sách c p trên. - Qu n, huy n, th xã thNm nh và phê duy t các d án u tư thu c các lĩnh v c qu n, huy n, th xã qu n lý s d ng v n ngân sách qu n, huy n, th xã; các d án n nhóm C thu c các lĩnh v c qu n, huy n, th xã qu n lý s d ng ngu n v n h tr t ngân sách c p trên sau khi có văn b n ch p thu n c a UBND Thành ph v ngu n v n h tr trên cơ s xu t c a S K ho ch và u tư mb o cân i k ho ch v n; các d án ngân sách qu n, huy n, th xã h tr ngân sách xã, phư ng, th tr n có m c u tư trên 500 (năm trăm) tri u ng.
  2. - Xã, th tr n thNm nh và phê duy t các d án u tư do xã, th tr n qu n lý s d ng v n ngân sách xã, th tr n; các d án u tư thu c các lĩnh v c xã, th tr n qu n lý có t ng m c v n u tư n 500 (năm trăm) tri u ng s d ng ngu n v n h tr t ngân sách c p trên sau khi có văn b n ch p thu n c a UBND c p huy n m b o cân i k ho ch v n. - Phư ng thNm nh và phê duy t các d án u tư c i t o công trình do phư ng qu n lý s d ng ngu n tăng thu c a ngân sách phư ng, thu óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân cho ngân sách phư ng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các n i dung khác không s a i b sung t i Quy t nh này v n th c hi n theo Quy t nh s 51/2008/Q -UBND c a UBND Thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s , ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, các xã, phư ng, th tr n và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - VP Chính ph ( báo cáo); - Các B : KH& T, TC, TP ( báo cáo); - Thư ng tr c Thành y ( báo cáo); Nguy n Th Th o - Thư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - oàn i bi u QH TPHN ( báo cáo); - /c Ch t ch UBND TP; - Các /c PCT UBND TP; - C c ki m tra VBQPPL – B Tư pháp; - ài PT&THHN, Báo KT T, Báo HNM; - Website Chính ph , Trung tâm Công báo; - Chánh, phó Văn phòng UBND TP; - Các phòng chuyên viên VP; - Lưu: VT, KTv.
Đồng bộ tài khoản