Quyết định số 791/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 791/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 791/2001/QĐ-BGTVT về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 791/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 791/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 791/2001/Q -BGTVT NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH I U L V T CH C VÀ HO T NG C A C C ĂNG KI M VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 267/CP ngày 19 - 7 - 1979 c a H i ng Chính ph v vi c chuy n Ty ăng ki m thành l p C c ăng ki m Vi t Nam và Quy t nh s 75/TTg ngày 03/02/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a C c ăng ki m Vi t Nam; Xét ngh c a C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b và lao ng, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n i u l v t ch c và ho t ng c a C c ăng ki m Vi t Nam, tr c thu c B Giao thông v n t i. i u 2. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i các B , Ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan th c hi n b n i u l này nh m m b o hi u l c qu n lý chuyên ngành ăng ki m trong ph m vi c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i i u l này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, V trư ng các V , Giám c các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lê Ng c Hoàn ( ã ký)
  2. I UL V T CH C VÀ HO T NG C A C C ĂNG KI M VI T NAM ( Ban hành kèm theo quy t nh s 791/2001/Q -BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. C c ăng ki m Vi t Nam tr c thu c B Giao thông v n t i ư c thành l p theo Quy t nh s 267/CP ngày 19.7.1979 c a H i ng Chính ph , có nhi m v , quy n h n, t ch c b máy quy nh t i Quy t nh 75/TTg ngày 03/02/1997 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan, là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v ăng ki m an toàn kĩ thu t và ch ng nh n ch t lư ng hàng hóa các lo i phương ti n và thi t b giao thông v n t i ư ng bi n, ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, giàn khoan bi n, công trình bi n, công trình n i, phương ti n n i và nh ng thi t b khác liên quan n an toàn giao thông v n t i nh m m b o an toàn sinh m ng con ngư i, tài s n và b o v môi trư ng sau này g i chung là ho t ng ăng ki m. Tên giao d ch qu c t vi t b ng ti ng Anh: VIETNAM REGISTER Vi t t t : VR i u 2. C c ăng ki m Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng, có tr s t t i thành ph Hà N i. Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N C A C C ĂNG KI M VI T NAM i u 3. V lĩnh v c pháp lu t 1. Xây d ng và tham gia xây d ng các d án lu t, các văn b n dư i lu t, các ch chính sách liên quan n ho t ng ăng ki m trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành. 2. Tham gia so n th o, àm phán trình c p có thNm quy n ký k t các i u ư c qu c t v ho t ng ăng ki m; ki n ngh B trư ng B Giao thông v n t i v vi c tham gia, ký k t ho c s a i, gia h n, bãi b nh ng i u ư c qu c t v ho t ng ăng ki m mà phía Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. 3. T ch c và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c và các i u ư c Qu c t có liên quan n ho t ng ăng ki m v ch t lư ng và an toàn k thu t i v i các lo i phương ti n, thi t b giao thông v n t i, công trình d u khí bi n và ngăn ng a ô nhi m môi trư ng do phương ti n, thi t b giao thông vân t i, công trình d u khí bi n gây ra.
  3. 4. Tham gia và xu t các bi n pháp gi i quy t ho c gi i quy t theo thNm quy n các tranh ch p có liên quan n ho t ng ăng ki m. 5. T ch c vi c ph bi n, tuyên truy n giáo d c pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân và toàn xã h i v các ho t ng ăng ki m. i u 4. V lĩnh v c quy ho ch, k ho ch và u tư phát tri n 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v phát tri n ho t ng ăng ki m trong c nư c trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t. 2. Th c hi n qu n lý th ng nh t trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n i v i các ơn v tr c thu c C c theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Xây d ng k ho ch thu chi tài chính, k ho ch mua s m tài s n, trang thi t b , u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t, nghiên c u khoa h c và ào t o cán b trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch ã ư c duy t. i u 5. V lĩnh v c khoa h c công ngh và xây d ng quy ph m, tiêu chu n k thu t 1. T ch c nghiên c u các tài khoa h c và ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh liên quan n ho t ng ăng ki m. 2. Xây d ng, tham gia xây d ng ho c s a i, b sung các quy ph m, tiêu chuNn k thu t liên quan n an toàn k thu t, b o v môi trư ng và ch ng nh n ch t lư ng hàng hoá các lo i phương ti n và thi t b giao thông v n t i, tàu cá, công trình d u khí bi n, công trình n i, các thi t b liên quan n an toàn thu c lĩnh v c giao thông v n t i trình B trư ng B Giao thông v n t i ho c c p có thNm quy n ban hành. 3. Xây d ng và ban hành các bi u m u, ch ng ch , các hư ng d n áp d ng quy ph m, tiêu chuNn k thu t và i u ư c Qu c t liên quan n ho t ng ăng ki m mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 4. H p tác v i các t ch c ăng ki m, các cơ quan khoa h c trong và ngoài nư c th c hi n chương trình nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh m i vào ho t ng ăng ki m. 5. T ch c thông tin khoa h c công ngh v ho t ng ăng ki m. 6. Tham gia H i ng khoa h c công ngh và môi trư ng c p ngành. i u 6. V lĩnh v c ăng ki m phương ti n và thi t b giao thông v n t i ư ng bi n, ư ng thu n i a, công trình d u khí bi n 1. ThNm tra thi t k k thu t óng m i, ch t o, hoán c i, s a ch a tàu bi n, phương ti n thu n i a, các công trình d u khí bi n, công trình n i và các h th ng, thi t b có liên quan.
  4. 2. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho tàu bi n, phương ti n thu n i a, các công trình d u khí bi n, công trình n i và các h th ng, thi t b có liên quan trong óng m i, ch t o, s a ch a và ang khai thác trên cơ s các tiêu chuNn, quy ph m k thu t c a Vi t Nam và các tiêu chuNn nư c ngoài. 3. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho tàu bi n, công trình d u khí bi n và các h th ng, thi t b có liên quan theo quy nh c a Công ư c Qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n (SOLAS 74/78), Công ư c Qu c t v ngăn ng a ô nhi m bi n do tàu gây ra (MARPOL 73/78), Công ư c Qu c t v m n khô tàu bi n (LOADLINES 66), Công ư c Qu c t v dung tích tàu bi n (TONNAGE 69), Quy t c Qu c t v tránh va trên bi n (COLREG 72) và các i u ư c Qu c t khác có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. ư c u quy n cho ăng ki m nư c ngoài th c hi n vi c ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho tàu bi n, công trình d u khí bi n theo các công ư c qu c t k trên khi ch phương ti n yêu c u. 4. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các tàu bi n nư c ngoài theo s u quy n cu Chính ph mà tàu treo c ho c c a các t ch c ăng ki m nư c ngoài ho c theo l nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và khi ch tàu yêu c u. 5. Trình B trư ng B Giao thông v n t i v vi c cho phép các t ch c ăng ki m tàu bi n nư c ngoài ư c phép ho c không ư c phép ho t ng ăng ki m tàu bi n t i Vi t Nam. 6. Tham gia giám nh v m t k thu t các s c tai n n do thi t b , phương ti n và công trình d u khí bi n gây ra. 7. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t ng ăng ki m phương ti n ngh cá theo quy nh c a Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15/9/1998 c a Chính ph v m b o cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n và hư ng d n th c hi n c a liên B Giao thông v n t i và B Thu s n. i u 7. V lĩnh v c ăng ki m phương ti n và thi t b giao thông v n t i ư ng b và ư ng s t 1. ThNm tra thi t k k thu t liên quan n vi c ch t o, l p ráp, c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b , thi t b thi công và chuyên dùng, các h th ng, thi t b có liên quan. 2. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , thi t b thi công và chuyên dùng, các h th ng, thi t b có liên quan trong ch t o, l p ráp, c i t o và xu t, nh p khNu theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 3. nh kỳ ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , thi t b thi công và chuyên dùng ang ho t ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 4. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t ng ăng ki m ư ng s t theo quy nh c a B Giao thông v n t i.
  5. 5. nh kỳ ki m tra và c p gi y ch ng nh n v chính xác c a các thi t b o - ki m tra s d ng trong nghi p v an toàn k thu t và b o v môi trư ng các phương ti n cơ gi i ư ng b . i u 8. V lĩnh v c ki m tra k thu t các thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn s d ng trong lĩnh v c giao thông v n t i 1. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các thi t b x p d , nâng t i, v n thăng trong ch t o, l p ráp, s a ch a và trong s d ng trong lĩnh v c giao thông v n t i. 2. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các lo i n i hơi, thi t b ch u áp l c trong t t c lĩnh v c v n t i, s n xu t công nghi p cơ khí, xây d ng công trình thu c lĩnh v c giao thông v n t i. i u 9. V lĩnh v c ki m tra k thu t các s n ph m công nghi p giao Thông v n t i 1. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho v t li u, c u ki n xây l p, máy móc, trang thi t b ch t o trong nư c và nh p khNu chuyên dùng trong ngành giao thông v n t i óng m i, ch t o, s a ch a phương ti n, thi t b giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, ư ng thu n i a, công trình d u khí bi n, thi t b b o v môi trư ng giao thông v n t i. 2. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ho c công nh n các cơ s ch t o, các Phòng thí nghi m, các Tr m th ph c v ki m tra các s n phNm công nghi p c a các cơ s s n xu t liên quan n ch t lư ng và an toàn thu c lĩnh v c qu n lý c a C c ăng ki m Vi t Nam. 3. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn cho các lo i Container s d ng trong vi c v n chuy n hàng hoá. i u 10. V lĩnh v c ánh giá và c p gi y ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng và an toàn 1. ánh giá và c p gi y ch ng nh n phù h p cho các h th ng qu n lý ch t lư ng, b o v môi trư ng c a các doanh nghi p theo tiêu chuNn qu n lý ch t lư ng ( ISO 9000 ) và qu n lý môi trư ng ( ISO 14000 ) c a Vi t Nam ho c qu c t có liên quan. 2. ánh giá và c p gi y ch ng nh n phù h p cho các h th ng qu n lý an toàn c a các doanh nghi p và phương ti n thu c ph m vi ki m tra k thu t c a C c ăng ki m Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và Qu c t liên quan (ISM Code) mà Vi t Nam tham gia i u 11. V lĩnh v c tư v n và d ch v khoa h c k thu t C c ăng ki m Vi t Nam ư c t ch c các d ch v khoa h c k thu t, d ch v tư v n phù h p v i kh năng c a C c và nhu c u c a th trư ng ư c B Giao thông v n t i ho c c p có thNm quy n cho phép.
  6. i u 12. V lĩnh v c kinh t tài chính 1. Ch o các ơn v tr c thu c C c th c hi n úng chính sách, ch tài chính, k toán th ng kê theo quy nh c a Nhà nư c và B Giao thông V n t i. 2. Ch o, t ch c b máy k toán c a C c và các ơn v tr c thu c C c th c hi n các quy nh v ch qu n lý tài chính i v i ho t ng ăng ki m; ki n ngh vi c s a i, b sung chính sách, ch v công tác tài chính k toán cho phù h p v i c thù c a ngành. 3. Hư ng d n các ơn v tr c thu c C c l p k ho ch thu, chi tài chính, t ng h p trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t. Giao và ki m tra các ơn v tr c thu c C c th c hi n k ho ch thu chi tài chính theo quy nh Nhà nư c, B Giao thông v n t i và phân c p c a C c ăng ki m Vi t Nam. 4. Xây d ng các bi u giá, phí và l phí có liên quan n ho t ng ăng ki m trình cơ quan có thNm quy n ban hành. 5. Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c ki m tra, phê duy t báo cáo tài chính năm c a các ơn v tr c thu c; l p báo cáo t ng h p quy t toán toàn ngành, trình B Giao thông v n t i. 6. T ch c th c hi n các quy nh có liên quan v qu n lý v n u tư khi ư c Chính ph ho c B Giao thông v n t i giao là ch u tư các d án phát tri n liên quan n lĩnh v c ho t ng ăng ki m. 7. Qu n lý cơ s v t ch t, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh và phân c p c a B Giao thông v n t i. 8. Th c hi n ch báo cáo, th ng kê theo quy nh. i u 13. V lĩnh v c quan h qu c t 1. Xây d ng k ho ch h p tác qu c t , àm phán, so n th o văn b n v quan h h p tác v i các t ch c ăng ki m qu c t và các t ch c ăng ki m nư c ngoài trong lĩnh v c ho t ng ăng ki m trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t. 2. Gia nh p các t ch c ăng ki m qu c t sau khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n cho phép. ư c ký k t h p tác v i các cơ quan ăng ki m ho c các t ch c nư c ngoài có liên quan n công tác ăng ki m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Qu n lý các d án qu c t tài tr cho ngành ăng ki m theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i; ng th i giúp B Giao thông v n t i xem xét các d án h p tác u tư v i nư c ngoài có liên quan n ho t ng ăng ki m. i u 14. V lĩnh v c t ch c, cán b và lao ng 1. L p quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng s d ng i ngũ công ch c, viên ch c và lao ng tr c thu c C c trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t và t ch c th c hi n.
  7. 2. Xây d ng các ch c danh tiêu chuNn viên ch c, nh m c lao ng và ch lao ng c thù thu c chuyên ngành ăng ki m trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành và t ch c th c hi n. 3. T ch c ki m tra, thanh tra các ơn v thu c C c và tham gia cùng các cơ quan có thNm quy n ki m tra, thanh tra các ơn v trong ngành ăng ki m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lao ng, b o hi m và b o h lao ng chuyên ngành. 4. Qu n lý t ch c, nh biên theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. ngh B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các ch c danh lãnh o do B Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam ư c b nhi m, mi m nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các ch c danh còn l i thu c quy n qu n lý tr c ti p c a C c theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. T ch c vi c ào t o và b nhi m ăng ki m viên, nghiên c u viên và ánh giá viên chuyên ngành ăng ki m theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 6. Ch o và tham gia v i các c p có thNm quy n tri n khai công tác b o v chính tr n i b t i các ơn v tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam. 7. Thành l p, t ch c l i, gi i th các Phòng, Ban nghi p v và các t ch c tr c thu c theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 15. V lĩnh v c thanh tra Nhà nư c 1. Th c hi n nhi m v ki m tra, thanh tra các ho t ng ăng ki m thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a C c ăng ki m Vi t Nam theo quy nh c a Pháp Lu t. 2. Gi i quy t khi u n i, t cáo theo pháp l nh v khi u n i, t cáo và quy ch ho t ng c a Thanh tra B Giao thông v n t i. 3. T ng h p ho t ng thanh tra và công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a các ơn v do C c qu n lý tr c báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i. Chương 3 T CH C C A C C ĂNG KI M VI T NAM i u 16. T ch c c a C c ăng ki m Vi t Nam bao g m: 1. T ch c b máy c a C c g m có: a. Các cơ quan giúp vi c c a C c trư ng g m có: Văn phòng, các Ban, các Phòng và các t ch c tương ương. b. Các Chi c c, Chi nhánh, Tr m ăng ki m, Trung tâm.
  8. 2. Vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các Chi c c, Chi nhánh, các Tr m ăng ki m, các cơ quan giúp vi c c a C c trư ng th c hi n theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. C c trư ng là ngư i ng u và lãnh o C c theo ch th trư ng; các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng m nhi m ph n công vi c theo phân công c a C c trư ng. Khi C c trư ng v ng m t có m t Phó C c trư ng ư c y quy n thay m t. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m. Phó C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam. Chương 4 M I QUAN H GI A C C ĂNG KI M VI T NAM V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC CƠ QUAN GIÚP VI C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I i u 17. C c ăng ki m Vi t Nam ch u s lãnh o tr c ti p c a B trư ng B Giao thông v n t i và ch u s qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v lĩnh v c liên quan. i u 18. Theo y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i, C c ăng ki m Vi t Nam ư c quy n quan h tr c ti p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các a phương gi i quy t các v n có liên quan n ho t ng ăng ki m. i u 19. 1. C c ăng ki m Vi t Nam ch u s hư ng d n và ki m tra nghi p v qu n lý c a các cơ quan tham mưu giúp vi c B trư ng B Giao thông v n t i. 2. C c ăng ki m Vi t Nam có quan h ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành thu c B Giao thông v n t i và các cơ quan khác có liên quan trong vi c thanh tra ho t ng ăng ki m. 3. C c ăng ki m Vi t Nam ph i h p v i các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) trong vi c t ch c qu n lý ho t ng ăng ki m a phương; Ch o và ki m tra vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác ăng ki m a phương theo thNm quy n.
Đồng bộ tài khoản