Quyết định số 792/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 792/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 792/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 792/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 792/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG ÔTÔ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ công văn cử người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ôtô gồm các Ông, Bà như sau: 1. Tổ trưởng: đ/c Trần Ngọc Thành – Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Vận tải 2. Tổ phó: đ/c Nguyễn Văn Quyền – Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam 3. Thành viên Tổ biên tập: Đại diện các cơ quan, cá nhân có liên quan. Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm phân công Thư ký giúp việc Tổ Biên tập là cán bộ trong thành viên Tổ Biên tập. (Danh sách cụ thể Tổ biên tập kèm theo Quyết định này) Điều 2. Tổ Biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo được thành lập theo Quyết định số: 791/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong việc nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 4. Tổ biên tập tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các Ông, Bà có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ trưởng (để b/c) - Các Thứ trưởng ; - Lưu: VT, VTải (2D) Lê Mạnh Hùng DANH SÁCH TỔ BIÊN TẬP DỰ THẢO NGHI ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG ÔTÔ (Ban hành kèm theo Quyết định số:792 /QĐ- BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) STT Họ và tên Chức vụ - Nơi công tác Chức danh trong Tổ Biên tập 01 Trần Ngọc Thành Phó Vụ trưởng phụ trách - Tổ trưởng Vụ Vận tải 02 Nguyễn Văn Quyền Phó Cục trưởng - Cục Đường Tổ phó bộ Việt Nam 03 Nguyễn Văn Thanh Phó Cục trưởng - Cục Đường Tổ phó bộ Việt Nam 04 Đỗ Xuân Hoa Trưởng phòng Vận tải - Cục Thành viên Đường bộ Việt Nam 05 Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên viên chính - Vụ Vận Thành viên tải 06 Nguyễn Xuân Thuỷ Chuyên viên – Vụ Vận tải Thành viên 07 Nguyễn Thị Kiều Nguyệt Chuyên viên - Vụ Pháp chế Thành viên 08 Phan Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng Vận tải - Thành viên Cục Đường bộ Việt Nam 09 Hoàng Ân Phú Chuyên viên - Vụ Pháp chế Thành viên
  3. 10 Hoàng Thế Tùng Chuyên viên chính - Vụ An Thành viên toàn giao thông 11 Nguyễn Xuân Nguyên Chuyên viên - Vụ Vận tải Thành viên 12 Trịnh Quang Trung Chuyên viên - Vụ Vận tải Thành viên 13 Đỗ Công Thuỷ Chuyên viên – Phòng Vận tải Thành viên Cục Đường bộ Việt Nam 14 Trần Thị Kim Hoa Phó CVP - Cục ĐBVN Thành viên
Đồng bộ tài khoản