Quyết định số 794/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 794/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 794/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 794/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 794/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHINH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ; Xét đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Tờ trình số 639/TTr- NHPT ngày 29 tháng 02 năm 2008, số 927/TTr-NHPT ngày 21 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 749/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 8 cá nhân thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b).(10). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-TTg, ngày 24/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 2. Ban Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý vốn ủy thác, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 3. Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 4. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Thuận, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 5. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khánh Hòa, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 6. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Nguyên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN: 1. Bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 2. Ông Vũ Mạnh Bảo, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 3. Ông Phạm Văn Bổn, Trưởng ban Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 4. Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Thuận, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 5. Bà Nguyễn Quỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đồng Nai, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 6. Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 7. Ông Trần Đức Thắng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Nguyên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  3. 8. Bà Võ Thị Cờ, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bến Tre, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản