Quyết định số 8-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 8-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8-CT về việc thành lập và phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật Vườn Quốc gia Cát Tiên do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hnàh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 8-CT Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T LU N CH NG KINH T - K THU T VƯ N QU C GIA CÁT TIÊN . CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG Xét t trình s 1457-UBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 c a U ban nhân dân t nh ng Nai và t trình s 234-LN/KL ngày 9 tháng 2 năm 1991 c a B Lâm nghi p v vi c xin thành l p và phê duy t lu n ch ng kinh t k thu t Vư n Qu c gia Cát Tiên; Căn c ngh c a U ban K ho ch Nhà nư c (văn b n s 1395-UB/XD-NL ngày 17 tháng 12 năm 1991) v vi c phê duy t lu n ch ng kinh t k thu t này, QUY T NNH : Đi u 1. Thành l p Vư n Qu c gia Cát Tiên tr c thu c U ban nhân dân t nh ng Nai. Vư n Qu c gia Cát Tiên bao g m ph n Nam Bãi Cát Tiên thu c a ph n t nh ng Nai trên cơ s "r ng c m Nam Bãi Cát Tiên" theo Quy t nh s 360-TTg ngày 7 tháng 7 năm 1978 c a Th tư ng Chính ph và ph n m r ng thu c a ph n c a t nh Lâm ng và t nh Sông Bé. Đi u 2. Phê duy t Lu n ch ng kinh t - k thu t Vư n Qu c gia Cát Tiên (ph n Nam Bãi Cát Tiên thu c t nh ng Nai) v i nh ng n i dung và ch tiêu kinh t - k thu t ch y u sau: 1. Tên công trình: Vư n Qu c gia Cát Tiên. - Ch qu n u tư: U ban nhân dân t nh ng Nai. - Ch u tư: Giám c Vư n Qu c gia Cát Tiên. 2. a i m và ph m vi qu n lý: Ch p nh n ranh gi i và ph m vi qu n lý (ph n Nam Bãi Cát Tiên thu c t nh ng Nai) như ngh trong lu n ch ng kinh t k thu t: - Ranh gi i:
  2. + Phía B c giáp t nh Sông Bé. + Phía ông giáp sông ng Nai t c a ak Lua n p Tà Lài. + Phía Nam giáp ư ng 323 liên hi p khoa h c s n xu t La Ngà. + Phía Tây giáp lâm trư ng Vĩnh An t ngã ba su i Xa Mát g p ư ng 323 lên các nh cao 243-300-354-359-360 g p ranh gi i t nh Sông Bé nh cao 351. - To a lý: T 11 20emdash50emdashemdash n 11 32emdash13emdashemdash vĩ B c 107 11emdash11emdashemdash n 107 28emdash20emdashemdash kinh ông. 3. Nhi m v : - B o t n h sinh thái c trưng cho vùng ông Nam B , b o t n ngu n gen ng v t, th c v t r ng a d ng, phong phú và quý, hi m c a khu h ng, th c v t r ng nam Vi t Nam (voi, bò r ng, cá s u, công, trĩ ... cNm lai, g , dáng hương, cNm xe). - Phòng h u ngu n ph c v công trình thu i n Tr An. - T ch c các d ch v nghiên c u và th c hi n các chương trình nghiên c u khoa h c v b o t n thiên nhiên, v di n th r ng, v môi trư ng, ph c v các m c tiêu phát tri n lâm nghi p. - Th c hi n các chương trình tuyên truy n giáo d c và các d ch v ph c v tham quan, du l ch. - Quy ho ch và t ch c l i các i m dân cư phù h p v i yêu c u và nhi m v qu n lý, xây d ng vư n, n nh i s ng, ch m d t m i hành vi làm hu ho i tài nguyên r ng trong vư n Qu c gia. 4. Phân khu ch c năng: a) Khu b o t n nguyên v n: có ch c năng ch y u là b o v nguyên v n qu n h r ng mưa nhi t i phân mùa; b o v các khu cư trú và sinh ho t c a ng v t r ng; b o v c nh quan t nhiên c a r ng. Di n tích: 35.302 ha (g m các ti u khu I, II, III, IV). b) Khu ph c h i sinh thái: có ch c năng ch y u là b o v và ph c h i các h sinh thái, các ng, th c v t r ng quý, hi m b ng các bi n pháp ph c h i t nhiên là ch y u. Di n tích: 2.250 ha thu c vùng i bát úp và t b ng ti p giáp vùng s n xu t nông nghi p c a xã ak Lua.
  3. c) Khu qu n lý hành chính: có ch c năng ch y u là xây d ng các công trình khoa h c, các cơ s ph c v qu n lý, sinh ho t c a vư n... di n tích: 348 ha. 5. Các chương trình ho t ng. Giám c Vư n Qu c gia Cát Tiên có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n các trương trình sau ây: - Chương trình b o v vư n. - Chương trình ph c v nghiên c u và nghiên c u khoa h c. - Chương trình tuyên truy n giáo d c và ph c v tham quan du l ch. 6. u tư cơ b n: a) Các h ng m c u tư: Ph c v chương trình b o v : - Xây d ng h th ng c t m c, b ng, bi u ch d n. - Xây d ng, s a ch a h th ng ư ng ranh gi i vư n, các khu ch c năng và ư ng tu n tra ( ư ng cho ngư i, xe thô sơ và ng a i). - H th ng tr m b o v (g m 12 tr m và các chòi canh). - H th ng thông tin liên l c ( i n tho i, b àm...). - Chuy n dân khu v c sau tr m ak Lua ra ngoài vư n (kho ng 40 h ). Ph c v chương trình nghiên c u khoa h c. - Các i m nh v và chòi quan sát. - Vư n th c v t: 10 ha. - Khu v c nghiên c u th c nghi m nuôi chim thú bán t nhiên (chu ng tr i 500 m2). - Tr m khí tư ng. - Phòng lưu tr , thư vi n, phòng thí nghi m: 250 m2. - L p h sơ cơ b n c a vư n. - Các trang b ph c v nghiên c u. Ph c v chương trình tuyên truy n giáo d c, tham quan du l ch: - Các trang b ph c v tuyên truy n giáo d c.
  4. - Xây d ng các i m tham quan. Các công trình ph c v : - Nhà làm vi c: 400 m2. - Các công trình ki n trúc ph c v 200 m2. - Nhà : căn c vào biên ch ư c duy t và ch nhà nư c xây d ng. b) V n u tư: V n u tư t ngu n ngân sách Nhà nư c th c hi n các yêu c u xây d ng ph c v các chương trình b o v , nghiên c u khoa h c và qu n lý vư n là: 3.400.000.000 ng Trong ó: - Xây l p: 2.500.000.000 ng. - Thi t b : 650.000.000 ng. - Ki n thi t cơ b n khác: 250.000.000 ng. Ngoài ra, huy ng các ngu n v n khác th c hi n các chương trình còn l i và hoàn ch nh vư n. c) Công trình ư c xây d ng và hoàn thành trong th i h n 10 năm (1991-2000). 7. Phân giao trách nhi m: a) U ban nhân dân t nh ng Nai là ch qu n u tư ch u trách nhi m: + Ch o ch u tư: t ch c thi t k , thi công công trình phù h p v i yêu c u k thu t, ti t ki m v n, b o toàn và phát tri n tài nguyên r ng trong vư n. + L p án t ch c l i dân cư và th c hi n vi c di chuy n s dân c n ra ngoài vư n, b o m các nhi m v ho t ng c a Vư n Qu c gia. + Xác nh rõ ph m vi ranh gi i v ng m có k ho ch tri n khai xây d ng vùng m. b) B Lâm nghi p ch u trách nhi m: + Ch o nghi p v xây d ng và qu n lý i v i vư n qu c gia. + Cùng v i U ban nhân dân các t nh ng Nai, Lâm ng, Sông Bé qui ho ch và th ng nh t ki n ngh vi c m r ng Vư n Qu c gia này n qui mô thích h p và xác nh rõ ph m vi vùng m theo qui mô m i; ch o vi c l p lu n ch ng kinh t k
  5. thu t b sung m r ng Vư n Qu c gia trình H i ng B trư ng xét phê duy t vào quí II năm 1992. Đi u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh ng Nai, B trư ng các B Lâm nghi p, Tài chính, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, U ban Khoa h c Nhà nư c, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Th trư ng các ngành và a phương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản