Quyết định số 80/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 80/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 80/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2001. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001; Căn c Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001; Theo ngh c a y ban nhân dân qu n 6 t i Công văn s 1376/UB ngày 05 tháng 9 năm 2001; T ng Công ty Du l ch Sài gòn t i Văn b n s 542/TCT-KH T ngày 22 tháng 8 năm 2001; QUY T NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư và xây d ng năm 2001 ngu n ngân sách t p trung như sau: 1.1- y ban nhân dân qu n 6: D án u tư xây d ng trư ng ti u h c Ph m Văn Chí 3.000.000.000 (ba t ) ng; 1.2- T ng Công ty Du l ch Sài gòn chuNn b u tư l p d án xây d ng Công viên Văn hóa Tháp Truy n hình 300.000.000 (ba trăm tri u) ng. i u 2.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân qu n 6 và T ng Giám c T ng Công ty Du l ch Sài gòn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 2 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban KTNS/H ND.TP - VPH -UB: CPVP, các T NCTH T TH (5b) - Lưu (TH) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản