Quyết định số 80/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 80/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 80/2002/qđ-ub', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 80/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V PHÊ DUY T ÁN TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH DI D I CÁC CƠ S S N XU T GÂY Ô NHI M VÀO CÁC KHU CÔNG NGHI P VÀ VÙNG PH C N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t B o v môi trư ng ư c Qu c h i Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 và Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 v hư ng d n thi hành Lu t b o v môi trư ng ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 22/2002/NQ-H ngày 29/6/2002 c a H i ng nhân dân thành ph v án di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các Khu công nghi p và vùng ph c n ; Xét ngh c a Ban Ch o công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng vào các Khu công nghi p và vùng ph c n ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t án th c hi n di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các Khu công nghi p và vùng ph c n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Trư ng Ban ch o công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph , các cơ s gây ô nhi m môi trư ng thu c i tư ng ph i di d i có trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - B KHCN và MT, B CN - B NN & PTNT, B KH- T
 2. - B Tài chính, NH.NN Vi t Nam - Qu h tr PT. Trung ương - TT. H ND/TP, TT UBND/TP - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (CNN-H) Mai Qu c Bình ÁN TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH DI D I CÁC CƠ S S N XU T GÂY Ô NHI M VÀO KHU CÔNG NGHI P VÀ VÙNG PH C N (Ban hành kèm theo quy t nh s 80 /2002/Q -UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) A.- T NG QUAN V HI N TR NG VÀ HO T NG B O V MÔI TRƯ NG TRONG S N XU T CÔNG NGHI P VÀ TI U TH CÔNG NGHI P I- HI N TR NG Ô NHI M CÔNG NGHI P VÀ TI U TH CÔNG NGHI P T I THÀNH PH H CHÍ MINH : ô th hóa, công nghi p hóa và ô nhi m môi trư ng ang là thách th c l n c a các ô th trong khu v c vùng kinh t tr ng i m phía Nam, trong ó thành ph H Chí Minh có m c ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng nh t. Ngoài tác ng t các ho t ng giao thông, d ch v , thương m i, xây d ng ... thì các ho t ng s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p ã và ang góp ph n áng k vào tình tr ng ô nhi m môi trư ng ô th . Trên a bàn thành ph có nhi u khu v c ch u nh hư ng ô nhi m nghiêm tr ng do ho t ng s n xu t Công nghi p và Ti u th công nghi p : - T i qu n 9 và qu n Th c: + Khu v c Su i Cái, su i Xuân Trư ng, su i Nhum : trong khu v c này có kho ng 20 nhà máy có nư c th i thu c di n ô nhi m r t n ng, ch y qua kinh T c vào sông ng Nai, nh hư ng t i các phư ng Linh Trung, Linh Xuân, Tân Phú và Long Th nh M . Có th i m qua m t s nhà máy trong khu v c này như: Công ty Gi y Vĩnh Huê, Công ty Gi y Xuân c, Công ty Gi y H nh Linh, Xí nghi p Gi y An Bình.... + Khu v c Phư c Long: t C u R ch Chi c cho n Ngã tư Th c, v a b ô nhi m ngu n nư c v a b ô nhi m không khí. M t s nhà máy gây ô nhi m không khí như : Công ty Ximăng Hà Tiên Nhà máy i n Th c, Công ty Posvina... Các nhà máy có t i lư ng nư c th i ô nhi m l n như: Công ty D t Phong Phú, Công ty D t Phư c Long, Xí nghi p Ch bi n h i s n Cofidec, Xí nghi p Chăn nuôi heo Phư c Long, Xí nghi p Chăn nuôi heo Nam Hòa....
 3. - T i qu n Tân Bình: ây là Qu n t p trung nhi u nhà máy công nghi p và cơ s ti u th công nghi p phân b trên h u h t các phư ng. Các kênh r ch trên a bàn Qu n u b ô nhi m nghiêm tr ng như kênh Tham Lương, Nhiêu L c, Tân Hóa... c bi t là các khu v c sau: + Phư ng 14 và 15: t p trung nhi u nhà máy l n thu c các ngành d t nhu m, gi y, hóa ch t, ch bi n th c phNm như: Công ty D t Thành Công, Công ty D t Th ng L i, Nhà máy Hóa ch t Tân Bình, Công ty Vifon, Công ty Bông B ch Tuy t, Nhà máy Gi y Vi n ông... + Phư ng 19 và 20: t p trung nhi u nhà máy l n như: Công ty Ch bi n h i s n Seaprimex, Công ty B t gi t Tico, Xí nghi p th c phNm C u Tre, Xí nghi p Phân bón h u cơ....và c bi t r t nhi u các cơ s ti u th công nghi p hình thành các c m cơ s , làng ngh d t, c n, cán r a cao su. Ngoài ra còn có m t s c m cơ s ti u th công nghi p khác như thu c da, th y tinh phư ng 9, n u chì và tái ch nylon phư ng 16.... - T i qu n 11: ây là Qu n t p trung nhi u cơ s ti u th công nghi p thu c nhi u ngành ngh khác nhau như: tNy nhu m, xeo gi y, ch bi n th c phNm, xi m , thu c da, th y tinh, gia công cơ khí... Phư ng 5 t p trung hơn 80 cơ s tNy nhu m v i a s trang b máy móc thi t b cũ, l c h u, n m xen cài trong khu dân cư ông úc. Phư ng 14 t p trung các cơ s thu c da, th y tinh. Phư ng 15 và 16 t p trung các cơ s nh a tái sinh.... - T i qu n 4: tình hình t h p ngư i ông; các kho tàng, nhà máy tr c thu c Trung ương chi m g n 1/3 di n tích. Ph n l n các nhà máy này ang gây ô nhi m nghiêm tr ng môi trư ng khu v c như: Nhà máy thu c lá Khánh H i, Công ty C ph n ch bi n th y s n 4, Nhà máy ư ng Khánh H i, Xí nghi p Nư c m m Liên Thành... - T i qu n 5: t p trung các cơ s cưa cán s t t i phư ng 15 và phư ng 7, các cơ s d ch v buôn bán g có trang b các máy cưa x g t i phư ng 7; m t s cơ s xi m phân b r i rác t i phư ng 5,7,9,14,15 và d t v i th công t i phư ng 15. - T i qu n 6: t p trung nhi u cơ s s n xu t ti u th công nghi p phân b u trên a bàn 14 phư ng (hơn 40% là ngành gia công cơ khí); ngoài ra còn có m t s ngành gây ô nhi m nư c th i như gi y tái sinh, xi m , tNy nhu m... t p trung t i các phư ng 4, 6, 8 và m t s ơn v l n như thu c da (phư ng 9), ch bi n th c phNm (phư ng 6, 7). - T i qu n 8: các kênh r ch trên a bàn Qu n u b ô nhi m n ng n : kênh Tàu H , kênh ôi... trong t ng s 23 kênh r ch l n nh chia c t qu n 8 u b ô nhi m. c bi t t i các phư ng 1, 2, 3 t p trung các cơ s n u, cán nhôm; phư ng 6, 7 t p trung các cơ s d t bao P.P. V i công ngh s n xu t trên bình di n chung còn l c h u và m c u tư trong công tác b o v môi trư ng còn th p, các ho t ng s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p t i thành ph ã và ang ti p t c s n sinh ra m t lư ng l n các ch t th i thu c nhi u d ng v i nhi u thành ph n và tính ch t khác nhau gây ô nhi m:
 4. - Ô nhi m không khí : Ch tính riêng các lò hơi và lò nung t i thành ph hàng năm th i vào không khí 578 t n b i, 78 t n SO2, 84 t n CO, 2.016 t n NO2, 52 t n hydrocacbon, 25 t n aldehyde. Theo k t qu quan tr c môi trư ng, t i m t s v trí g n các cơ s s n xu t n ng b i trong không khí bao quanh vư t quá tiêu chuNn cho phép (0,4-0,5 mg/m3 so v i tiêu chuNn cho phép là 0,3 mg/m3), ti ng n khá cao, ô nhi m mùi hôi. - Ô nhi m ngu n nư c m t và nư c ng m: Nhi u khu v c nư c m t b ô nhi m do nư c th i công nghi p như: khu v c su i Cái, Xuân Trư ng, su i Nhum Th c, kênh Tân Hóa Lò G m. T ng nư c ng m t i m t s khu v c b ô nhi m do nư c th i công nghi p như: các gi ng ào nông t i khu v c Xuân Hi p-phư ng Linh Xuân Th c d c theo su i C u á ã không còn s d ng ư c mà ph i khoan xu ng t ng nư c sâu hơn, các gi ng nông g n các cơ s s n xu t c m công nghi p Phư c Long- Qu n 9 cũng g p tình tr ng như v y. Có th th y tình hình ô nhi m thông qua s lư ng ơn thư khi u n i v ô nhi m môi trư ng trong năm 2001 như sau: C p thành ph ti p nh n 220 ơn khi u n i, trong ó 51 ơn khi u n i do s n xu t công nghi p , 113 ơn v s n xu t ti u th công nghi p. C p qu n huy n ti p nh n 749 ơn khi u n i, trong ó có 85 ơn ngh ngưng s n xu t. II- CÁC H AT NG KH C PH C Ô NHI M CÔNG NGHI P : Công nghi p là m t trong nh ng ngành kinh t ch y u thành ph H Chí Minh, theo s li u th ng kê năm 2001 bình quân ngành công nghi p t o kho ng 41% GDP trên a bàn và g n 30% giá tr s n xu t công nghi p c a c nư c. N m trong vùng t giác kinh t , thành ph H Chí Minh có t c u tư nư c ngoài và xây d ng các Khu công nghi p t p trung r t cao. Hi n nay thành ph có 02 Khu ch xu t và 10 Khu công nghi p ư c thành l p, trong ó có 02 Khu ch xu t và 08 Khu công nghi p v i 569 Doanh nghi p ư c c p phép, trong ó có 400 doanh nghi p ã i vào ho t ng. T ng s cơ s s n xu t công nghi p trên a bàn là 28.573, bao g m: - Thu c Trung ương qu n lý : 128 - Thành ph qu n lý 152 (trong ó qu n huy n qu n lý :26) - Ngoài qu c doanh: 27.901 (Công ty c ph n, TNHH, DNNN: 1.691 Cơ s s n xu t, HTX - TTCN : 85 Cơ s s n xu t nh 26.125) - u tư nư c ngòai: 390 T năm 1992 thành ph ã thi t l p các ho t ng qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn, t ch c tri n khai Lu t B o v Môi trư ng và các văn b n hư ng
 5. d n thi hành Lu t. Riêng trong lĩnh v c s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p ã nghiên c u tri n khai nhi u chương trình h tr doanh nghi p kh c ph c tình tr ng ô nhi m. C th như sau: 1- Chương trình i u tra kh o sát hi n tr ng ô nhi m công nghi p ư c th c hi n t 1993-1996. ã kh o sát, o c chi ti t và lư ng hóa m c ô nhi m trên 265 doanh nghi p. ã công b 87 doanh nghi p có tên trong "Sách en" vì có m c ô nhi m vư t nhi u l n so v i tiêu chuNn cho phép. 2- Chương trình S n xu t S ch hơn, do T ch c Phát tri n Công nghi p Liên hi p qu c – UNIDO th c hi n v i s tài tr c a T ch c SIDA – Th y i n, b t u tri n khai t 1996, nh m m c ích h tr các doanh nghi p hoàn thi n quy trình qu n lý. Ti t ki m nguyên nhiên v t li u, gi m thi u t i a ch t th i, gi m gánh n ng u tư x lý cu i ngu n th i t hi u qu cao nh t trong s n xu t kinh doanh và m b o t ư c tiêu chuNn quy nh v b o v môi trư ng. 3- Chương trình gi m thi u ô nhi m công nghi p và ti u th công nghi p thành ph H Chí Minh năm 2000 ra i nh m ph bi n áp d ng r ng rãi k t qu c a phương pháp" gi m thi u ch t th i, s n xu t s ch hơn" theo quy t nh s 5289/Q -UB ngày 14/9/1999 c a y ban nhân dân thành ph ; kèm theo quy t nh này là s ra i c a : - Qu h tr gi m thi u ô nhi m CN và TTCN t ngu n v n tương ương 1 tri u USD c a Thành ph , theo quy t nh s 5289/QD/-UB-KT ngày 14/9/1999 c a y ban nhân dân thành ph ; Qu xoay vòng gi m thi u ô nhi m công nghi p, ngu n v n vay 2,5 tri u USD t Ngân hàng Phát tri n Châu á–ADB); - Chương trình ph i h p gi m thi u ô nhi m công nghi p t i thành ph H Chí Minh, do B trư ng B Công nghi p và Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký ngày 25/5/1999. - Chương trình gi m thi u ô nhi m công nghi p và ti u th công nghi p c a các qu n huy n; 4- Chương trình h tr doanh nghi p hi n i hóa v i chi phí th p, t o ưu th c nh tranh t ng h p và Ny m nh xu t khNu, theo Ch th 04/2000/CT-UB-KT ngày 23/02/2000 c a y ban nhân dân thành ph (Qu kích c u h tr doanh nghi p u tư hi n i hóa s n xu t, di d i và x lý ô nhi m). 5- Th c hi n ch trương xây d ng và phát tri n khu công nghi p c a c nư c. * M c d u có nhi u n l c t phía các cơ quan qu n lý, các doanh nghi p và các nhà khoa h c k thu t, nhưng k t qu kh c ph c ô nhi m t các doanh nghi p cũ (ra i trư c khi có Lu t b o v môi trư ng) còn r t h n ch , r t ch m ch p, c ng v i s doanh nghi p m i hình thành t phát, không theo quy h ach, không tuân th các yêu c u b o v môi trư ng ã làm phá v chương trình quy ho ch m t s qu n-huy n ven, ô nhi m t các c m s n xu t th công ư c di chuy n t nơi n y n nơi khác. Nguyên nhân t n t i :
 6. a) Phía Doanh nghi p : a s giám c doanh nghi p chưa quan tâm n yêu c u b o v môi trư ng; thi u thông tin v k thu t, ng i i m i s b th t b i; m t hàng s n xu t không có s c nh tranh ti n b nên không có ng cơ thúc Ny ph i i m i, s n xu t th công và quy mô nh , chuy n a i m s làm tăng giá thành, khó khăn v lao ng, cu i cùng là v n thi u v n u tư và cơ ch khuy n khích h p d n. b) Hi u l c pháp lu t v b o môi trư ng không nghiêm, các chánh sách khuy n khích và ch tài không rõ ràng. H th ng t ch c và năng l c qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng không ng b , không bao quát nhi m v . c) Thi u s ph i h p ng b t các ngành các c p trong vi c th c hi n các quy ch qu n lý Nhà nư c và yêu c u b o v môi trư ng; vi c l ng ghép các h at ng kinh t - xã h i theo quy h ach t ng th c a thành ph n 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t thi u ch t ch ; n i dung quy h ach có nh ng chương, m c ph n nh y hi n tr ng, m c tiêu, nhi m v và các gi i pháp b o v môi trư ng nh m áp ng nh ng yêu c u phát tri n kinh t xã h i b n v ng, tuy nhiên t quy ho ch t ng th t i k ho ch chi ti t, k ho ch hành ng c th v n còn kho ng cách r t xa. Thi u chính sách u tư ng b cho yêu c u b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. B- CHƯƠNG TRÌNH DI D I CƠ S S N XU T-KINH DOANH GÂY Ô NHI M MÔI TRƯ NG Ô THN : I.- TÍNH C P THI T C A CHƯƠNG TRÌNH : Như ã c p ph n t ng quan hi n tr ng và ho t ng v b o v môi trư ng, t năm 1992 thành ph ã h tr tích c c cho cơ s ô nhi m th c hi n các bi n pháp u tư công ngh , thi t b x lý ch t th i và u tư i m i công ngh , thi t b theo hư ng s n xu t s ch hơn, nhưng k t qu th c hi n c a các cơ s v n còn r t h n ch . i u này ã gây nên tình hình ô nhi m môi trư ng r t nghiêm tr ng. Do v y, n nay vi c áp d ng các hình th c di d i, ình ch , yêu c u ph c h i l i môi trư ng là h t s c c n thi t thành ph có th phát tri n b n v ng, quán tri t úng ch trương c a Thành y và ch o c a y ban nhân dân thành ph . Ch trương th c hi n công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m không nh ng ch gi i quy t v n môi trư ng, i m i công ngh thi t b doanh nghi p, mà còn k t h p b trí dân cư, chuy n i cơ c u s n xu t lao ng ngo i thành, ng th i ch nh trang ô th . Thư ng tr c Thành y kh ng nh, vi c di d i các cơ s gây ô nhi m n i thành là m t ch trương úng n, khoa h c ; có ý nghĩa quan tr ng trên nhi u m t c a i s ng kinh t -xã h i. Mu n làm ư c vi c này ph i có tinh th n vư t khó, ch u t n kém, c n thi t ph i ch p nh n tăng trư ng kinh t s ch m l i trong m t giai o n nh t nh sau ó s n xu t t hi u qu cao hơn, tăng trư ng kinh t cao hơn. Các ngành, các c p, các qu n-huy n và các Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t c n quán tri t sâu s c m c ích, ý nghĩa nêu trên ch ng kh c ph c tr ng i, th c hi n công tác di d i v i tinh th n ti n công cách m ng, năng ng, quy t li t t o chuy n bi n th t s trong vòng 2-3 năm, rút ng n ti n th c hi n trong năm 2004. M i s ch m tr th c hi n ch trương di d i trong hi n t i là b o th , duy trì s trì tr , l c h u i ngư c l i l i ích chung, c n tr s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa.
 7. Theo Niên giám th ng kê năm 2001, giá tr s n xu t công nghi p và lao ng công nghi p trên a bàn thành ph c a các ngành ngh có liên quan n lĩnh v c có kh năng gây ô nhi m môi trư ng cao như sau: Ngành ngh Giá tr SX công nghi p Lao ng (tri u ng) - Ngành hóa ch t và các sp hóa 6.137.881 23.095 ch t - Ngành tái ch 117.882 1.769 - S n phNm t cao su, plastic 4.932.002 51.339 - Thu c da, s n xu t vali, túi 3.935.910 127.036 xách - S n xu t kim lo i 1.853.803 8.472 - Thu c lá 3.545.080 4.513 - Gi y, s n phNm t gi y 1.455.048 14.746 - Ch bi n g và các sp t g , 745.150 16.277 tre, n a - Th c phNm và u ng 15.645.812 67.625 T ng c ng: 38.368.568 314.872 có cơ s xây d ng k ho ch tri n khai c th , y ban nhân dân thành ph ã ch o t ch c tri n khai chương trình kh o sát l y ý ki n v tình tr ng ô nhi m và k ho ch kh c ph c c a doanh nghi p. Căn c vào yêu c u c th c a a bàn qu n lý, lãnh o y ban nhân dân qu n - huy n ã xác nh i tư ng và t ch c tri n khai n phư ng- xã - th tr n i v i các doanh nghi p và cơ s s n xu t thu c các ngành ngh có kh năng gây ô nhi m, bao g m : d t nhu m, ch bi n th y-h i s n, ch bi n g , cán kéo kim lo i, xi m , hóa ch t, b t gi y, v t li u xây d ng, in l a, cao su, chăn nuôi, thu c lá, thu c da... k t q a kh o sát tính n ngày 27/5/2002 c th như sau : - T ng s ơn v kh o sát : 12.075 - T ng s ơn v ã h i áp phi u kh o sát : 6745, Trong ó bao g m : 252 ơn v có k ho ch t di d i (danh sách kèm theo) 92 ơn v có k ho ch s chuy n i ngành ngh (danh sách kèm theo). 280 ơn v có yêu c u h tr v v n kh c ph c t i ch (danh sách kèm theo).
 8. 222 ơn v có k h ach di d i và yêu c u h tr v n (danh sách kèm theo). II.- YÊU C U TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH DI D I : - C i thi n và kh c ph c tình tr ng ô nhi m v không khí, nư c th i, n, rung, ch t th i r n trong khu v c dân cư ; - Th c hi n k t h p b trí l i dân cư, h p lý hóa nhu c u i l i, chuy n nhanh cơ c u công-nông nghi p ngo i thành và ch nh trang l i nôi th . - Xây d ng cơ ch khuy n khích u tư h p lý, t o cơ h i các doanh nghi p i m i thi t b , công ngh , thay i ngành hàng s n xu t, nâng ch t lư ng s n phNm, áp ng yêu c u m r ng th trư ng trong xu th h i nh p. III.- M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH : - Ph n u n h t năm 2004 di d i toàn b các cơ s s n xu t ô nhi m nghiêm tr ng không có kh năng kh c ph c t i ch vào khu công nghi p và vùng ph c n thành ph . - Quy ho ch s p x p l i ho t ng s n xu t các ngành ngh ô nhi m; t ch c l i vi c c p phép kinh doanh cho các d án u tư m i thu c các ngành ngh ô nhi m. - K t h p vi c di d i các cơ s s n xu t nh , th công hình thành các cơ s l n ho t ng n nh, có kh năng c nh tranh cao trong quá trình h i nh p kinh t khu v c và th gi i. - Phát tri n các khu công nghi p trên a bàn thành ph phù h p v i yêu c u quy ho ch. IV. I TƯ NG TH C HI N : i tư ng th c hi n chương trình là các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m vư t tiêu chuNn quy nh và yêu c u phát tri n kinh t – xã h i ư c xác nh theo các tiêu chí sau ây (Theo các nguyên t c th ng kê và xác nh các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng và x lý tri t trong d th o án xây d ng k ho ch x lý tri t các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng) : - V v trí + Không phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i c a thành ph , qu n huy n và quy ho ch môi trư ng c a thành ph . + L ai hình s n xu t có ph m vi gây ô nhi m r ng, có ch t th i nguy h i, khó có kh năng kh c ph c ô nhi m theo quy nh nh ng khu v c nh y c m như b nh vi n, trư ng h c, ho c khi có s c s tác ng nghiêm tr ng n s c kh e con ngư i. - V công ngh :
 9. + Công ngh l c h u ho c không ng b (m i thay th m t ph n) ; + Không có h th ng x lý ô nhi m ho c ã xây d ng nhưng chưa hoàn ch nh, không t Tiêu chuNn môi trư ng, su t u tư x lý ti p t c s cao d n n kinh doanh không hi u qu - V hi u qu kinh t , xã h i : Quá trình ho t ng không có hi u qu kinh t : s n xu t không có lãi ho c lãi không u tư chi phí tái s n xu t và c i t o môi trư ng và kh năng áp ng vi c làm cho cán b công nhân viên kém ho c b t c. Căn c vào k t qu kh o sát và ý ki n c a các Qu n huy n (tính n 27/5/2002), k ho ch năm 2002-2004 t p trung gi i quy t 260 cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng sau ây : 1.- 130 ơn v có ô nhi m v khói b i, n rung, mùi (danh sách kèm theo). 2.- 35 ơn v có ô nhi m v nư c th i (danh sách kèm theo) 3.- 89 ơn v có ô nhi m c v nư c th i và khí th i (danh sách kèm theo). 4.- 6 ơn v thư ng xuyên gây ách t c giao thông (danh sách kèm theo). V.- BI N PHÁP TH C HI N: 1. Nhi m v chung : 1.1. Ban hành các văn b n : - M t s chính sách tài chánh cho vi c di d i các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m vào các khu công nghi p t p trung và vùng ph c n. - Công b danh sách các ngành ngh s n xu t kinh doanh không ư c c p m i gi y phép u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong khu dân cư t p trung. - Cơ ch thu phí môi trư ng theo nguyên t c : “Ngư i gây ô nhi m ph i tr ti n” m b o bình ng v khía c nh lu t pháp và khía c nh kinh t . - Cơ ch thu phí s d ng tài nguyên. - Ban hành các bi n pháp ki m tra nghiêm ng t và áp d ng vi c x ph t ch tài có hi u nghi m. 1.2- Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c v n ng các cơ s s n xu t t giác gi m thi u ô nhi m môi trư ng và di d i ; Tuyên truy n ph bi n các chính sách c a thành ph v v n di d i cho các cơ s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn thành ph .
 10. Ph i làm cho các doanh nghi p th y ư c trách nhi m, b o m hài hòa ư c l i ích c a các doanh nghi p v i c ng ng dân cư. Vi c gi m thi u ô nhi m môi trư ng cũng là i u ki n doanh nghi p nâng cao s c c nh tranh và h i nh p vào khu v c kinh t th gi i. - T ch c ph bi n Lu t b o v môi trư ng và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. - Trình di n các mô hình thí i m và ph bi n áp d ng. - T ch c h i th o trao i kinh nghi m trong t ng ngành s n xu t (gi i thi u mô hình di d i 37 cơ s s n xu t gây ô nhi m trong khu v c n i thành vào c m ti u th công nghi p Lê Minh Xuân). 1.3- Trên cơ s k t qu t kh o sát (28-02-2002 n 27-5-2002) chung cho toàn thành ph , i u tra kh o sát th ng kê, phân lo i các cơ s s n xu t gây ô nhi m theo ngành ngh , theo a bàn qu n huy n... xác nh danh sách các cơ s t nguy n di d i, danh sách các cơ s ô nhi m nghiêm tr ng c n di d i : - K t h p v i các qu n huy n t ch c kh o sát t t c các cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn. - Th ng kê, phân lo i các cơ s gây ô nhi m theo t ng c p hư ng d n cơ s th c hi n theo các bư c : kh c ph c t i ch , i m i công ngh , thi t b , c i thi n i u ki n s n xu t, chuy n i m t hàng cho phù h p, th c hi n di d i vào khu công nghi p và vùng ph c n ho c ph i ngưng s n xu t (rút gi y phép). - Xác nh danh sách các cơ s t nguy n di d i, danh sách các cơ s ô nhi m nghiêm tr ng c n di d i. Ti p c n làm vi c v i t ng doanh nghi p này ôn c, h tr vi c th c hi n phương án di d i. 1.4 - Làm vi c v i các cơ quan Trung ương có các cơ s s n xu t gây ô nhi m trên a bàn thành ph v k ho ch di d i. 1.5- Th ng nh t danh sách các cơ s ô nhi m c n ph i di d i t i t ng a bàn qu n huy n – Công b các ngành ngh ô nhi m không ư c c p phép kinh doanh trong khu v c dân cư t p trung. 1.6- nh kỳ hàng quý báo cáo Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph v k t qu tri n khai chương trình di d i, nh ng khó khăn vư ng m c c n tháo g xin ch trương và ch o k p th i m b o th c hi n ư c m c ích yêu c u c a chương trình. 1.7- y ban nhân dân thành ph khen thư ng k p th i nh ng t p th , cá nhân th c hi n t t nhi m v , ng th i nh c nh phê phán, x lý nghiêm m i t ch c, cá nhân ch m tr trong th c hi n ch trương này. 2. Nhi m v c th :
 11. Trên cơ s k t qu i u tra bư c u và trao i gi a các B Ngành, T ng Công ty, qu n huy n và doanh nghi p xác nh và công b danh sách các cơ s ô nhi m c n ph i di d i t ch c tri n khai theo các bư c : a) Giai an 2002 : + Công b danh m c các ngành ngh không ư c ti p t c ăng ký ho t ng ho c c p phép u tư m i trong khu dân cư t p trung : - Ngành hóa ch t : s n xu t hóa ch t cơ b n, s n xu t pin- c quy, thu c b o v th c v t, hóa ch t làm l nh, phèn, ch t tNy r a, thu c nhu m, sơn, dư c li u...; -Tái ch ph th i : gi y, nh a, kim lo i... - Luy n cán cao su. - Ngành thu c da. - Ngành xi m i n, luy n kim, úc. - S n xu t thu c lá. - Chăn nuôi heo, bò, gà , v t. - Gi t m heo, bò. - Ngành s n xu t b t gi y. - Ngành s n xu t v t li u xây d ng, s n xu t g m s , th y tinh. - Ngành ch bi n g . - S n xu t ch bi n th c phNm tươi s ng, nư c ch m, mu i, d u ăn, c n, rư u bia nư c gi i khát. - Ngành ch bi n than. + Ph bi n quy ho ch các khu công nghi p phù h p v i l ai hình công nghi p có ô nhi m v nư c, khói b i, n rung... + Công b quy ho ch xây d ng các c m công nghi p t p trung, làng ngh ti u th công nghi p bên c nh ho c bên trong khu công nghi p t p trung. + Công b danh sách các doanh nghi p có ô nhi m c n ph i di d i ho c kh c ph c, thúc Ny doanh nghi p l p phương án ; các ngành các c p, cơ quan nghiên c u và tư v n k thu t h tr các gi i pháp kh thi tri n khai; c ng ng dân cư xung quanh tham gia giám sát. + Song song v i s doanh nghi p t nguy n xây d ng k ho ch di d i, Ban ch o thành ph t ch c tri n khai xây d ng hoàn thi n phương án h tr di d i
 12. 10 doanh nghi p k p th i rút kinh nghi m hoàn thi n cơ ch chính sách thích h p, bao g m : 1.- Nhà máy thu c lá Sàigòn 2.- Nhà máy thu c lá Vĩnh H i 3.- Xí nghi p úc s 1 4.- Xí nghi p da Bình L i 5.- Doanh nghi p TNHH thu c da Hưng Thái 6.- Xí nghi p chăn nuôi heo 3/2 7.- Xí nghi p chăn nuôi heo Phư c Long 8.- Công ty Vissan 9.- Xí nghi p ông l nh Vi t Long 10.- Xí nghi p th y tinh Gò V p. b) Giai o n 2003 và 2004 : + B sung, hoàn ch nh cơ ch chính sách khuy n khích di d i. + Ph bi n quy ho ch chi ti t các khu công nghi p, c m công nghi p, khu v c làng ngh ti u th công nghi p bên c nh ho c bên trong khu công nghi p t p trung. + Công b danh sách các doanh nghi p ph i di d i, th i h n di d i c ng ng dân cư cùng tham gia ki m tra, giám sát. + Hư ng d n th t c, quy trình t ch c th c hi n di d i : . Hư ng d n các cơ s s n xu t th c hi n di d i l p d án u tư di d i và tìm ki m a i m xây d ng m i. . Hư ng d n cho các cơ s s n xu t thu c di n x lý môi trư ng t i ch l p d án x lý ô nhi m. + Tăng cư ng các ho t ng trao i thông tin, liên k t ch t ch v i các cơ quan có ch c năng và doanh nghi p ph bi n các i n hình. Phát ng các chi n d ch nâng cao nh n th c c ng ng tác ng tích c c chương trình theo k ho ch. + T ch c tri n khai thí i m chương trình thu phí nư c th i trong doanh nghi p. + Phê duy t vi c phân c p vi c qu n lý môi trư ng t i các khu công nghi p cho Ban Qu n lý khu công nghi p.
 13. + Xây d ng chương trình ph i h p v i các B ngành ch c năng, qu n-huy n tăng cư ng công tác ki m tra giám sát vi c th c thi các yêu c u b o v môi trư ng theo quy nh pháp lu t. VI.- KINH PHÍ TH C HI N : Theo phương châm “Nhà nư c và Cơ s S n xu t cùng có trách nhi m”. - Nhà nư c t o m i i u ki n, nh t là h tr th t c, quy trình t ch c di d i và h tr m t ph n tài chính (Ban hành quy nh m i m t s chính sách tài chính cho vi c di d i , h tr l p các c m công nghi p, làng ngh ti u th công nghi p…). - Các Cơ s S n xu t kinh doanh ph i xác nh ây là trách nhi m i v i c ng ng, ng th i cũng là quy n l i lâu dài c a mình, do ó ph i tích c c hư ng ng ch trương di d i, ch ng xây d ng k ho ch di d i trên cơ s khai thác ti m năng phát tri n và tranh th s h tr c a Nhà nư c. VII.- PHÂN CÔNG T CH C TH C HI N (T CH C B MÁY VÀ QU N LÝ HO T NG) : A- BAN CH O: Ban Ch o công tác di d i cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng vào khu công nghi p và vùng ph c n thành ph là t ch c tr c thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng qu n lý, t ng ch huy t ch c th c hi n và tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v công tác di d i cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng trên a bàn thành ph vào khu công nghi p và vùng ph c n. Ban ch o ch u s tr c ti p sư ch o c a y ban nhân dân thành ph , v i thành ph n như sau : - Trư ng Ban là Phó Ch t ch ph trách Công nghi p c a y ban nhân dân thành ph . - Phó Trư ng ban thư ng tr c, Phó Giám c S Công nghi p. - Phó Trư ng ban, Phó Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. - Các thành viên là i di n lãnh o các ơn v : S K ho ch và u tư, S Tài chánh - V t giá, Văn Phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c Thu thành ph , Qu u tư và Phát tri n thành ph , Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p, S a chính -và Nhà t, S Xây d ng, Công an thành ph , y ban nhân dân các qu n huy n, i di n B Công nghi p, B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, B Xây d ng. - Ban Ch o có 3 nhóm công tác : nhóm i u tra cơ b n, nhóm quy ho ch, nhóm chính sách tài chính. - Giúp vi c Ban Ch o có t thư ng tr c chuyên trách và t chuyên viên. B.- BAN CH O CÁC QU N HUY N :
 14. Tùy theo m c , s lư ng các cơ s gây ô nhi m, y ban nhân dân các qu n-huy n thành l p Ban Ch o vi c di d i và xây d ng k ho ch tri n khai công tác di d i trên a bàn qu n huy n, theo k ho ch chung c a Ban Ch o c a thành ph . C.- NHI M V CÁC S NGÀNH : + S Văn hóa Thông tin, các cơ quan thông tin báo- ài, ài truy n hình bám sát chương trình di d i Ny m nh công tác tuyên truy n v n ng sâu r ng ch trương c a Thành y, y ban nhân dân nh m t o s ng tình và tích c c hư ng ng t phía doanh nghi p, s giám sát c a c ng ng dân cư ph n u t ư c m c ích yêu c u c a chương trình n y, + S Tài chánh-V t giá, C c Thu , Qu u tư Phát tri n ô th , S Công nghi p, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n-huy n t ch c chương trình ti p làm vi c v i t ng doanh nghi p ang có v n v môi trư ng n m b t ư c chương trình hành ng và các yêu c u c n h tr c bi t là v n cho doanh nghi p nh m thúc Ny nhanh ti n th c hi n chương trình + S K ho ch và u tư, y ban nhân dân qu n-huy n, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng tăng cư ng công tác ki m soát vi c c p phép u tư theo danh m c ngành ngh ư c thành ph phê duy t và công b ho t ng theo quy ho ch. Rà soát l i quy trình th t c hành chánh có liên quan n công tác di d i, xu t c i ti n, rút ng n th i gian xét duy t m i khâu. + Ki n trúc sư trư ng thành ph , Vi n Quy ho ch ph i h p v i S Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng, y ban nhân dân 22 qu n-huy n Ban qu n lý khu ch xu t khu công nghi p rà soát tình hình các Khu công nghi p hi n h u t i a bàn các qu n-huy n và Khu công nghi p, kh năng quy ho ch các vùng ph c n, xu t quy ho ch, s p x p các cơ s di d i theo hư ng phát tri n b n v ng. L p quy ho ch các c m công nghi p m i, làng ngh , các khu dân cư và h th ng h t ng liên quan. Quy ho ch s d ng m t b ng sau khi di d i, chú ý c n quan tâm n quy ho ch v văn hóa và giáo d c, gi t cho vi c xây d ng các công viên và trư ng h c, c bi t nh ng qu n ang thi u trư ng tr m tr ng. + S Xây d ng, S a chính-Nhà t có trách nhi m hư ng d n, giúp doanh nghi p trong vi c l p th t c pháp lý v u tư xây d ng cơ s m i, v hoàn công công trình, gi i quy t nhanh các vư ng m c th t c pháp lý v t ai khi th c hi n vi c bán nhà xư ng cũ và xây d ng cơ s m i. + Ban Qu n lý các Khu ch xu t Khu công nghi p chuNn b phương án ti p nh n các cơ s di d i, chuNn b i u ki n thu n l i, h tr Doanh nghi p di d i, khi di d i xong có th ho t ng ngay. + T ng Công ty Nông nghi p Sài gòn, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m v di d i các cơ s s n xu t c a T ng Công ty Nông nghi p Sàigòn theo Thông báo k t lu n c a Thư ng tr c Thành y, y ban nhân dân thành ph v di d i các cơ s s n xu t c a T ng công ty Nông nghi p Sài gòn ngày 14/3/2002 (công văn s 307/TB-TU).
 15. Ban ch o chương trình di d i các cơ s s n xu t ô nhi m, thư ng xuyên báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph , ưa n i dung ch o công tác di d i nêu trên vào giao ban nh kỳ theo dõi ti n th c hi n, ch o gi i quy t các ách t c, khen thư ng k p th i nh ng nơi th c hi n t t, ng th i nh c nh phê phán, x lý nghiêm m i t ch c, cá nhân ch m tr trong th c hi n ch trương này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản