Quyết định số 80/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 80/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2003/QĐ-BNV về việc cho phép chuyển hội khoa học và kỹ thuật ngành địa chất Việt nam thành Tổng Hội Địa chất Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ***** ******* S : 80/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C CHO PHÉP CHUY N H I KHOA H C VÀ K THU T NGÀNH A CH T VI T NAM THÀNH T NG H I A CH T VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch H i Khoa h c và k thu t ngành a ch t Vi t Nam và V t ch c phi Chính ph . QUY T NH: i u 1: Cho phép chuy n H i Khoa h c và k thu t ngành a ch t Vi t Nam thành T ng H i a ch t Vi t Nam. i u 2: T ng H i a ch t Vi t Nam, t ch c, ho t ng theo i u l H i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý nhà nư c c a B tài nguyên và Môi trư ng. T ng H i a ch t Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch T ng H i a ch t Vi t Nam, V trư ng V t ch c phi Chính ph và Chánh văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung
Đồng bộ tài khoản