Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P HI P H I CHĂN NUÔI GIA SÚC L N VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/05/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Ban V n ng thành l p Hi p h i Chăn nuôi gia súc l n Vi t Nam, ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Kinh t Trung ương và c a V T ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p Hi p h i Chăn nuôi gia súc l n Vi t Nam. i u 2. Hi p h i Chăn nuôi gia súc l n Vi t Nam ư c t ch c, ho t ng theo i u l c a Hi p h i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn trong ho t ng c a Hi p h i. Hi p h i Chăn nuôi gia súc l n Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch Hi p h i Chăn nuôi gia súc l n Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung
Đồng bộ tài khoản