Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
423
lượt xem
45
download

Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 80/2005/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005V VI C BAN HÀNH QUY CH GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư; Căn c Quy ch th c hi n dân ch xã ban hành theo Ngh nh s 79/2003/N -CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG
 2. i u 1. Giám sát u tư c a c ng ng Giám sát u tư c a c ng ng là ho t ng t nguy n c a dân cư sinh s ng trên a bàn xã, phư ng, ho c th tr n (sau ây g i chung là xã) theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, nh m theo dõi, ánh giá vi c ch p hành các quy nh v qu n lý u tư c a cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư, ch u tư, ban qu n lý d án, các nhà th u và ơn v thi công d án trong quá trình u tư; phát hi n, ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các vi c làm vi ph m các quy nh v qu n lý u tư k p th i ngăn ch n và x lý các vi c làm sai quy nh, gây lãng phí, th t thoát v n và tài s n nhà nư c, xâm h i l i ích c a c ng ng. i u 2. M c tiêu giám sát u tư c a c ng ng 1. Góp ph n m b o ho t ng u tư phù h p v i các quy ho ch ư c duy t, phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i và có hi u qu kinh t - xã h i cao. 2. Phát hi n, ngăn ch n x lý k p th i các ho t ng u tư không úng quy ho ch, sai quy nh; các vi c làm, gây lãng phí, th t thoát v n và tài s n nhà nư c, nh hư ng x u n ch t lư ng công trình, xâm h i l i ích c a c ng ng. i u 3. i tư ng, ph m vi giám sát u tư c a c ng ng 1. i tư ng giám sát u tư c a c ng ng là: a) Cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư; b) Ch u tư; c) Các nhà th u tư v n, nhà th u giám sát thi công, nhà th u xây l p, nhà th u cung c p thi t b , v t tư, nguyên, nhiên, v t li u,... c a d án (sau ây g i chung là các nhà th u). 2. Ph m vi giám sát u tư c a c ng ng: a) Các chương trình, d án u tư (sau ây g i chung là d án u tư) có s d ng v n nhà nư c và không thu c di n bí m t qu c gia theo quy nh c a pháp lu t có nh hư ng tr c ti p t i c ng ng trên a bàn c a xã; b) Các d án u tư b ng ngu n v n và công s c c a c ng ng ho c b ng ngu n tài tr tr c ti p c a các t ch c, cá nhân cho xã; c) Các d án u tư b ng ngu n v n khác. i u 4. N i dung giám sát u tư c a c ng ng 1. i v i các d án u tư ư c quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch này thì n i dung giám sát u tư g m:
 3. a) ánh giá s phù h p c a quy t nh u tư v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n các ngành, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th , khu dân cư, khu công nghi p,... k ho ch u tư có liên quan trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t; b) ánh giá vi c ch u tư ch p hành các quy nh v : ch gi i t ai và s d ng t; quy ho ch m t b ng chi ti t, phương án ki n trúc, xây d ng; x lý ch t th i, b o v môi trư ng; n bù, gi i phóng m t b ng và phương án tái nh cư; ti n , k ho ch u tư; c) Phát hi n nh ng vi c làm xâm h i n l i ích c a c ng ng; nh ng tác ng tiêu c c c a d án n môi trư ng sinh s ng c a c ng ng trong quá trình th c hi n u tư, v n hành d án. 2. i v i các d án theo quy nh t i i m a và b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ngoài nh ng n i dung quy nh t i kho n 1 i u này, c ng ng còn theo dõi, ánh giá hi u qu u tư c a d án; phát hi n nh ng vi c làm gây lãng phí, th t thoát v n, tài s n thu c d án. 3. i v i các d án theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ngoài các n i dung theo quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này, c ng ng còn theo dõi, ki m tra vi c tuân th các quy trình, quy ph m k thu t, nh m c v t tư và lo i v t tư úng quy nh trong quá trình th c hi n u tư d án; theo dõi, ki m tra k t qu nghi m thu và quy t toán công trình. i u 5. Quy n giám sát u tư c a c ng ng 1. Công dân sinh s ng trên a bàn xã giám sát các d án u tư trên a bàn xã thông qua Ban Giám sát u tư c a c ng ng; Ban Giám sát u tư c a c ng ng ư c thành l p và ho t ng theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. 2. Ban Giám sát u tư c a c ng ng ư c quy n: a) Yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cung c p các thông tin v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th , khu dân cư, khu công nghi p,... k ho ch u tư có liên quan trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t; b) Yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan tr l i v các v n thu c ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; c) Yêu c u các i tư ng ch u s giám sát u tư c a c ng ng tr l i, cung c p các thông tin ph c v vi c giám sát u tư theo n i dung quy nh t i i u 4 c a Quy ch này và thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ki n ngh các c p có thNm quy n ình ch th c hi n u tư, v n hành d án trong trư ng h p d án có nh hư ng nghiêm tr ng n s n xu t, an ninh, văn hoá - xã h i,
 4. v sinh môi trư ng sinh s ng c a c ng ng ho c do ch u tư không th c hi n công khai hoá v u tư theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph n ánh v i các cơ quan nhà nư c v k t qu giám sát u tư c a c ng ng và ki n ngh các bi n pháp x lý. i u 6. Yêu c u i v i giám sát u tư c a c ng ng Vi c giám sát u tư ph i m b o các yêu c u sau ây: 1. úng i tư ng, ph m vi và n i dung giám sát u tư theo quy nh. 2. Không gây c n tr công vi c c a các i tư ng ch u s giám sát u tư c a c ng ng. Chương 2: T CH C TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG i u 7. Phương th c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng Ho t ng giám sát u tư c a c ng ng ư c th c hi n theo phương th c sau ây: 1. i v i các d án th c hi n trên ph m vi m t xã: công dân th c hi n giám sát trên cơ s các thông tin ư c công khai theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. ý ki n và ki n ngh c a công dân v nh ng v n quy nh t i i u 4 c a Quy ch này ư c ph n ánh thông qua các t ch c oàn th c a c ng ng ho c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã; 2. i v i các d án th c hi n trên ph m vi liên xã: công dân ph n ánh nh ng ki n ngh v nh ng v n quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy ch này thông qua y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã nơi mình cư trú. 3. Ban Giám sát u tư c a c ng ng th c hi n công tác giám sát theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch này. i u 8. y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã 1. Hư ng d n, ng viên c ng ng tích c c th c hi n quy n giám sát u tư theo quy nh c a Quy ch này. 2. T ng h p, ph n ánh, ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n v các v n quy nh t i i u 4 c a Quy ch này (trong trư ng h p không thành l p Ban Giám sát u tư c a c ng ng); g i S K ho ch và u tư các b ng t ng h p k t qu giám sát u tư c a c ng ng (theo n i dung g i ý t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch này). 3. Thành l p Ban Giám sát u tư c a c ng ng theo yêu c u c a c ng ng: a) T ch c H i ngh c a c ng ng ho c H i ngh i bi u c a c ng ng b u Ban Giám sát u tư c a c ng ng (b u m i, b sung, bãi nhi m và b u thành viên thay
 5. th ) ho c quy t nh gi i tán Ban Giám sát u tư c a c ng ng; c i di n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã tham gia Ban Giám sát u tư c a c ng ng (thành viên này do M t tr n T qu c Vi t Nam xã c và quy t nh thay i khi có yêu c u c a c ng ng ho c c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng). Thành viên Ban Giám sát u tư c a c ng ng không ph i là ngư i ương nhi m trong y ban nhân dân c p xã; b) T ch c cu c h p u tiên c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng b u Trư ng ban, Phó trư ng ban và phân công nhi m v cho t ng thành viên; c) Ra văn b n công nh n Ban Giám sát u tư c a c ng ng (ho c xác nh n vi c gi i tán Ban Giám sát u tư c a c ng ng), thông báo H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p xã và c ng ng và các ch u tư có d án trên a bàn bi t. 4. Hư ng d n Ban Giám sát u tư c a c ng ng xây d ng chương trình, k ho ch giám sát u tư theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; h tr Ban Giám sát u tư c a c ng ng trong vi c thông tin liên l c, l p và g i Báo cáo giám sát u tư c a c ng ng cho các cơ quan liên quan khi c n thi t. 5. Xác nh n các văn b n ph n ánh, ki n ngh c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng trư c khi g i các cơ quan có thNm quy n. i u 9. Ban Giám sát u tư c a c ng ng 1. Căn c vào yêu c u th c t c n giám sát u tư trên a bàn xã và hư ng d n c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã, xây d ng chương trình, k ho ch giám sát u tư c a c ng ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t và n i dung quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. 2. T ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng theo chương trình, k ho ch ã ra; ti p nh n các thông tin do công dân ph n ánh và g i t i các cơ quan qu n lý có thNm quy n v nh ng v n quy nh t i i u 4 c a Quy ch này; ti p nh n và thông tin cho công dân bi t ý ki n tr l i c a các cơ quan qu n lý có thNm quy n v nh ng ki n ngh c a mình. 3. T ng h p, ph n ánh, ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n v các n i dung quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. Báo cáo cơ quan ch u trách nhi m v công tác giám sát u tư a phương (S K ho ch và u tư) k t qu t ng h p th c hi n công tác giám sát u tư c a c ng ng theo n i dung g i ý t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch này. i u 10. T ng h p, ph n ánh k t qu giám sát u tư c a c ng ng 1. U ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (trong trư ng h p không thành l p Ban Giám sát u tư c a c ng ng) ho c Ban Giám sát u tư c a c ng ng t ng h p ý ki n c a c ng ng b ng văn b n và g i n các cá nhân, t ch c, cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư, cơ quan giám sát u tư c a Nhà nư c, các cơ quan qu n lý nhà nư c và các t ch c tài tr có liên quan.
 6. 2. Vi c t ng h p, ph n ánh k t qu giám sát u tư c a c ng ng ph i k p th i, trung th c, khách quan. i u 11. Ch báo cáo 1. nh kỳ (6 tháng và m t năm), U ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (ho c Ban Giám sát u tư c a c ng ng) l p báo cáo t ng h p k t qu giám sát u tư c a c ng ng, g i H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã và S K ho ch và u tư. Th i h n g i báo cáo t ng h p 6 tháng u năm vào tu n th hai c a tháng 7; báo cáo t ng h p m t năm vào tu n th hai c a tháng 01 năm sau. Báo cáo t ng h p bao g m nh ng n i dung g i ý t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch này. 2. nh kỳ (6 tháng và m t năm), S K ho ch và u tư t ng h p, l p báo cáo k t qu giám sát u tư c a c ng ng t i a phương, g i báo cáo H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh và B K ho ch và u tư. Th i h n g i báo cáo 6 tháng u năm là tu n th tư c a tháng 7; báo cáo m t năm là tu n th tư c a tháng 01 năm sau. Báo cáo t ng h p bao g m nh ng n i dung g i ý t i Ph l c s 2 kèm theo Quy ch này. 3. nh kỳ (6 tháng và m t năm), B K ho ch và u tư t ng h p, l p báo cáo trình Th tư ng Chính ph v k t qu giám sát u tư c a c ng ng trên ph m vi toàn qu c. Th i h n g i báo cáo 6 tháng u năm vào tu n th hai c a tháng 8; báo cáo m t năm vào tu n th hai c a tháng 02 năm sau. Báo cáo t ng h p bao g m nh ng n i dung g i ý t i Ph l c s 2 kèm theo Quy ch này. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN, T CH C,CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG i u 12. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý ngành các c p 1. Th c hi n công khai hoá thông tin v quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xem xét, gi i quy t các v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t mà c ng ng yêu c u trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ki n ngh b ng văn b n c a c ng ng; báo cáo cơ quan c p trên nh ng v n vư t thNm quy n. 3. Ki m tra, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. i u 13. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. Th c hi n công khai hoá các thông tin v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th , khu dân cư, khu công nghi p,... k ho ch u tư có liên quan trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t.
 7. 2. Xem xét, gi i quy t các v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t mà c ng ng yêu c u trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ki n ngh b ng văn b n c a c ng ng; báo cáo cơ quan c p trên nh ng v n vư t thNm quy n. 3. Ki m tra, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. i u 14. Trách nhi m c a cá nhân, t ch c, cơ quan có th m quy n quy t nh u tư Cá nhân, t ch c, cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư có trách nhi m quy t nh các bi n pháp gi i quy t i v i các v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t mà c ng ng ã yêu c u trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c yêu c u b ng văn b n c a c ng ng. i u 15. Trách nhi m c a Ban giám sát c a c ng ng 1. Yêu c u ch u tư, các nhà th u báo cáo, gi i trình, cung c p thông tin làm rõ nh ng v n mà c ng ng có ý ki n. 2. T ng h p ý ki n c a c ng ng, các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan, các báo cáo c a ch u tư và các nhà th u, xu t bi n pháp gi i quy t i v i nh ng v n mà c ng ng có ý ki n, ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. 3. Thông báo cho c ng ng và các cơ quan có liên quan bi t v quy t nh c a c p có thNm quy n i v i nh ng v n mà c ng ng có ý ki n. i u 16. Trách nhi m c a ch u tư 1. Công khai hoá thông tin v qu n lý u tư theo quy nh c a pháp lu t: a) i v i m i d án u tư trên a bàn xã, ch u tư có trách nhi m công khai hoá v : Quy t nh u tư; ch u tư; Ban qu n lý d án; ti n và k ho ch u tư; di n tích chi m t và s d ng t; quy ho ch m t b ng chi ti t và phương án ki n trúc; n bù, gi i phóng m t b ng và phương án tái nh cư; phương án x lý ch t th i và b o v môi trư ng; b) i v i các d án ư c quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ngoài các n i dung quy nh t i i m a kho n 1 i u này, ch u tư có trách nhi m công khai hoá v : n i dung Quy t nh u tư; ngu n v n u tư và i u ki n tài chính c a các ngu n v n u tư; các nhà th u; c) i v i các d án ư c quy nh t i i m b kho n 2, i u 3 c a Quy ch này, ngoài các n i dung quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này, ch u tư có trách nhi m công khai hoá v các quy trình, quy ph m k thu t, ch ng lo i và nh m c v t tư; k t qu nghi m thu và quy t toán công trình;
 8. d) i v i các d án ư c quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ngoài các n i dung quy nh t i i m a kho n 1 i u này, ch u tư có trách nhi m công khai hoá v Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép kinh doanh n u có. 2. Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin theo quy nh t i kho n 1 i u này và quy nh c a pháp lu t khi c ng ng yêu c u. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ã cung c p ph c v vi c giám sát u tư c a c ng ng. i u 17. Trách nhi m c a nhà th u 1. Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin v d án thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t khi c ng ng yêu c u. 2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ã cung c p ph c v cho vi c giám sát u tư c a c ng ng. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Khen thư ng 1. Các t ch c, cá nhân tích c c tham gia ho t ng giám sát u tư c a c ng ng ư c các c p có thNm quy n tuyên dương, khen thư ng k p th i theo quy nh c a pháp lu t v khen thư ng. 2. S K ho ch và u tư t ch c t ng k t công tác giám sát u tư c a c ng ng và ngh các c p có thNm quy n quy t nh u tư tuyên dương, khen thư ng i v i các t ch c, cá nhân ã có nh ng óng góp tích c c và có hi u qu trong ho t ng giám sát u tư c a c ng ng. 3. Các c p có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh tuyên dương, khen thư ng i v i các t ch c, cá nhân trong ho t ng giám sát u tư c a c ng ng. i u 19. X lý vi ph m 1. Nghiêm c m m i hành vi l i d ng quy n giám sát u tư c a c ng ng làm nh ng vi c trái v i quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 2. Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m ch o, hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này.
 9. PH L C S 1 K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm ..) c a xã/phư ng/th tr n ., thu c qu n/huy n B NG 1. T NG H P CHUNG K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG T ng s Trong ó: Ghi chú d án u tư D án s D án u D án không d ng v n tư tr c ti p s d ng v n nhà nư c cho xã (**) nhà nư c (*) (***) (A) (1) (2) (3) (4) (5) 1. T ng s d án có quy t nh u tư trên a bàn 2. T ng s d án c ng ng ã giám sát i u tra, trong ó: - úng quy nh - Có vi ph m - Chưa xác nh ư c 3. T ng s d án c ng ng chưa giám sát i u tra, trong ó: - Do các cơ quan chưa công khai hoá thông tin - Do ch u tư chưa công khai hoá thông tin - Lý do khác
 10. 4. T ng s d án c ng ng ã ph n ánh có vi ph m, trong ó: - ã có thông báo k t qu x lý - Chưa có thông báo k t qu x lý - Ch u tư ã ch p hành theo thông báo. Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4) (***) Theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u tra c a c ng ng. (**) Theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u trac a c ng ng. (*) Theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u tra c a c ng ng. Xác nh n TM. UBMTTQ Vi t Nam xã c a UBMTTQ Vi t nam xã Ch t ch (Trong trư ng h p thành l p (Trong trư ng h p không thành l p Ban GS T) Ban GS T) TM. Ban GS T c a c ng ng Trư ng ban (Trong trư ng h p thành l p Ban GS T) K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm ..) c a xã/phư ng/th tr n ., thu c qu n/huy n B NG 2. T NG H P THEO N I DUNG GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG
 11. T ng s d Trong ó: án ã th c hi n GS T úng quy Sai quy Chưa xác nh nh nh ư c (A) (1) (2) (3) (4) 1. Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, ngành, 2. Quy ho ch, k ho ch s d ng t ai 3. Quy ho ch xây d ng chi ti t, ki n trúc, xây d ng 4. Ch gi i t và s d ng t 5. X lý ch t th i, b o v môi trư ng 6. n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 7. Ti n , k ho ch u tư 8. Có xâm h i l i ích c a c ng .... không . có ng 9. Có tác ng tiêu c c n ... không . có môi trư ng 10. u tư có hi u qu (*) có ... không 11. Có gây lãng phí, th t thoát ... không ... có v n, tài s n thu c d án (*) 12. úng quy trình, quy ph m ... úng ... không k thu t, ch ng lo i, nh m c v t tư (**) 13. úng quy nh v nghi m ... úng .... không thu, quy t toán công trình (**) Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4) (*) Các d án quy nh t i i m a, b kho n 2 i u 3. (**) Các d án quy nh t i i m b kho n 2 i u 3. Xác nh n TM. UBMTTQ Vi t nam xã c a UBMTTQ Vi t nam xã Ch t ch
 12. (Trong trư ng h p thành l p (Trong trư ng h p không thành l p Ban GS T) Ban GS T) TM. Ban GS T c a c ng ng Trư ng ban (Trong trư ng h p thành l p Ban GS T) PH L C S 2 K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG Báo cáo 6 tháng u năm . (m t năm .........) t i t nh/thành ph .. I. TÌNH HÌNH TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG 1. Nh ng vi c ã làm ư c a) ánh giá chung (nh n xét tình hình d a trên k t qu th c hi n t i B ng 1). b) i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng c a nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c (quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch này): (nh n xét, ánh giá theo các n i dung quy nh tương ng t i i u 4 c a Quy ch này và k t qu th c hi n t i C t (1) c a B ng 2). c) i v i các d án u tư b ng ngu n v n và công s c c a c ng ng; các d án do Nhà nư c, ho c các t ch c, cá nhân u tư, tài tr tr c ti p cho xã (quy nh t i i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này): (nh n xét, ánh giá theo các n i dung quy nh tương ng t i i u 4 c a Quy ch giám sát u tư c a c ng ng và k t qu th c hi n t i C t (2) c a B ng 2). d) i v i các d án u tư b ng ngu n v n c a các thành ph n kinh t khác (quy nh t i i m c c a kho n 2 i u 3 c a Quy ch này): (nh n xét, ánh giá theo các n i dung quy nh tương ng t i i u 4 c a Quy ch này và k t qu th c hi n t i C t (3) c a B ng 2). 2. Nh ng vi c chưa làm ư c và nguyên nhân
 13. - Các cơ quan nhà nư c chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; lý do... - Ch u tư chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; lý do.... - Các cơ quan có thNm quy n chưa x lý và tr l i ý ki n ph n ánh, ki n ngh c a c ng ng; lý do... - Các i tư ng giám sát u tư c a c ng ng chưa ch p hành các bi n pháp x lý c a các cơ quan có thNm quy n; lý do - C ng ng chưa th c hi n ư c; lý do . Nh n xét chung 3. Các vư ng m c trong th c hi n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng - V các quy nh có liên quan trong th c hi n. - Các cơ quan nhà nư c chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. - Các ch u tư chưa th c hi n công khai hoá các thông tin theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. - Trong s ph i h p gi a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (ho c Ban Giám sát u tư c a c ng ng) v i các i tư ng giám sát u tư c a c ng ng. - V năng l c t ch c th c hi n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã (ho c Ban Giám sát u tư c a c ng ng). II. KI N NGHN CÁC BI N PHÁP TH C HI N 1. V vi c hoàn thi n chính sách, Quy ch giám sát i u tra c a c ng ng. 2. V vi c t ch c, hư ng d n th c hi n Quy ch giám sát i u tra c a c ng ng. 3. V phương ti n, i u ki n c n thi t th c hi n giám sát i u tra c a c ng ng. 4. V vi c nâng cao hi u qu giám sát i u tra c a c ng ng. 5. V vi c ng viên, khen thư ng trong ho t ng giám sát i u tra c a c ng ng. 6. Các v n có liên quan khác. S k ho ch và u tư T nh/thành ph ..
 14. K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm ..) c a t nh/thành ph B NG 1. T NG H P CHUNG K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG T ng s Trong ó: Ghi d án u chú tư D án s D án u D án d ng v n tư tr c ti p không s nhà nư c cho xã (**) d ng v n (***) nhà nư c (*) (A) (1) (2) (3) (4) (5) 1. T ng s d án có quy t nh u tư trên a bàn 2. T ng s d án c ng ng ã giám sát u tư, trong ó: - úng quy nh - Có vi ph m - Chưa xác nh ư c 3. T ng s d án c ng ng chưa giám sát u tư, trong ó: - Do các cơ quan chưa công khai hoá thông tin - Do ch u tư chưa công khai hoá thông tin - Lý do khác 4. T ng s d án c ng ng ã ph n ánh có vi ph m, trong
 15. ó: - ã có thông báo k t qu x lý - Chưa có thông báo k t qu x lý - Ch u tư ã ch p hành theo thông báo Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4) (***) Theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát i u tra c a c ng ng. (**) Theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. (*) Theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. S k ho ch và u tư T nh/thành ph .. K T QU GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG Báo cáo 6 tháng u năm .. (m t năm .) c a t nh/thành ph B NG 2. T NG H P THEO N I DUNG GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG T ng s d Trong ó: án ã th c hi n giám sát úng quy Sai quy Chưa u tư nh nh xác nh ư c (A) (1) (2) (3) (4) 1. Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, ngành,
 16. 2. Quy ho ch, k ho ch s d ng t ai 3. Quy ho ch xây d ng chi ti t, ki n trúc, xây d ng 4. Ch gi i t và s d ng t 5. X lý ch t th i, b o v môi trư ng 6. n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 7. Ti n , k ho ch u tư 8. Có xâm h i l i ích c a c ng .... không có ng 9. Có tác ng tiêu c c n môi . không có trư ng 10. u tư có hi u qu (*) ... có . không 11. Có gây lãng phí, th t thoát . không có v n, tài s n thu c d án (*) 12. úng quy trình, quy ph m k . úng . không thu t, ch ng lo i, nh m c v t tư (**) 13. úng quy nh v nghi m .. úng . không thu, quy t toán công trình (**) Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4) (*) Các d án quy nh t i i m a, b kho n 2 i u 3. (**) Các d án quy nh t i i m b kho n 2 i u 3. SƠ K HO CH VÀ U TƯ T NH/THÀNH PH ..
Đồng bộ tài khoản