Quyết định số 80/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 80/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2008/QĐ-BTC về việc bãi bỏ điểm b và d, mục 5.2, phần II, Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 80/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B I M B VÀ D, M C 5.2, PH N II, THÔNG TƯ S 45/2007/TT-BTC NGÀY 7/5/2007 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Lu t s 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 8/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. Bãi b i m b và d, m c 5.2, ph n II, Thông tư s 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n thu su t thu nh p khNu ưu ãi c bi t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP TW ng và các Ban c a ng; - VP QH, VP Ch t ch nư c, VP CP; - Ki m toán Nhà Nư c; - Vi n Ki m sát NDTC, Toà án NDTC; - Các B , CQ ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các oàn th ; Hoàng Anh Tu n - C c ki m tra văn b n- B Tư pháp; - Các cơ quan thu c và tr c thu c B TC; - Công báo; - Website Chính ph ;
  2. - Website B Tài chính, Website H i quan Vi t Nam; - Lưu: VT, TCHQ.
Đồng bộ tài khoản