Quyết định số 80-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 80-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80-H BT Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 80 - H BT NGÀY 23-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ THU C T NH NGHĨA BÌNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Nghĩa Bình, QUY T NNH i u 1: Phân v ch a gi i m t s xã c a các huy n Tuy Phư c, Vân Canh và c a th xã Quy Nhơn thu c t nh Nghĩa Bình như sau. 1. Huy n Tuy Phư c: a. Chia xã Phư c Long thành hai xã l y tên là xã Phư c Long và xã Phư c Th nh (1). b. Chia xã Phư c Thành thành ba xã l y tên là xã Canh Hi n, xã Canh Vinh và xã Phư c Thành (1). 2. Huy n Tuy Phư c và huy n Vân Canh: Sáp nh p xã Canh Hi n và xã Canh Vinh c a huy n Tuy Phư c vào huy n Vân Canh cùng t nh. 3. Th xã Quy Nhơn: Chia xã Nhơn Th nh thành hai xã l y tên là xã Nhơn Phú và xã Nhơn Bình. i u 2: ng chí ch t ch U ban Nhân dân t nh Nghĩa Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các xã. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản