Quyết định số 801/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 801/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 801/2006/QĐ-TTg Về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 801/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 801/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH V VI C I U NG B NHI M ÔNG NGUY N XUÂN PHÚC, GI CH C PHÓ CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a B Chính tr t i văn b n s 83-CVNS/BTCTW ngày 29 tháng 5 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. i u ng b nhi m ông Nguy n Xuân Phúc, Phó T ng Thanh tra Chính ph , gi ch c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph . i u 2. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , T ng Thanh tra Chính ph và ông Nguy n Xuân Phúc ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 2; - B Chính tr ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các Ban: T ch c TW, N i chính TW; - VPCP: BTCN, các PCN, các V TH, TCCB (4), C c QTTV(2); Phan Văn Kh i - Lưu : VPBCS (2), VT. 20
Đồng bộ tài khoản