Quyết định số 801/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 801/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 801/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng thành Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 801/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 801/Q -BXD Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHUY N CÔNG TY TƯ V N XÂY D NG - ƠN VN H CH TOÁN PH THU C T NG CÔNG TY XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N H T NG THÀNH CÔNG TY C PH N B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n; Thông tư s 146/2007/TT- BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s v n v tài chính khi th c hi n chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Quy t nh s 169/Q -BXD ngày 27/02/2009 c a B trư ng B Xây d ng v vi c phê duy t phương án c ph n hoá Công ty Tư v n xây d ng - ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty Xây d ng và Phát tri n h t ng; Xét ngh c a H i ng Qu n tr T ng công ty Xây d ng và phát tri n h t ng t i văn b n s 373 TCT/ MDN ngày 17/6/2009 v vi c báo cáo k t qu bán c ph n và ngh chuy n Công ty Tư v n xây d ng thành Công ty c ph n; Văn b n s 3921TCT/ MDN ngày 02/7/2009 c a Ban ch o c ph n hoá Công ty Tư v n xây d ng v vi c ngh i u ch nh n i dung ngành ngh kinh doanh Công ty c ph n Tư v n Licogi; Theo ngh c a V trư ng v K ho ch tài chính. QUY T NNH i u 1. Chuy n b ph n doanh nghi p nhà nư c: Công ty Tư v n xây d ng - ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty Xây d ng và Phát tri n h t ng thành Công ty c ph n. 1.1. Tên công ty c ph n: - Tên Vi t Nam: Công ty c ph n Tư v n Licogi; - Tên vi t t t: LICOGI - CC; - Tên giao d ch Qu c t : Licogi Consulting Joint Stock Company; 1.2. Công ty c ph n có:
  2. 1.2.1. Tr s chính: Nhà G1, s 491 ư ng Nguy n Trãi, phư ng Thanh Xuân Nam, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i; 1.2.2. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ư c t ch c và ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n và Lu t Doanh nghi p, ư c ăng ký kinh doanh theo lu t nh; 1.2.3. V n, c ph n: - V n i u l : 4.800.000.000 ng (B n t , tám trăm tri u ng ch n); - C ph n phát hành l n u: 480.000 c ph n, m nh giá m t c ph n 10.000 ng/c ph n, tr giá: 4.800.000.000 ng; Chia ra: + C ph n nhà nư c: 288.000 c ph n, chi m 60% v n i u l ; + C ph n bán ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p: 46.800 c ph n, chi m 9,75% v n i u l ; + C ph n bán u giá công khai: 145.200 c ph n, chi m 30,25% v n i u l . 1.2.4. Ngành ngh kinh doanh: - L p Báo cáo u tư, d án u tư, báo cáo kinh t k thu t các lo i công trình; L p t ng d toán và d toán; l p ơn giá công trình ( i v i công trình ư c l p ơn giá riêng) các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, thu i n, h t ng khu ô th , khu công nghi p, khu dân cư, h th ng c p thoát nư c, x lý ch t th i và môi trư ng, h th ng thông tin, chi u sáng, cây xanh, h th ng i n v i c p i n áp t 35KV tr xu ng; - Tư v n v u th u và h p ng kinh t ; - Kh o sát xây d ng, kh o sát a hình, o v gi i th a, l p b n a chính, kh o sát a ch t công trình, a ch t thu văn, thông s thu văn khí tư ng ph c v thi t k công trình; kh o sát ánh giá tr lư ng, ch t lư ng nư c ng m; quan tr c nh v lún công trình; - ánh giá tác ng môi trư ng trư c và sau khi có công trình xây d ng; - Thí nghi m chuyên ngành xây d ng cung c p ho c ki m tra các thông s k thu t ph c v cho thi t k và ki m nh ánh giá ch t lư ng công trình xây d ng; - Thi t k quy ho ch: Quy ho ch t ng m t b ng, thi t k quy ho ch khu dân cư, khu ô th và khu công nghi p; thi t k quy ho ch chi ti t các khu ch c năng c a ô th , i m dân cư t p trung; h th ng k t c u h t ng khu ô th , khu công nghi p;
  3. - Thi t k công trình: Thi t k cơ s , thi t k k thu t và thi t k b n v thi công các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, thu i n, h t ng khu ô th , khu công nghi p, khu dân cư, h th ng c p thoát nư c, x lý ch t th i và môi trư ng, h th ng thông tin, chi u sáng, cây xanh, h th ng i n v i c p i n áp t 35KV tr xu ng; - ThNm nh d án u tư, thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, thNm nh d toán và t ng d toán các công trình; - ánh giá tài s n, thi t b là s n phNm xây d ng - T ng th u tư v n, qu n lý d án, g m toàn b ho c t ng ph n công tác qu n lý d án; - Giám sát thi công xây d ng các công trình; - Thi công xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, thu i n, sân bay, b n c ng, ư ng dây và các tr m bi n th i n v i c p i n áp t 35KV tr xu ng; các công trình h t ng k thu t ô th và khu công nghi p; các công trình c p thoát nư c và v sinh môi trư ng; n n móng công trình; thi công n i ngo i th t công trình; - u tư và kinh doanh nhà , khu ô th m i, h t ng k thu t khu công nghi p, các d án thu i n v a và nh ; - S n xu t kinh doanh v t tư, thi t b , ph tùng và các lo i v t li u xây d ng n i ngo i th t công trình; - Xu t nh p khNu máy móc và v t tư, thí nghi m v t li u xây d ng; ưa ngư i Vi t Nam i lao ng và làm vi c t i nư c ngoài; - Các ngành ngh kinh doanh khác theo quy nh c a Pháp lu t; i u 2. H i ng Qu n tr T ng công ty Xây d ng và phát tri n h t ng ch o Công ty Tư v n xây d ng th c hi n vi c bàn giao toàn b tài s n, ti n v n, lao ng ... cho H i ng Qu n tr và Giám c Công ty c ph n Tư v n Licogi theo úng các quy nh hi n hành Công ty c ph n s m n nh, ho t ng có hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch tài chính, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty Xây d ng và phát tri n h t ng, Giám c Công ty Tư v n xây d ng, H i ng qu n tr Công ty c ph n Tư v n Licogi và th trư ng các ơn v thu c B có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3
  4. - Ban ch o M&PTDN - B Tài chính - Công oàn XDVN - UBND tp.Hà N i - Lưu VP, các V : TCCB, KHTC (9b) Tr n Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản