intTypePromotion=3

Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
190
lượt xem
34
download

Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p – T do – H nh phúc S : 803/2007/QĐ-BKH ******* Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CH Đ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Ngh đ nh s 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và Đ u tư; Căn c Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (sau đây g i t t là Quy ch ); Căn c Quy t đ nh s 94/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành đ ng th c hi n Đ án : “Đ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c th i kỳ 2006-2010”; Căn c Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ch đ báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n đ u tư nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 555/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư ban hành Khung theo dõi và đánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n K ho ch Phát tri n kinh t – xã h i 5 năm 2006-2010; Xét đ ngh c a V trư ng V Kinh t đ i ngo i, B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Ch đ báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA (sau đây g i t t là Ch đ báo cáo). Đi u 2. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh: Áp d ng Ch đ báo cáo đ i v i các chương trình, d án ODA. 2. Đ i tư ng áp d ng: Các ch chương trình, d án ODA (g i t t là ch d án), các cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA, B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính. Đi u 3. M u bi u báo cáo v ch đ báo cáo đ i v i c p chương trình, d án. 1. M u bi u báo cáo B m u bi u báo cáo c p chương trình, d án g m các m u bi u báo cáo tháng, quý (Ph l c 1), năm (Ph l c 2) và báo cáo k t thúc chương trình, d án (Ph l c 3) kèm theo Quy t đ nh này. Riêng đ i v i các chương trình, d án ODA k t thúc trong năm 2007 s không áp d ng B m u bi u báo cáo này, mà ti p t c th c hi n theo h th ng m u bi u đã và đang áp d ng trong th i gian qua. Theo quy đ nh c a Đi u 36 c a Quy ch , trong quá trình th c hi n chương trình, d án ODA, Ban qu n lý chương trình, d án ph i xây d ng và g i các báo cáo nêu trên cho ch d án, đ ch d án g i các cơ quan liên quan. 2. Ch đ báo cáo a) Báo cáo tháng Báo cáo tháng đư c áp d ng đ i v i các chương trình, d án đ u tư thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph và các chương trình, d án ODA đ u tư tương đương nhóm A. Ch m nh t 10 ngày làm vi c sau khi k t thúc tháng, ch d án ph i g i báo cáo theo các m u Bi u 1 và 2 (Ph l c 1) b ng văn b n, fax và thư đi n t v cơ quan ch qu n, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và y ban nhân dân c p t nh, thành ph nơi th c hi n chương trình, d án (sau đây g i t t là y ban nhân dân c p t nh). Riêng m u Bi u 1 ch g i m t l n sau khi Đi u ư c qu c t c th v ODA có hi u l c th c hi n (tr khi có thay đ i).
 2. b) Báo cáo quý Báo cáo quý đư c áp d ng đ i v i t t c các chương trình, d án ODA. Ch m nh t 15 ngày làm vi c sau khi h t quý, ch d án ph i g i báo cáo theo các m u t Bi u 1 đ n Bi u 20 (Ph l c 1) b ng thư đi n t (m u Bi u 1 và Bi u 2 g i c b ng văn b n, fax và thư đi n t ) v cơ quan ch qu n, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, y ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n chương trình, d án, các B , ngành có liên quan và nhà tài tr (b ng ti ng Anh, tr khi có th a thu n khác). Riêng m u Bi u 1 ch g i m t l n sau khi Đi u ư c c th v ODA có hi u l c (tr khi có thay đ i). Đ i v i các chương trình, d án không có các n i dung liên quan đ n đ n bù, gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư, b o v môi trư ng không ph i l p các Bi u t 13 đ n 18. c) Báo cáo năm Báo cáo năm đư c áp d ng đ i v i t t c các chương trình, d án ODA. Ch m nh t vào ngày 31 tháng 01 năm sau, ch d án ph i g i báo cáo theo m u Báo cáo tình hình th c hi n năm (Ph l c 2) b ng văn b n, fax và thư đi n t v cơ quan ch qu n, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, y ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n chương trình, d án, các B , ngành có liên quan và nhà tài tr (n u có yêu c u). d) Báo cáo k t thúc d án Báo cáo k t thúc d án đư c áp d ng đ i v i t t c các chương trình, d án ODA. Ch m nh t 6 tháng k t ngày k t thúc th c hi n chương trình, d án ODA, ch d án ph i g i báo cáo theo m u Báo cáo k t thúc chương trình, d án ODA (Ph l c 3) b ng văn b n, fax và thư đi n t v cơ quan ch qu n, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, y ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n chương trình, d án, các B , ngành có liên quan và nhà tài tr . Đi u 4. Ch đ báo cáo và m u báo cáo đ i v i cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA Ch m nh t 20 ngày làm vi c sau m i quý, cơ quan ch qu n ph i l p và g i báo cáo t ng h p v k t qu v n đ ng ODA, báo cáo đánh giá tình hình th c hi n chương trình, d án ODA thu c th m quy n qu n lý g i theo m u Báo cáo (Ph l c 4) b ng văn b n, fax và thư đi n t v B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính. Đi u 5. Ch đ báo cáo và m u báo cáo đ i B K ho ch và Đ u tư B K ho ch và Đ u tư l p báo cáo t ng h p đ nh kỳ 6 tháng và c năm v tình hình thu hút và s d ng ODA trong c nư c (Ph l c 5) trình Th tư ng Chính ph (b ng văn b n), thông báo cho B Tài chính và các cơ quan liên quan (b ng văn b n, fax và thư đi n t ). - Báo cáo 6 tháng g i trư c ngày 31 tháng 7 hàng năm. - Báo cáo năm g i trư c ngày 31 tháng 01 năm sau. Đi u 6. Ch đ báo cáo và m u báo cáo đ i v i B Tài chính B Tài chính l p báo cáo t ng h p đ nh kỳ 6 tháng và c năm v tình hình gi i ngân đ i v i các chương trình, d án ODA (Ph l c 6) trình Th tư ng Chính ph (b ng văn b n), thông báo cho B K ho ch và Đ u tư và các cơ quan liên quan (b ng văn b n, fax và thư đi n t ). - Báo cáo 6 tháng g i trư c ngày 31 tháng 7 hàng năm. - Báo cáo năm g i trư c ngày 31 tháng 01 năm sau. Đi u 7. Đi u kho n thi hành 1. Th trư ng các cơ quan, đơn v quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng vư ng m c, các B , ngành, đ a phương và các đơn v có liên quan qu n ánh k p th i v B K ho ch và Đ u tư đ ti p t c b sung và hoàn ch nh Ch đ báo cáo quy đ nh v Quy t đ nh này./.
 3. Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương Đ ng; B TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Võ H ng Phúc - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t – B Tư pháp; - Công báo; - Các T ng c c, C c, V , Vi n và các đơn v tr c thu c B ; - Lưu: VT, KTĐN
 4. DANH M C CÁC PH L C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) 1. Ph l c 1: - B m u bi u báo cáo tháng/quý c a ch d án - Gi i thích thu t ng trong B m u bi u báo cáo t i Ph l c 1 2. Ph l c 2: Báo cáo tình hình th c hi n năm c a ch d án 3. Ph l c 3: Báo cáo k t thúc chương trình, d án ODA c a ch d án 4. Ph l c 4: Báo cáo tình hình v n đ ng và th c hi n các chương trình, d án ODA quý c a cơ quan ch qu n. 5. Ph l c 5: Báo cáo tình hình v n đ ng, thu hút và s d ng ODA 6 tháng đ u năm và c năm c a B K ho ch và Đ u tư. 6. Ph l c 6: Báo cáo gi i ngân v n ODA 6 tháng đ u năm và c năm c a B Tài chính.
 5. Ph l c 1 B M U BI U BÁO CÁO THÁNG/QUÝ C A CH D ÁN Danh m c M u bi u báo cáo Bi u 1: Thông tin cơ b n c a d án Bi u 2: Tóm t t tình hình th c hi n Tháng/Quý Bi u 3: Ti n đ th c hi n các đi u kho n và đi u ki n ràng bu c Bi u 4: Ti n đ gi i ngân v n ODA Bi u 5: Theo dõi Tài kho n đ c bi t/T m ng Bi u 6: Ti n đ gi i ngân v n Đ i ng Bi u 7: K ho ch đ u th u Bi u 8: Thông tin v các gói th u trong K ho ch đ u th u Bi u 9: Th c hi n sơ tuy n nhà th u/l p danh sách ng n Bi u 10: Th c hi n l a ch n nhà th u Bi u 11: Thông tin các K t qu đ u th u Bi u 12: Th c hi n h p đ ng Bi u 13: Phương án/K ho ch gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư Bi u 14: Theo dõi Th c hi n đ n bù và tái đ nh cư Bi u 15: Ti n đ th c hi n Phương án/K ho ch gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư Bi u 16: Ti n đ chi v n th c hi n Phương án/K ho ch gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư Bi u 17: Thông tin chung v b o v môi trư ng Bi u 18: Th c hi n b o v môi trư ng Bi u 19: Khung Lô-gíc (n u có) Bi u 20: Theo dõi các ch s th c hi n ho c đ u ra (n u có)
 6. Ph l c 1 – Bi u 1 Cơ quan ch qu n: Ch d án: THÔNG TIN CƠ B N V D ÁN 1- Tên d án (ti ng Vi t): 2- Tên d án (ti ng Anh): 3- Mã d án: 4- Mã Ngành kinh t : Mô t : 5- Đ a đi m th c hi n: Mã t nh Tên t nh 6- Nhà tài tr : Nhà tài tr chính: Nhà tài tr khác (n u có): Mã nhà tài tr Tên Nhà tài tr 7- Cơ quan ch qu n Tên Cơ quan: Ngư i liên h tr c ti p: Ch c v : Đ a ch : Đi n tho i: Fax: Email: Các cơ quan đ ng th c hi n: 8- Ch d án Tên cơ quan:
 7. Ngư i liên h tr c ti p: Ch c v : Đ a ch : Đi n tho i: Fax: Email: 9- Ban qu n lý d án Tên BQLDA: Tên Giám đ c BQLDA: Đ a ch : Đi n tho i: Fax: Email: 10- Các m c th i gian Ngày CPVN cho phép đ u tư Ngày CPVN phê duy t quy t đ nh đ u tư H p ph n Ngày phê duy t Các m c th i gian khác Ngày k t S Hi p Ngày phê duy t Ngày ký Hi p thúc đi u Nhà tài tr Ngày hi u l c Ngày k t thúc đ nh d án đ nh ch nh (n u có) 11- Ngu n v n T ng s : Tri u VNĐ Tương đương: Nguyên t T giá: 1 Nguyên t = USD
 8. 1 USD = VNĐ 11.1 V n ODA T ng s tri u VNĐ V n vay tri u VNĐ Vi n tr không hoàn l i: tri u VNĐ T ng quy Đơn v ti n Không T ng Nhà tài tr S Hi p đ nh T giá* V n vay đ i ra t hoàn l i c ng Tr.VNĐ T ng quy đ i ra VNĐ * T giá nêu theo Hi p đ nh ho c Văn ki n D án Đi u ki n v n vay: Lãi su t (%/năm) S Hi p Th i h n tr Th i h n ân Phí cam k t Nhà tài tr đ nh (năm) h n (năm) Trong th i Sau th i (%/năm) gian ân h n gian ân h n Cơ ch trong nư c đ i v i v n ODA (tri u VNĐ) - Cho vay l i tri u VNĐ - C p phát tri u VNĐ 11.2. V n Đ i ng T ng s : tri u VNĐ Tương đương: nguyên t T giá: 1 nguyên t = VNĐ Bao g m:
 9. 1. Ngân sách nhà nư c c p (tri u VNĐ) Ngân sách Ngân sách T ng Trung ương Đ a phương Xây d ng cơ b n Hành chính s nghi p T ng 2. Đóng góp c a ngư i th hư ng (tri u VNĐ) 3. Ngu n v n khác (V n t có, Vay ngân hàng, Tín d ng ưu đãi…) (tri u VNĐ): 12. Mô t tóm t t d án: 13- Các thay đ i trong quá trình th c hi n 1/ Đi u ch nh v n đ u tư T ng v n Ngày đi u S văn b n đi u Đơn v ti n Quy đ i ra Ngu n v n sau khi đi u T giá * ch nh ch nh t tr. VNĐ ch nh T ng c ng * T giá t i th i đi m đi u ch nh 2/ Các thông tin đi u ch nh khác (v đ a đi m th c hi n, mô t d án…) Ngày… tháng … năm… Ch d án (ký tên, đóng d u)
 10. Ph l c 1 – Bi u 2 Cơ quan ch qu n: Ch d án: BÁO CÁO TÓM T T TÌNH HÌNH TH C HI N Tháng/Quý ..... năm... Mã d án: Tên d án (ti ng Vi t): Tên d án (ti ng Anh): I. Tình hình th c hi n 1/ Kh i lư ng lũy k th c hi n d đ u năm so v i KH năm (%): 2/ Gi i ngân trong Tháng/Quý: Gi i ngân trong năm Đơn v T K ho ch T l %đ t Lũy k Ngu n v n K ho ch t i th i Gi i ngân trong Lũy k t ti n t giá gi i ngân đư c so v i gi i ngân đi m báo cáo Tháng/Quý đ u năm năm k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(4) (9) V n ODA - Xây d ng cơ b n - Hành chính s nghi p - H tr ngân sách - Cho vay l i V n đ i ng - Xây d ng cơ b n - Hành chính s nghi p - H tr ngân sách - Cho vay l i T ng gi i ngân trong Tháng/Quý quy đ i ra tri u VNĐ: II. Tóm t t các k t qu đ t đư c III. Các vư ng m c STT Mã vư ng m c Lo i vư ng m c Mô t vư ng Cơ quan gi i Th i h n gi i Tình tr ng gi i quy t
 11. m c quy t quy t Chưa gi i Đã gi i quy t/Th i h n quy t/Ngày m i IV. Các khuy n ngh (n u có) STT Khuy n ngh H nx lý V. Các v n đ khác (n u có): VI. Các ch s Mã ch s Di n gi i Đơn v S lư ng 1.01 S gói th u ch m b t đ u S gói 1.02 S h pđ ng ch m k t thúc S h p đ ng 2.01 S gói th u ch m phê duy t GPMB và TĐC S gói 2.02 S gói th u ch m bàn giao m t b ng S gói 3.01 S gói th u ch m phê duy t K ho ch b o v môi trư ng S gói 3.02 S gói th u ch m th c hi n vi c b o v môi trư ng S gói Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 12. Ph l c 1 – Bi u 3 Cơ quan ch qu n: Ch d án: TI N Đ TH C HI N CÁC ĐI U KI N VÀ ĐI U KHO N RÀNG BU C Th i h n hoàn Th i h n hoàn thành Ngày hoàn thành STT Nhà tài tr Mô t Th c tr ng thành đi u ch nh th c t (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 13. Ph l c 1 – Bi u 4 Cơ quan ch qu n: Ch d án: BÁO CÁO TI N Đ GI I NGÂN V N ODA, NHÀ TÀI TR Quý: năm: Đơn v tính: Tên Th c hi n trong năm Lũy k T ng c ng cho d án h ng th c t Quý I Quý II Quý III Quý IV T ng c ng trong năm m c hay đ n ngày K ho ch T l th c T ng Lũy k th c ho t 31/12/năm K Th c K Th c K Th c K Th c gi i ngân Lũy k th c t hi n k ho ch v n đã t t đ u d T l gi i đ ng trư c ho ch t ho ch t ho ch t ho ch t t đ u năm ngân (%) ch y u năm năm (%) ký án (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(4+6+8+10) (13) = (12)/(11) (14) (15)=(2)+(12) (16)=(15)/(14) 1 2 3 4 5 T ng T giá T giá trung bình: T ng quy đ i ra tri u VNĐ: Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 14. Ph l c 1 – Bi u 5 Cơ quan ch qu n: Ch d án: BÁO CÁO V TÀI KHO N Đ C BI T HO C TÀI KHO N T M NG Quý: ....... năm:..... Nhà tài tr : Tên tài kho n: Đơn v tính: Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 S dư đ u kỳ C ng Nhà tài tr c p trong kỳ Lãi su t ngân hàng Tr T ng đã chi trong kỳ Phí d ch v ngân hàng S dư cu i kỳ Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 15. Ph l c 1 – Bi u 6 Cơ quan ch qu n: Ch d án: BÁO CÁO TI N Đ GI I NGÂN V N Đ I NG Quý: ....... năm:..... Đơn v tính: tri u VNĐ Gi i ngân trong năm T ng c ng cho d án Tên Quý I Quý II Quý III Quý IV T ng c ng trong năm h ng Lũy k m c th c t Lũy Lũy K k hay đ n ngày k T l th c T ng ho ch th c ho t 31/12/năm K Th c K Th c K Th c K Th c th c hi n k v n T l gi i gi i t t đ ng trư c ho ch t ho ch t ho ch t ho ch t t t ho ch năm đã ngân (%) ngân đ u ch y u đ u (%) ký năm d năm án (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)/(11) (14) (15) (16)=(15)/(14) 1 2 3 4 5 T ng Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 16. Ph l c 1 – Bi u 7 Cơ quan ch qu n: Ch d án: K HO CH Đ U TH U Ngày NTT không Phê duy t Ngày trình K CPVN duy t K ho ch Ngày trình ph n đ i K ho ch S lư ng TKKT&TDT/DT ho ch đ u th u đ u th u TT Di n gi i TKKT đ u th u gói th u &TDT/DT S văn Ngày NTT CPVN Ngày S văn b n Ngày S văn b n b n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 2 3 Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 17. Ph l c 1 – Bi u 8 Cơ quan ch qu n: Ch d án: THÔNG TIN V CÁC GÓI TH U TRONG K HO CH Đ U TH U Phê duy t Th i Giá gói Hình TKKT&TDT/ Phươn Th i gian S th u th c Hình Hình Tên Ngày trình DT Lo i Ngu g th c gian đ u th c T hi u mua th c th c gói TKKT&TDT gói n Đơn đ u th u/l a hi n T gói S s m/l a ki m h p th u /DT Ngà th u v n v Giá th u/l ch n h p th u văn ch n tra đ ng y ti n tr a ch n (tháng) đ ng b n nhà th u t (tháng) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 18. Ph l c 1 – Bi u 9 Cơ quan ch qu n: Ch d án: TH C HI N SƠ TUY N NHÀ TH U/L P DANH SÁCH NG N Quý:...... năm:..... Ngày phê duy t Ngày trình phê Ngày trình k t k t qu sơ duy t Ngày phê duy t Ngày h t qu sơ Ngày tuy n/danh S HSMST/Thư YC HSMST Ngày h nn p tuy n/danh đăng sách ng n và hi u Tên gói bày t phát h sơ d sách ng n TT thông b n th o HSYC gói th u hành sơ NTT báo m i NTT th u HSMST tuy n/thư không sơ tuy n không NTT CPVN CPVN bày t NTT CPVN CPVN ph n ph n đ i đ i (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) K ho ch Th ct K ho ch Th ct K ho ch Th ct K ho ch Th ct K ho ch Th ct Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 19. Ph l c 1 – Bi u 10 Cơ quan ch qu n: Ch d án: TH C HI N L A CH N NHÀ TH U Quý:...... năm:..... Hình Ngày trình Ngày duy t Th i Ngày trình Ngày duy t k t Ư c tính Giá gói th c HSYC/HSMT/ HSYC/HSMT/YC Ngày đi m k t qu đánh qu đánh giá Nhà th u/Tư v n trúng th u th u Ngày S mua YCĐX ĐX phát m giá cu i cùng cu i cùng Tên thông hi u s m/ hành th u/ TT gói báo gói l a h sơ đ th u NTT m i NTT Đơn Hình Th i gian th u ch n m i xu t Tên Giá Đơn v không th u không v th c th c hi n Giá tr nhà NTT CPVN CPVN th u k NTT CPVN CPVN nhà h p ti n t th u ph n thu t ph n ti n h p H p đ ng th u đ ng đ i đ i t đ ng (tháng) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (23) K 1 ho ch Th ct K 2 ho ch Th ct K 3 ho ch Th ct K 4 ho ch Th ct K 5 ho ch Th ct Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)
 20. Ph l c 1 – Bi u 11 Cơ quan ch qu n: Ch d án: THÔNG TIN V CÁC K T QU Đ U TH U Quý:...... năm:..... Giá d th u Giá đánh giá Nhà S hi u Tên gói S lô/h ng Trao th u TT th u/Tư Đơn v Đơn v Lý do lo i gói th u th u m c Giá tr Giá tr (Có/Không) v n ti n t ti n t (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ngày... tháng ... năm... Ch d án (ký tên, đóng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản