Quyết định số 805/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 805/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 805/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu nhóm mặt hàng gạo các loại do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 805/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 805/1998/QĐ/BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1998 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU NHÓM MẶT HÀNG GẠO CÁC LOẠI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 8, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991; Căn cứ khung thuế suất quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537 A/NQ-HĐNN8 ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước; Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Công văn số 2389/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 6 năm 1998 về việc xử lý thuế xuất khẩu gạo; Căn cứ tình hình biến động giá của mặt hàng gạo trên thị trường thế giới và trong nước; QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khNu của nhóm mặt hàng có mã số 1006 "Gạo các loại" quy định tại Danh mục số 1 kèm theo Quyết định số 103/1998/QĐ- BTC ngày 06/02/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khNu mới như sau: Mã số Nhóm mặt hàng Thuế suất (%) 1 2 3 1006 Gạo các loại 1006.10 Loại từ 25% tấm trở lên 0 1006.90 Loại khác 1 Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các lô hàng gạo xuất khNu có Tờ khai hàng hoá xuất khNu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01/7/1998. N hững quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
  2. Phạm Văn Trọng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản