Quyết định số 805/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 805/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 805/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 805/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 805/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tờ trình số 1260/TTr- UBND ngày 05 tháng 4 năm 2008 và Tờ trình số 1540/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 628/TTr- BTĐKT ngày 15 tháng 5 năm 2008 và Tờ trình số 759/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 6 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 05 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Mai (10b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH 05 CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 805/QĐ-TTg ngày 24/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Ông Nguyễn Xuân Lý, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 02. Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 03. Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 04. Ông Phan Ngọc Thọ, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 05. Ông Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đồng bộ tài khoản