Quyết định số 8050/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 8050/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 8050/2001/QĐ-UB về việc chấm dứt thu phí trên đường Trường Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 8050/2001/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 8050/2001/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C CH M D T THU PHÍ TRÊN ĐƯ NG TRƯ NG SƠN-SÂN BAY TÂN SƠN NH T CH T CH UBND THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Công văn s 2426/UB-QL T ngày 30/5/1994 và quy t nh s 5387/Q -UB- QL T ngày 14/10/1998 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét tình hình thu phí ã hoàn v n u tư m r ng, nâng c p ư ng Trư ng Sơn-sân bay Tân Sơn Nh t ; QUY T NNH: i u 1.- Nay ch m d t vi c t ch c thu phí giao thông trên ư ng Trư ng Sơn-sân bay Tân Sơn Nh t k t ngày 01/01/2002. i u 2.- Giao cho S Tài chánh-V t giá thành ph t ch c ki m tra vi c thanh quy t toán công tác thu phí giao thông trên tuy n ư ng c a Liên doanh Công ty Tanimex- C m C ng hàng không sân bay Tân Sơn Nh t theo tinh th n công văn s 2426/UB- QL T ngày 30/5/1994 và quy t nh s 5387/Q -UB-QL T ngày 14/10/1998 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S Tài chánh-V t giá, Công an thành ph , Thanh tra thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình, Giám c Công ty Tanimex, Giám c C m C ng hàng không sân bay Tân Sơn Nh t và Th trư ng các ơn v , t ch c khác có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. CH T CH UBND THÀNH PH Nơi nh n: PHÓ CH T CH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph - B KH& T, B TC, B GTVT - TTUB : CT,PCT/TT, T, TM - VPH -UB : PVP/ T, KT T TH, T, TM - Lưu ( T)
  2. Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản