Quyết định số 81/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 81/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 26/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 10/3/2000 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 81/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2000/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 10/3/2000 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ QĐ số 26/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 10/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Trung tâm vận tải và dịch vụ thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ; Xét đề nghị của Đại hội cổ đông lần thứ I Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ ngày 22/7/2000; Giám đốc Công ty vận tải và đại lý vận tải, Hội đồng quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu Nông sản và thực phẩm chế biến, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 của Điều 1 Quyết định số 26/20000/QĐ/BNN- TCCB ngày 10/3/2000 như sau: 1.2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm đồng). Tổng số vốn này được chia thành 23.000 cổ phần (hai mươi ba nghìn cổ phần) trị giá một cổ phần là 100.000 đồng. - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước ( tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần) là 40 % vốn Điều lệ, tương ứng 9.200 cổ phần, trị giá 920.000.000 đồng (chín trăm hai mươi triệu đồng) - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty cổ phần: 29 % vốn Điều lệ , tương ứng 6.771 cổ phần, trị giá 677.100.000 đ ( sáu trăm bảy bảy triệu một trăm ngàn đồng ) - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty 31% vốn Điều lệ, tương ứng 7.029 cổ phần, trị giá 702.900.000 đ (bảy trăm không hai triệu, chín trăm ngàn đồng). Số cổ phần chưa bán hết cho các đối tượng ngoài Công ty còn 15% vốn điều lệ, tương ứng
  2. 3.374 cổ phần, trị giá 337.400.000đ (Ba trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng) do Công ty vận tải và đại lý vận tải là đại diện sở hữu và tiếp tục bán để thu hồi vốn Nhà nước theo qui định. Điều 2.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Giám đốc Công ty vận tải và đại lý vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản