Quyết định số 81/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 81/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 81/2001/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH- M TRÌ, HUY N T LIÊM, HÀ N I, T L 1/2000. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 313/2001/TTr-KTST ngày 20 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình-M Trì, huy n T Liêm, Hà N i t l 1/2000 do Công ty Tư v n ki n trúc ô th Hà N i l p và hoàn thành ngày 26/5/2001 v i n i dung chính như sau: 1. V trí , ph m vi, ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí: Khu ô th m i M ình-M Trì n m phía Tây-Nam c a thành ph Hà N i thu c a bàn xã M ình và xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i. 1.2. Ph m vi và ranh gi i: + Phía ông-B c giáp ư ng Vành ai 3. + Phía ông-Nam giáp ư ng quy ho ch. + Phía Tây-B c giáp khu dân cư xã M ình. + Phía Tây-Nam giáp ư ng quy ho ch và khu Liên h p th thao qu c gia.
  2. 1.3.Quy mô: + T ng di n tích khu v c nghiên c u : 368611 m2 + Quy mô dân s (quy ho ch) : 7100 ngư i 2. M c tiêu: - án quy ho ch chi ti t ư c l p và phê duy t là cơ s pháp lý l p d án u tư xây d ng khu ô th m i và qu n lý xây d ng theo quy ho ch. - Xây d ng m t khu ô th m i hoàn ch nh, ng b v ki n trúc, công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t phù h p v i quy ho ch chi ti t huy n T Liêm ã ư c phê duy t và chi n lư c phát tri n kinh t , xã h i c a huy n T Liêm và Thành ph Hà N i. - T o thêm qu nhà, qu t ph c v cho nhu c u phát tri n nhà c a nhân dân Th ô, nhu c u di dân gi i phóng m t b ng, ng th i t o môi trư ng, i u ki n s ng n nh cho dân cư khu v c. 3. N i dung quy ho ch: 3.1. Quy ho ch s d ng t: 3.1.1. T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch khu ô th m i : 368611m2 Trong ó: + t ư ng Thành ph và khu v c (40m[B[50m): 60283 m2 chi m 16,4%. + t công c ng khu : 21499 m2 chi m 5,8%. + t h n h p: 20951 m2 chi m 5,7%. + t trư ng trung h c: 10270 m2 chi m 2,8%. + t làm c ng b n và hành lang cách ly công trình h t ng k thu t: 15715 m2 chi m 4,3%. + t khác: 13521 m2 chi m 3,7%. + t ơn v : 226372 m2 chi m 61,3%. Bao g m: . t : 126553 m2. . t công c ng ơn v : 4190 m2. . t cây xanh ơn v : 25822 m2.
  3. . t trư ng h c: 8484 m2. . t nhà tr , m u giáo: 4380 m2. . t giao thông ơn v : 55022 m2. . t khu mi u ình Thôn: 1921 m2. 3.1.2. Phân b qu t xây d ng: T ng di n tích t: 368611 m2. T ng cao trung bình toàn khu: 7,4 t ng. M t xây d ng chung: 22%. H s s d ng t: 1,63 l n. Trong ó: - t ư ng: . t ư ng khu v c và liên khu v c (40m[B[50m): 60283 m2 . t ư ng nhánh và ư ng vào nhà (13,5m[B[21,25m): 55022m2 - t cách ly các công trình h t ng k thu t có t ng di n tích kho ng 15715m2 bao g m các ô t có ký hi u CL1, CL2, CL3, CL4 và CL5. - t khu mi u ình Thôn theo tho thu n v i a phương công trình này c n ư c gi l i và ch nh trang (ký hi u DT), di n tích kho ng 1921 m2. - t khác ( t d tr phát tri n và dãn dân c a xã M ình) có t ng di n tích kho ng 13521 m2 bao g m ô t ký hi u DD. - t xây d ng có di n tích kho ng: 222149 m2, ư c chia làm 22 ô t theo quy ho ch như sau: + t có t ng di n tích: 126553 m2 bao g m: . t cao t ng có t ng di n tích 75854 m2 chi m 60% di n tích t toàn khu g m 7 ô t có ký hi u CT1, CT2, CT3, CT6 có t ng cao 9 t ng, CT4, CT5, CT7 có t ng cao 11 t ng-18 t ng (CT1,CT2 là ph c v di dân gi i phóng m t b ng c a huy n T Liêm). . t th p t ng có t ng di n tích 50699 m2 chi m 40% di n tích t toàn khu g m 2 ô t ký hi u BT có t ng cao 3 t ng, TT có t ng cao 5 t ng (TT là ph c v di dân gi i phóng m t b ng c a huy n T Liêm).
  4. + t h n h p có di n tích kho ng 20951 m2 bao g m 3 ô t có ký hi u HH1, HH2, HH3. + t trư ng h c có di n tích kho ng 18754 m2, xây d ng trư ng ph thông trung h c và trư ng ph thông cơ s g m 2 ô t có ký hi u TH1, TH2. + t xây d ng nhà tr có di n tích kho ng 4380 m2 g m 1 ô t có ký hi u NT. + t công c ng khu có t ng di n tích kho ng 21499 m2, bao g m 2 ô t có ký hi u CC1 và CC2. + t xây d ng ch có di n tích kho ng 4190m2, g m 1 ô t có ký hi u CC3. + t cây xanh ơn v có di n tích kho ng 25822 m2, bao g m 4 ô t có ký hi u CX1, CX2, CXNT và CXTT. 3.2.T ch c không gian ki n trúc quy ho ch: D c theo tuy n ư ng vành ai 3, ư ng phân khu v c và liên khu v c có m t c t 40m và 50m b trí các công trình công c ng, h n h p và nhà cao t ng k t h p d ch v có chi u cao trung bình kho ng 15 t ng. Phía trong b trí các công trình nhà bi t th và các công trình công c ng ơn v như trư ng h c, nhà tr m b o bán kính ph c v . Trung tâm khu ô th m i b trí các công trình công c ng th p t ng c a ơn v , có m t xây d ng th p k t h p v i cây xanh t o nên c nh quan thông thoáng xen gi a khu cao t ng và khu th p t ng nh m c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c. Phía B c khu v c nghiên c u b trí trư ng ph thông trung h c và trư ng ph thông cơ s k t h p v i khu cây xanh th thao, t o thành m t qu n th ki n trúc hài hoà phù h p v i yêu c u c a quy ho ch khu v c. Các khu nhà th p t ng ư c b trí thành các nhóm có d i cây xanh n m d c theo tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 13,5m. 3.3. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 3.3.1. Giao thông: a. Trong khu ô th m ng lư i ư ng ư c phân c p làm 3 c p - ư ng c p thành ph , ư ng liên khu v c và phân khu v c: + ư ng vành ai 3: Phía ông B c khu ô th có m t c t ngang r ng 68,0m. Trên tuy n ư ng này hi n nay có tuy n i n 110KV n m ch gi i phía Tây Nam ư ng, hành lang b o v tuy n i n ư c tính t tim tuy n i n v phía Tây Nam là 10m. + Phía ông Nam ti p giáp khu ô th là tuy n ư ng liên khu v c có m t c t ngang r ng 50m.
  5. + Phía Nam ti p giáp khu ô th là tuy n ư ng khu v c có m t c t ngang r ng 40m. - ư ng nhánh: M ng lư i ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 21,25m u n i v i h th ng ư ng quy ho ch c p thành ph ti p giáp v i khu t quy ho ch m b o m i liên h giao thông t khu ô th M ình - M Trì v i các khu v c khác c a thành ph . Các ư ng nhánh này u n i v i ư ng c p thành ph và ư ng liên khu v c t i m t s v trí phù h p b o m t ch c giao thông h p lý và an toàn. - ư ng vào nhà: ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng 8,5m và 13,5m. Ph i b trí phù h p v i quy ho ch m t b ng công trình ph c v i l i n t ng công trình. b. Bãi xe B trí t i t ng h m và xung quang các công trình cao t ng, ngoài ra các khu cây xanh cách ly công trình h t ng k thu t có th k t h p bãi xe. T ng di n tích t ư c dành cho các bãi xe kho ng 8800m2. 3.3.2. San n n thoát nư c mưa: a. San n n: Cao thi t k : 6,3m-6,8m. b. Thoát nư c mưa: H th ng thoát nư c khu ô th m i M ình-M Trì là h th ng c ng riêng, các tr c thoát nư c chính như sau: - Tuy n c ng b n (BxH) = 2(4mx3m). Tuy n c ng này thay th cho tuy n mương thoát nư c Phú ô hi n nay ang ch y qua khu t quy ho ch khu ô th M ình- M trì, tuy n c ng b n này thoát cho m t ph n qu n C u Gi y và m t ph n huy n T Liêm. - Tuy n c ng thoát nư c D=1250mm - 1750mm n m phía Tây khu ô th m i. - Tuy n c ng D=1000mm - 1500mm n m tr c ư ng 21,5 trong khu ô th m i. Các tuy n c ng trên ư c thoát vào tuy n c ng b n s ư c xây d ng theo tuy n ư ng quy ho ch có m t c t ngang r ng 40 m và 50 m ch y vào sông Nhu . 3.3.3. C p nư c: a. Ngu n nư c: Ngu n nư c cung c p cho khu ô th m i M ình-M Trì ư c l y t m ng lư i c p nư c c a Thành ph thông qua tuy n ng truy n d n D400mm và D300mm ư ng
  6. Vành ai 3 và ư ng quy ho ch, do nhà máy nư c H ình, nhà máy nư c Mai D ch và nhà máy nư c Cáo nh c p. b. M ng lư i: Ngu n nư c c p cho khu ô th m i M ình-M Trì thông qua tuy n có ư ng kính D225mm - D160mm. ư ng ng D225mm ư c u n i v i tuy n ng truy n d n D400mm ư ng quy ho ch n m phía Nam khu ô th do nhà máy nư c Cáo nh và nhà máy nư c H ình c p. ư ng ng D160mm, ư c u n i v i tuy n ng truy n d n D300mm ư ng Vành ai 3 n m phía ông B c khu ô th do nhà máy nư c Mai D ch c p. Ngoài ra còn có 1 tuy n ng D110mm n m phía Tây khu ô th c p nư c cho c khu v c dân cư lân c n khu ô th m i. T nh ng tuy n ng phân ph i chính này s ư c hình thành nhi u tuy n ng phân ph i nh hơn có ư ng kính ng D110mm-D90mm nh m t o thành m ng lư i ng phân ph i chính trong toàn b khu ô th m b o cung c p nư c n t n chân công trình. c. C p nư c ch a cháy: Vi c c p nư c ch a cháy cho khu ô th M ình-M Trì ư c tuân th và phù h p v i quy chuNn xây d ng Vi t Nam ã ư c ban hành năm 1997 c a B trư ng B Xây d ng. Trên tuy n ng truy n d n D300mm, D400mm b trí các h ng c u ho (h ng c u ho có kho ng cách t 200-300m) k t h p xây d ng b ch a nư c ng m dùng cho sinh ho t có dung tích l n hơn yêu c u s d ng d phòng khi có cháy x y ra. 3.3.4. C p i n: a. Ngu n c p: Ngu n c p i n ư c l y t tr m 110/22KV Thanh Xuân 3x40 MVA xây d ng cách khu ô th kho ng 1,4Km v phía ông Nam (c nh ư ng Vành ai 3) b ng tuy n cáp tr c 22KV : 2XLPE-240 d ki n xây d ng i d c ư ng Vành ai 3 và ư ng liên khu v c có m t c t ngang r ng 50m. b. M ng lư i trung th : Xây d ng 2,2Km ư ng dây cáp 22KV : 2XLPE-150 u tr c ti p t tuy n cáp tr c 22KV (TX1): 2XLPE-240 i trong tuynel ng m d c ư ng khu v c có m t c t ngang r ng 40m phía Tây khu ô th , c p i n cho 9 tr m bi n th 20/0,4KV v i t ng công su t tr m là 7640 KVA.
  7. Các ư ng cáp 22 KV b trí i ng m d c v a hè các ư ng giao thông chính c a khu ô th cách ch gi i t 1,5-2m, có sâu chôn cáp m b o tiêu chuNn hi n hành. c. M ng lư i h th : Xây d ng 9 tr m bi n th 22/0,4 KV d ng xây kín, ư c b trí trong ô t cây xanh khu , g n ư ng giao thông d thi công, qu n lý và s a ch a khi có s c . Di n tích t xây d ng 1 tr m t 25-30m2. Xây 4,1km dây cáp h th 0,4KV chi u sáng ư ng, h cáp 0,4KV này b trí i ng m trên hè cách bó v a 0,6m. èn thu ngân cao áp ho c Halogel ư c treo trên h th ng c t bê tông LT-12m 3.3.5. Thông tin bưu i n: Các h thuê bao c a khu ô th m i M ình-M Trì ư c l y s t t ng ài v tinh T Liêm 1 công su t 6000 s xây d ng t i khu h n h p 2 v i di n tích xây d ng là 200 m2. T ng ài này liên h v i các t ng ài khác trong huy n T Liêm b ng m ng cáp quang liên ài d ki n xây d ng i d c các ư ng giao thông chính i ng m trong h th ng c ng b , cách ch gi i ư ng 3-3,5m. 3.3.6. Thoát nư c bNn v sinh môi trư ng: a. H th ng thoát nư c bNn: H th ng thoát nư c bNn ư c xây d ng h th ng c ng riêng u n i v i h th ng thoát nư c bNn chung c a khu v c. Giai o n u khi chưa xây d ng tr m bơm, tr m x lý nư c bNn c a Thành ph , nư c bNn công trình sau khi qua x lý sơ b s ư c thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa. b.Rác th i: i v i khu v c nhà cao t ng xây d ng h th ng rác m b o v sinh và an toàn t t ng t ng xu ng b rác cho t ng ơn nguyên. i v i khu v c công c ng có thùng rác ho c container có n p y kín. i v i khu xây d ng nhà th p t ng, xe ch rác n thu gom theo gi nh t nh. i v i các tr c ư ng chính t thùng giác nh công c ng, kho ng cách gi a các thùng là 60m-80m. Rác th i ư c doang nghi p có ch c năng v v sinh môi trư ng t ch c thu gom, v n chuy n n khu x lý rác c a Thành ph . 3.3.7. M i quan h v h t ng k thu t gi a khu ô th v i làng xóm xung quanh: D i t n m gi a thôn ình Thôn v i các khu t n m phía B c khu ô th m i làm t d tr phát tri n và dãn dân c a xã M ình, k t h p xây d ng h th ng ư ng vào nhà có h th ng c ng b n thu gom m t ph n nư c mưa và nư c th i t i
  8. khu v c làng xóm, ng th i t o i u ki n thu n l i cho vi c l i k t m ng lư i ư ng làng và h th ng ư ng giao thông c a khu ô th . i u 2: Ki n trúc sư trư ng Thành ph căn c Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình- M Trì, t l 1/2000 ư c phê duy t ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo; Ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm và ch u tư t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. Giao cho T ng giám c T ng công ty Xây d ng Sông à căn c Thông tư s 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/2000 c a B Xây d ng t ch c nghiên c u l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình-M Trì ng th i v i quy ho ch chi ti t t l 1/500, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các s : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính-Nhà t, Tài chính v t giá; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã M ình, Ch t ch UBND xã M Trì, T ng giám c T ng công ty Xây d ng Sông à-B Xây d ng; Giám c, th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản