Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 81/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y Ư C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM T I NĂM 2008. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c gh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c gh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: Danh m c b sung thu c thú y, v c xin, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam t I năm 2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph . i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t ng liên quan n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y Ư C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM T I NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 81/2008/Q - BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) I. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y A/ DANH M C B SUNG THU C THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C. HÀ N I 1. Công ty C ph n Dư c và v t tư thú y (HANVET) TT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/ Công d ng chính S ăng chính óng Kh i lư ng ký gói 1. Hanflor Flofenicol Gói 50; 100g; Tr b nh ư ng hô h p TW- 4% 1kg; 5kg cho l n do nhi m X2-169 actinobaccillus, Pasteurella, Mycoplasma 2. Maxxin Marbofloxacin L 10; 20; 50; Tr t huy t trùng, TW- 100ml Mycoplasma, các b nh X2-170 ư ng hô h p cho trâu, bò, l n. 3. Hetdau Ketoprofene, ng 5ml Gi m au cho trâu, bò, TW- ng a, l n, dê, c u, bê, chó X2-172 Alcol benzylic L 5; 10; 20; 100ml 2. Công ty C ph n Hùng Nguyên PRIVATETT Tên Ho t ch t D ng Th Công d ng chính S ăng thu c chính óng tích/Kh i ký gói lư ng 1 Túi, 5; 10; 20; Tr tiêu ch y do E.Coli, NGH- thùng 50; 100; Salmonella, thương 60 Kháng Norfloxacin; 500g; 1kg hàn, THT, phân trăng, sinh A.ascorbic vàng,xanh, Hen xuy n, ngan v t viêm ư ng hô h p, CRD, viêm xoang 2 Túi, 5; 10; 20; Tr THT, thương hàn, NGH- Úm gia Oxytetracyclin, 50; 100; tiêu ch y cho gà, v t.
 3. c m Vit D3, K3, B2 thùng 500g; 1kg Tăng s c kháng, 61 ch ng còi c c. 3. Công ty C ph n thu c thú y t Vi t PRIVATETT Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i Công d ng S ăng ký Tên óng lư ng chính thu c gói 1 V-T.Flo Florfenicol Gói, 5;10;20;50;100; Tr nhi m VIETVET- 40S Lon 500g; 1kg trùng hô 10 h p trên l n 2 V- Nystatin Gói, 5;10;20;50;100; Phòng tr VIETVET- T.N m Lon 500g; 1kg n m trên 11 ph i gia c m. 3 V-T.Flu Flumequine Gói, 5; 10; 20; 50; Tr nhi m VIETVET- 100S Lon 100; 500g; 1kg khuNn 12 ư ng hô h p, tiêu hóa trên bê, gia c m. 4 V-T.Coc Sulfachloropyrazine Gói, 5;10;20;50;100; Tr c u VIETVET- 300S Lon 500g; 1kg trùng, 13 thương hàn trên gà. 5 V- Neomycin, Colistin Gói, 5;10;20;50;100; Tr nhi m VIETVET- T.Sacoli Lon 500g; 1kg trùng 14 ư ng tiêu hoá trên bê, c u non, dê non, heo, gia c m, th . 4.Công ty C ph n thu c thú y Trung ương 5 TT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/ Công d ng chính S ăng chính óng Kh i lư ng ký gói
 4. 1. Five- Kanamycin ng, 5; 10; 20; 50; Tr viêm d dày ru t, TW5- Kanamycin Chai 100; 200; tiêu ch y, viêm ph i, 31 250; 500ml; viêm khí qu n, viêm 1l mũi, viêm kh p trên trâu, bò, heo, dê, c u. 2. Five- Gentamicin Chai 5; 10; 20; 50; Tr b nh ư ng tiêu hóa, TW5- Gentamycin 100; 200; hô h p, ni u sinh d c 32 250; 500ml trên trâu, bò, ng a, heo, (Five- dê, c u. Gentoxcin) 3. Five- Kanamycin, ng, 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng hô h p TW5- Kacolis Colistin Chai 100; 250; trên trâu, bò; nhi m 35 500ml khuNn ư ng ni u d c, viêm da trên chó, mèo. 5. Công ty C ph n thu c thú y NAHATVET TT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/ Kh i Công d ng chính S ăng chính óng lư ng ký gói 1. NN- Gentamycine Túi 5; 10; 20; 50; i u tr b nh ư ng hô h p, NN-20 Gentacostrim 100g tiêu hoá do vi khuNn nh y c m Lon v i Gentamycine gây ra trên bê, 50; 100; 500g; nghé, dê non, c u non, l n, gia 1kg c m. 2. NN-Anticoli Colistin Túi 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng ư ng tiêu hoá NN-21 PE, 100; 250; do E.coli, Salmonella, Shigella, lon 500g; 1; 5; Klebsiella, Pseudomonas. nh a 10kg 6. Xư ng s n xu t th c nghi m thu c thú y - Vi n Thú y TT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/ Công d ng chính S ăng chính óng Kh i lư ng ký gói 1. VTY- Ampicillin, Gói 10, 20, 50; Tr các b nh truy n VTY-X- Ampi- 100; 250; nhi m do vi khuNn nh y 49 Colis Colistin 500; c m v i Ampicillin; 1000gr. Colistin cho gia súc, gia c m. Tr CRD, phù u, b ch l và THT cho gia c m
 5. HÀ TÂY 7. Công ty TNHH thu c thú y Bình Minh TT Tên thu c Ho t ch t D ng Kh i lư ng/Th Công d ng chính S chính óng tích ăng gói ký 1. BM- Ceftiofur L 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh ư ng hô h p do BM-65 Ceftiofur 500ml; 1lít Pasteurella, Actinobacillus, suspension Streptococus, E.coli cho trâu, bò, l n. HƯNG YÊN 8. Công ty TNHH phát tri n m ng lư i toàn c u Nam Dũng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i Công d ng S óng lư ng chính ăng gói ký 1. TD.Triam Triamcinolone ng, 1; 2; 5; 10; 20; Tr trúng c ND- acetonide Chai 50; 100ml aceton hay 224 xeton huy t th i kỳ mang thai, viêm kh p c p tính, d ng, viêm da, n i mày ay, gi m stress trên trâu, bò, ng a, l n, chó. 2. TD. Spira Spiramycine Túi, 10; 20; 50; Tr suy n trên ND- 200 Lon 100; 500g; 1kg l n; viêm ph i 226 trên gia c m. 3. TD.Ceftiofur Ceftiofur Chai 10ml(0,5g); Tr b nh ND- 20ml(1g); ư ng hô h p 227 50ml(2,5g); trên trâu, bò, 80ml(4g); heo. 100ml(5g) 4. TD.Amo- Amoxycilline, Chai 10ml(1,9g); Tr viêm ph i, ND- Gen 20ml(3,8g); tiêu ch y, 228 Gentamicin 50ml(9,5g); viêm ru t trên 100ml(19g) trâu, bò, ng a,
 6. heo. THÀNH PH H CHÍ MINH 9. Công ty TNHH m t thành viên thu c thú y TW(NAVETCO) PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S óng tích/Kh i chính ăng gói lư ng ký 1 Navet- Marbofloxacin Chai 10; 20; Tr các b nh TWII- Marbocin 50; 100; viêm ph i, ph 116 500ml qu n, viêm vú, t cung; tiêu ch y do E.coli 2 Navet- Amoxicillin Chai 10; 20; Tr các b nh TWII- Amoxy 50; 100; viêm, nhi m 117 500ml trùng cho trâu bò, dê, c u, l n như viêm ư ng hô h p, tiêu hoá, sinh d c, nhi m trùng máu. 10. Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie TT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/ Kh i Công d ng chính S ăng chính óng lư ng ký gói 1 Bio-Glucose Glucose Chai 250; 500ml; 1l Bù s m t nư c, cung LD-BP- 5% c p năng lư ng. 456 11. Công ty TNHH TM&SX thu c thú y - thu s n Hương Hoàng Nam TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng chính S óng Kh i ăng gói lư ng ký 1. Sun- Doxycycline, Túi, 5; 10; 20; Tr nhi m trùng d dày HHN - Tylodox Tylosin lon 50; 100; - ru t, ư ng hô h p 19 200; 250; trên bê, nghé, l n, gia 500g; 1; c m.
 7. 2; 5kg 2. Sun- Neomycin, Túi, 5; 10; 20; Tr b nh do vi khuNn HHN - Neosol Oxytetracyclin lon 50; 100; nh y c m v i 20 200; 250; Neomycin và 500g; 1; Oxytetracycline gây ra 2; 5kg trên bê, nghé, dê, c u, l n, gia c m 3. Sun- Trimethoprime, Túi, 5; 10; 20; Tr nhi m khuNn d HHN - Coliforte lon 50; 100; dày- ru t trên bê, nghé, 21 Colistin 200; 250; dê non, c u con, l n, 500g; 1; gia c m. 2; 5kg 4. Sun- Norfloxacin Túi, 5; 10; 20; Tr b nh ư ng hô h p, HHN - Norcin lon 50; 100; d dày ru t, nhi m 22 2000 200; 250; trùng ti t ni u trên bê, 500g; 1; nghé, dê non, c u non, 2; 5kg l n, gia c m. 5. Sun-Spio Spiramycin Túi, 5; 10; 20; Tr nhi m khuNn hô HHN - Oxytetracycline lon 50; 100; h p trên trâu, bò, l n, 23 200; 250; th , gia c m. 500g; 1; 2; 5kg 6. Sun- Erythromycin, Túi, 5; 10; 20; Tr nhi m trùng d dày HHN - Coliery Colistin lon 50; 100; - ru t trên trâu, bò, dê, 24 200; 250; c u, l n. 500g; 1; 2; 5kg 7. Sun- Spectinomycin, Túi, 5; 10; 20; Tr nhi m khuNn d dày HHN - Linspec Lincomycin lon 50; 100; -ru t, hô h p trên l n, 25 200; 250; gia c m 500g; 1; 2; 5kg 8. Sun- Amoxycilline, Túi, 5; 10; 20; Tr các b nh nhi m HHN - Colimox lon 50; 100; trùng d dày - ru t, 26 Colistin sulfate 200; 250; ư ng hô h p, ư ng 500g; 1; ti u trên bê, nghé, dê 2; 5kg non, c u non, heo, gia c m. 9. Sun- Neomycin, Túi, 5; 10; 20; Tr tiêu ch y, viêm HHN - Neocoli lon 50; 100; ph i, viêm móng, viêm 27 Colistin 200; 250; kh p; viêm vú, viêm t 500g; 1; cung trên l n, bê, nghé, 2; 5kg dê, c u, th , gia c m 10. Sun- Doxycyline, Túi, 5; 10; 20; Tr nhi m trùng d dày HHN - Colidox lon 50; 100; - ru t, ư ng hô h p 28
 8. 200; 250; trên bê, nghé, l n, gia Colistin 500g; 1; c m. 2; 5kg 11. Sun-Enro Enrofloxacin Túi, 5; 10; 20; Tr b nh ư ng hô h p, HHN - 2000 lon 50; 100; d dày ru t, nhi m 29 200; 250; trùng ti t ni u trên bê, 500g; 1; nghé, dê non, c u non, 2; 5kg l n, gia c m. T NH BÌNH DƯƠNG 12. Công ty Liên doanh Virbac Vi t Nam PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng chính S ăng óng tích/ ký gói Kh i lư ng 1 Maxflor Flofenicol Gói 100g Tr CRD, b nh do LDVV- 10% PSP Salmonella, 29 H p 1kg; 5; Staphylococus 25kg trên gia c m 2 Maxflor Flofenicol Gói 100g Tr CRD, b nh LDVV- 2% PSP do Salmonella, 30 H p 1kg; 5; Staphylococus 25kg trên gia c m; b nh ư ng hô h p trên l n. 3 Trimethoprim, Gói 100g Tr CRD, THT, LDVV- Amphoprim thương hàn, b ch 31 fort Sulfadimidine H p 1kg; 5; l trên gà con; 25kg b nh viêm teo mũi truy n nhi m, E.coli, Salmonella, streptococus trên l n. T NH TI N GIANG 13. Công ty C ph n thu c thú y Cai L y PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công S óng Kh i lư ng d ng ăng
 9. gói chính ký 1 Estreptopenicilina Dihydrostreptomycin, L 20ml(2g); Tr CL- Penicilin G procaine 50ml(5g); nhi m 272 100ml(10g); trùng 300ml(30g); sinh 400ml(40g); d c, 500ml(50g) hô h p, nhi m trùng v t thương trên trâu, bò, ng a, dê, c u, heo, chó, mèo. 2 CL-Doxy 20% Doxycyline Gói, 10; 20; 50; Tr CL- Lon 100; 200; b nh 273 500g; 1; 2; ư ng 5; 10; 20; hô 25kg h p, tiêu hoá, sinh d c, ti t ni u trên bê, heo, gia c m. B/ DANH M C B SUNG THU C THÚ Y NH P KH U ANH 1. Special T product
 10. TT Tên thu c Ho t ch t D ng Kh i Công d ng S ăng ký chính óng lư ng/th chính gói tích 1. Oxytet 200 LA Inj Oxytetracyclin Chai 100ml Tr nhi m SPT-1 trùng d dày, ru t, hô h p, viêm kh p trên bò, dê, c u, heo 2. Trimasul 240 LA Trimethoprim Chai 100ml Tr nhi m SPT-2 Sulfadoxine trùng d dày, ru t, hô h p, ti t ni u trên bò, dê, c u, heo 3. Enro 10% Inj Enrofloxacin Chai 100ml Tr nhi m SPT-3 trùng d dày, ru t, hô h p, ti t ni u trên bò, heo 4. Speclin inj Chai 100ml Tr nhi m SPT-4 trùng d dày, ru t, hô h p Spectinomycin trên bê, dê, Lincomycin c u, heo, chó, mèo, gia c m. 5. Amoxyject 15% Amoxycillin Chai 100ml Tr nhi m SPT-5 LA trùng d dày, ru t, hô h p, ti t ni u trên bò, dê, c u, heo 6. Iverject inj Ivermectin Chai 100ml Tr giun và SPT-6 ngo i ký sinh trùng trên bò, dê, c u, l n NORTHERN IRELAND 1. Norbrook Laboratories
 11. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i Công d ng S ăng ký óng lư ng/th chính gói tích 1. Hexasol LA Oxytetracycline, Chai 100ml Tr viêm NBR-6 Flunixin nhi m ư ng hô h p và các nhi m trùng khác trên trâu, bò, heo, dê, c u. N 1. Công ty Bayer Polychem Limited PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th Công d ng S chính óng tích/Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. Asuntol Coumaphos Bánh xà 75g Di t ngo i ký BYA- Soap phòng sinh trùng trên 28 chó BRAZIL 1. Virbac Brazil (Brazil) PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S óng tích/Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. Endogard Febantel, Viên 900mg Tr giun tròn, VB-58 10 Pyrantel, sán giây và ký sinh trùng Praziquantel, máu trên chó. Ivermectin MEHICO 1. Virbac Mexico S.A.de C.V (Mexico) PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/Kh i Công d ng S chính óng lư ng chính ăng gói ký
 12. 1. Shotcox Toltrazuril L 100; 200; Phòng và tr VB-59 500ml; 1; 2; b nh c u trùng 5; 10; 100; gà 1000l C NG HOÀ PHÁP 1. Công ty Virbac S.A PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng chính S óng tích/Kh i ăng gói lư ng ký 1. Dexoryl Gentamicin L 10ml Tr viêm tai ngoài VB- sulfate trên chó, mèo. 60 2. Eutherphos Magne. Chai 100ml Tr b nh do thi u VB- hypophosphyte phosphor và m t 61 hexahydrate, cân b ng Copper phospho/calci. gluconate, Zin gluconate, HÀN QU C 1. Daesung Microbiological Labs Co., Ltd( Hàn Qu c) PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/ Công d ng chính S chính óng ăng gói Kh i ký lư ng 1. Enrotil Enrofloxacin Chai 100; Tr hô h p, tiêu hoá DAS - 10% 250; trên gà, v t. 18 Solution 500ml; 1l 2. DS Amoxi Amoxicillin Chai 10; 20; Tr b nh do DAS - L.A inj trihydrate 50; 100; Pasteurella, 19 200ml Salmonella, E.coli, viêm ph i-màng ph i, viêm ph qu n trên trâu, bò, heo, c u, chó, mèo.
 13. 2.Woogene B&G Co., Ltd (Hàn Qu c) PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S óng Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. Amstrong Ampicillin Gói 50; 100; Tr tiêu ch y, WG-5 trihydrate, 200; viêm ph i trên 500g; 1kg bê, nghé, heo, Colistin sulfate gà. 2. Himoxin - Amoxicillin Gói 50; 100; Tr tiêu ch y, WG-6 50% 200; viêm ph i trên 500g; 1kg bê, nghé, heo, gà. 3. Florject Florfenicol Chai 10; 20; Tr viêm ph i, WG-7 400INJ 50; 100; tiêu ch y trên 500ml trâu, bò, l n 4. Feropan Gleptoferon(Fe) Chai 20; 50; Phòng và tr WG-8 200 INJ 100; 200; b nh thi u máu 500ml trên heo TÂY BAN NHA 1. Industrial Veterinaria SA (Invesa) PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S óng tích/Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. Oxitetraciclina Oxytetracyclin Chai 10; 50; Tr nhi m IIS- 200LA 100; trùng 18 250ml ư ng hô h p, viêm d dày ru t, viêm vú, viêm t cung trên trâu, bò, heo, dê, c u. 2. Betamint Betain, Vit C, Chai, 100; 250; Ch ng tri u IIS- Potassium Can 500ml; 1; ch ng 19 chloride, Sodium 5l stress do chloride, Magne nhi t trên chloride l n, gia hexahydrated, c m. Calcium chloride
 14. dihydrated 2. Laboratorios Calier, SA PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S ăng óng tích/Kh i chính ký gói lư ng 1. Caliermutin Tiamulin Túi, 100; Tr ly, viêm CALIER- 10% hydrogen Bao 500g; 1; ph i trên heo 16 premix fumarate 5; 25kg 2. Niglumine Flunixin L 10; 20; Tr viêm k t CALIER- 50; 100; h p v i b nh 17 250ml ư ng hô h p, viêm k t h p v i s bi n i c a cơ xương, tr MMA trên bò, ng a, heo. 3. Bình 10; 20; Sát trùng CALIER- 50; 100; chu ng tr i 18 Didecyl 500ml; 1; chăn nuôi, lò dimethyl 5; 25; p tr ng d ng ammonia Despadac 200; 250; c chăn nuôi, chloride, 500; xe v n chuy n, Glutaraldehyde, 1000l trang thi t b , Formaldehyde d ng c v t s a. 4. Túi, 100; Tr nhi m CALIER- Bao 500g; 1; trùng do 19 Zoobiotic 5; 25kg Streptococcus Amoxicillin 5% premix suis gây ra trên heo sau cai s a. 5. Bình 10; 20; Phòng và tr CALIER- 50; thi u máu do 20 Cali-Dex Dextran iron 100ml; thi u s t trên 100 complex 200; 250; heo con 500; 1000l 6. L 50; Tr nhi m CALIER- 100ml trùng tiêu hoá, 21 Zoobiotic Amoxicillin hô h p, ti t ni u, da, mô m m trên bò,
 15. dê, c u, heo, chó, mèo TRUNG QU C 1. Upjohn Suzhou Animal Health Products Company Limited PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th Công d ng chính S chính óng tích/Kh i ăng gói lư ng ký 1. Lincomix Lincomycin Túi, 100; 500g; Tr l , viêm ph i PFU- 44 Premix Bao 1,5; 20; trên heo 83 25kg
 16. THÁI LAN 1. Thainaoka Pharmaceutical Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng Kh i lư ng/th tích Công d gói 1. Naodex-100 Iron( Iron III Dextran) Chai 10; 20; 50; 100; Phòng và tr thi u máu d 200; 250; 500ml 2. Tionaolin 200 Tiamulin hydrogen Chai 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khuNn M. hyo fumarate 200; 250; 500ml A. pleuropneumoniae, A Pasteurella multocida, St Streptococcus suis, l , xo 3. Ampitin Ampicillin trihydrate Chai 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng ư ng h 200; 250; 500ml sinh d c và nhi m trùng c m v i ampicillin trên t 4. Hitagen Gentamicin sulfate Chai 10; 20; 50; 100; Tr b nh ư ng tiêu hóa 200; 250; 500ml 5. Novalcin Dipyrone Chai 10; 20; 50; 100; Gi m au trên trâu, bò, l 200; 250; 500ml 6. Kanaject Kanamycin Chai 10; 20; 50; 100; Tr viêm d dày ru t, tiêu 200; 250; 500ml qu n, viêm mũi trên trâu chó, mèo. 7. Mycocin 100 Enrofloxacin Chai 10; 20; 50; 100; Tr tiêu ch y, viêm ru t, 200; 250; 500ml trùng ư ng hô h p trâ 8. Hitamox Amoxycillin trihydrate Chai 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khuNn ư ng h 200; 250; 500ml sinh d c heo, trâu, bò, 9. Idectin Ivermectin Chai 10; 20; 50; 100; Phòng và tr n i, ngo i k 200; 250; 500ml c u, ng a 10. Lincoject Lincomycin Chai 10; 20; 50; 100; Tr b nh do vi khuNn nh 200; 250; 500ml ra trên bê, nghé, c u, he INDONESIA 1. P.T. Medion PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th Công d ng S chính óng tích/Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. Wormectin Ivermectin L 2; 5; 20ml Phòng và tr MDI- n i ngo i ký
 17. injection sinh trùng. 53 II/ DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y. A/ DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C. HÀ N I Công ty C ph n Dư c và v t tư thú y (HANVET) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng chính S ăng óng gói Kh i lư ng ký 1. Iodcid Iode, Sulphuric Chai, l 100; 500ml; Tiêu c chu ng TW- acid, Phosphoric 1l; 5l tr i X2-171 acid. HƯNG YÊN Công ty TNHH phát tri n m ng lư i toàn c u Nam Dũng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S óng Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. TD.Antiflu Glyoxal, Glutaraldehyde, Chai, 50; 100; Sát trùng ND- 1 Formaldehyde, Can 250; chu ng tr i, 222 Alkyldimethyl 500ml; 1; d ng c , benzylammonium chloride 2; 5; 10; trang thi t b 20l chăn nuôi, ngu n nư c. 2. TD.Antiflu Alkyldimethyl Chai, 50; 100; Sát trùng ND- 2 benzylammonium chloride, Can 250; chu ng tr i, 223 Dedeccyldimethylamonium 500ml; 1; d ng c , chloride, Glutaraldehyde 2; 5; 10; trang thi t b 20l chăn nuôi, ngu n nư c. 3. TD.Percid Peracetic, Chai, 50; 100; TNy u và x ND- Can 250; lý ngu n 225 Hydrogen peroxide 500ml; 1; nư c trong 2; 5; 10; chăn nuôi. 20l
 18. TP. H CHÍ MINH Cơ s Hoàng Anh TT Tên thu c Ho t ch t D ng Th tích/ Công d ng chính S ăng chính óng gói Kh i lư ng ký 1. Fay x t Fipronil Chai 100; 200; Di t ve, r n, b HCM- phòng tr 300; 400; chét ký sinh trên da X25-8 ve, r n 500ml B/ DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y NH P KH U. ANH QU C 1. Agil Co PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S óng tích/Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. Credence Chlorine, Sodium Viên 17,36 g Sát trùng AGI-1 1000 dichloroisocyanurate chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, ngu n nư c. HÀN QU C 1. Choong Ang Vaccine Lab PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S ăng óng tích/Kh i chính ký gói lư ng 1. SuiShotR Inactivated L 10 li u Phòng b nh CADL-9 Aujeszky Aujeszky’s Aujeszky trên Disease l n virus(NYJ-G strain OMP antigen)
 19. 2. Woosung Co., Ltd (Hàn Qu c) PRIVATETT Tên Ho t ch t chính D ng Th Công d ng chính S ăng thu c óng tích/ ký gói Kh i lư ng 1. Farm Chai, 1; 5; 10; Sát trùng chu ng WOS-1 Didecyl Safe Bình 18; 20l tr i chăn nuôi, Dimethyl thi t b , d ng c ammonium chăn nuôi, lò p chloride, tr ng. N 1. Công ty Cipla Ltd PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th Công d ng S ăng chính óng tích/Kh i chính ký gói lư ng 1. Protektor Fipronil L 100; Phòng tr ve, b CIPLA- 250ml chét trên chó, 25 mèo UNITED STATE OF AMERICA (USA) 1. The Dow Chemical Company PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S óng Kh i lư ng chính ăng gói ký 1. Ucarsan Glutaradehyde Bao 19,522; Sát trùng DCC-1 Sanitizer 213,38kg chu ng tr i 420 2. Fort Dodge Animal Health PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S óng tích/Kh i chính ăng gói lư ng ký 1. Poulvac i- Vi rút cúm gia c m L 500ml Phòng b nh FDA- AI H5N3 tái t h p, subtype cúm gia c m 17 H5N3, ch ng rg- do vi rút
 20. A/ck/VN/C58/04 subtype H5 trên gà, gà tây, v t. TÂY BAN NHA 1. Laboratorios Syva, S.A PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th Công d ng S ăng chính óng tích/Kh i chính ký gói lư ng 1. Syvayesky-2 Aujeszky’s L 25; 50 li u Phòng b nh SYVAS- Disease virus Aujeszky 12 Bartha strain trên l n 2. Syvayesky Inactivated L 25; 50 li u Phòng b nh SYVAS- inactivada Aujeszky’s Aujeszky 13 virus Bartha trên l n strain TRUNG QU C 1. Qian Yuan Hao Biological Co., Ltd PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th Công d ng S óng tích/Kh i chính ăng ký gói lư ng 1. Vaccine Vi rút cúm gia L 250ml Phòng b nh QYH-1 cúm gia c m tái t h p, cúm do vi rút c m tái t subtype H5N1, cúm gia c m h p vô ho t ch ng Re-1 subtype H5 gây ra trên gà 2. Merial Nanjing Animal Health Co.,Ltd PRIVATETT Tên thu c Ho t ch t D ng Th Công d ng S ăng chính óng tích/Kh i chính ký gói lư ng 1. Vaccine Vi rút cúm gia L 250ml Phòng b nh MNA-1 cúm gia c m tái t h p, cúm do vi rút c m tái t subtype H5N1, cúm gia c m h p vô ho t ch ng Re-1 subtype H5
Đồng bộ tài khoản