Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 81/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I M C THU SU T THU XU T KH U IV IM TS M T HÀNG S T THÉP KHÔNG H P KIM C A BI U THU XU T KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu ; QUY T NNH i u 1. i u ch nh m c thu su t thu xu t khNu i v i m t hàng s t, thép thu c phân nhóm 7204.50.00.00 và thu c các nhóm 7206 và 7207 t 20% (quy nh t i Quy t nh s 64/2008/Q -BTC ngày 01/08/2008 c a B trư ng B Tài chính) xu ng m c thu su t thu xu t khNu m i là: 10%. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hóa xu t khNu ăng ký v i cơ quan H i quan sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - VP TW và các Ban c a ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - Công báo; Hoàng Anh Tu n - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ki m toán Nhà nư c; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính;
  2. - C c H i quan các t nh, thành ph ; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST.
Đồng bộ tài khoản