Quyết định số 81/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 81/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về quy định tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Ca-ta do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2008/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 81/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CA-TA VỀ QUY ĐỊNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC TẠI CA-TA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1940/LĐTBXH-HTQT ngày 03 tháng 6 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về quy định tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Ca-ta được ký kết tại Hà Nội (Việt Nam) ngày 11 tháng 01 năm 2008. Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - TTg, các PTTg CP; - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (2), Ngoại giao (2), Tư pháp (2), Tài chính, Công Thương, Công an; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTN, KGVX, TH, HC, TTĐT; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: Văn thư, QHQT (3).
Đồng bộ tài khoản