Quyết định số 81-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 81-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81-CP về đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81-CP Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 1977 QUY T Đ NH V Đ T TRƯ NG HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG TR C THU C BAN T CH C C A CHÍNH PH H I Đ NG B TRƯ NG Căn c vào Lu t t ch c H i đ ng Chính ph ngày 14-7-1960; Căn c ngh đ nh s 29-CP ngày 20-2-1973 c a H i đ ng Chính ph v vi c thành l p Ban t ch c c a Chính ph ; Xét nhu c u đào t o, b i dư ng cán b làm công tác qu n lý Nhà nư c các c p, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay đ t Trư ng hành chính trung ương, trư c đây tr c thu c B N i v theo quy t đ nh s 214-NV ngày 29-5-1959, tr c thu c Ban t ch c c a Chính ph . Đi u 2. Trư ng hành chính trung ương có nhi m v hu n luy n và b i dư ng các y viên y ban nhân dân huy n, t nh và tương đương, cán b làm công tác t ch c, văn phòng các y ban nhân dân huy n , t nh và tương đương, cán b làm công tác gi ng d y các trư ng hành chính và cán b ph trách các Ty, S c a t nh và thành ph . Đi u 3. Trư ng hành chính trung ương có m t hi u trư ng và m t ho c hai phó hi u trư ng. Đi u 4. T ch c b máy c a trư ng hành chính trung ương do Ban t ch c c a Chính ph quy đ nh. Đi u 5. Ban t ch c c a Chính ph đư c s d ng toàn b cơ s trư ng hành chính trung ương hi n nay Láng thu c khu ph Đ ng Đa, thành ph Hà N i. Đi u 6. Các đ ng chí B trư ng Ph th tư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Trư ng ban t ch c c a Chính ph có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. TM. H I Đ NG CHÍNH PH
  2. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản