Quyết định số 81-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 81-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81-HĐBT về việc công nhận chức vụ khoa học (đợt II) do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81-HĐBT

 1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c L p - T Do - H nh Phúc ------- S : 81-HĐBT Hà N i, ngày 28 tháng 05 năm 1984 QUY T Đ NH V VI C CÔNG NH N CH C V KHOA H C (Đ T II) H I Đ NG B TRƯ NG Căn c quy t đ nh s 162-CP ngày 11/9/1976 c a H i đ ng Chính ph v h th ng ch c v khoa h c và tiêu chu n các ch c v khoa h c trong lĩnh v c công tác gi ng d y đ i h c và công tác nghiên c u khoa h c; Căn c quy t đ nh s 271-CP ngày 01/10/1977 c a H i đ ng Chính ph v vi c công nh n ch c v giáo sư và phó giáo sư trong lĩnh v c gi ng d y đ i h c và nghiên c u khoa h c; Theo đ ngh c a các đ ng chí b trư ng và th trư ng các ngành có trư ng đ i h c và vi n nghiên c u và c a ch t ch H i đ ng xét duy t trung ương, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay công nh n ch c v khoa h c giáo sư cho 117 cán b và phó giáo sư cho 898 cán b làm công tác gi ng d y đ i h c và nghiên c u khoa h c (có danh sách kèm theo). Đi u 2. Sau đ t công nh n này, s thành l p H i đ ng xét duy t ch c v khoa h c Nhà nư c đ giúp Ch t ch H i đ ng B trư ng qu n lý m t cách thư ng xuyên vi c công nh n ch c v khoa h c cho các cán b làm công tác gi ng d y đ i h c nghiên c u khoa h c. Đi u 3. Các đ ng chí B trư ng T ng thư ký H i đ ng B trư ng, b trư ng các B có liên quan, ch t ch H i đ ng xét duy t trung ương và nh ng cán b có tên trong danh sách kèm theo ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. TM. H I Đ NG B TRƯ NG CH T CH Ph m Văn Đ ng DANH SÁCH CÁN B ĐƯ C CÔNG NH N CH C V KHOA H C (Kèm theo quy t đ nh s 81-HĐBT ngày 28/5/1984) A. CH C V GIÁO SƯ C P II (GIÁO SƯ):
 2. I. LIÊN NGÀNH TOÁN H C, ĐI U KHI N, CƠ LÝ THUY T: 1 Nguy n H u Anh Gi i tích hàm 2 Hoàng H u Đư ng Phương trình vi phân 3 Ngô Thúc Lanh Đ is 4 Nguy n Thúc Loan Đi u khi n h c 5 Nguy n Xuân L c Lý thuy t th v 6 Nguy n Đình Ng c Đ is 7 Đoàn Quỳnh Hình h c đ i s 8 Ph m H u Sách Phương trình vi phân 9 Nguy n Đinh Trí Phương trình đ o hàm riêng II. NGÀNH V T LÝ: 10 Đàm Trung Đ n V t lý ch t r n 11 Đào V ng Đ c V t lý lý thuy t 12 Ph m Duy Hi n V t lý h t nhân 13 Tr n H u Phát Trư ng lư ng t . III. LIÊN NGÀNH HÓA H C, CÔNG NGH HÓA H C, CÔNG NGH TH C PH M: 14 Nguy n Quỳ Hóa lý 15 H Sĩ Tho ng Hóa xúc tác 16 Quách Đăng Tri u Hóa lý. IV. NGÀNH SINH H C: 17 Lê Quang Long Sinh lý đ ng v t 18 Nguy n Tài Lương Sinh lý đ ng v t 19 Dương Th Mai Sinh lý th c v t 20 Phùng Trung Ngân Sinh thái th c v t 21 Võ Quý Đ ng v t có xương s ng 22 Đ ng Thu Sinh lý ngư i và đ ng v t 23 Lê Xuân Tú Lý sinh. V. LIÊN NGÀNH CÁC KHOA H C V TRÁI Đ T, M : 24 T ng Duy Thanh C sinh đ a t ng. VI. LIÊN NGÀNH NÔNG, LÂM, NGƯ NGHI P: 25 Lâm Công Đ nh Lâm nghi p 26 Tr n Văn Hà Chăn nu i 27 Dương H ng Hiên Tr ng tr t 28 Vũ Tuyên Hoàng Di truy n 29 Lê Văn Liêm Tr ng tr t 30 Tr n Đình Miên Chăn nuôi 31 Nguy n Văn Thư ng Chăn nuôi
 3. 32 Nguy n Văn Trương Lâm nghi p 33 Nguy n Vi Nông hóa th như ng. VII. LIÊN NGÀNH ĐI N, ĐI N T , VÔ TUY N ĐI N: 34 Tr n Đinh Long Đi u khi n h th ng đi n 35 Hà H c Tr c H th ng đi n VIII. Liên ngành cơ khí, luy n kim, đ ng l c: 36 Nguy n Văn Bình Đ ng cơ đ t trong 37 Hàn Đ c Kim Công ngh ch t o máy 38 Nguy n Anh Tu n Ch t o máy. IX. LIÊN NGÀNH XÂY D NG, TH Y L I, GIAO THÔNG: 39 Lê Quý An Cơ h c đ t 40 Bùi Văn Các Xây d ng 41 Lê Th c Cán Th y văn 42 Nguy n Xuân Đ ng Th y công 43 Nguy n Quang Nh c Ki n trúc 44 Ph m H u Ph c Xây d ng c u 45 Ngô Huy Quỳnh Ki n trúc 46 Vũ Văn T o Th y l c 47 Lê Văn Thư ng Xây d ng c u h m 48 Nguy n Xuân Tr c xây d ng c u đư ng. X. LIÊN NGÀNH KINH T , LU T, Đ A LÝ KINH T : 49 Nguy n Ng c Lâm Kinh t hóa h c 50 Nguy n Đình Nam Kinh t nông nghi p 51 Phùng Th Trư ng Kinh t lao đ ng. XI. LIÊN NGÀNH VĂN H C, NGÔN NG : 52 Nguy n Đ ng Chi Văn h c 53 Nguy n Văn H nh Lý lu n văn h c 54 Lê Đình K Lý lu n văn h c 55 Hoàng Như Mai Văn h c 56 Nguy n Đ c Nam Văn h c 57 Bùi Văn Nguyên Văn h c 58 Hoàng Phê Ngôn ng h c 59 Trương Đông San Ngôn ng h c 60 Xtankievich Nona Ngôn ng h c. XII. LIÊN NGÀNH TRI T, TÂM LÝ, GIÁO D C, TH D C TH THAO: 61 H Ng c Đ i Tâm lý h c 62 Ph m Minh H c Tâm lý h c
 4. 63 Hà Th Ng Giáo d c h c. XIII. LIÊN NGÀNH NGH THU T: 64 Tr n B ng Ngh thu t sân kh u 65 Hoàng Châu Ký Ngh thu t sân kh u 66 Nguy n Đình Quang Ngh thu t sân kh u 67 Nguy n Văn Thương Âm nh c. XIV. LIÊN NGÀNH S , KH O C , DÂN T C H C: 68 Nguy n Xuân Đào (Văn T o) S h c 69 Đinh Xuân Lâm S h c 70 Nguy n H ng Phong S h c. XV. LIÊN NGÀNH KHOA H C MÁC – LÊNIN: 71 Nguy n Đ c Bình Tri t h c 72 Ngô Thành Dương Tri t h c 73 Lê Khoa Minh Tri t h c 74 Nguy n Văn Sơn Kinh t Chính tr h c 75 Nguy n V nh Kinh t Chính tr h c. XVI. LIÊN NGÀNH Y, DƯ C: 76 Nguy n Năng An D ng 77 Tr n Th Ân Hóa sinh 78 Tr nh Kim nh N i khoa 79 Đàm Trung B o Hóa dư c 80 Nguy n C n S n khoa 81 Lê Văn Chánh N i khoa 82 Tr n M nh Chu Ngo i khoa (ti t ni u) 83 Vũ Văn Chuyên Dư c khoa 84 Vũ Tá Cúc Đ c h c phóng x 85 Lê Kinh Du Da li u 86 Lê Cao Đài Ngo i khoa 87 Nguy n Xuân Hi n Da li u 88 Nguy n Kim Hùng Bào ch 89 Ngô Gia Hy Ti t ni u 90 Đ ng Hanh Khôi Dư c khoa 91 Tô Như Khuê Sinh lý lao đ ng 92 Nguy n Sĩ Lâm (Ytlam-Kbour) N i khoa 93 Nguy n Sĩ Lâm Y h c dân t c 94 Ngô ng Long Dư c lý 95 Nguy n Th Lâu Dư c khoa
 5. 96 Đ Đình Lu n N i khoa (lao) 97 Nguy n H u Mô Sinh lý b nh 98 Nguy n Văn Nhân Ngo i khoa (ch n thương ch nh hình) 99 Nguy n Tr ng Nhân Chuyên khoa m t 100 Đoàn Th Nhu Dư c lý 101 Lê Văn c T ch c chi n thu t quân y 102 Nguy n Huy Phan Ngo i khoa (t o hình hàm m t) 103 Vũ Th Phan S t rét 104 Nguy n Hưng Phúc Đ c h c quân s 105 Lê Văn Ph ng T ch c y t 106 Đ ng H nh Phúc Sinh hóa 107 Võ Th Quang Nha khoa 108 Nguy n Văn Th Nha khoa 109 Nguy n Tài Thu Y h c dân t c (châm c u) 110 Tr n Ng c Ti ng Vi sinh h c 111 Nguy n B u Tri u Ti t ni u 112 Lê Th Trung Ngo i khoa (b ng) 113 Nguy n Thúc Tùng Ngo i khoa (ti t ni u) 114 B ch Qu c Tuyên Huy t h c 115 Chu Văn Tư ng Nhi khoa 116 Lê Minh Xuân Y h c dân t c 117 Đ ng Th H ng Vân Bào ch . B. CH C V GIÁO SƯ C P I (PHÓ GIÁO SƯ): I. LIÊN NGÀNH TOÁN H C, MÁY TÍNH, ĐI U KI N, CƠ LÝ THUY T: 1 Nguy n Thúc An Cơ lý thuy t 2 Ph m Văn t Phương pháp tính 3 Tr n Anh B o Hàm ph c 4 Nguy n Cang Lý thuy t toán siêu n đinh 5 Nguy n C nh Toán đi u khi n 6 Lê Xuân C n Toán dao đ ng 7 Văn Như Cương Toán Tôpô 8 Bùi Công Cư ng Toán kinh t 9 Đào H u Chí Toán đi u khi n 10 Nguy n Minh Chương Toán gi i tích 11 Phan Văn Chương Toán gi i tích
 6. 12 Bùi Quang Di u Toán xác su t 13 Hoàng Đình Dung Toán hàm ph c 14 Cao Chí Dũng Cơ h c k t c u 15 Phan Tăng Đa Phương pháp toán tính 16 Nguy n Đ ch Toán kinh t 17 Nguy n Văn Đi p Cơ h c 18 Nguy n Văn Đinh Cơ lý thuy t 19 Nguy n Đ ng Cơ h c 20 Ph m Gia Đ c Phương pháp gi ng d y toán 21 Nguy n Văn Gia Toán cơ 22 Tr n Xuân Hãn Toán đ i s 23 Nguy n Văn H Toán xác su t 24 Nguy n Sĩ H ng Phương trình toán lý 25 Đinh Văn Huỳnh Lý thuy t vành 26 Ph m Huy n Toán cơ 27 Nguy n Văn H u Toán xác su t th ng kê 28 Nguy n Quý H Phương pháp tính 29 B ch Hưng Khang Toán đi u khi n 30 Lê Minh Khanh Toán cơ 31 Phan Qu c Khánh Toán cơ 32 Vũ T n Khiêm Toán cơ 33 Tr nh Quang Khuynh Toán h c tính toán 34 Hà Huy Khoái Hình h c đ i s 35 Hoàng Kỳ Toán đ i s 36 Lê Ng c Lăng Phương pháp tính 37 Lê Th Lân Toán gi i tích 38 Nguy n Xuân Liêm Gi i tích hàm 39 Tr n Gia L ch Phương pháp toán lý 40 Đoàn Kim Luân Phương pháp tính 41 Ngô Văn Lư c Phương pháp toán lý 42 Nguy n Cao M nh Cơ h c dao đ ng 43 Huỳnh Mùi Tôpô đ i s 44 Nguy n H u Ng Toán lôgic 45 Ngô Thành Phong Toán xác su t 46 Lê Thi n Ph Toán h c tính toán 47 Nguy n Kh c Phúc Toán xác su t 48 Ph m Ng c Phúc Toán xác su t
 7. 49 Nguy n Văn Quý Đi u khi n h c 50 Nguy n H Quỳnh Toán đi u khi n 51 Đ Sanh Cơ lý thuy t 52 Đ Sơn Cơ h c 53 Ngô Xuân Sơn Phương pháp toán lý 54 Hoàng Văn T o Gi i tích hàm 55 Đ H ng Tân Gi i tích hàm 56 Nguy n Thúy Thanh Toán hàm ph c 57 Phan Đ c Thành Đi u khi n h c 58 Hoàng Văn Thân Hình h c 59 Nguy n Qu c Thi Toán đ i s 60 Lê Đình Th nh Phương pháp tính 61 Tr n Vũ Thi u V n trù h c 62 H Thu n Máy tính 63 Nguy n Duy Ti n Toán xác su t 64 Lý Hoàng Tú Toán xác su t 65 Tr n M nh Tu n Toán th ng kê 66 Vũ Tu n Toán gi i tích 67 Nguy n Tư ng Phương pháp tính 68 Tr n Thúc Trình Phương pháp gi ng d y toán 69 Ngô Vi t Trung Toán đ i s giao toán 70 Nguy n Trư ng Toán cơ 71 Đ Long Vân Toán lôgíc 72 Ph m H u Vĩnh Toán cơ. II. NGÀNH V T LÝ: 73 Tr nh Đông A V t lý ng d ng 74 Ngô Phú An V t lý h t nhân 75 Đào Nguyên Hoài Ân V t lý lý thuy t 76 Trương Biên V t lý h t nhân 77 Nguy n Bình V t lý lý thuy t 78 Lê Kh c Bình V t lý ng d ng 79 Đ Tr n Cát V t lý lý thuy t 80 Ph m Đ ng V t lý ng d ng 81 Ph m Ng c Giao V t lý lý thuy t 82 Chu H o V t lý ch t r n 83 Tr nh Xuân Hoài V t lý ch t r n 84 Thân Đ c Hi n V t lý ch t r n
 8. 85 Phùng H V t lý ch t r n 86 Nguy n H u H V t lý đ i cương 87 Nguy n Th H ng V t lý lý thuy t 88 Nguy n Văn Hư ng V t lý lý thuy t 89 Tr n Thanh Minh V t lý h t nhân 90 Nguy n Kh c Nh p V t lý lý thuy t 91 Phan Bá Nh n V t lý ch t r n 92 Nguy n Đình Noãn V t lý ng d ng 93 Vũ Anh Phi V t lý ng d ng 94 Nguy n H u Phương V t lý k thu t 95 Hoàng Quý V t lý đ i cương 96 Ngô Qu c Quỳnh V t lý ng d ng 97 Lê Băng Sương V t lý h t nhân 98 Nguy n Đ c Thâm Phương pháp gi ng d y v t lý 99 Ph m T Th V t lý ng d ng 100 Cao Minh Thi V t lý ch t r n 101 Nguy n Văn Th a V t lý thuy t 102 Hoàng Anh Tu n V t lý ch t r n 103 Nguy n Ng c Thuân V t lý lý thuy t 104 Nguy n Văn Tr V t lý k thu t 105 Ph m Vi t Trinh V t lý ng d ng 106 Nguy n Văn Tr ng V t lý lý thuy t. III. LIÊN NGÀNH HÓA H C, CÔNG NGH HÓA H C, CÔNG NGH TH C PH M: 107 Ph m Ng c Anh Hóa h u cơ 108 Lê Đăng Ánh Hóa lý 109 Nguy n Đình Am Phương pháp gi ng d y hóa 110 Đ Văn Bá H u h u cơ 111 Lê Huy B c Hóa h u cơ 112 Ph m Quang D Hóa lý 113 Tr n Bính Hóa phân tích 114 La Văn Bình Hóa vô cơ 115 Hoàng Minh Châu Hóa phân tích 116 Đào Quý Chi u Hóa lý 117 Nguy n Đình Chi Hóa vô cơ 118 Đào Văn Chung Hóa phân tích 119 Đ Kim Chung Hóa vô cơ 120 Nguy n Đ c Chuy Hóa lý
 9. 121 Tr n Kh c Chương Hóa lý 122 Nguy n Xuân Dũng Hóa h u cơ 123 Tr n Th Tâm Đan Hóa vô cơ 124 Nguy n Đi u Hóa vô cơ 125 Đ Huy Đ nh Hóa h u cơ 126 Nguy n H u Đ nh Hóa h u cơ 127 Tr nh Xuân Gi n Hóa phân tích 128 Lê Đông H i Hóa h u cơ 129 Nguy n Văn H i Hóa vô cơ 130 Tr n T Hi u Hóa phân tích 131 Lưu Ti n Hi p K thu t hóa h c 132 Nguy n Đ c Hu Hóa h u cơ 133 Nguy n Huy n Hóa lý 134 Tr n Chương Huy n Hóa phân tích 135 Nguy n Th H u Hóa lý 136 Nguy n Thanh Khuyên Hóa vô cơ 137 T Kỳ Hóa vô cơ 138 H Uy Liêm Hóa lý 139 Đ Ng c Liên Hóa lý 140 Võ Liên Hóa vô cơ 141 Nguy n Mai Kim Liên Hóa h u cơ 142 Cù Thành Long Hóa phân tích 143 Đ ng Văn Luy n Hóa h u cơ 144 Võ Đình Lương Hóa vô cơ 145 T Văn M c Hóa phân tích 146 Huỳnh Đ c Minh Hóa vô cơ 147 Nguy n Văn Ng c Hóa phân tích 148 Ph m Hoàng Ng c Hóa h u cơ 149 T V ng Nghi Hóa phân tích 150 Ph m Gia Ng Hóa vô cơ 151 Tr n H u Nh y Hóa h u cơ 152 Võ Phiên Hóa h u cơ 153 Hoàng Văn Phi t Hóa h u cơ 154 Tr n H Phương Hóa h u cơ 155 Tr n Kim Oai Hóa h u cơ 156 Lê M u Quy n Hóa vô cơ 157 Nguy n Quý S nh Hóa h u cơ
 10. 158 Đinh Văn Sâm K thu t hóa h c 159 Lê Nguy n Sóc Hóa phóng x 160 Lưu Đ c Sùng Hóa h u cơ 161 Nguy n Th c S u Hóa lý 162 Nguy n Ng c Sương Hóa h u cơ 163 Lê Nguyên T o Hóa lý 164 Tr n Khiêm Th m Hóa phân tích 165 Lâm Ng c Thi m Hóa lý 166 Bùi Ng c Th Hóa lý 167 Lâm Ng c Th Hóa phân tích 168 Tr n Xuân Thu Hóa h u cơ 169 Đào Đình Th c Hóa lý 170 Tr n Nguyên Tiêu Hóa h u cơ 171 Ph m Ng c Tiên Hóa vô cơ 172 Thái Doãn Tĩnh Hóa h u cơ 173 Nguy n Văn Tòng Hóa h u cơ 174 Nguy n Đ c Tú Hóa phân tích 175 Nguy n Văn Tu Hóa lý 176 Võ Th Ng c Tươi K thu t hóa h c 177 Phan Văn Tư ng Hóa vô cơ 178 Nguy n Vĩnh Tr Hóa h u cơ 179 Dương Xuân Trinh Phương pháp gi ng d y hóa 180 Cao H u Trư ng Hóa h u cơ 181 Nguy n Tr ng Uy n Hóa vô cơ 182 Đào H u Vinh Hóa phân tích. IV. NGÀNH SINH H C: 183 Trương Ng c An sinh v t bi n 184 Nguy n Bá Gi i ph u th c v t 185 Lý Kim B ng Vi sinh v t h c 186 Ph m Th Trân Châu Sinh hóa h c 187 Nguy n Văn Chung Sinh v t bi n 188 Bùi Đình Chung sinh v t bi n 189 Hoàng Đ c Đ t Ngư lo i h c 190 Nguy n Kim Đ Sinh lý đ ng v t 191 Tr n Văn H ng Sinh lý th c v t 192 Bùi Đ c H i Ch bi n lương th c 193 Đào Tr ng Hùng Vi sinh v t h c
 11. 194 Đ ng Huy Huỳnh Đ ng v t h c 195 Nguy n Đình Huyên Sinh lý th c v t 196 Võ Hưng Nhân ch ng h c 197 Lê Vũ Khôi Sinh thái đ ng v t 198 Nguy n Th Lê Ký sinh đ ng v t 199 Nguy n Văn Lê Khoa h c lao đ ng 200 Phan K L c Th c v t h c 201 Lê Đình Lương Di truy n vi sinh 202 Tr n Đình Lý Th c v t h c 203 Lã Đình M i Th c v t h c 204 Nguy n Duy Minh Sinh lý th c v t 205 Nguy n Ng Công ngh đư ng 206 Hoàng Đ c Nhu n Côn trùng h c 207 Lê Tr ng Ph n Sinh v t bi n 208 Lê Đình Phái Hóa sinh h c 209 Ph m Bá Phong Di truy n h c 210 Ph m Bình Quy n Sinh thái côn trùng 211 Nguy n Đình Quy n Vi sinh v t h c 212 Cao Văn Sung Sinh thái đ ng v t 213 Qu n Văn Th nh Công nghi p lên men 214 Nguy n Th Th nh Sinh hóa đ ng v t 215 Tr n Mai Thiên Ngư lo i h c 216 Nguy n Văn Thoa B o qu n và ch bi n th c ph m 217 Lê Ng c Tú Hóa sinh h c 218 Đào Duy Thư Sinh lý v n đ ng 219 Nguy n H u Thư c Sinh lý th c v t 220 Ph m Thư c sinh v t bi n 221 Nguy n Văn Uy n Sinh lý th c v t 222 Nguy n Quang Vinh Phương pháp gi ng d y sinh v t 223 Nguy n Năng Vinh T ng h p tinh d u 224 Phan Th Vi t Ký sinh đ ng v t 225 Nguy n Ng c Y n Đ ng v t h c. V. LIÊN NGÀNH CÁC KHOA H C V TRÁI Đ T, M : 226 Vũ Quang B nh Đ a ch t khoáng s n 227 Nguy n C n Đam o 228 Nguy n Văn Châu Tr c đ a 229 Nguy n Văn Ch Đ a ch t khoáng s n
 12. 230 Nguy n Kim Cương Đ a ch t th y văn 231 Phan Ng c C Đ a ch t th y văn 232 Nguy n Dư c Phương pháp gi ng d y đĩa lý 233 Nguy n Đ ch Dĩ C sinh h c 234 Nguy n M nh Đ c Khí quy n 235 Lê Quang H ng Khai thác l thiên 236 Nguy n Thư ng Hùng Đ a ch t th y văn 237 Đ ng H u Máy m 238 Tr nh Ích Th ch h c 239 Đ ng Vũ Khúc C sinh h c 240 Vũ T L p Đ a lý 241 Hoàng Tr ng Mai Khoáng v t h c 242 Nguy n Nghiêm Minh Đ a ch t sinh khoáng 243 Nguy n Quang M Đam o 244 Chu Tu n Nh Khoáng v t h c 245 Đ ng Văn Nhì Đ a ch t thăm dò 246 Trương Cao Suy n Tuy n khoáng 247 Ph m Ng c Toàn Khí h u h c 248 Ph m Văn Th c V t lý đ a c u 249 Đ Hưng Thành Đ a lý 250 Thái Duy Th m Tuy n khoáng 251 Phan Văn Thu n Tuy n khoáng 252 Nguy n Ng c Th y H i dương h c 253 Nguy n Ng c Th a Tr c đ a 254 Tr n Vĩnh Tuân Đ a v t lý 255 Ph m Văn T Đ a ch t công trình 256 Lê Minh Tri t Đ a v t lý 257 Huỳnh Trung Th ch h c 258 Ph m Năng Vũ Đ a v t lý 259 Tr n M nh Xuân Khai thác m 260 Nguy n Tr ng Yêm Đ a ki n t o. VI. LIÊN NGÀNH NÔNG, LÂM, NGƯ NGHI P: 261 Tr n Thanh Bình Lâm nghi p 262 Tôn Th t Chi u Nông hóa 263 Tr n C Thú y 264 Phan Tr ng Cung Đ ng v t 265 Cù Xuân D n Chăn nuôi
 13. 266 Phan Hùng Diêu Tr ng tr t 267 Bùi Đình Dính Th như ng 268 Đào Tr ng Đ t Thú y 269 Nguy n Đ u Nông hóa 270 Đ ng Quang Đi n Chăn nuôi 271 Trương Thanh Gi n B o v th c v t 272 Nguy n Quang Hà Lâm nghi p 273 Nguy n Văn Hanh Thú y 274 Hoàng Hòe Lâm nghi p 275 Tr n Công Hoan Khai thác g 276 Nguy n Bá Hu Thú y 277 Võ Hùng Tr ng tr t 278 Võ Minh Kha Th như ng 279 Nguy n Đ c Kh m Sinh v t 280 Nguy n Đăng Khôi Tr ng tr t 281 Lê Văn Ký Lâm nghi p 282 Bùi L p Thú y 283 Dương Thanh Liêm Chăn nuôi 284 Vũ Bi t Linh Lâm nghi p 285 Đình H ng Lu n Chăn nuôi 286 Nguy n Văn Lu t Tr ng tr t 287 Lê H ng M n Chăn nuôi 288 Lê Văn Mư i Lâm nghi p 289 H Văn Nam Thú y 290 Hoàng H u Nguyên Ch bi n g 291 Nguy n Đăng Phong Th c v t h c 292 Hoàng Đ c Phương Tr ng tr t 293 Vũ Đình Phương Lâm nghi p 294 Nguy n Xuân Quát Lâm nghi p 295 Vũ Cao Thái Tr ng tr t 296 Lê Kh c Th n Sinh hóa 297 Ngô Bá Thành Th y s n 298 Nguy n Thi n Chăn nuôi 299 Nguy n Văn Thi n Chăn nuôi 300 Lê Văn Ti m Hóa h c 301 Nguy n B ch Trà (n ) Chăn nuôi 302 Hà Minh Trung B o v th c v t
 14. 303 Tr n Thương Tu n Ch n gi ng cây 304 Tr n Th T c Tr ng tr t 305 Tr n H ng Uy Tr ng tr t. VII. LIÊN NGÀNH ĐI N, ĐI N T , VÔ TUY N ĐI N: 306 Nguy n Quang A K thu t vô tuy n đi n 307 Lê Đình Anh Đi u khi n t đ ng 308 Tr n Đình Chân Đi n trong nhà máy đi n 309 Đào Ng c Chân Nhi t đi n trong nhà máy 310 Ph m Lê D n Nhi t đi n trong nhà máy 311 Đ ng Ng c Dinh H th ng đi n 312 Bùi Thi n D K thu t đi n cao áp 313 Nguy n M nh Duy Máy đi n 314 Đ ng Văn Đào Máy đi n 315 Võ Vi t Đ n K thu t đi n cao áp 316 Dương Văn Đình Máy đi n 317 Nguy n H u Đ Đi u ki n t đ ng 318 Ph m Đ c Gia K thu n đi n 319 Tr n Khánh Hà Máy đi n 320 B ch V ng Hà K thu t đi n 321 Tr n Đ c Hân K thu t vô tuy n đi n 322 Nguy n Hi n H th ng đi n 323 Ki u Vĩnh Khánh K thu t vô tuy n đi n 324 Nguy n Duy Thu Lương K thu t đi n ánh sáng 325 Nguy n Tr n Lý K thu t vô tuy n đi n 326 Nguy n H u Mai H th ng đi n 327 Nguy n Văn M n Lò hơi 328 Phương Xuân Nhan K thu t vô tuy n đi n 329 Đinh Đ c Nhu n K thu t đi n 330 Nguy n Quân K thu t đi n cao áp 331 Lê Qu Thông tin đư ng s t 332 Nguy n Xuân Quỳnh H th ng thông tin 333 Nguy n Nam T ng Đi u khi n t đ ng 334 Ph m Lương Tu Tuabin hơi nư c 335 Tăng Thiên Tư Đi n trong nhà máy đi n 336 Lê Nh t Thăng K thu t đo lư ng đi n 337 Phan Thu K thu t vô tuy n đi n. VIII. LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ, LUY N KIM, Đ NG L C:
 15. 338 Đinh Ng c Ái Máy th y l c 339 Nguy n Đ c An Thi t k tàu th y 340 Nguy n H ng Bàng Ch t o máy 341 Ngô Thành B c Ô tô và máy kéo 342 Nguy n K Bính Luy n kim đen 343 Bùi Sông C u Ch t o máy 344 Nguy n H u C n Ô tô và máy kéo 345 Nguy n H u Chí Th y khí đ ng h c 346 Trương Khánh Châu K t c u và thi t k thi t b bay 347 Tr nh Ch t Chi ti t máy 348 Tr n Nh t Chương Công ngh v t li u d t 349 Đ Văn Ch ng Luy n kim màu 350 Nguy n D K thu t đúc 351 Đoàn D Máy và thi t b công ngh th c ph m 352 Lê Công Dư ng Kim lo i h c và nhi t luy n 353 Tr n Văn Đ c Máy th y khí 354 Hoàng Văn Đi u Công ngh ch t o máy 355 Nguy n Đi n Cơ khí hóa s n xu t nông nghi p 356 Nguy n Minh Đư ng Ô tô và máy kéo 357 Dương Đình Giáp Máy c t kim lo i 358 Nguy n Văn Hi n Luy n kim đen 359 H Tr ng Hu Nguyên lý máy 360 Nguy n Văn Hùng Máy c t kim lo i 361 Nguy n Phư c Hoàng Th y khí đ ng h c 362 Phan Đình Kiên Ô tô và máy kéo 363 Trương Quang K ng Luy n kim màu 364 Lã Ng c Khuê Đ u máy và toa xe 365 Nguy n Xuân L c Cơ h c ng d ng 366 Nguy n Văn Lãm Chi ti t máy 367 Nguy n Xuân Liên Đ u máy và toa xe 368 Bùi Xuân Liêm Nguyên lý máy 369 Nguy n Tăng Long Máy và công ngh hàn 370 Vũ Th L c Máy và thi t b xây d ng 371 Nguy n Đ c L c Luy n kim màu 372 Nguy n Đ c L c Máy c t kim lo i 373 H Thanh Minh Đ ng cơ và thi t b bay 374 Tr n H u Ngh Đ ng l c và thi t b tàu th y
 16. 375 Lê Xuân Ôn Đông l c và thi t b tàu th y 376 Nguy n Đ c Phú Đ ng cơ đ t trong 377 Nguy n Thi n Phúc Cơ h c máy 378 Lý Ng c Sáng K thu t đúc 379 Đinh Ph m Thái Luy n kim màu 380 Tr n Tu n Thanh Công ngh ch t o máy 381 T Văn Th t Kim lo i h c và nhi t luy n 382 Nguy n C nh Thanh Thi t k tàu th y 383 Nguy n Hoa Th nh S c b n v t li u 384 H Đ c Th Ch t o khí c chính xác 385 Tr n Doãn Ti n Nguyên lý máy 386 Đinh Gia Tư ng Nguyên lý máy 387 Nguy n M nh Tư ng Đi u khi n và đi u ch nh t đ ng 388 Lê Công Trung Cơ h c v t r n và bi n d ng 389 Nguy n Đ c Trư ng Luy n kim đen 390 Trương Minh V Máy và thi t b xây d ng 391 Lê Hoàng Vi t K thu t đúc IX. LIÊN NGÀNH XÂY D NG, TH Y L I, GIAO THÔNG: 392 Nguy n Th Bá Quy ho ch ki n trúc 393 Nguy n Văn Bào Xây d ng c ng 394 Tr n Bình Xây d ng 395 Tr nh B n Th y công 396 Tr n Đinh B u C u đư ng 397 Nguy n Đ c Cán Th y l i 398 Nguy n Ng c C n Xây d ng c u đư ng 399 Nguy n C nh C m Th y l i 400 H Ch t Cơ h c đ t 401 Phan Ng c Châu S c b n v t li u 402 Cao Văn Chí N n móng 403 Đ Bá Chương Thi t k đư ng ô tô 404 Nguy n Đình C ng K t c u bê tông 405 Ph m Kinh Cương K t c u trong xây d ng 406 Vũ Ng c Cư ng V t li u xây d ng 407 Trương Đình D Th y l c 408 Nguy n Bá Dũng Xây d ng 409 Ph m Ng c Đăng V t lý ki n trúc 410 Nguy n Xuân Đào Đư ng b
 17. 411 Nguy n H ng Đào Ki n trúc 412 Bùi Anh Đ nh Cơ h c đ t 413 Huỳnh Xuân Đình Th y đi n 414 Nguy n Quang Đoàn Th y nông 415 Ph m H ng Giang K tc u 416 Vũ Thanh H i K t c u thép 417 Dương H c H i Đư ng ô tô 418 Tr nh Tr ng Hàn Th y công 419 Thái Đình Hòe Th y công 420 Tr n Như H i Cơ h c đ t 421 Lê Thanh Hu n K c u xây d ng 422 Vũ M nh Hùng K t c u xây d ng 423 Ph m Kh c Hùng K t c u xây d ng 424 Nguy n Kh i Đư ng ô tô 425 Nguy n Như Kh i C uh m 426 T ng Đ c Khang Th y nông 427 Đoàn Đ nh Ki n K t c u xây d ng 428 Lê Văn Ki m Thi công xây d ng 429 Vũ Đình Lai S c b n v t li u 430 Hoàng Ph Lan V t li u xây d ng 431 Đào Xuân Lâm Đư ng s t 432 Lê Long C p thoát nư c 433 Bùi Danh Lưu N n móng c u 434 Lê Bá Lương Cơ h c đ t 435 Nguy n Kim Luy n Ki n trúc 436 H Ng c Luy n Xây d ng c ng 437 Nguy n Công M n Cơ h c đ t 438 Võ Xuân Minh Th y l c 439 Vương Qu c M Ki n trúc 440 Phan Kỳ Nam Th y đi n 441 Nguy n Thanh Ngà Th y l c 442 Vũ Công Ng Cơ h c đ t 443 Nguy n An Niên Th y l c 444 Võ Phán Đ ng l c h c dòng sông 445 Phan Duy Pháp C u h m đư ng ô tô 446 Lê Đình Phiên Th y công 447 Phan Trư ng Phi t Thi công xây d ng
 18. 448 Ngô Th Phong K c u xây d ng 449 Ph m Ph Th y đi n 450 Đàm Trung Phư ng Ki n trúc quy ho ch 451 Tr n Minh Quang Xây d ng c ng 452 Ngô Văn Quỳ Thi công xây d ng 453 Nguy n T n Quý V t li u xây d ng 454 Đ Đình Rinh Th y văn 455 Hoàng Như Sáu K t c u công trình 456 Nguy n Tài Th y l c 457 Ngô Ti n T p Thi t k đư ng s t 458 Phan Đình Thanh C u đư ng 459 Lê Đ c Th ng Cơ h c đ t 460 Hoàng Huy Th ng Ki n trúc 461 Ngô Th Thi Xây d ng 462 Huỳnh Chánh Thiên K t c u bê tông c t thép 463 Nguy n Đ c Thi m Ki n trúc dân d ng 464 Nguy n Văn Thơ Cơ h c đ t 465 Nguy n Thư c Cơ h c đ t 466 Dương Đ c Tín Th y công 467 Vũ Văn Tĩnh Th y l i 468 Lê Đ c Toàn Hàng h i 469 Nguy n Văn Toán Đ ng l c h c dòng sông 470 Bùi V n Trân V t lý ki n trúc 471 Nguy n Phúc Tr K tc uc u 472 Ph m Văn Trinh K t c u bê tông 473 Ngô Đình Tu n Th y văn 474 H Anh Tu n K tc u 475 Nguy n Thúc Tuyên V t li u xây d ng 476 Nguy n Khánh Tư ng Thi công th y l c 477 Hoàng H u Văn Đ ng l c h c dòng sông 478 Hoàng Lâm Vi n Tr m bơm 479 Ngô Trí Vi ng Th y công 480 Nguy n Ph ng Võ Ki n trúc 481 Nguy n Xanh Xây d ng c u 482 Ph m Xuân Xây d ng 483 Tr n Trung Ý Thi công xây d ng. X. LIÊN NGÀNH KINH T , LU T, Đ A LÝ KINH T :
 19. 484 Tr nh Đình Bàng Đ a lý kinh t 485 Vũ Đình Bách Kinh t thương nghi p 486 Cao C B i Ngân hàng tín d ng 487 Tr n Văn Chánh Kinh t công nghi p 488 Lâm Chi Thương ph m h c 489 Tr n Ng c Chương Toán kinh t 490 Nguy n Minh Du Kinh t năng lương 491 Tr n Văn Đ nh K ho ch kinh t qu c dân 492 Vũ Bá Đư ng Th ng kê xây d ng 493 Tr n Xuân Giá V t giá 494 Lê Thanh H i Toán kinh t 495 Lê Đ c H o Kinh t v n t i 496 Võ Đình H o K toán 497 Tr n Trung H u Chính tr kinh t h c 498 Đinh Hoài Kinh t năng lư ng 499 Nguy n H u Hòe Nguyên lý th ng kê 500 Ph m H u Huy Kinh t t ch c công nghi p 501 Lâm Quang Huyên Kinh t nông nghi p 502 Tr n Tr ng H u Lu t h c 503 Đào K Thương ph m h c 504 Hoàng Văn Khoan Toán kinh t 505 Trương Văn Kháng Toán kinh t 506 Nguy n Quýnh (Lang) Kinh t công nghi p 507 Ung Ng c Minh (n ) K ho ch kinh t qu c dân 508 Lê Nghiêm Kinh t nông nghi p 509 Ph m Văn Nghiên Kinh t v n t i 510 Nguy n Niên Lu t kinh t 511 Nguy n H Phương Kinh t công nghi p 512 Nguy n T Qua Toán kinh t 513 Mai Siêu Ngân hàng tín d ng 514 Bùi Xuân Thanh L ch s kinh t 515 Tôn Tích Th ch K ho ch kinh t qu c dân 516 Võ Nh t Thăng Kinh t v n t i 517 Vũ Đình Thích Cung c p v t tư 518 Nguy n Quang To n Thương ph m h c 519 Nguy n Tri Kinh t t ch c công nghi p 520 Nguy n Tr n Tr ng Kinh t nông nghi p
 20. 521 Tr n Văn Túc Toán kinh t 522 Tr n Minh Tu n Kinh t thương nghi p 523 Lê Văn Vi n L ch s kinh t 524 Lương Tr ng Yêm Ngân hàng. XI. LIÊN NGÀNH VĂN H C, NGÔN NG : 525 Bùi Văn Ba Văn h c 526 Tr n Văn Bính Văn h c 527 Nguy n Duy Bình Văn h c 528 Thành Th Thái Bình Văn h c 529 Phan Văn Các Ngôn ng h c 530 Lê C n Ngôn ng h c 531 Hoàng Thi Châu Ngôn ng h c 532 Đ H u Châu Ngôn ng h c 533 Nguy n Đình Chú Văn h c 534 Mai Cao Chương Văn h c 535 Nguy n Trí Ch Ngôn ng h c 536 Nguy n Hu Chi Văn h c 537 Tr n Văn Cơ Ngôn ng h c 538 Chu Xuân Diên Văn h c 539 Hoàng Dung Văn h c 540 Ph m Đ c Dương Ngôn ng h c 541 Nguy n Đ c Đàn Văn h c 542 Nguy n T n Đ c Văn h c 543 Phan C Đ Văn h c 544 Hà Minh Đ c Văn h c 545 Nguy n Kim Đính Văn h c 546 Nguy n Th ch Giang Văn h c 547 Ninh Vi t Giao Văn h c 548 Nguy n H i Hà Văn h c 549 Đ Xuân Hà Văn h c 550 Lê Bá Hán Văn h c 551 Đ ng Th H nh Văn h c 552 Hoàng Văn Hành Ngôn ng h c 553 Nguy n Hào Ngôn ng h c 554 Nguy n Văn Hoàn Văn h c 555 Ki u Thu Ho ch Văn h c 556 Nguy n Quang H ng Ngôn ng h c
Đồng bộ tài khoản