Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
88
lượt xem
4
download

Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 813/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 813/2000/Q -BGTVT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Quy t nh s 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch o Chính ph v t ng rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t và k ho ch t ng rà soát văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh quy t s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a Trư ng Ban ch o t ng rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t c a B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1: Bãi b 88 văn b n pháp lu t theo danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch v n t i, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký) DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B GIAO THÔNG V N T I BAN HÀNH Ã H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 813/2000/Q -BGTVT ngày 5 tháng 4 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. STT Hình th c S văn b n Ngày, tháng, Trích y u n i dung văn b n văn b n năm ban hành V HÀNG H I 1 Quy t 1843/Q 07/05/1978 V ban hành bi u cư c phí nh c ng bi n 2 Quy t 1213 Q /VTGC 12/06/1978 V ban hành bi u cư c v n nh t i hàng hoá b ng tàu bi n có máy l nh 3 Quy t 1214 Q /VTGC 12/06/1978 V ban hành giá cho thuê nh container ưa hàng v n chuy n trong nư c 4 Quy t 632 Q /VTGC 21/03/1978 V quy nh t m th i bi u nh cư c phí kho bãi t i các kho bãi do công ty i lý v n t i bi n mi n nam qu n lý 5 Quy t 3138 Q /PC 12/12/1979 V quy ch quá c nh sông nh C u Long (Mê Kông) ưa hàng vi n tr sang Campu chia 6 Quy t 186 Q /PC 10/01/1984 V ban hành Quy ch i nh v i công ty nư c ngoài, Công ty liên doanh v i nư c ngoài v tr c v t tàu, hàng chìm trong vùng bi n Vi t Nam 7 Quy t 2623 Q /TCCB 23/11/1992 V vi c thành l p ban ti p nh nh n ài thông tin duyên h i 8 Thông tư 167/TT-PC 05/09/1983 V hư ng d n th c hi n vi c th ng nh t qu n lý các tàu v n t i ư ng bi n. 9 Quy t 239/Q -PC 9/02/1987 Ban hành t m th i th l nh c ng bi n Vi t Nam V Ư NG SÔNG 10 Quy t 672/Q VT 27/4/1992 Ban hành quy ch qu n lý nh c ng, b n sông 11 Quy t 2309/Q VT 22/11/1993 Quy nh v qu n lý và c p nh phép phương ti n hành ngh trên sông s d ng kho ng sông
  3. 12 Quy t 772/PCVT 13/9/1994 Quy ch t m th i v qu n nh lý v n chuy n hàng hoá, hành khách b ng ò. 13 Quy t 743/TC 10/4/1968 M u gi y giao hàng nh 14 Thông tư 09/VT 01/08/1965 Quy t nh huy ng phí cho phương ti n v n t i thu 15 Quy t 818 Q /TCCB- 6/5/1991 V ban hành i u l (t m nh L th i) thi c p b ng và m nhi m ch c danh sĩ quan t u sông theo phân h ng tàu sông 16 Quy t 261/Q /TCCB- 19/2/1992 V s a i, b sung 1 s nh L i u trong b n i u l (t m th i) v thi c p b ng sĩ quan tàu sông 17 Quy t 741/GT 9/4/1987 V ban hành b ng phân nh lo i ư ng thu n i a qu n lý 18 Quy t 025/Q -KHKT 01/8/1994 V ban hành quy t c phòng nh ng a va ch m t u thuy n trên ư ng thu n i a 19 Thông tư 459/TT-GT 10/12/1992 Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 025/Q - KHKT 20 Quy t 1181/Q -KHKT 1/8/1994 V ban hành quy nh nh phòng ng a va ch m tàu thuy n trên ư ng thu n i a trong i u ki n t m xa b h n ch 21 Quy t 1330/Q /PC 25/7/1989 Quy nh vi c ăng ký nh hành chính và phân c p ăng ki m tàu sông 22 Quy t 2491 Q /PCVT 8/12/1993 V ban hành b n th l nh ăng ký hành chính t u sông 23 Quy t 1035 Q /VT 12/6/1990 V ban hành th l v n nh chuy n và x p d hàng hoá ư ng thu n i a 24 Quy t 1036 Q /VT 12/6/1990 V ban hành th l v n nh chuy n hành khách thu
  4. n i a Vi t Nam 25 Quy t 568/PC-VT 02/4/1993 V vi c s d ng sà lan nh LASH v n chuy n hàng hoá thu n i a t i Vi t Nam 26 Quy t 1138 Q /PCVT 6/5/1997 V Qu n lý và c p gi y nh phép m b n ò 27 Quy t 2049 Q /PC 6/8/1996 V vi c gi m t i trong mùa nh lũ i v i phương ti n v n t i thu n i a 28 Thông tư 18/TT/PC-VT 20/1/1995 Hư ng d n th c hi n Ngh nh 221/H BT và N 222/H BT v kinh doanh v n chuy n hàng hoá hành khách công c ng b ng phương ti n v n t i ho t ng trên ư ng b , TN 29 Quy t 2357/KTVT 26/8/1986 V h ch toán ti t ki m và nh chi phí chung cho công tác QLTX ư ng thu n i a 30 Quy t 1286 Q /GTTB 17/7/1989 Ban hành i u l b o v nh ư ng thu n i a 31 Ch th 236 CT/GTVT 21/7/1997 V ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a V Ư NG B 32 Quy t 119/CT/Q 1/12/1977 Ban hành i u l t m th i nh v t ch c HTX v n t i cơ gi i hành khách và hàng hoá b c th p ư ng b các t nh và thành ph phía nam. 33 Ch th 1447/PC 10/5/1978 Trách nhi m x p d hàng hoá 34 Ch th 80/CP 11/5/1978 Thu ti n cư c v n t i theo pháp lu t quy nh 35 Thông tư 198 VT/GT 1/11/1978 Hư ng d n tính cư c v n t i và các lo i d ch v ph c v hành khách b ng ô tô và tàu sông
  5. 36 Ch th 209/CT 19/11/1978 Tăng cư ng công tác qu n lý bán vé tàu xe nâng cao ch t lư ng ph c v hành khách 37 Thông tư 60/CP 28/3/1979 Tăng cư ng qu n lý v n t i các t nh và thành ph phía nam 38 Quy t 100/Q /GTGT 30/5/1979 Ban hành bi u cư c v n t i nh hành khách b ng xe ca ch y liên t nh b ng tàu sông t TP H Chí Minh i các Th xã, th tr n và ngư c l i 39 Ch th 101/CT 30/5/1979 Ch p hành Quy t nh s 140/TTg ngày 21/4/1979 c a Th tư ng Chính ph cho áp d ng th ng nh t giá cư c trong c nư c 40 Quy t 383 Q /KT3 11/3/1981 Quy nh t m th i công tác nh thi t k và xét duy t thi t k các phương ti n cơ gi i .B 41 Thông tư 21/TT-PC 7/1/1984 Quy nh v vi c i l i trên ư ng giao thông công c ng i v i các lo i xe bánh xích, xe có t i tr ng l n, xe có kích thư c quá kh gi i h n c a c u ư ng b 42 Thông tư 148/PC 29/6/1984 Quy nh vi c ô tô qua phà và qu n lý s d ng gi y ưu tiên qua phà 43 Công văn 168/QLGT 30/7/1984 Hư ng d n th c hi n vi c ưu tiên qua phà 44 Thông báo 201/QLGT 27/8/1984 C p gi y ưu tiên qua phà 45 Quy t 3485/KHKT 12/11/1984 Ban hành i u l báo hi u nh ư ng b 46 Công văn 2744/QLGT 27/8/1985 B sung TT 21/TT-PC v c p gi y phép cho xe bánh xích, xe quá kh , quá t i. 47 Công văn 64/QLGT 29/4/4986 B sung TT 21/TT-PC và Công văn 2744/QLGT
  6. 48 Công văn 501/GT 27/2/1987 Qu n lý s d ng gi y ưu tiên qua phà 49 Ch th 248/GT 29/12/1987 Qu n lý xe có tr ng t i l n ch y trên ư ng t Bình Tr Thiên tr vào Nam 50 Ch th 156/GT 14/7/1988 Tăng cư ng công tác ki m tra x lý các lo i xe bánh xích; xe quá kh , quá t i 51 Quy t 1941/Q -GT 13/8/1988 Ban hành nh m c kinh t nh k thu t công tác s a ch a thư ng xuyên ư ng b + 52 Quy t 1001/GTTB 6/6/1989 Tăng cư ng công tác b o nh v an toàn giao thông ư ng b 53 Quy t 1692/QLVT 15/9/1990 Phân công phân c p qu n nh lý v n t i hàng hoá ư ng b , ư ng thu 54 Quy t 1693/QLVT 15/9/1990 Phân công phân c p qu n nh lý v n t i hành khách ư ng b , ư ng thu 55 Quy t 2079/PC 13/11/1990 Cho phép thành l p l c nh lư ng thanh tra giao thông 56 Ch th 688/GT 13/3/1991 Tăng cư ng ki m tra xe quá kh , quá t i 57 Ch th 159/GT 13/7/1991 Qu n lý xe quá t i, quá kh xe bánh xích trên qu c l 5 58 Thông báo 39/CT 25/2/1992 V t i tr ng xe trên m t s qu c l 59 Quy t 1632/Q VT 12/8/1992 Qu n lý các tuy n v n t i nh hành khách ư ng b 60 Thông tư 175/TT-VT 12/8/1992 Hư ng d n thi hành Quy t nh 1632/Q VT ngày 12- 8-1992 61 Ch th 327/GT 29/10/1992 Tăng cư ng qu n lý xe quá kh quá t i bánh xích 62 Thông tư 30/TCKT 12/1/1993 Quy nh ch h ch toán i v i các ơn v qu n lý ư ng b 63 Thông báo 214/GT 21/5/1993 Giao cho C c ư ng b Vi t Nam c p gi y phép
  7. quá t i và gi y ưu tiên qua phà 64 Thông tư 239/TT-PC 30/9/1995 V qu n lý và c p gi y phép lưu hành c bi t.. V CHÍNH SÁCH LAO NG, TI N LƯƠNG, T CH C, THÀNH L P 65 Quy t 1082Q M 16/3/1976 nh m c lao ng s a nh ch a ô tô 66 Quy t 1388Q M 17/7/1980 nh m c s a ch a máy nh kéo C100, T100M 67 Ch th 108/L TL 12/4/1985 Xây d ng nh m c lao ng t ng h p và chi phí ti n lương 68 Quy t 696/L TL 07/05/1986 nh m c lao ng x p d nh c ng sông 69 Thông tư 2696/L TL 29/8/1986 Hư ng d n phân c p xây d ng và xét duy t nh m c lao ng 70 Ch th 134/CT 09/05/1987 S p x p, b trí lao ng 71 Thông tư 1440/TCCB-L 08/06/1988 Hư ng d n xây d ng nh m c lao ng và chi phí ti n lương 72 Thông tư 1841/TCCB-L 14/7/1988 Phân c p trách nhi m v h p tác lao ng 73 Thông tư 3535/TCCB-L 19/12/1988 Phân c p ký duy t trích ngang i h p tác lao ng 74 Thông tư 1815 TCCB-L 10/7/1990 Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 176/H BT ngày 08/10/1989 v s p x p lao ng 75 Thông tư 3572/TCCB-L 27/12/1990 Hư ng d n th c hi n Quy t nh 317/CT ngày 01/9/1990 v qu n lý ti n lương và ti n thư ng 76 Quy t 1698/TCCB-L 24/8/1991 Quy nh t m th i v xu t nh khNu thuy n viên 77 Thông tư 2040/TCCB-L 28/6/1993 Hư ng d n th c hi n Ngh nh 370/H BT ngày 09/11/1991 v ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài
  8. 78 Công văn 2501 CB/3 31/7/1978 Phân c p qu n lý cán b và phân ph i h c sinh t t nghi p các trư ng trung h c ư ng s t và ư ng thu 79 Công văn 2637/CB/3 10/10/1980 C ng c ki n toàn nhân s các c p 80 Ch th 80/CB3 07/7/1981 Ny m nh công tác cán b ph c v cho k ho ch 5 năm l n th 3 (1981 - 1983) 81 Quy nh 03 NQ/CB3 24/4/1979 Thành l p t làm công tác cán b các ơn v không có ng u ngành 82 Quy t 35 Q /CB2 01/05/1980 U quy n ký quy t nh nh phân ph i h c sinh ra trư ng cho các ông T ng c c trư ng T ng c c ư ng s t, ư ng sông 83 Quy t 1123/CB3 18/6/1980 Quy nh phân c p qu n lý nh cán b cho các C c ư ng sông - cơ khí - các trư ng ih c 84 Công văn 3071/CB3 12/02/1982 B trí s d ng cán b khoa h c k thu t và kinh t 85 Công văn 645/CB1 03/12/1983 Hư ng d n vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b 86 Ch th 23/CT-TC-TV 02/07/1984 Ch ãi ng i v i cán b lãnh o, qu n lý i h c các l p b i dư ng văn hoá chính tr qu n lý kinh t , nghi p v 87 Ch th 104/TCCB 09/04/85 Tăng cư ng công tác qu n lý xét c các oàn ra nư c ngoài và ón các oàn nư c ngoài vào làm vi c v i ngành GTVT 88 Quy t 1632 Q /TC 27/09/1987 Thành l p H i ng tư v n nh giúp B v vi c tuy n ch n cán b công nhân con cán b i h p tác lao ng, h p tác chuyên gia, h c ngh
  9. nư c ngoài.
Đồng bộ tài khoản