Quyết định số 813/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 813/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 813/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ từ năm 2003 đến năm 2008) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 813/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 813/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NHIỆM KỲ TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2008) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 1077/1997/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách các thành viên tham gia Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những điều quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Ông Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: TTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ T - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, Phan Văn Khải - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cáo, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Các thành viên HĐCSKH&CNQG, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
  2. các đơn vị trực thuộc, - Lưu : KG (5b), VT. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 813 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ông Chu Tuấn Nhạ Chủ tịch Hội đồng 2. Ông Đỗ Hoài Nam Phó Chủ tịch Hội đồng 3. Ông Hồ Sỹ Thoảng Phó Chủ tịch Hội đồng 4. Ông Phạm Văn Biên ủy viên Hội đồng 5. Ông Phan Thanh Bình ủy viên Hội đồng 6. Ông Vũ Đình Cự ủy viên Hội đồng 7. Ông Trương Hữu Chí ủy viên Hội đồng 8. Ông Đỗ Huy Định ủy viên Hội đồng 9. Ông Trần Ngọc Đường ủy viên Hội đồng 10. Ông Bùi Mạnh Hải ủy viên Hội đồng 11. Ông Hoàng Ngọc Hà ủy viên Hội đồng 12. Ông Nguyễn Văn Hiệu ủy viên Hội đồng 13. Ông Vũ Tuyên Hoàng ủy viên Hội đồng 14. Ông Trần Việt Hùng ủy viên Hội đồng 15. Ông Phạm Xuân Hằng ủy viên Hội đồng 16. Ông Đặng Vũ Minh ủy viên Hội đồng 17. Ông Lê Năm ủy viên Hội đồng 18. Ông Nguyễn Công Nghiệp ủy viên Hội đồng 19. Ông Nguyễn Thiện Nhân ủy viên Hội đồng 20. Ông Phan Kỳ Phùng ủy viên Hội đồng 21. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh ủy viên Hội đồng 22. Ông Đỗ Quốc Sam ủy viên Hội đồng
  3. 23. Ông Đỗ Trung Tá ủy viên Hội đồng 24. Ông Nguyễn Hoa Thịnh ủy viên Hội đồng 25. Ông Trần Quốc Toản ủy viên Hội đồng 26. Ông Nguyễn Ngọc Trân ủy viên Hội đồng 27. Ông Phan Quang Trung ủy viên Hội đồng 28. Ông Lưu Trần Tiêu ủy viên Hội đồng 29. Ông Nguyễn Viễn Thọ ủy viên Hội đồng 30. Bà Nguyễn Thị Thu Vân ủy viên Hội đồng 31. Ông Võ Tòng Xuân ủy viên Hội đồng
Đồng bộ tài khoản