Quyết định số 816/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 816/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 816/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 816/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 816/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 45/TTr-CP ngày 21/06/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 02 trư ng h p có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các trư ng h p có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM
  2. (kèm theo Quy t nh s 816/2007/Q -CTN ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. Hsu, Hsui Hui (H a Tú Hu ), sinh ngày 19/12/2000 t i ài Loan; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Phan Tuy t Nhi Hi n trú t i: 576 HOÀNG VĂN TH , PHƯ NG 4, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 2. Hsu, Tian Yi (H a Thiên Ý), sinh ngày 19/02/2003 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Phan Như Ý Hi n trú t i: 576 HOÀNG VĂN TH , PHƯ NG 4, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH./.
Đồng bộ tài khoản