Quyết định số 82/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 82/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2002/QĐ-BNN về việc sửa đổi mẫu giấy khai báo kiểm dịch hàng thực vật ban hành theo Quyết định số 118/2000/QĐ/BNN-BVTV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2002/QĐ-BNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 82/2002/QĐ-BNN Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I M U GI Y KHAI BÁO KI M D CH HÀNG TH C V T BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 118/2000/QĐ/BNN-BVTV B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c vào Ngh đ nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c vào Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t công b ngày 8/8/2001 và Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ban hành Đi u l Ki m d ch th c v t; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c B o v th c v t. QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này m u “ Gi y đăng ký Ki m d ch th c v t” M u gi y này thay th cho m u gi y s 13 trong Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 118/2000/QĐ/BNN-BVTV ngày 20/11/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Các ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Cao Đ c Phát
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------------------- GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH TH C V T Kính g i:......................................................... Tên t ch c, cá nhân đăng ký: Đ a ch :.....................................................Đi n tho i: .................................................... Tên hàng : ........................................................................................................................ Kh i lư ng t nh : ............................................................................................................ Kh i lư ng c bì : ........................................................................................................... S lư ng và lo i bao bì : ................................................................................................. Ký mã hi u, s h p đ ng ho c LC : .............................................................................. Nơi s n xu t : .................................................................................................................. S v n đơn : ..................................................................................................................... Phương ti n chuyên ch : .............................................................................................. Nư c xu t hàng, ngư i g i : ........................................................................................... .......................................................................................................................................... C a kh u đi : ................................................................................................................... Nư c nh p hàng, ngư i nh n : ........................................................................................ .......................................................................................................................................... C a kh u đ n : ................................................................................................................ Nơi hàng đ n :.................................................................................................................. M c đích s d ng: ..........................................................................................................
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ a đi m gieo tr ng (n u là gi ng cây nh p kh u) : .................................................... .......................................................................................................................................... Đ a đi m ki m d ch : ...................................................................................................... Th i gian ki m d ch : ...................................................................................................... Đ a đi m, th i gian giám sát x lý (n u có):................................................................. .......................................................................................................................................... S lư ng gi y ch ng nh n ki m d ch c n c p: B n sao: B n chính: Vào s s : .........ngày ....../....../...... Ngày .........tháng ........ năm .......... Cán b nh n gi y đăng ký Ngư i đăng ký (Ký tên) (Ký tên)
Đồng bộ tài khoản