Quyết định số 82/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 82/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống thuỷ lợi An Trạch do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 82/2005/QĐ-BNN Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH V N HÀNH H TH NG THU L I AN TR CHQU NG NAM - ĐÀ N NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Tài nguyên nư c s 08/1998/QH10; Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i s 32/2001/PL-UBTVQH10; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 2456 QĐ/BNN-KHCN ngày 21 tháng 9 năm 2005 c a B Nông nghi p & PTNT ban hành Tiêu chu n ngành 14TCN 156-2005 “H th ng công trình thu l i quy đ nh v l p và ban hành quy trình v n hành h th ng”; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thu l i, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình v n hành h th ng thu l i An Tr ch (Qu ng Nam - Đà N ng). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các C c, V thu c B và Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
 2. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ********* ********* QUY TRÌNH V N HÀNH H TH NG TH Y L I AN TR CH QU NG NAM - ĐÀ N NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 82/2005/QĐ-BNN ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: M i ho t đ ng có liên quan đ n qu n lý, khai thác và b o v an toàn h th ng th y l i An Tr ch đ u ph i tuân th : 1. Lu t Tài nguyên nư c s 08/1998/QH10; Ngh đ nh s 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 quy đ nh vi c thi hành Lu t Tài nguyên nư c. 2. Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Ngh đ nh s 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i. 3. Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão (năm 1993); Pháp l nh phòng ch ng l t, bão s 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000. 4. Các tiêu chu n, quy ph m hi n hành: a. Quy ph m công tác Th y văn trong h th ng Th y nông (14TCN-49.86). b. Các tiêu chu n, quy ph m khác có liên quan t i công trình th y l i. Đi u 2: Vi c v n hành h th ng th y l i An Tr ch ph i đ m b o: 1. An toàn công trình theo ch tiêu phòng ch ng lũ v i t n su t thi t k P=1,5% cho t t c các đ p dâng. 2. C p nư c ph c v sinh ho t, nông nghi p, công nghi p và các nhu c u khác theo nhi m v thi t k đư c duy t. Đi u 3: Vi c v n hành các công trình thu l i trong h th ng (đ p dâng, tr m bơm...) ph i tuân th Quy trình v n hành c a t ng công trình. Đi u 4: Nghiêm c m các ho t đ ng gây nh hư ng đ n quá trình phân ph i nư c t nhiên c a h th ng sông Vu Gia-Thu B n trong mùa ki t. Đi u 5: 1. Quy trình này là cơ s pháp lý đ Công ty Khai thác công trình th y l i (KTCTTL) Qu ng Nam, Công ty KTCTTL Đà N ng v n hành h th ng th y l i An Tr ch.
 3. 2. Khi xu t hi n các tình hu ng đ c bi t chưa đư c quy đ nh trong Quy trình này, vi c v n hành h th ng và phòng ch ng l t bão c a t ng công trình trong h th ng ph i theo s ch đ o đi u hành c a UBND t nh Qu ng Nam, UBND thành ph Đà N ng. Chương 2: V N HÀNH H TH NG TRONG MÙA KI T Đi u 6: Trong mùa ki t (t tháng 1 đ n tháng 8 hàng năm), các Công ty KTCTTL trong h th ng ph i ki m tra và đóng kín các đ p dâng An Tr ch, Thanh Quýt, Bàu Nít, Hà Thanh tr trư ng h p quy đ nh t i đi u 10. Đi u 7: Khi k t thúc mùa lũ, căn c vào m c nư c sông t i tr m thu văn ái Nghĩa (th tr n ái Nghĩa), d báo khí tư ng th y văn mùa ki t và nhu c u dùng nư c c a các ngành, các Công ty KTCTTL trong h th ng l p phương án, k ho ch c p nư c trong mùa ki t, báo cáo S Nông nghi p & PTNT Qu ng Nam và S Th y s n nông-lâm Đà N ng, thông báo cho các h dùng nư c. Đi u 8: Trư ng h p m c nư c t i tr m thu văn ái Nghĩa cao hơn ho c b ng +2,27m, h th ng đ m b o c p đ ngu n nư c cho sinh ho t và s n xu t. Các tr m bơm trong h th ng đư c phép v n hành theo nhu c u dùng nư c. Đi u 9: Trư ng h p m c nư c t i ái Nghĩa th p hơn +2,27m : 1. Ưu tiên c p đ lư ng nư c sinh ho t cho Nhà máy nư c C u Đ , v i lư ng nư c 3 3 250.000 m /ngày đêm (tương ng v i Q=2,89 m /s). 2. Các tr m bơm trong h th ng đư c v n hành theo ch đ c p nư c luân phiên theo đ t, m i đ t kéo dài 5 ngày, c th như sau : Đ t1: + C p nư c sinh ho t cho Nhà máy nư c Đà N ng. + Các tr m bơm : C m Văn, Bích B c, Đông H . Đ t2: + C p nư c sinh ho t cho Nhà máy nư c Đà N ng. + Các tr m bơm : An Tr ch, Thái Sơn, Châu Sơn, Đông Quang Đi u 10: Trư ng h p lũ ti u mãn, các Công ty KTCTTL trong h th ng v n hành các đ p dâng gi m c nư c thư ng lưu đ p luôn th p hơn giá tr như b ng sau: Đ p dâng An Tr ch Hà Thanh Bàu Nít Thanh Quýt M c nư c (mét) 3,86 3,85 3,85 3,86 Chương 3: V N HÀNH H TH NG TRONG MÙA LŨ Đi u 11: Trư c mùa lũ hàng năm, các Công ty KTCTTL trong h th ng ph i th c hi n:
 4. 1. Ki m tra công trình trư c lũ theo đúng quy đ nh hi n hành, phát hi n và x lý k p th i nh ng hư h ng, đ m b o công trình v n hành an toàn trong mùa mưa lũ. 2. L p phương án phòng ch ng l t bão cho các công trình trong h th ng, trình c p th m quy n phê duy t. Đi u 12: Khi mùa lũ đ n, t t c các đ p dâng đ u ph i m h t c a đ tiêu thoát lũ. Đi u 13: Vào cu i mùa lũ, căn c vào m c nư c t i ái Nghĩa, thư ng lưu các đ p dâng và d báo khí tư ng th y văn, các Công ty KTCTTL trong h th ng v n hành đóng, m các c a c a đ p dâng, đ m b o gi ngu n nư c ph c v sinh ho t và s n xu t. Chương 4 QUAN TR C CÁC Y U T KHÍ TƯ NG TH Y VĂN Đi u 14: Các Công ty KTCTTL trong h th ng ph i thu th p, quan tr c, đo đ c, l p s theo dõi m c nư c, lư ng mưa và các y u t khí tư ng thu văn khác theo Quy ph m và Tiêu chu n ngành 14TCN - 49.86 và 14TCN - 55.88. Đi u 15: Các Công ty KTCTTL trong h th ng ph i đo ki m tra đ nh kỳ lưu lư ng, l p s theo dõi ho t đ ng c a các tr m bơm đ u m i (t ng đ t tư i, t ng v , t ng năm). Đi u 16: Các Công ty KTCTTL trong h th ng ph i thu th p m c nư c t i ái Nghĩa, m c nư c thư ng lưu đ p dâng và thông báo cho nhau trong quá trình v n hành h th ng; l p s theo dõi m c nư c t i các công trình theo quy đ nh. Chương 5 TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N A. UBND t nh Qu ng Nam và UBND Thành ph Đà N ng. Đi u 17: 1. Ch đ o, ki m tra vi c th c hi n Quy trình này c a các ngành, các c p đ a phương. 2. X lý các hành vi ngăn c n, xâm h i đ n vi c th c hi n Quy trình này theo th m quy n. Đi u 18: 1. Quy t đ nh vi c v n hành h th ng, phòng ch ng l t bão c a các công trình và phương án kh c ph c h u qu khi x y ra tình hu ng như quy đ nh t i kho n 2 đi u 4 c a Quy trình. 2. Phê duy t phương án phòng ch ng l t bão cho các công trình trong h th ng theo phân c p. 3. Huy đ ng các l c lư ng (nhân l c, v t tư) đ x lý và kh c ph c các s c c a công trình trong h th ng. 4. Trình B Nông nghi p & PTNT v vi c s a đ i, b sung Quy trình. B. S NÔNG NGHI P & PTNT QU NG NAM VÀ S TH Y S N NÔNG LÂM TP ĐÀ N NG: Đi u 19: 1. Ch đ o, ki m tra, hư ng d n các Công ty KTCTTL, các đ a phương trong h th ng th c hi n Quy trình này. 2. Gi i quy t các v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n Quy trình theo th m quy n. 3. T ng h p và th m đ nh các n i dung s a đ i, b sung Quy trình theo đ ngh c a các Công ty KTCTTL trong h th ng, trình UBND t nh, thành ph . Đi u 20: Th m đ nh phương án phòng ch ng l t bão cho các công trình trong h th ng, trình UBND t nh Qu ng Nam, UBND thành ph Đà N ng phê duy t theo phân c p và theo dõi vi c th c hi n. C. CÁC CÔNG TY KTCTTL TRONG H TH NG.
 5. Đi u 21: Trách nhi m: 1. T ch c, tri n khai th c hi n Quy trình này theo nhi m v đư c phân công, v n hành công trình đ m b o an toàn và ph c v t t các nhu c u dùng nư c. 2. Ph i h p x lý các v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n Quy trình. 3. T ng k t, đánh giá vi c v n hành h th ng và th c hi n Quy trình này. Nghiên c u, đ xu t vi c s a đ i, b sung Quy trình, báo cáo cơ quan ch qu n. 4. Chu n b phương án, v t tư thi t b phòng ch ng l t bão theo nhi m v đư c phân công, s n sàng ng phó khi x y ra s c . Đi u 22: Quy n h n: 1. Đ ngh chính quy n các c p, các ngành liên quan trong h th ng th c hi n Quy trình này. 2. L p biên b n và báo cáo c p th m quy n đ x lý các hành vi ngăn c n, xâm h i đ n vi c th c hi n Quy trình này. D. CÁC C P CHÍNH QUY N HUY N, XÃ TRONG H TH NG. Đi u 23: 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình này. 2. Ngăn ch n, x lý và thông báo cho các Công ty KTCTTL trong h th ng nh ng hành vi ngăn c n, xâm h i vi c th c hi n Quy trình này theo th m quy n. Đi u 24: 1. Huy đ ng nhân l c, v t l c, ph i h p v i các Công ty KTCTTL trong h th ng phòng, ch ng l t bão, b o v và x lý s c công trình. 2. Tuyên truy n, v n đ ng nhân dân đ a phương th c hi n đúng các quy đ nh trong Quy trình này và tham gia phòng ch ng l t bão, b o v an toàn công trình. E. CÁC H DÙNG NƯ C VÀ ĐƠN V HƯ NG L I KHÁC. Đi u 25: 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình này. 2. Hàng năm, ph i ký h p đ ng dùng nư c v i các Công ty KTCTTL trong h th ng đ các Công ty l p k ho ch dùng nư c h p lý, đ m b o hi u qu kinh t và an toàn công trình. Chương 6 T CH C TH C HI N Đi u 26: M i quy đ nh v v n hành h th ng th y l i An Tr ch trư c đây trái v i nh ng quy đ nh trong Quy trình này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n Quy trình, n u có n i dung c n s a đ i, b sung, các Công ty KTCTTL trong h th ng ph i t ng h p, báo cáo S ch qu n đ S báo cáo UBND t nh, thành ph , trình B Nông nghi p & PTNT quy t đ nh. Đi u 27: Nh ng t ch c, cá nhân th c hi n t t Quy trình này s đư c khen thư ng theo quy đ nh. M i hành vi vi ph m Quy trình này s b x lý theo pháp lu t hi n hành./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
 6. PH L C 1: SƠ Đ H TH NG THU L I AN TR CH (QU NG NAM - ĐÀ N NG) PH L C 2: GI I THI U T NG QUAN V H TH NG TH Y L I AN TR CH (QU NG NAM - ĐÀ N NG) H th ng th y l i An Tr ch là m t vùng đ t thu c các huy n Hoà Vang, Đ i L c và Đi n Bàn, trung tâm h th ng cách thành ph Đà N ng 12 km v phía Nam. To đ đ a lý khu v c như sau: O O - T 15 54 ' đ n 16 02' v đ B c O O - T 108 06 ' đ n 108 14' kinh đ Đông Phía B c h th ng giáp sông C m L , phía Nam giáp sông Thu B n, phía Đông giáp sông Vĩnh Đi n và phía Tây giáp đư ng Qu c L 14. 1. Đ c đi m h th ng th y l i An Tr ch. H th ng bao g m b n đ p dâng và 10 tr m bơm đi n l y nư c t nhiên tư i cho 9.700ha, trong đó di n tích thu c đ a ph n t nh Qu ng Nam là 6.600ha, di n tích còn l i thu c đ a ph n 3 Thành ph Đà N ng. Ngoài ra h th ng còn c p nư c sinh ho t v i lưu lư ng 250.000 m / 3 ngày đêm t nay đ n năm 2010, sau năm 2010 v i lưu lư ng 350.000 m / ngày đêm. Ngu n nư c đ ph c v s n xu t nông nghi p cho khu v c là ngu n nư c t nhiên c a sông Vu Gia do các chi lưu c a nó xu t phát t th tr n ái Nghĩa thu c huy n Đ i L c ch y v . 2. Đ c đi m khí tư ng th y văn a. Mùa mưa trên h th ng b t đ u t tháng IX và k t thúc vào tháng XI, mùa khô t tháng XII đ n tháng VIII năm sau. Lư ng mưa năm trung bình nhi u năm t i ái Nghĩa (đ u h th ng) là 2334.8 mm trong đó lư ng mưa mùa mưa chi m 61.12% và t p trung ch y u vào hai tháng X và XII. b. Trong h th ng, mùa lũ kéo dài 3 tháng, t tháng X đ n tháng XII, mùa c n t tháng I đ n tháng IX. Lũ s m có th xu t hi n vào tháng IX. c. Theo tính toán m c nư c và lưu lư ng trung bình các tháng mùa khô ng v i t n su t thi t k t i tr m th y văn ái Nghĩa như sau: B ng 2-5. M c nư c và lưu lư ng trung bình các tháng mùa khô ng v i t n su t thi t k P=75%, P=85% Lưu lư ng thi t k I II III IV V VI VII VIII IX XII HTB, P=75% m. 286 252 240 238 243 250 249 251 289 353 HTB, P=85% m. 275 244 231 229 234 244 244 242 270 328 3 QTB P=75% m /s. 94,5 57,5 44,5 42,3 47,7 55,3 54,2 56,4 97,7 157
 7. 3 QTB, P=85% m /s. 82,5 47,9 36,4 35,8 39,5 47,9 47,9 45,7 77,1 142 d. Theo tính toán m c nư c và lưu lư ng nh nh t trong các tháng mùa khô ng v i t n su t thi t k t i tr m th y văn ái Nghĩa như sau: B ng 2-5. M c nư c và lưu lư ng nh nh t trong các tháng mùa khô ng v i t n su t thi t k P=75%, P=85% Lưu lư ng thi t k I II III IV V VI VII VIII IX XII HMIN, P=75% m. 266 242 236 219 226 224 227 230 230 302 HMIN P=85% m. 258 235 230 215 221 217 223 225 228 284 3 QMIN P=75% m /s. 72,7 46,7 40,1 35,8 37,3 36,2 43,4 39,5 41,2 112 3 QMIN P=85% m /s. 64,0 39,1 37,6 30,1 35,9 35,1 39,1 36,8 37,3 92,6 3. Nhi m v c a h th ng a. C p nư c tư i cho 9.700 ha đ t canh tác các huy n: Hoà Vang (thành ph Đà N ng); Đ i L c và Đi n Bàn (t nh Qu ng Nam). b. C p nư c cho thành ph Đà N ng. - T tháng IX đ n tháng XII l y nư c t i C u Đ (cách đ p An Tr ch 4 km v phía h lưu) v i 3 lưu lư ng 250.000 m / ngày đêm. 3 - T tháng I đ n tháng VIII l y nư c t i tr c ti p t đ p An Tr ch v i lưu lư ng 250.000 m / ngày đêm. 3 D ki n sau năm 2010 lưu lư ng c n s là 350.000 m /s. ngày đêm. 4. Các thông s k thu t ch y u. a. Các đ p dâng. Cao trình MN Cao trình Kích thư c Q tiêu thoát S c a đi u TT Tên đ p dâng thi t k 3 ngư ng tràn c a đi u ti t lũ TK (m /s) ti t (m) (m) (BxH)m 1 An Tr ch + 2,00 1447 - 2,0 12 4,0 × 4,5 2 Bàu Nít + 2,00 363 - 2,0 6 4,2 × 3,8 3 Hà Thanh + 2,00 227 0,56 7 2,35 × 1,85 4 Thanh Quýt + 2,00 180 - 0,50 6 3,8 × 2,5 b. Các tr m bơm. Tên Lo i S Q Tr m Di n tích Q ng i TT 3 tư i (ha) (m /s) 3 tr m bơm máy bơm t máy bơm (m /s) 1 An Tr ch HLN 1200 - 6 672 1,33 4 1,39 2 Bích B c HLN 1200 - 6 1625 3,67 14 3,38
 8. 3 Đ ng h HLN 1200 - 6 800 1,98 7 1,32 4 Đ ng Quang * HLN 900 - 9 2140 4,63 8 + 9* 4,87 5 Thái Sơn HLN 900 - 9 750 1,39 5 1,56 6 Phú Sơn XTX 800 - 9 500 1,00 6 1,00 7 C m Vân HLN 900 - 9 2120 3,47 16 3,66 8 Đi n Phư c I XTX 800 - 9 262 0,72 4 0,7 9 Đi n Phư c II XTX 800 - 9 275 0,76 5 0,7 Ghi chú: Tr m bơm Đ ng Quang 8 máy HLN 900-9 và 9 máy XTX 800 - 9
 9. PH L C 3: NH NG CĂN C Đ L P QUY TRÌNH V N HÀNH H TH NG TH Y L I AN TR CH QU NG NAM - ĐÀ N NG 1. Các văn b n pháp quy - Lu t Tài nguyên nư c (năm 1998); Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão (năm 1993, năm 2000); Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i (năm 2001). - Các Tiêu chu n, Qui ph m, các văn b n liên quan đ n vi c đ m b o an toàn h ch a nư c (c a B NN & PTNT). - Căn c vào Quy t đ nh 499-ĐTXDCB/QĐ ngày 25/4/1996 c a B trư ng B Nông nghi p &PTNT v vi c phê duy t thi t k k thu t khôi ph c và hoàn thi n h th ng th y l i An Tr ch t nh Qu ng Nam - Đà N ng. - Căn c các công văn s 491/CV-UB ngày 22/3/1999 c a UBND Thành ph Đà N ng và s 247/CV-UB ngày 10/3/1999 c a UBND t nh Qu ng Nam v vi c đ ngh b sung d án đ u tư nâng c p nhà máy và các tuy n kênh chíh c a các tr m bơm thu c h th ng th y l i An Tr ch. - Căn c vào Quy t đ nh 604-ĐTXDCB/QĐ ngày 09/4/1999 c a B trư ng B Nông nghi p &PTNT v vi c phê duy t đ cương kh o sát thi t k d án b sung khôi ph c và hoàn thi n h th ng th y l i An Tr ch thành ph Đà N ng và t nh Qu ng Nam. - Căn c các công văn s 1988/UB-KTN ngày 31/10/2003 c a UBND t nh Qu ng Nam g i B Nông Nghi p & PTNT v vi c " Đ nghi bàn giao đưa vào s d ng" h th ng th y l i An Tr ch. - Căn c vào Quy t đ nh 5165/QĐ-BNN-TL ngày 21/11/2003 c a B trư ng B Nông nghi p &PTNT v vi c phê duy t đ cương và d toán l p Quy trình v n hành h th ng th y l i An Tr ch. - Căn c các công văn s 657/CV/CT ngày 22/12/2003 c a Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam g i S Nông Nghi p & PTNT v cơ c u mùa v trên đ t canh tác các tr m bơm trên h th ng th y l i An Tr ch thu c công ty qu n lý. - Căn c các công văn s 403/QLN ngày 25/12/2003 c a Chi c c qu n lý nư c và PCLB thu c S Th y s n nông lâm Đà N ng g i Trung tâm Th y văn ng d ng và k thu t môi trư ng v nhu c u c p nư c t h th ng th y l i An Tr ch thu c Chi c c qu n lý. - Các văn b n c a UBND t nh Qu ng Nam, thành ph Đà N ng (và các cơ quan ch c năng) v vi c khai thác và b o v h th ng th y l i An Tr ch 2. Các tài li u, s li u khí tư ng th y văn a. Các tài li u khí tư ng th y văn g m: Các tài li u mưa, m c nư c tr m th y văn Ai Nghĩa t 1977 đ n 2002. b. Các tài li u đ l p d án "Khôi ph c và hoàn thi n h th ng th y l i An Tr ch t nh Qu ng Nam - Đà N ng". c. Các tài li u đ l p d án "Kh c ph c lũ năm 1999 h th ng th y l i An Tr ch t nh Qu ng Nam - TP. Đà N ng". 3. Các m c tiêu và yêu c u. a. Yêu c u c p nư c ph c v s n xu t nông nghi p:
 10. C p nư c tư i cho 9.700 ha đ t canh tác cho các huy n Hoà Vang (Tp. Đà N ng), Đ i L c và Đi n Bàn (t nh Qu ng Nam). Theo công văn s 657/CV/CT c a Công ty KTCT th y l i thu c g i S Nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh Qu ng Nam ngày 22/12 - 2003, l ch th i v khu tư i c a các tr m bơm trên h th ng An Tr ch tnhư sau: - V lúa Đông Xuân: T p quán canh tác: làm d m và gieo x tr c ti p. Th i v : t ngày 20/XII đ n ngày 10/IV. - V Hè Thu: T p quán canh tác: làm i và gieo x tr c ti p. Th i v : t ngày 20/V đ n ngày 10/IX. Th i v tr ng rau màu trùng v i th i v tr ng lúa. Theo công văn s 403/QLN c a Chi c c qu n lý nư c & PCLB thu c S Th y s n nông lâm thành ph Đa N ng g i Trung Tâm th y văn ng d ng và KT môi trư ng ngày 25/12-2003, l ch th i v khu tư i c a các tr m bơm trên h th ng An Tr ch tnhư sau: V Đông xuân s ngày 05/XII. V Hè thu s ngày 15/V. a. Yêu c u c p nư c dân sinh và công nghi p: Theo công văn s 403/QLN c a Chi c c qu n lý nư c & PCLB thu c S Th y s n nông lâm thành ph Đà N ng g i Trung Tâm th y văn ng d ng và KT môi trư ng ngày 25/12-2003 vi c c p nư c sinh ho t như sau: - Mùa mưa (t tháng IX đ n tháng XII) l y nư c t i c u Đ (cách đ p An Tr ch 04km 3 3 v phía h lưu) v i lưu lư ng 250.000 m /ngày (tương đương 2.89m /s). - Mùa khô (t tháng I đ n tháng VIII) l y nư c tr c ti p t đ p An Tr ch v i lưư 3 lư ng 250.000 m /ngày. 3 3 D ki n đ n năm 2010 lưu lư ng c n 350.000 m /ngày (tương đương 4.05m /s) cũng t i hai đ a đi m trên.
 11. PH L C IV K T QU TÍNH TOÁN TH Y VĂN - TH Y L C 1. k t qu tính toán th y văn 1. Tính toán m c nư c thi t k tr m ái Nghĩa B ng 3-1. Các tham s th ng kê và m c nư c trung bình tháng tr m ái Nghĩa ng v i t n su t thi t k P=75%, P=85% Đ c trưng th ng kê I II III IV V VI VII VIII IX XII HTB (Tr. bình ) cm 322 285 265 268 285 289 276 284 335 412 H s bi n đ i CV 0,15 0,16 0,13 0,15 0,20 0,19 0,14 0,16 0,19 0,20 H s l ch CS 1,07 1,60 1,01 1,13 1,62 2,14 1,99 1,54 0,64 0,47 H ng v i P = 75% (cm) 286 252 240 238 243 250 249 251 289 353 H ng v i P = 85% (cm) 275 244 231 229 234 244 244 242 270 328 B ng 3-2. Các tham s th ng kê và m c nư c nh nh t tháng tr m Ai Nghĩa ng v i t n su t thi t k P=75%, P=85% Đ c trưng th ng kê I II III IV V VI VII VIII IX XII HTB (Tr. Bình ) cm 294 270 259 255 264 264 261 259 267 344 H s bi n đ i CV 0,13 0,14 0,12 0,14 0,17 0,17 0,12 0,14 0,17 0,17 H s l ch CS 1,41 1,39 0,80 1,29 2,14 1,30 2,26 2,42 2,52 0,40 H ng v i P = 75% (cm) 266 242 236 219 232 231 239 234 237 302 H ng v i P = 85% (cm) 258 235 230 215 228 227 235 229 232 284 K t qu tính toán m c nư c nh nh t thi t k T n su t thi t k ( P % ) M c nư c Min (cm ) P = 50% HMin = 244 P = 75% HMin = 227 P = 85% HMin = 219 P = 95% HMin = 206 2. Tính toán lưu lư ng thi t k tr m ái Nghĩa. B ng 3-3. Lưu lư ng trung bình tháng và nh nh t tháng ng v i t n su t thi t k P=75%, P=85% Lưu lư ng thi t k I II III IV V VI VII VIII IX XII 3 QTB, P=75% m /s. 94,5 57,5 44,5 42,3 47,7 55,3 54,2 56,4 97,7 157
 12. 3 QTB, P=85% m /s. 82,5 47,9 36,4 35,8 39,5 47,9 47,9 45,7 77,1 142 3 QMIN, P=75% m /s. 72,7 46,7 40,1 35,8 37,3 36,2 43,4 39,5 41,2 112 3 QMIN, P=85% m /s. 64,0 39,1 37,6 30,1 35,9 35,1 39,1 36,8 37,3 92,6 K t qu tính toán lưu lư ng nh nh t thi t k 3 T n su t thi t k ( P % ) Lưu lư ng QMIN (m /s. ) P = 50% QMin = 48,5 P = 75% QMin = 35,1 P = 85% QMin = 26,7 P = 90% QMin = 25,1 2. k t qu tính toán yêu c u nư c. T ng h p m c tư i cho các lo i cây tr ng. B ng t ng h p m c tư i cho lúa t i đ u h th ng các tr m bơm. Tháng XII I II III IV V VI VII . ∑m qmax 3 VIII m /ha l/s.ha Tr m bơm An Tr ch (Di n tích tư i 700 ha) V ĐX 3101 660.3 987.8 940.3 293.2 5983 0.579 V HT 1199.3 393.6 780.9 327.4 2701 1.134 Tr m bơm Bích B c: (Di n tích tư i 1300 ha) V ĐX 5759 1226.3 1834.4 1746.3 544.6 11111 0.579 V HT 2227.3 730.9 1450.2 608.1 5017 1.134 Tr m bơm Châu Sơn (Di n tích tư i 270 ha) V ĐX 1196.1 254.7 381 362.7 113.1 2308 0.579 V HT 462.6 151.8 301.2 126.3 1042 1.134 Tháng XII I II III IV V VI VII . ∑m qmax 3 VIII m /ha l/s.ha Tr m bơm Thái Sơn (Di n tích tư i 750 ha) V ĐX 3322.5 707.5 1058.3 1007.5 314.2 6410 0.579 V HT 1285 421.7 836.7 350.8 2894 1.134 Tr m bơm C m Vân (Di n tích tư i 2000 ha) V ĐX 8860 1886.7 2822.2 2686.7 837.8 17093 0.579 V HT 3426.7 1124.4 2231.1 935.6 7718 1.134 Tr m bơm Đông Quang (Di n tích tư i 2140 ha) V ĐX 9480.2 2018.7 3019.8 2874.7 896.4 18290 0.579
 13. V HT 3666.5 1203.2 2387.3 1001 8258 1.134 Tr m bơm Đông H (Di n tích tư i 800 ha) V ĐX 3544 754.7 1128.9 1074.7 335.1 6837 0.579 V HT 1370.7 449.7 892.4 374.2 3087 1.134 Tr m bơm Đ Tr m bơm Đi n Phư c I (Di n tích tư i 262 ha) V ĐX 1160.7 247.2 369.7 352 109.8 2239 0.579 V HT 449 147.3 292.3 122.6 1011 1.134 Tr m bơm Đi n Phư c II (Di n tích tư i 275 ha) V ĐX 1218.3 259.4 388 369.4 115.2 2350 0.579 V HT 471.2 154.6 306.8 128.6 1061 1.134 B ng t ng h p m c tư i cho hoa màu t i đ u h th ng các tr m bơm. Tháng XII I II III IV V VI VII . IX ∑m 3 VIII m /ha Tr m bơm An Tr ch (Di n tích tư i 700 ha) V ĐX 0 31.5 163.7 52.8 0 248 V HT 0 12.7 139.3 8.8 0 160.8 Tr m bơm Bích B c: (Di n tích tư i 1300 ha) V ĐX 0 42.5 218.4 69.37 330.3 V HT 0 0 17.6 186.9 11.43 0 215.9 B ng t ng h p lư ng nư c c n tư i c a h th ng theo t ng v . V An Bích Châu Thái C m Đông Đông Đi n Đi n 3 (m /ha) Tr ch B c Sơn Sơn Văn Quang H Phư c I Phư c II ĐX 6231 11441 2308 6410 17093 18290 6837 2239 2350 HT 2862 5233 1042 2894 7718 8258 3087 1011 1061 C năm 9093 16674 3350 9304 24811 26548 9924 3250 3411 3. k t qu tính toán th y l c. a. Trư ng h p nư c đ n trong sông ng v i t n su t P=75% Lưu lư ng t i m t s v trí trên sông c a h th ng (dòng ch y ki t ng v i P=75%) TT V trí QMAX QMIN 3 3 (m /s) (m /s) 1 Sau tr m TV Ai Nghĩa 35,7 34,6 2 Trên s. Yên sau ngã ba s.Yên - L c Thành 20,3 19,0 3 Trên s. L c Thành, sau ngã ba s.Yên - L c Thành 16,8 15,0 4 Trên s.Bàu S u sau ngã ba s.L c Thành- Bàu S u - La 10,6 8,50
 14. Th Trên sông La Th sau ngã ba s.L c Thành - Bàu S u - La 5 5,00 3,80 Th K t qu tính toán m c nư c t i m t s v trí như sau: M c nư c t i m t s v trí trên sông c a h th ng (dòng ch y ki t ng v i P=75%) TT V trí HMAX HMIN (m) (m) 1 Ngã ba s. Yên - s. L c Thành 2,07 1,90 2 Tr m bơm Châu Sơn. 2,05 1,88 3 Tr m bơm Thái Sơn 2,04 1,86 4 Tr m bơm An Tr ch 2,03 1,85 5 Tr m bơm C m Vân 2,01 1,85 6 Ngã ba s. L c Thành - s. Bàu S u - s. La Th 1,97 1,80 7 Tr m bơm Đ ng Quang 1,96 1,79 8 Tr m bơm Bích B c 1,96 1,79 9 Tr m bơm Đ ng H 1,96 1,79 10 Tr m bơm Đi n Phư c 1 1,89 1,71 11 Tr m bơm Đi n Phư c 2 1,89 1,71 b. Trư ng h p nư c đ n trong sông ng v i t n su t P=85%, tư i luân phiên. 3 Đ t 1 g m c p nư c sinh ho t cho nhà máy nư c Đà N ng 2.89m /s, các tr m bơm: C m 3 Văn, Bích B c và Đông H v i t ng lưu lư ng c n tư i là 11.25 m /s. 3 Đ t 2 g m c p nư c sinh ho t cho nhà máy nư c Đà N ng 2.89m /s, các tr m bơm : An 3 Tr ch, Châu Sơn, Thái Sơn và Đ ng Quang v i t ng lưu lư ng c n tư i là 11.57 m /s. Lưu lư ng t i m t s v trí trên sông c a h th ng (dòng ch y ki t ng v i P=85% - Tư i luân phiên) TT V trí QMAX QMIN 3 3 (m /s) (m /s) 1 Sau tr m TV Ai Nghĩa 27,5 26,4 2 Trên s. Yên sau ngã ba s.Yên - L c Thành 15,1 13,0 3 Trên s. L c Thành, sau ngã ba s.Yên - L c Thành 13,4 11,6 Trên s. Bàu S u sau ngã ba s. L c Thành - Bàu S u - La 4 8,00 6,80 Th Trên sông La Th sau ngã ba s. L c Thành - Bàu S u - 5 3,90 3,20 La Th
 15. K t qu tính toán m c nư c t i m t s v trí như sau: M c nư c t i m t s v trí trên sông c a h th ng (dòng ch y ki t ng v i P=85%- Tư i luân phiên) HMAX HMIN TT V trí (m) (m) 1 Ngã ba s. Yên - s. L c Thành 2,06 1,79 2 Tr m bơm Châu Sơn. 2,05 1,78 3 Tr m bơm Thái Sơn 2,04 1,77 4 Tr m bơm An Tr ch 2,04 1,76 5 Tr m bơm C m Vân 2,02 1,76 6 Ngã ba sông L c Thành - sông Bàu S u - sông La Th 1,98 1,76 7 Tr m bơm Đ ng Quang 1,98 1,75 8 Tr m bơm Bích B c 1,97 1,76 9 Tr m bơm Đ ng H 1,97 1,76 10 Tr m bơm Đi n Phư c 1 1,90 1,70 11 Tr m bơm Đi n Phư c 2 1,90 1,70
Đồng bộ tài khoản