Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
96
lượt xem
8
download

Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 82/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG CHUYÊN B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 07/2007/Q -BGD T ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o Ban hành i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Trung h c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng trung h c ph thông chuyên”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 05/2002/Q -BGD& T ngày 11 tháng 3 năm 2002 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch trư ng trung h c ph thông chuyên và Quy t nh s 14/2003/Q -BDG& T ngày 26 tháng 3 năm 2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o s a i m t s i u trong Quy ch trư ng trung h c ph thông chuyên. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Trung h c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c cơ quan B Giáo d c và ào t o, Hi u trư ng trư ng i h c có trư ng, kh i l p trung h c ph thông chuyên; các Giám c s giáo d c và ào t o và Hi u trư ng trư ng trung h c ph thông chuyên, trư ng trung h c ph thông ch t lư ng cao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n:
 2. - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo TW; - U ban VHGDTTNN c a QH; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD T; Nguy n Vinh Hi n - Như i u 3; - Lưu: VT, V GDTrH, V PC. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG CHUYÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 82 /2008/Q -BGD T Ngày 31/12/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a trư ng trung h c ph thông (THPT) chuyên bao g m: t ch c và qu n lý; tuy n sinh và ho t ng giáo d c; nhi m v và quy n h n c a cán b qu n lý, nhi m v và quy n c a giáo viên, nhân viên, h c sinh. 2. Quy ch này áp d ng i v i trư ng chuyên c p THPT thu c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh), các l p chuyên c a trư ng THPT ch t lư ng cao xây d ng theo Quy t nh s 89/TTg ngày 17 tháng 02 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph và trư ng chuyên chuyên thu c các i h c, trư ng i h c (sau ây g i chung là trư ng chuyên). 3. Trư ng chuyên có trách nhi m th c hi n i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2007/Q -BGD T ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (sau ây g i t t là i u l trư ng trung h c) và quy nh t i Quy ch này. i u 2. Ch c năng, nhi m v c a trư ng chuyên 1. Trư ng chuyên ào t o nh ng h c sinh t k t qu xu t s c trong rèn luy n, h c t p nh m phát tri n năng khi u v m t môn h c, hai môn h c ho c m t lĩnh v c chuyên trên cơ s b o m th c hi n m c tiêu toàn di n. 2. Ngoài các nhi m v ã quy nh t i i u l trư ng trung h c, trư ng chuyên còn có các nhi m v sau ây:
 3. a) B i dư ng và phát tri n năng khi u c a h c sinh v m t môn chuyên, hai môn chuyên ho c m t lĩnh v c chuyên; ng th i b o m th c hi n y chương trình giáo d c c p THPT v i m c tiêu giáo d c toàn di n; b) T ch c hư ng d n h c sinh làm quen v i nghiên c u khoa h c, ng d ng các thành t u khoa h c công ngh phù h p v i i u ki n c a trư ng và tâm sinh lý h c sinh; c) H p tác v i các cơ s giáo d c, nghiên c u khoa h c trong và ngoài nư c trong cùng lĩnh v c chuyên môn ph c v vi c nâng cao ch t lư ng ào t o. i u 3. H th ng trư ng chuyên và quy mô ào t o 1. H th ng trư ng chuyên g m: Trư ng chuyên thu c t nh và trư ng chuyên thu c i h c, trư ng i h c (sau ây g i chung là cơ s giáo d c i h c). 2. S lư ng trư ng chuyên và s lư ng h c sinh chuyên: a) Tùy theo i u ki n c th và nhu c u c a a phương, m i t nh, thành ph tr c thu c trung ương có th có m t ho c m t s trư ng chuyên v i t ng s h c sinh chuyên chi m không quá 0,10% s dân c a t nh, thành ph ó; b) Cơ s giáo d c i h c có ch c năng ào t o giáo viên ph thông trình ih c ho c c nhân khoa h c cùng lĩnh v c các môn chuyên có th m trư ng chuyên. M i i h c có th m m t s trư ng chuyên, m i trư ng i h c có th m m t trư ng chuyên v i quy mô phù h p v i i u ki n b o m ch t lư ng. i u 4. Chính sách u tư các i u ki n b o m ch t lư ng giáo d c 1. Trư ng chuyên ư c ưu tiên b trí cán b qu n lý, giáo viên phNm ch t, năng l c, trang b cơ s v t ch t, thi t b t i thi u theo tiêu chuNn trư ng trung h c ph thông t chuNn qu c gia; ư c liên k t v i các trư ng ch t lư ng cao trong và ngoài nư c, ư c m i chuyên gia trong và ngoài nư c th nh gi ng, hư ng d n nghiên c u khoa h c, b i dư ng chuyên môn cho giáo viên, h c sinh. Sau 5 năm thành l p, trư ng chuyên ph i có ít nh t 30% i ngũ giáo viên chuyên trình chuyên môn t th c s tr lên, không k giáo viên th nh gi ng. 2. U ban nhân dân c p t nh, cơ s giáo d c i h c có trư ng chuyên có th quy nh b sung chính sách ưu tiên u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, ch ưu ãi khuy n khích ng viên giáo viên, h c sinh chuyên; t o i u ki n cho cán b qu n lý, giáo viên d y môn chuyên ư c i ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v trong nư c, ngoài nư c. nh m c b trí kinh phí chi thư ng xuyên cho trư ng chuyên ít nh t b ng 200% m c chi cho trư ng không chuyên cùng c p h c. Sau 3 năm thành l p, trư ng chuyên ph i có h th ng phòng h c b môn theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, t t c các phòng h c ph i thi t b c n thi t ph c v gi ng d y và h c t p. 3. Ngoài nh ng chính sách quy nh t i các kho n 1, 2 i u này, trư ng chuyên còn ư c th c hi n các chính sách khác c a Nhà nư c áp d ng i v i trư ng trung h c ph thông không chuyên.
 4. i u 5. Chính sách ưu ãi i v i cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh 1. Cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên trư ng chuyên, theo nhi m v ư c giao, ư c hư ng chính sách ưu ãi theo quy nh c a Nhà nư c. 2. H c sinh chuyên ư c hư ng chính sách h c b ng khuy n khích h c t p. Ngoài vi c áp d ng ch chính sách theo quy nh c a Nhà nư c, U ban nhân dân c p t nh và cơ s giáo d c i h c có trư ng chuyên có th quy nh b sung ch h c b ng, khen thư ng i v i h c sinh t k t qu xu t s c trong h c t p, rèn luy n, tham d các kỳ thi. Chương II T CH C VÀ QU N LÝ i u 6. i u ki n thành l p trư ng chuyên Ngoài nh ng i u ki n thành l p quy nh t i i u l trư ng trung h c, vi c thành l p trư ng chuyên c n ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có i ngũ cán b qu n lý và giáo viên phNm ch t, năng l c, trình ào t o t chuNn tr lên qu n lý nhà trư ng, gi ng d y, giáo d c h c sinh. 2. Có cơ s v t ch t, thi t b d y h c t i thi u theo quy nh i v i trư ng trung h c t chuNn qu c gia và ph c v nhu c u n i trú cho h c sinh. 3. Có ngu n tuy n sinh n nh. i u 7. Th t c thành l p trư ng chuyên 1. Th t c thành l p trư ng chuyên thu c t nh: Trư ng chuyên thu c t nh do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh thành l p theo ngh c a Giám c S Giáo d c và ào t o, sau khi ư c B Giáo d c và ào t o ch p thu n b ng văn b n. 2. Th t c thành l p trư ng chuyên thu c cơ s giáo d c i h c: a) Trư ng chuyên thu c m t i h c ho c thu c m t trư ng i h c thành viên c a i h c ó do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s trư ng chuyên ra quy t nh thành l p theo ngh c a Giám c i h c ó, sau khi ư c B Giáo d c và ào t o ch p thu n b ng văn b n. b) Trư ng chuyên thu c m t trư ng i h c không ph i là thành viên c a m t i h c do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s trư ng chuyên ra quy t nh thành l p theo ngh c a Hi u trư ng trư ng i h c ó, sau khi ư c B GD T ch p thu n b ng văn b n;
 5. 3. Cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p trư ng chuyên thì có quy n gi i th , sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng c a trư ng chuyên theo th t c quy nh t i Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c. i u 8. Cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng chuyên 1. Trư ng chuyên thu c t nh do S Giáo d c và ào t o tr c ti p qu n lý. 2. Trư ng chuyên thu c m t i h c ho c m t trư ng i h c thành viên c a m t i h c ó thì do i h c ho c trư ng i h c ó qu n lý tr c ti p v công tác t ch c, i ngũ giáo viên, cơ s v t ch t, tài chính và ch u s qu n lý c a S Giáo d c và ào t o nơi trư ng t tr s v th c hi n chương trình, k ho ch giáo d c, t ch c thi t t nghi p, c p b ng t t nghi p. 3. Trư ng chuyên thu c trư ng i h c không ph i là thành viên c a m t i h c thì do trư ng i h c qu n lý tr c ti p v công tác t ch c, i ngũ giáo viên, cơ s v t ch t, tài chính và ch u s qu n lý c a S Giáo d c và ào t o nơi trư ng óng tr s v th c hi n chương trình, k ho ch giáo d c, t ch c thi t t nghi p, c p b ng t t nghi p. i u 9. L p trong trư ng chuyên 1. S l p chuyên do cơ quan qu n lý tr c ti p quy t nh trên cơ s ngh c a hi u trư ng trư ng chuyên. M i l p chuyên có không quá 35 h c sinh. 2. Trư ng chuyên có th có các l p chuyên sau ây: a) Chuyên Toán; b) Chuyên Tin h c; c) Chuyên V t lí; d) Chuyên Hoá h c; ) Chuyên Sinh h c; e) Chuyên Ng văn; g) Chuyên L ch s ; h) Chuyên a lí; i) Chuyên Ngo i ng . L p chuyên có 1 ho c 2 môn chuyên, k c chuyên 2 ngo i ng . Vi c m l p theo lĩnh v c chuyên do cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng chuyên quy t nh, sau khi ư c B Giáo d c và ào t o ch p thu n b ng văn b n. Trư ng chuyên có th có m t s
 6. l p không chuyên, t ng s h c sinh không chuyên không quá 20% so v i t ng s h c sinh c a trư ng. i u 10. Qu n lý n i trú trong trư ng chuyên Trư ng chuyên ư c u tư xây d ng ký túc xá cho h c sinh có nhu c u n i trú (nhà , nhà b p, nhà ăn) và t o i u ki n v kinh phí, cơ s v t ch t t ch c qu n lý n i trú, ho t ng văn hóa, văn ngh , th thao, chăm sóc s c kh e. Chương III TUY N SINH VÀ T CH C HO T NG GIÁO D C i u 11. Tuy n sinh vào l p uc p 1. K ho ch tuy n sinh: a) i v i trư ng chuyên thu c t nh: Ch m nh t vào ngày 30 tháng 4 h ng năm, S Giáo d c và ào t o l p k ho ch tuy n sinh trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t; b) i v i trư ng chuyên thu c cơ s giáo d c i h c: Ch m nh t vào ngày 30 tháng 4 h ng năm, Hi u trư ng trư ng chuyên l p k ho ch tuy n sinh trình ngư i ng u cơ s giáo d c i h c qu n lý tr c ti p phê duy t. 2. Ch tiêu tuy n sinh và a bàn tuy n sinh: a) Trư ng chuyên thu c t nh ch tuy n h c sinh có h khNu thư ng trú trong a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương; vi c tuy n sinh t a phương khác ph i ư c s ch p thu n c a y ban nhân dân t nh, thành ph ó; b) Trư ng chuyên thu c cơ s giáo d c i h c tuy n h c sinh trong c nư c. 3. Phương th c tuy n sinh là thi tuy n. Ch m nh t trư c ngày thi tuy n 60 ngày, cơ quan tr c ti p qu n lý trư ng chuyên thông báo tuy n sinh r ng rãi b ng văn b n n các cơ quan qu n lý giáo d c, các trư ng h c có i tư ng d thi và thông báo qua các phương ti n thông tin i chúng. 4. Môn thi và thi: a) Môn thi: Toán, Ng văn, 1 ho c 2 môn chuyên và môn Ngo i ng ; i v i các a phương chưa i u ki n có th chưa thi môn Ngo i ng khi tuy n sinh môn chuyên khác. N u môn chuyên là Toán, Ng văn ho c m t trong các Ngo i ng thì m i môn ph i thi 2 bài: M t bài thi không chuyên và m t bài thi chuyên v i m c khó hơn; b) thi: Có th ra thi b ng hình th c t lu n ho c hình th c tr c nghi m khách quan ho c k t h p c hình th c t lu n v i tr c nghi m khách quan. 5. Thang i m thi và h s i m bài thi:
 7. a) i m bài thi tính theo thang i m 10, n u ch m bài thi theo thang i m khác thì k t qu i m các bài thi ph i quy i ra thang i m 10; b) H s i m bài thi: - Tuy n sinh l p chuyên: i m bài thi không chuyên tính h s 1; i m bài thi chuyên tính h s 2. - Tuy n sinh l p không chuyên: Ch tính i m các bài thi không chuyên v i h s i m bài thi quy nh t i i m b kho n 2 i u 12 c a Quy ch tuy n sinh trung h c cơ s và tuy n sinh THPT ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2006/Q -BGD T ngày 05/4/2006 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 6. Th i gian làm bài thi: a) Th i gian làm bài thi không chuyên: Toán, Ng văn là 120 phút, Ngo i ng là 90 phút; b) Th i gian làm bài thi chuyên: Môn Hóa h c và môn Ngo i ng là 120 phút, các môn khác là 150 phút. 7. i tư ng, h sơ d tuy n và i u ki n d tuy n: Ngoài quy nh v i tư ng, h sơ d tuy n, i u ki n d tuy n t i Quy ch tuy n sinh trung h c cơ s và tuy n sinh THPT hi n hành, h c sinh ăng ký d tuy n vào trư ng chuyên còn ph i có các i u ki n sau ây: a) N u ăng ký môn chuyên là Ng văn, L ch s , a lí, Ngo i ng thì các môn h c này ph i t i m trung bình c năm l p 9 t 7,0 tr lên; i v i các môn chuyên khác thì ph i t i m trung bình các môn h c này c năm l p 9 t 8,0 tr lên. N u h c sinh chưa hoàn thành chương trình môn Tin h c c p trung h c cơ s thì môn chuyên này l y i m môn Toán thay th , n u h c sinh ã hoàn thành chương trình môn này thì th c hi n như các môn chuyên khác; b) H nh ki m x p lo i t t và h c l c x p lo i t lo i khá tr lên vào cu i năm h c l p 9 và x p lo i t t nghi p trung h c cơ s t khá tr lên. 8. i m khuy n khích: H c sinh t gi i chính th c trong kỳ thi ch n h c sinh gi i các môn h c l p 9 c p t nh; kỳ thi tài năng do B Giáo d c và ào t o t ch c ho c tham gia t ch c theo khu v c m t s t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c trong ph m vi toàn qu c; kỳ thi khu v c m t s nư c; kỳ thi qu c t thì ư c c ng i m khi tuy n vào l p 10 chuyên n u môn t gi i là môn chuyên, m t trong hai môn chuyên ho c thu c lĩnh v c chuyên mà h c sinh ăng kí d thi. M c i m c ng thêm tương ng v i m i lo i gi i thư ng kỳ thi như sau: a) Gi i nh t: 2,0 i m; b) Gi i nhì: 1,5 i m; c) Gi i ba: 1,0 i m.
 8. 9. i u ki n trúng tuy n: a) i m xét tuy n vào l p 10 chuyên: T ng i m các bài thi ( ã tính h s ) + i m khuy n khích (n u = có) T ng các h s bài thi b) i m xét tuy n vào l p 10 không chuyên: Căn c i m thi tính theo quy nh t i i m a kho n 9 i u này, tuy n t i m cao xu ng th p trong s thí sinh còn l i sau khi ã xét tuy n vào l p chuyên. c) i m xét tuy n vào l p 10, k c l p chuyên và không chuyên, làm tròn n ch s th p phân th hai. 10. Nguyên t c và i u ki n xét tuy n: a) Ch xét tuy n i v i thí sinh i u ki n d tuy n, d thi các bài thi, không vi ph m Quy ch trong kỳ thi tuy n sinh và có các i u ki n sau ây: - i v i l p chuyên: Không có bài thi nào có i m dư i 4,0; i m thi môn chuyên ph i t t 6,0 tr lên; - i v i l p không chuyên: Không có bài thi nào b i m dư i 2,0. b) Xét tuy n t i m cao xu ng th p n khi chi tiêu ư c giao. Xét riêng cho t ng kh i l p chuyên trư c; sau ó xét tuy n các l p không chuyên. c) Trong trư ng h p không tuy n h t nh ng thí sinh có i m xét tuy n ngang nhau thì tuy n ch n h c sinh theo th t sau ây: - Có i m thi môn chuyên cao hơn; - Có i m trung bình ho c t ng s i m trung bình 2 môn chuyên cu i năm h c l p 9 cao hơn; - Có i m trung bình các môn h c cu i năm h c l p 9 cao hơn; - Có t ng i m trung bình môn d thi vào chuyên c a các l p ã h c c p THCS cao hơn. 11. Duy t danh sách trúng tuy n: Ngư i ng u cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng chuyên duy t danh sách h c sinh trúng tuy n vào l p chuyên và l p không chuyên c a trư ng chuyên. 12. Phúc kh o:
 9. a) i tư ng và i u ki n phúc kh o bài thi: H c sinh ã d thi các bài thi theo quy nh, n p ơn ngh phúc kh o úng quy nh; b) ơn ngh phúc kh o bài thi g i n trư ng chuyên; c) Th i h n n p ơn xin phúc kh o i m bài thi là 15 ngày, k t ngày công b k t qu thi tuy n sinh t i trư ng chuyên. d) X lý i m phúc kh o bài thi: - N u bài thi b c ng nh m ho c ghi nh m i m thì H i ng Phúc kh o ph i ch a l i cho úng, Ch t ch H i ng ph i ký xác nh n s s a ch a; - N u i m phúc kh o bài thi chênh l ch so v i i m ch m l n u (sau ây g i là sơ kh o) t 1,0 i m tr lên, ph i t ch c i tho i gi a c p ch m phúc kh o v i c p ch m sơ kh o. N u 2 c p ch m không t ư c s th ng nh t v i m bài thi thì Ch t ch H i ng Phúc kh o trình Giám c s giáo d c và ào t o xem xét, quy t nh i m bài thi sau khi tham kh o ý ki n các cơ quan chuyên môn thu c s giáo d c và ào t o. Biên b n i tho i ph i có ch ký c a 2 c p ch m và ý ki n k t lu n kèm theo ch ký c a Ch t ch H i ng. H i ng Phúc kh o ch i u ch nh i m bài thi theo i m phúc kh o khi i m phúc kh o chênh l ch so v i i m sơ kh o t 1,0 i m tr lên; e) Ch m nh t sau 10 ngày, k t ngày h t h n thí sinh n p ơn ngh phúc kh o, H i ng Phúc kh o ph i công b công khai k t qu phúc kh o. i m phúc kh o bài thi (n u có) ư c l y thay th i m sơ kh o xét tuy n. 13. T ch c ra thi, coi thi, ch m thi sơ kh o, phúc kh o: a) Ngư i ng u cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng chuyên ra quy t nh thành l p các h i ng ra thi, coi thi, ch m thi, phúc kh o; b) Ngoài các quy nh c a Quy ch này v ra thi, coi thi, ch m thi, phúc kh o, các công tác khác v tuy n sinh th c hi n theo Quy ch thi t t nghi p trung h c ph thông hi n hành. 14. Báo cáo k t qu thi tuy n sinh: Ch m nh t vào ngày 25 tháng 8 h ng năm, cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng chuyên báo cáo k t qu tuy n sinh v i B Giáo d c và ào t o. H sơ báo cáo g m có: a) Thông báo kỳ tuy n sinh v a t ch c; b) Văn b n c a c p có thNm quy n v phân b ch tiêu tuy n sinh m i; c) Danh sách h c sinh trúng tuy n vào l p chuyên và không chuyên; danh sách h c sinh ã tuy n b sung và chuy n ra kh i l p chuyên trong năm h c trư c theo t ng môn chuyên, ghi rõ i m bài thi, i m xét tuy n c a h c sinh; d) Báo cáo t ng k t kỳ thi tuy n sinh.
 10. i u 12. Tuy n b sung l p chuyên, chuy n h c sinh ra kh i l p chuyên 1. Trư ng chuyên ch tuy n b sung h c sinh chuyên và t ch c thi tuy n b sung cho các l p chuyên còn dư i 30 h c sinh. Vi c tuy n b sung ch ti n hành trong h c kỳ 2 l p 10 ho c trong năm h c l p 11. 2. Ngư i ng u cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng chuyên quy t nh vi c tuy n b sung ho c không tuy n b sung vào l p chuyên trên cơ s ngh c a hi u trư ng trư ng chuyên. 3. i tư ng và i u ki n d thi tuy n b sung: a) i tư ng d thi: H c sinh ang h c h c kỳ 2 l p 10 và ang h c l p 11 không chuyên c a trư ng chuyên ó ho c c a các trư ng THPT khác trên a bàn tuy n sinh quy nh t i kho n 2 i u 11 Quy ch này; b) i u ki n d thi: Môn d thi vào chuyên t i m trung bình h c kỳ 1, i m trung bình c năm t 8,0 tr lên i v i môn Toán, V t lí, Hóa h c, Sinh h c, Tin h c; t 7,5 tr lên i v i các môn còn l i, ư c x p lo i h nh ki m t t, h c l c gi i h c kỳ 1, c năm h c. Tùy theo th i i m thi tuy n b sung, i u ki n d thi quy nh như sau: - N u thi tuy n b sung trong h c kỳ 2 l p 10 thì căn c k t qu x p lo i h c kỳ 1 l p 10; - N u thi tuy n b sung sau khi h c xong l p 10, ang h c h c kỳ 1 l p 11 thì căn c k t qu x p lo i c năm l p 10; - N u thi tuy n b sung trong h c kỳ 2 l p 11 thì căn c k t qu x p lo i c năm l p 10 và h c kỳ 1 l p 11. 4. Môn thi tuy n b sung là môn chuyên. H c sinh ư c xét tuy n b sung n u i m thi tuy n b sung m i môn chuyên t t 7,0 tr lên. Xét tuy n t i m cao xu ng th p n s h c sinh c n tuy n. N u có trư ng h p i m thi b ng nhau thì xét n i m trung bình môn thi chuyên h c kỳ 1, cu i năm h c quy nh t i i m b kho n 4 i u này, xét t i m cao xu ng th p, n u v n còn i m b ng nhau thì xét ti p i m trung bình các môn h c. 5. Ngày thi tuy n b sung, các quy nh v làm thi, t ch c coi thi, ch m thi do S GD T, ngư i ng u cơ s giáo d c i h c tr c ti p qu n lý trư ng chuyên quy t nh theo Quy ch này. 6. Khi thi tuy n b sung l p chuyên, vi c phúc kh o th c hi n như quy nh iv i tuy n sinh l n u. 7. H c sinh chuyên ph i chuy n sang l p không chuyên c a trư ng ó ho c trư ng THPT khác sau khi x p lo i k t qu rèn luy n, h c t p c năm l p 10, l p 11, n u k t qu c năm h c ó thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Ph i lưu ban;
 11. b) X p lo i h nh ki m trung bình; c) X p lo i h c l c trung bình; d) i m trung bình môn chuyên ho c m t trong các môn chuyên dư i 6,5. i u 13. Chương trình và k ho ch giáo d c 1. Các l p chuyên th c hi n chương trình nâng cao c a môn chuyên và chương trình d y h c chuyên sâu do B Giáo d c và ào t o ban hành, các môn còn l i th c hi n chương trình chuNn. Các l p không chuyên th c hi n chương trình như các trư ng THPT không chuyên. 2. Các l p chuyên b trí k ho ch h c t p nhi u hơn 6 bu i, không quá 42 ti t m i tu n, th c hi n m c tiêu gi¸o dôc toµn diÖn, tăng cư ng rèn luy n k n¨ng s ng, k năng ho¹t ®éng x· héi cho häc sinh, nâng cao ch t lư ng h c t p các môn Ngo i ng , Tin h c cho h c sinh chuyên. 3. Ngoài các ho t ng quy nh t i i u l trư ng trung h c, trư ng chuyên tăng cư ng ho t ng chuyên môn, nghiên c u khoa h c, ho t ng xã h i và m mang hi u bi t v kinh t - xã h i cho h c sinh. i u 14. ánh giá, x p lo i, xét lên l p và thi t t nghi p 1. Vi c ki m tra, cho i m, th c hi n theo quy nh t i Quy ch ánh giá, x p lo i h c sinh trung h c cơ s và h c sinh THPT do B GD T ban hành. 2. Vi c x p lo i h c l c, x p lo i h nh ki m, xét lên l p, xét i u ki n d thi t t nghi p, n i dung thi và văn b ng t t nghi p i v i h c sinh chuyên th c hi n như quy nh i v i h c sinh THPT không chuyên. i u 15. Chuy n h c sinh chuyên sang trư ng khác Vi c chuy n h c sinh chuyên sang trư ng khác ph i b o m các th t c như quy nh i v i h c sinh không chuyên, n u chuy n n l p chuyên c a trư ng chuyên khác thì ph i th c hi n quy nh sau ây: 1. N u trư ng chuy n i và trư ng chuy n n ã ti n hành tuy n sinh b ng kỳ thi chung (chung thi, s d ng cùng m t hư ng d n ch m thi) thì i u ki n chuy n trư ng c a h c sinh chuyên là ph i tiêu chuNn tuy n sinh chuyên năm ó c a trư ng chuy n n. 2. N u trư ng chuy n i và trư ng chuy n n không tuy n sinh b ng kỳ thi chung (chung thi, s d ng cùng m t hư ng d n ch m thi), h c sinh chuyên ch ư c ti p nh n vào h c l p cùng môn chuyên trư ng chuyên khác khi t yêu c u qua thi tuy n b sung theo quy nh t i Quy ch này. Chương IV
 12. NHI M V VÀ QUY N H N C A CÁN B QU N LÝ, NHI M V VÀ QUY N C A GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, H C SINH i u 16. Nhi m v và quy n h n c a hi u trư ng, phó hi u trư ng 1. Qu n lý, s d ng có hi u qu kinh phí, cơ s v t ch t; phát huy th m nh v năng l c c a i ngũ giáo viên, b o m ch t lư ng cao trong gi ng d y, h c t p các môn h c và các ho t ng giáo d c, c bi t là các môn chuyên. 2. Có quy n xu t v i cơ quan có thNm quy n trong vi c tuy n d ng, ti p nh n, c giáo viên i ào t o, b i dư ng trong nư c, ngoài nư c và ngh thuyên chuy n nh ng giáo viên, nhân viên không áp ng yêu c u công tác t i trư ng chuyên; ngh cơ quan qu n lý tr c ti p chuNn y vi c m i giáo viên th nh gi ng trong và ngoài nư c. i u 17. Nhi m v và quy n c a giáo viên, nhân viên 1. i v i giáo viên môn chuyên c a trư ng chuyên, ngoài nhi m v và quy n c a giáo viên quy nh t i i u l trư ng trung h c còn có các nhi m v và quy n sau ây: a) B i dư ng và phát tri n năng khi u cho h c sinh v môn chuyên; t ch c hư ng d n h c sinh chuyên làm quen v i ho t ng nghiên c u khoa h c phù h p v i trình và tâm sinh lý h c sinh; b) T ch c các ho t ng giáo d c o c (trong ó coi tr ng giáo d c k năng s ng), th ch t, thNm m cho h c sinh theo m c tiêu giáo d c toàn di n; c) Tham d b i dư ng chuyên môn, trao i kinh nghi m v i các cơ s giáo d c, cơ quan nghiên c u khoa h c trong nư c và ngoài nư c; d) T ng k t kinh nghi m, nghiên c u các tài khoa h c v phát hi n h c sinh có năng khi u, v gi ng d y, hư ng d n h c sinh làm quen v i ho t ng nghiên c u khoa h c và giáo d c o c, th ch t, thNm m cho h c sinh. 2. Giáo viên các môn không chuyên có nhi m v và quy n theo quy nh t i i u l trư ng trung h c. 3. Giáo viên trư ng chuyên ư c hư ng ch ph c p, các chính sách khác i v i giáo viên các trư ng THPT không chuyên và các ch ưu ãi quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy ch này. 4. Nhân viên ph i ph n u nâng cao trình chuyên môn, nghi p v áp ng yêu c u ào t o ch t lư ng cao c a trư ng chuyên. i u 18. Nhi m v và quy n c a h c sinh Ngoài các nhi m v và quy n quy nh t i i u l nhà trư ng, h c sinh chuyên có các nhi m v và quy n sau ây :
 13. 1. Có trách nhi m tham gia các kỳ thi, h i thi, ho t ng văn hóa, xã h i và nghiên c u khoa h c theo yêu c u c a nhà trư ng. 2. ư c t o i u ki n n i trú khi có nhu c u; ư c c p h c b ng, tr c p và mi n gi m h c phí theo quy nh t i i u 33 c a Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; h c sinh rèn luy n o c t t, h c t p xu t s c thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương V KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 19. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích óng góp cho s nghi p giáo d c toàn di n c a trư ng chuyên thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 20. X lý vi ph m Khi trư ng chuyên không b o m ch t lư ng giáo d c, không có các i u ki n t i thi u b o m ch t lư ng giáo d c toàn di n ch t lư ng cao ho c vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh t i Quy ch này thì tuỳ theo m c vi ph m, U ban nhân dân c p t nh, cơ s giáo d c i h c qu n lý trư ng có trách nhi m quy t nh ho c ngh v i cơ quan có thNm quy n quy t nh: 1. T m ng ng tuy n sinh l p chuyên. 2. Chuy n thành trư ng THPT không chuyên ho c gi i th trư ng. 3. X lý theo quy nh c a pháp lu t các t ch c, cá nhân có hành vi sai ph m.
Đồng bộ tài khoản