Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA LNCH VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 82/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V TRÌNH T , TH T C SO N TH O, TH M NNH, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch v trình t , th t c so n th o, thNm nh, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 1484/2006/Q -UBTDTT ngày 23 tháng 8 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ban hành Quy ch v trình t , th t c so n th o, thNm nh, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban Th d c th thao. i u 3. V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, T ng c c trư ng, C c trư ng, V trư ng, th trư ng các ơn v thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh QUY CH V TRÌNH T , TH T C SO N TH O, TH M NNH, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH (ban hành kèm theo Quy t nh s 82/2008/Q -BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh trình t xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; trình t l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và trình t , th t c so n th o, thNm nh, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , cá nhân thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch có liên quan n trình t , th t c so n th o, thNm nh, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. i u 3. Văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n có y các y u t sau ây: a) Do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành theo hình th c quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; b) ư c so n th o, ban hành theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh; c) Có ch a các quy t c x s chung, ư c áp d ng nhi u l n i v i m i i tư ng ho c m t nhóm i tư ng, có hi u l c trong ph m vi toàn qu c ho c t ng a phương; d) ư c Nhà nư c m b o th c hi n b ng các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t.
 3. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch bao g m: a) Văn b n do B Văn hóa, Th thao và Du l ch ư c giao nhi m v ch trì so n th o trình Chính ph Chính ph trình Qu c h i và y ban Thư ng v Qu c h i ban hành; b) Văn b n do B Văn hóa, Th thao và Du l ch ư c giao nhi m v ch trì so n th o ho c ch ng t ch c so n th o trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành; c) Văn b n do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành theo thNm quy n ho c liên t ch ban hành th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. i u 4. Nguyên t c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t Văn b n quy ph m pháp lu t do B Văn hóa, Th thao và Du l ch so n th o, ban hành theo các nguyên t c sau ây: 1. Phù h p v i Hi n pháp và các văn b n quy ph m pháp lu t c a các cơ quan nhà nư c c p trên ã ban hành; m b o tính th ng nh t, ng b c a h th ng pháp lu t; 2. Phù h p v i các hình th c văn b n và thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 5. Kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c b trí trong d toán chi thư ng xuyên c a các ơn v ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t và các ngu n kinh phí h tr khác ph c v công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. Các ơn v ch trì so n th o có trách nhi m l p d trù kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trong t ng d toán c a ơn v theo hư ng d n c a B Tài chính và th c hi n theo d toán ã ư c phê duy t. 2. V K ho ch, Tài chính và Văn phòng có trách nhi m b trí kinh phí xây d ng d th o các văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng quy t nh. Chương 2. CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 6. xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Các ơn v thu c B căn c ch c năng, nhi m v c a mình xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t g i V Pháp ch t ng h p báo cáo B trư ng, th i h n c th : a) xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Qu c h i theo nhi m kỳ c a Qu c h i khóa sau ph i ư c g i trư c ngày 01 tháng 6 c a năm k t thúc nhi m kỳ Qu c h i hi n t i.
 4. b) xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i năm sau ph i ư c g i trư c ngày 31 tháng 01 hàng năm; c) xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph năm sau ph i ư c g i trư c ngày 01 tháng 10 hàng năm. d) xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch năm sau ph i ư c g i trư c ngày 01 tháng 8 hàng năm. 2. N i dung văn b n xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các ơn v quy nh t i kho n 1 i u này bao g m: s c n thi t ban hành văn b n; ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, n i dung ch y u c a văn b n; ơn v ch trì so n th o, cơ quan ph i h p, d ki n th i gian trình văn b n; d báo tác ng kinh t - xã h i, tính kh thi c a văn b n; ngu n l c tài chính m b o thi hành văn b n. i u 7. T ng h p chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng V Pháp ch có trách nhi m t ng h p xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các ơn v , l p d ki n danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph ; Th tư ng Chính ph và do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành; t ch c cu c h p ho c g i văn b n tham kh o ý ki n các ơn v liên quan trư c khi trình B trư ng xem xét, quy t nh. i u 8. G i xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành; thông báo chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B 1. Sau khi B trư ng quy t nh danh m c văn b n quy ph m pháp lu t trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành, V Pháp ch ch u trách nhi m g i n B Tư pháp theo úng th i h n quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Sau khi B trư ng quy t nh danh m c văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng hàng năm, trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày B trư ng quy t nh, V Pháp ch ch u trách nhi m thông báo cho các ơn v th c hi n. 3. Th trư ng ơn v ư c giao ch trì so n th o ch u trách nhi m b o m úng ti n và ch t lư ng so n th o văn b n theo chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B ; hàng quý báo cáo B trư ng v ti n th c hi n chương trình. i u 9. i u ch nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. ơn v ư c giao ch trì xây d ng văn b n trong chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m t ch c vi c so n th o theo quy nh. Trư ng h p không m b o ti n ho c th y không c n thi t ban hành văn b n ó, th trư ng
 5. ơn v ư c giao ch trì so n th o ph i có văn b n báo cáo B trư ng g i qua V Pháp ch . Văn b n báo cáo ph i nêu rõ lý do ưa ra kh i chương trình, ho c thay i th i gian trình. 2. V trư ng V Pháp ch có trách nhi m xem xét, ki n ngh B trư ng quy t nh i v i nh ng văn b n thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng ho c B trư ng có văn b n chính th c ngh các cơ quan nhà nư c có thNm quy n i u ch nh th i gian trình, ưa ra kh i chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t i v i nh ng d th o không m b o ti n và ch t lư ng so n th o ho c chưa c n thi t ph i ban hành. 3. Trong trư ng h p c n ban hành nh ng văn b n quy ph m pháp lu t chưa có trong chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, th trư ng các ơn v ư c giao tham mưu qu n lý nhà nư c ngành, lĩnh v c g i văn b n ngh B trư ng qua V Pháp ch t ng h p, trình B trư ng quy t nh và thông báo cho ơn v ngh bi t th c hi n. Chương 3. SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 10. ơn v ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t ơn v ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t là các T ng c c, C c, V , Thanh tra, Văn phòng ho c ơn v khác thu c B (sau ây g i chung là ơn v ch trì so n th o) ư c B trư ng giao ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung thu c ph m vi tham mưu qu n lý nhà nư c c a ơn v ó. i u 11. Trình t so n th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n ban hành c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. i v i văn b n thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, tùy thu c hình th c, n i dung c a văn b n, B trư ng có th quy t nh thành l p T biên t p g m i di n ơn v ch trì so n th o, V Pháp ch , B ph n Tham mưu c i cách hành chính i v i các d th o văn b n có liên quan n c i cách hành chính, các ơn v ho c cá nhân khác trong ngành có liên quan. Th trư ng ơn v ch trì so n th o làm T trư ng T biên t p ch u trách nhi m trư c B trư ng v n i dung, ch t lư ng, ti n so n th o d th o văn b n quy ph m pháp lu t. 2. ơn v ch trì so n th o có trách nhi m t ch c t ng k t tình hình th c hi n pháp lu t; kh o sát ánh giá th c tr ng quan h xã h i; nghiên c u thông tin tư li u có liên quan n n i dung d th o; chuNn b cương, biên so n và ch nh lý d th o; t ch c l y ý ki n; g i ăng toàn b n i dung d th o trên Trang thông tin i n t (Website) c a B trư c th i gian d nh trình B trư ng ban hành ít nh t là 60 (sáu mươi) ngày l y ý ki n óng góp c a các t ch c, cá nhân; chuNn b t trình và tài li u có liên quan n d th o trình. 3. Tùy theo tính ch t, n i dung c a t ng văn b n, ơn v ch trì so n th o có trách nhi m t ch c h p l y ý ki n tr c ti p ho c g i văn b n l y ý ki n các cơ quan, ơn v , cá nhân là i tư ng i u ch nh c a văn b n; các ơn v th c hi n ch c năng tham
 6. mưu qu n lý nhà nư c có liên quan. N u i tư ng c n l y ý ki n quá r ng (ví d như i tư ng xét t ng K ni m chương v văn hóa, th thao và du l ch) thì th trư ng ơn v ch trì so n th o trao i v i V trư ng V Pháp ch ho c xin ý ki n Th trư ng ph trách kh i quy t nh. Văn b n l y ý ki n ph i quy nh th i h n tr l i ít nh t là 05 (năm) ngày làm vi c; n u d th o văn b n ph c t p có th kéo dài th i h n tr l i nhưng t i a không quá 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày cơ quan, ơn v , cá nhân nh n ư c văn b n ngh góp ý ki n. Cơ quan, ơn v , cá nhân ư c h i ý ki n ph i có văn b n tr l i cho ơn v ch trì so n th o trong th i h n quy nh, tr trư ng h p cơ quan, ơn v , cá nhân có lý do chính áng và ã báo trư c cho ơn v ch trì so n th o. 4. ơn v ch trì so n th o sau khi th c hi n các quy nh t i các kho n 2 và 3 i u này có trách nhi m hoàn ch nh d th o và g i V Pháp ch thNm nh trư c khi trình B trư ng. 5. Trư ng h p các văn b n liên t ch mà B Văn hóa, Th thao và Du l ch là cơ quan ch trì so n th o thì vi c so n th o ư c th c hi n theo các quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 i u này. i u 12. So n th o văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành 1. i v i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph do B Văn hóa, Th thao và Du l ch ư c giao ch trì so n th o ph i thành l p Ban so n th o và T biên t p theo Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban so n th o ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. ơn v ch trì so n th o văn b n là u m i giúp B trư ng th c hi n trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan ch trì so n th o g m: a) B o m các i u ki n ho t ng c a Ban so n th o; b) Ph i h p và t o i u ki n cho Ban so n th o t ng k t tình hình thi hành pháp lu t, ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành có liên quan n d án; d th o; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n n i dung d án, d th o; t ch c nghiên c u thông tin, tư li u, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có liên quan n d án; d th o; chuNn b cương, biên so n và ch nh lý d án, d th o; c) T ch c l y ý ki n c a cơ quan, ơn v , cá nhân liên quan và các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a d án, d th o (bao g m c vi c g i d th o ăng trên Website c a B ho c Website c a Chính ph theo quy nh i v i t ng văn b n c th ); d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan chuNn b d th o các văn b n quy nh chi ti t ho c văn b n hư ng d n thi hành. Chương 4.
 7. TH M NNH D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 13. Th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. V Pháp ch là cơ quan ch u trách nhi m thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t trư c khi trình B trư ng ký ban hành ho c góp ý ki n trư c khi trình B trư ng ký văn b n ngh B Tư pháp thNm nh và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; trong trư ng h p c n thi t V Pháp ch m i i di n c a các cơ quan, ơn v thu c B ho c các chuyên gia có liên quan cùng tham gia thNm nh ho c góp ý ki n d th o văn b n. 2. i v i văn b n quy ph m pháp lu t do V Pháp ch là ơn v ch trì so n th o trư c khi trình B trư ng ký ban hành mà còn có nhi u ý ki n khác nhau ho c ý ki n khác nhau v nh ng n i dung quan tr ng, V Pháp ch xu t trình B trư ng thành l p H i ng thNm nh g m các chuyên gia pháp lý và chuyên gia các lĩnh v c có liên quan xem xét và ki n ngh B trư ng. i u 14. H sơ ngh th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. H sơ d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ngh B Tư pháp thNm nh trư c khi trình Chính ph , Th tư ng Chính ph bao g m: a) T trình c a ơn v ch trì so n th o trình B trư ng; b) D th o Công văn c a B g i B Tư pháp ngh thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t; c) D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v d án, d th o; d) D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi có ý ki n c a V Pháp ch ; ) Báo cáo t ng k t tình hình th c thi pháp lu t, ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n n i dung chính c a d án, d th o; e) Văn b n góp ý ki n d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch ; g) B n t ng h p ý ki n tham gia c a cơ quan, ơn v , cá nhân v n i dung d án, d th o; b n sao ý ki n góp ý c a các B , ngành; b n gi i trình, ti p thu ý ki n góp ý v d án, d th o; h) Tài li u tham kh o (n u có). 2. H sơ g i V Pháp ch 02 (hai) b ngh thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t g m: a) Phi u ngh V Pháp ch thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t (theo m u s 3 ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành Quy ch làm vi c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch);
 8. b) D th o văn b n quy ph m pháp lu t; c) Báo cáo vi c ti p thu và gi i trình v ý ki n góp ý c a các cơ quan, ơn v , cá nhân; b n sao các văn b n góp ý c a các cơ quan, ơn v , cá nhân; d) Tài li u tham kh o (n u có). i u 15. N i dung và th i h n th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch 1. N i dung thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a) S c n thi t ban hành văn b n, i tư ng và ph m vi i u ch nh c a văn b n; b) S phù h p c a n i dung d th o văn b n v i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng; c) Tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a d th o văn b n v i h th ng pháp lu t và tương thích v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có liên quan; d) Tính kh thi c a văn b n khi ư c ban hành; vi c tuân th trình t , th t c so n th o văn b n; ngôn ng , k thu t so n th o văn b n; ) xu t phương án x lý nh ng v n còn có ý ki n khác nhau. 2. Th i h n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch t i a là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i kho n 2 i u 14 c a Quy ch này; trư ng h p ph i thành l p H i ng thNm nh ho c nh ng văn b n có n i dung ph c t p, liên quan n công tác chuyên môn c a nhi u cơ quan, ơn v thì th i h n có th ư c kéo dài nhưng t i a không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c; trư ng h p chưa th thNm nh ư c ph i có văn b n báo cáo B trư ng. Chương 5. BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T THU C TH M QUY N C A B TRƯ NG i u 16. Trình B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t 1. ơn v ch trì so n th o có trách nhi m trình B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. H sơ d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ký ban hành bao g m: a) T trình c a ơn v ch trì so n th o trình B trư ng (theo m u s 2 ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành Quy ch làm vi c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch);
 9. b) D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c ch nh lý sau khi có ý ki n thNm nh c a V Pháp ch ho c H i ng thNm nh; c) Văn b n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch ho c H i ng thNm nh; d) Tài li u tham kh o (n u có). 3. Văn phòng có trách nhi m ti p nh n, ki m tra h sơ và th th c văn b n trư c khi trình B trư ng. Trư ng h p h sơ ho c th th c văn b n không phù h p, Văn phòng yêu c u ơn v ch trì so n th o hoàn thi n h sơ theo quy nh t i kho n 2 i u 17 Quy ch làm vi c c a B ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 4. ơn v ch trì so n th o ph i h p v i V Pháp ch theo dõi và th c hi n các nhi m v có liên quan khác cho n khi văn b n ư c ký ban hành. i u 17. G i ăng Công báo văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành 1. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành ph i ư c g i ăng Công báo, c th như sau: Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành (tr văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c), trong th i h n 02 (hai) ngày làm vi c k t ngày ký ban hành văn b n, Văn phòng ph i g i n cơ quan Công báo c a Văn phòng Chính ph 02 (hai) b n chính cùng b n ghi i n t có ch a n i dung chính xác v i văn b n chính ăng Công báo. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c B trư ng ký ban hành bao g m c văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch n u không ăng Công báo thì không có hi u l c thi hành. Trư ng h p văn b n quy ph m pháp lu t quy nh các bi n pháp thi hành trong tình tr ng khNn c p, k p th i áp ng yêu c u phòng, ch ng thiên tai, d ch b nh thì có th có hi u l c k t ngày ký ban hành nhưng ph i ư c ăng ngay trên Website c a B , ưa tin trên phương ti n thông tin i chúng và v n ph i ăng Công báo ch m nh t sau 02 (hai) ngày làm vi c k t ngày ký ban hành như quy nh t i kho n 1 i u này. i u 18. ính chính văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t sau khi ư c ban hành, ư c ăng Công báo, th trư ng ơn v ch trì so n th o có trách nhi m ki m tra văn b n ó. N u phát hi n có sai sót thì ph i ính chính như sau: a) N u sai sót thu c trách nhi m c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch thì ơn v ch trì so n th o văn b n ph i so n th o văn b n ính chính trình B trư ng ho c Th trư ng ã ký ban hành văn b n ó ký văn b n ính chính;
 10. b) N u sai sót thu c trách nhi m c a cơ quan Công báo thì th trư ng ơn v ch trì so n th o văn b n có trách nhi m báo cáo B trư ng và g i văn b n ngh cơ quan Công báo ính chính. 2. Vi c ính chính văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành, ã ăng Công báo ph i căn c văn b n g c và không ư c làm thay i n i dung c a quy nh trong văn b n g c. Trư ng h p th y c n thay i n i dung quy nh trong văn b n g c ph i th c hi n theo trình t s a i văn b n. Ch ính chính i v i l i chính t ho c sai sót v th th c, k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t. Vi c ính chính không áp d ng i v i nh ng sai sót v căn c ban hành, thNm quy n, n i dung c a văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Trư ng h p phát hi n văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành, ã ăng Công báo có nh ng sai sót v thNm quy n, v n i dung thì th trư ng cơ quan ch trì so n th o ho c V trư ng V Pháp ch ph i báo cáo B trư ng ình ch ngay vi c thi hành văn b n ó và x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Th i h n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t Th i h n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 22 Quy ch làm vi c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. i u 20. Phát hành văn b n quy ph m pháp lu t Phát hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 24 Quy ch làm vi c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. i u 21. Tuân th các quy nh v b o v bí m t nhà nư c Vi c so n th o, l y ý ki n, thNm nh, phát hành văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung thu c bí m t nhà nư c ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 22. T ch c th c hi n 1. Các cơ quan, ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. 2. V Pháp ch ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra và giám sát vi c th c hi n Quy ch này./.
 11. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản