Quyết định số 823/QĐ-TTg

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 823/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 823/QĐ-TTg về Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 823/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 823/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam để tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC, ĐP, Nguyễn Tấn Dũng KTTH, TH; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản