Quyết định số 826/2005/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 826/2005/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 826/2005/QĐ-NHNN về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành,để sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 826/2005/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 826/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật Báo chí đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12/6/1999; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 254/2004/QĐ-NHNN ngày 12/03/2004 như sau: Điều 5 (mới): Tổ chức, bộ máy của Tạp chí Ngân hàng gồm: 1. Ban Thư ký – Biên tập (gọi tắt là Ban biên tập); 2. Phòng Tổng hợp; 3. Phòng Phát hành, quảng cáo, tiếp thị và dịch vụ (gọi tắt là Phòng Phát hành); 4. Phòng Tài vụ. Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Ban do Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng quy định . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ - Như điều 3; NƯỚC - Gửi đăng công báo Lưu VP,TCCB. Lê Đức Thuý
Đồng bộ tài khoản