Quyết định số 827/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 827/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 827/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 827/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 827/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P PHAN THI T, T NH BÌNH THU N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24/04/1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/07/1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23/08/1997 c a Chính ph . Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Bình Thu n (T trình s 446/UBBT-CNXD ngày 24/04/1998), và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 4994/BKH-VPT ngày 20/07/1998). QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p Phan Thi t, t nh Bình Thu n. Khu công nghi p Phan Thi t ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24/04/1997 c a Chính ph i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Phan Thi t, t nh Bình Thu n v i các n i dung sau: 1. Tên d án: u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Phan Thi t, t nh Bình Thu n. 2. Ch u tư: Công ty V t li u xây d ng – Khoáng s n Bình Thu n, có tr s chính t i s 02 T Văn Tư, th xã Phan Thi t, t nh Bình Thu n 3. M c tiêu D án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i… nh m kinh doanh k t c u h t ng ã ư c t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: Xã Phong N m, th xã Phan Thi t và xã Hàm Liên, huy n Hàm Thu n B c, t nh Bình Thu n.
  2. 5. Di n tích Khu công nghi p: 68 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 48.281 tri u ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng: 5 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Công ty V t li u xây d ng – Khoáng s n Bình Thu n ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng Khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n D án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n, các B trư ng B K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty V t li u xây d ng – Khoáng s n Bình Thu n và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản