Quyết định số 83/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 83/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 83/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số: 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1 Thành lập Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất Tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp thực phNm thuộc Báo N ông nghiệp Việt N am, Tạp chí Kinh tế nông nghiệp thuộc Viện kinh tế nông nghiệp, Tạp chí Thuỷ lợi thuộc Viện Khoa học thuỷ lợi và Tạp chí Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt N am. Tạp chí N ông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí có thu; được N hà nước cấp hỗ trợ kinh phí; được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc theo quy định hiện hành của N hà nước. Trụ sở làm việc tại số:2 phố N gọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà N ội Điều 2: 1/Nhiệm vụ chính của Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn: - Tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách, định hướng của Đảng và N hà nước và các chủ trương chỉ đạo của Bộ về nông nghiệp và phát triển nông thôn. - Giới thiệu có hệ thống các vấn đề chiến lược, thành tựu khoa học công nghệ, các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong đổi mới quản lý kinh tế, trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, - Thông tin các sáng kiến, kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến trong N ông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thúc đNy sự phát triển của ngành. 2/Tổ chức của Tạp chí gồm có:
  2. - Hội đồng Biên tập;Tổng biên tập và các Phó tổng biên tập, do Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành, - Các bộ phận chuyên môn, -Văn phòng phía N am đặt tại 135 Pasteur quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Giao cho Tổng biên tập Tạp chí N ông nghiêp và phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động và tổ chức của các bộ phận chuyên môn theo chỉ đạo của Hội đồng Biên tập và những quy định hiện hành của Bộ. Tổng biên tập Tạp chí N ông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, tài sản vật tư, hồ sơ tài liêụ, chỉ tiêu biên chế, lao động, hệ thống phát hành ... của các Tạp chí (cũ) bàn giao, theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng thuộc Bộ, số lao động còn lại của các Tạp chí (cũ) thuộc cácViện, do các Viện bố trí công việc. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Tổng Biên tập Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đăng ký hoạt động của Tạp chí theo quy định hiện hành của Luật Báo chí. Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng biên tập Tạp chí N ông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lê Huy Ngọ
Đồng bộ tài khoản