Quyết định số 83/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 83/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 83/2001/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DU T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M TRÌ H , T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà n i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung th ô Hà N i n năm 2020; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 427/2001/TTr-KTST ngày 22 tháng 8 năm 2001, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th M Trì H , t l 1/500 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 7/2001 v i n i dung ch y u như sau: 1. V trí , ranh gi i và quy mô: 1.1 V trí: Khu ô th M Trì H n m phía Tây-Nam c a thành ph Hà N i thu c a ph n xã M Trì-huy n T Liêm-Hà N i. 1.2 Ranh gi i: Phía ông-B c giáp giáp ư ng vành ai 3. Phía ông-Nam giáp ư ng nhánh có m t c t r ng 17,5m và công viên M Trì Phía Tây-B c giáp ư ng liên khu v c có m t c t r ng 50m. Phía Tây-Nam giáp dân cư thôn M Trì H . 1.3 Quy mô: T ng di n tích t 137807 m2 (»113,78 ha)
  2. S dân d ki n 3.280 ngư i (kho ng 804 h ) 2. M c tiêu: -Xây d ng m t khu ô th m i hoàn ch nh, ng b cơ s h t ng ô th phù h p v i quy ho ch ã ư c phê duy t và tình hình phát tri n kinh t , xã h i c a Thành ph . -Th c hi n có hi u qu chương trình phát tri n nhà c a thành ph , t o thêm qu nhà t ph c v cho nhu c u c a nhân dân Th ô; phát tri n v công trình công c ng, tr s , văn phòng, công trình h n h p và nhà c a nhân dân Th ô, c i t o môi trư ng, i u ki n s ng cho dân cư khu v c. Làm cơ s pháp lý th c hi n d án u tư xây d ng khu ô th m i và qu n lý xây d ng theo quy ho ch, úng quy nh c a pháp lu t. 3. N i dung quy ho ch: 3.1. Quy ho ch s d ng t: T ng di n tích t quy ho ch :137807 m2 S li u các thành ph n t trong khu ô th m i ư c trình bày t i các b ng sau: B NG T NG H P S LI U QUY HO CH Stt Lo i t Di n tích T l (m2) (%) T ng di n tích khu ô th 137807 Bao g m: I t công c ng thành ph 5707 II t h n h p (Tr s cơ quan và công trình công c ng) 9917 III t làm c ng và ph m vi cách ly 10320 IV t ư ng 17,5m 16041 V t ơn v 95822 100 1 Trư ng ti u h c và nhà tr 11324 12 2 t cây xanh th d c th thao 12121 13 3 t thương m i d ch v và qu n lý hành chính 5073 5 4 t ư ng 13,5m và bãi xe 17164 18 5 t 50140 52 5a t nhà chưng cư cao t ng 30054 60 5b t nhà th p t ng (nhà vư n và nhà bi t th ) 20086 40 B NG T NG H P M T S CH TIÊU QUY HO CH T Ư C
  3. TT Ch c năng s Ký Di n Các ch tiêu t ư c d ng tích DTXD M TCTB DT sàn H s hi u (m2) (m2) SD XD (t ng) (l n) (%) 1 th nh p hh1 2349 640 27% 11 7040 2.99 2 t nhà cao ct1 5452 1634 30% 9 14706 2.69 t ng 3 t công c ng cctp 5707 2080 36% 8.9 18588 3.25 thành ph 4 th nh p hh2 10534 4021 38% 8.1 32568 3.09 t nhà cao ct3 t ng 5 th nh p hh3 8978 3565 40% 8.8 31277 3.48 t nhà cao ct4 t ng 6 th nh p hh4 8193 2390 29% 9.9 23690 2.89 t nhà cao ct5 t ng 7 Hành lang cách cl1 4855 ly 1 8 Hành lang cách cl2 5465 ly 2 9 t bi t th bt1 9020 3157 35% 3 9471 1.05 10 t cây xanh cx1 1716 11 t công c ng cc2 3324 844 25% 3 2532 0.76 ơn v (Y t , thương m i) 12 t cây xanh cx2 1082 13 t nhà tr nt 3505 830 24% 2 1660 0.47 14 t bi t th bt2 7651 2678 35% 3 8034 1.05 15 t cây xanh cx3 2110 16 t nhà cao ct2 4465 1504 34% 9 13536 3.03 t ng 17 t trư ng h c th 7819 2027 26% 3 6081 0.77 18 t cây xanh th cx.tt 7213 350 5% 1.5 525 0.07
  4. thao 19 t nhà vư n nv 3415 1537 45% 3 4610 1.35 20 t công c ng cc1 1749 667 38% 2 1334 0.76 ơn v (d ki n xd ch ) 21 Bãi xe x 1864 22 t ư ng 17,5m 16041 23 t ư ng 13,5m 15300 24 T ng c ng 13780 27924 175652 -Trong quy ho ch chi ti t khu ô th M Trì H xác nh các ô t có ký hi u CT2, CT5 v i di n tích 10671 m2 chi m 21% t ng di n tích t làm nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, nhà chính sách c a thành ph . 3.2. T ch c không gian ki n trúc quy ho ch: D c theo tuy n ư ng vành ai 3 và ư ng liên khu v c có m t c t ngang 50m b trí các công trình công c ng, h n h p và nhà cao t ng k t h p d ch v có chi u cao trung bình kho ng 11 t ng. Phía trong b trí các công trình nhà bi t th , nhà vư n và các công trình công c ng ơn v như trư ng h c, nhà tr m b o bán kính ph c v . Trung tâm khu v c b trí các công trình công c ng th p t ng c a ơn v , có m t xây d ng th p k t h p v i cây xanh t o nên c nh quan thông thoáng xen gi a khu cao t ng và khu th p t ng nh m c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c. Các khu nhà th p t ng ư c b trí thành các nhóm có lõi cây xanh n m d c theo tuy n ư ng có m t c t ngang 13,5m và 17,5m. 3.3. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 3.3.1. Giao thông: a.Các c p ư ng: - ư ng vành ai và ư ng liên khu v c: + ư ng vành ai 3 n m phía ông B c khu ô th m i có m t c t ngang r ng 68,0m ư c th c hi n theo d án riêng. + phía Tây B c ti p giáp khu ô th m i là tuy n ư ng liên khu v c có m t c t ngang r ng 50m, bao g m: .Hai lòng ư ng xe ch y r ng 7.5m .Hai lòng ư ng xe thô sơ r ng 7.0m
  5. .Hai hè ph m i bên r ng 8.0m .Gi i phân cách r ng 3.0m .Gi a lòng xe thô sơ và xe cơ gi i có gi i phân cách. + ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 13,5m và 17,5m, bao g m: .1 lòng ư ng xe ch y r ng 7.5m .2 hè i b m i bên r ng 3m-5.0m + ư ng vào nhà có m t c t 11,5 và 8,5m ư c b trí phù h p v i quy ho ch m t b ng công trình ph c v i l i n t ng công trình. b.Bãi xe - Trong khu v c nghiên c u có m t bãi xe t p trung v i di n tích 1864m2, ngoài ra còn các bãi xe b trí t i hành lang cách ly các công trình h t ng k thu t (tuy n i n 110KV và mương ư c c ng hoá); b trí bên trong và t i chân các công trình cao t ng. 3.3.2. San n n thoát nư c mưa: a. San n n: Căn c vào cao san n n c a Quy ho ch chung c a Thành ph và quy ho ch chi ti t huy n T Liêm Cao san n n th p nh t: +6,62. Cao san n n cao nh t: +6,80. m b o n n có d c I ³ 0,004. b. Thoát nư c mưa: H th ng thoát nư c khu ô th m i M Trì H là h th ng c ng riêng. - Nư c mưa c a khu ô th và khu dân cư thôn M Trì H ư c thoát vào tuy n mương d ki n xây d ng d c ư ng vành ai 3 r i ch y vào tuy n mương thoát nư c Trung Văn ch y vào sông Nhu qua tr m bơm Trung Văn có công su t bơm 8m3/giây. Tuy n mương này lâu dài ư c thay th b ng c ng b n o n ch y qua Khu ô th M Trì H . Mương thoát nư c này ư c n i v i mương M Trì - Phú ô b ng c ng i u ti t nh m h tr gi a hai tuy n mương; Các tr c thoát nư c chính như sau: C ng b n có ti t di n 2.(3,5m x 3m) có chi u dài là 440m, c 40m l i có 1 gi ng thăm duy tu b o dư ng theo nh kỳ. Khi chưa xây d ng ư c tuy n mương này
  6. trên toàn tuy n, c ng b n có th u t m vào tuy n mương vành ai 3 hi n có phía ông B c ô t. Các tuy n c ng khác ư c thi t ch y vào tuy n c ng b n này g m: - Tr c thoát nư c D600mm - D1250mm ch y d c theo tuy n ư ng có m t c t ngang 17,5m ch y t Tây B c xu ng ông Nam. - Tuy n c ng nhánh D400mm - D600mm ch y d c theo các ư ng có m t c t ngang 11,5m-13,5m chNy vào tuy n c ng D1250mm tr c trung tâm c a ô t và các tuy n c ng D400mm - D600m ch y vào các tuy n c ng D1500mm phía ông Nam. - Tuy n c ng D600mm - D1500mm ch y bao quanh ô t trên tr c ư ng giáp v i khu dân cư thôn M Trì H phía Tây và phía ông Nam r i ch y vào tuy n c ng b n. 3.3.3. C p nư c: - Ngu n nư c: c p cho khu ô th ư c l y t nhà máy nư c Mai D ch và tr m tăng áp Sông à thông qua m ng lư i ng nư c c a Thành ph b ng tuy n ng truy n d n D400mm, D300mm t trên ư ng vành ai 3. - M ng lư i: Tuy n ng phân ph i chính ư ng kính D160mm ư c u n i m t i m v i tuy n ng truy n d n D400mm t trên ư ng quy ho ch, t tuy n ng D160mm này s ư c hình thành nhi u tuy n ng phân ph i nh hơn có ư ng kính ng D110mm nh m t o thành m ng lư i ng phân ph i chính trong toàn b khu ô th . (Trư c m t trên ư ng vành ai 3 ã có m t o n ng truy n d n D300mm do nhà máy nư c H ình c p ngu n, nên cũng có th u ngu n t tuy n ng truy n d n trên ư ng t vành ai 3 vào). - C p nư c ch a cháy: Trong khu v c b trí m t s h ng c u ho trên tuy n ng truy n d n D400mm, tuy n ng phân ph i D160mm. Trư c m t, khi ngu n nư c còn h n ch , c n k t h p dùng ngu n nư c h , ao s n có c a khu v c, ho c có th xây d ng b ch a nư c ng m dùng cho sinh ho t có dung tích l n hơn yêu c u s d ng d phòng ch ng cháy. 3.3.4. C p i n: Ngu n: ngu n cao th c p i n cho khu ô th M Trì H ư c l y t tr m 110/22KV Thanh Xuân hi n có cách khu ô th M Trì H kho ng 1km v phía ông Nam. Tr m bi n th : Xây d ng 7 tr m bi n th c p i n cho khu ô th , m b o an toàn và M quan, các tr m bi n th ư c xây kín.
  7. i n áp c a tr m bi n th có c p 22/0,4KV ho c 6/0,4KV ph thu c vào ngu n c p i n tr m 110KV. Trên m ng giao thông c a khu v c ư c chi u sáng b ng èn thu ngân cao áp. 3.3.5. Thông tin bưu i n: Ph c v các thuê bao c a khu ô th m i M Trì H là t ng ài i u khi n Yên Hoà 10.000 s s xây d ng phía ông khu ô th m i kho ng 500m, thông qua 5 t cáp. M ng lư i bưu i n trong khu v c nghiên c u ư c i b ng cáp ng m. 3.3.6. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: a.H th ng thoát nư c bNn: H th ng thoát nư c bNn ư c thi t k là h th ng c ng riêng bi t. Giai o n u khi chưa xây d ng ư c tr m bơm, tr m x lý nư c th i c a Thành ph , nư c th i c a công trình sau khi qua x lý sơ b s thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa. b.Rác th i: Rác th i ư c t ch c thu gom v các thùng giác, container b trí t i các v trí thích h p trong khu t và t ng công trình cao t ng, sau ó ư c các doanh nghi p làm công tác v sinh môi trư ng v n chuy n n khu x lý giác c a Thành ph . 3.3.7. M i quan h v h t ng k thu t và h t ng xã h i gi a khu ô th và làng xóm xunh quanh: ư ng 13,5m n m gi a khu ô th M Trì H và thôn M Trì H có h th ng c ng b n thu gom m t ph n nư c mưa và nư c th i t i khu v c làng xóm, ng th i t o i u ki n thu n l i cho vi c k t n i m ng lư i ư ng làng v i h th ng ư ng giao thông c a khu ô th t o i u ki n thu n l i cho giao thông khu v c, các công trình h t ng xã h i như trư ng h c, nhà tr , cây xanh th thao...nh m ph c v cho dân cư khu ô th m i và m t ph n nhu c u c a nhân dân xã M Trì, ngoài ra trong khu ô th xây d ng ch nh m ưu tiên gi i quy t m t s vi c làm cho nhân dân xã M Trì trong giai o n chuy n i ngành ngh . 3.3.8. H th ng tuynel k thu t. i v i các công trình h t ng k thu t ph c v ô th (C p nư c, c p gas, cáp truy n hình, c p i n và thông tin bưu i n ư c b trí trong h th ng tuynel k thu t d c các tuy n ư ng có m t c t ngang t 13,5m tr lên. i u 2: - Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra, xác nh n h sơ b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t th c hi n và qu n lý; Ch o Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi
  8. trư ng( TM) i v i án quy ho ch này theo quy nh c a pháp lu t, trình các c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t; t chưc công b công khai quy ho ch chi ti t khu ô th M Trì H cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t th c hi n. - Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m ki m tra, qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các s : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính-Nhà t, Khoa h c công ngh và môi trư ng; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã M Trì, Giám c công ty tu t o và phát tri n nhà Hà n i và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản