Quyết định số 83/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 83/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2003/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Khoa học công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 83/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T Đ NH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A V KHOA H C CÔNG NGH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 16 Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: i u 1. V trí và ch c năng V Khoa h c công ngh là cơ quan qu n lý t ng h p c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong viÖc th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn v khoa h c, công ngh trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n V Khoa h c công ngh ư c B trư ng giao th c hi n nhi m v qu n lý t ng h p v khoa h c, công ngh , ch t lư ng s n phNm thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , c th như sau: 1. T ng h p trình B trư ng v chi n lư c, chương trình, k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, chuy n giao công ngh , tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 2. Tham gia xây d ng và hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý khoa h c công ngh , tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; thNm nh, t ng h p trình B trư ng ban hành tiêu chuNn ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn.
  2. 3. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t và các quy nh k thu t khác thu c ph m vi qu n lý c a B . 4. T ng h p, kiÓm tra viÖc qu n lý qu gen qu c gia v ng v t, th c v t (k c th c v t r ng và ng v t hoang dã), vi sinh v t dùng trong nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trình B phân c p và giao các tài nghiên c u khoa h c công ngh cho các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; t ng h p, hư ng d n, ki m tra, ánh giá k t qu thùc hiÖn các chương trình, tài nghiên c u khoa h c thu c ph m vi qu n lý c a B . Ph i h p v i các cơ quan liên quan qu n lý chương trình và tài khoa h c công ngh c p nhà nư c thu c ngành theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ng h p, theo dâi các ho t ng v s h u trí tu chuyên ngành, s h u công nghi p (gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá), sáng ki n và lao ng sáng t o trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ch trì thNm nh trình B trư ng công nh n các gi ng cây tr ng m i; gi ng v t nuôi m i; v t tư, thi t b chuyên d ng m i; quy trình công ngh m i ch y u và ư c s d ng v i s lư ng l n trong nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn. 8. T ng h p, ki m tra vi c b o m ch t lư ng nông s n, lâm s n, mu i, nư c trong h th ng công trình thu l i, thi t b chuyên ngành thu c ph m vi trách nhi m c a B theo quy nh c a pháp lu t. 9. Tham gia giám nh ch t lư ng công trình xây d ng và ki m tra ch t lư ng các s n phNm, công trình, d án u tư thu c ph m vi ngành qu n lý theo ch c năng c a V ư c B trư ng phân công; tham gia giám nh, x lý các s c k thu t công ngh chuyên ngành và các nhi m v khác theo phân công c a B trư ng. 10. T ng h p theo dõi, ki m tra vi c tri n khai k t qu các công trình khoa h c, thông tin khoa h c công ngh ; vi c xu t b n các tài li u khoa h c công ngh , tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng c a ngành và vi c chuy n các tài li u khoa h c công ngh , m u v t liên quan n ho t ng khoa h c công ngh c a ngành ưa ra nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; thu th p thông tin, t ng h p báo cáo nh kỳ và t xu t v ho t ng khoa h c công ngh c a ngành theo quy nh. 11. Thư ng tr c H i ng Khoa h c công ngh , H i ng Sáng ki n sáng ch c a B , Chương trình kinh t k thu t công ngh sinh h c qu c gia; tham gia các h i ng thNm nh, nghi m thu các chương trình, án, d án i u tra cơ b n, d án quy ho ch, d án u tư phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn theo ch c năng c a V ư c B trư ng phân công. 12. Tham gia qu n lý các ho t ng h p tác qu c t v khoa h c, công ngh thu c lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn. 13. Tham gia xây d ng phương án s p x p h th ng khoa h c công ngh và ào t o; k ho ch ào t o, b i dư ng cán b khoa h c thu c ph m vi qu n lý c a B .
  3. 14. Qu n lý i ngũ công ch c, viên ch c, tài s n và các ngu n l c khác ư c B trư ng giao. 15. Th c hi n các nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh oV : Lãnh o V có V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo quy nh. V trư ng i u hành ho t ng c a V , ch u trách nhi m trư c B trư ng, trư c pháp lu t v ho t ng c a V và th c hi n nhi m v ư c giao. Phó V trư ng giúp vi c V trư ng, ư c V trư ng phân công m t s nhi m v c th , ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. S lư ng Phó V trư ng không quá ba ngư i; trư ng h p vư t quá ph i báo cáo B trư ng. 2. Công ch c, viên ch c c a V ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v ư c giao; có nghĩa v và quy n l i theo quy nh c a pháp lu t. V trư ng V Khoa h c công ngh xây d ng Quy ch ho t ng c a V trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n; b trí công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn và nhi m v ư c giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; thay th quy t nh s 11 NN-TCCB/Q ngày 06 tháng 01 năm 1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n phNm và các quy nh khác trư c ây c a B trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm bàn giao nguyên tr ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm cho V trư ng V Khoa h c Công ngh . 2. V trư ng V Khoa h c công ngh , Chánh Văn phòng , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B NÔNG NGHI PVÀ - Như i u 5; -B N iv ; PHÁT TRI N NÔNG THÔN
  4. - B Tư pháp; - Văn phòng CP; - Lưu VP, TCCB. Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản