Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
6
download

Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 83/2008/QĐ-BGDĐT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KI M Đ NH CH T LƯ NG CƠ S GIÁO D C PH THÔNG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Ngh đ nh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Kh o thí và Ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v quy trình và chu kỳ ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Kh o thí và Ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B Giáo d c và Đào t o; Th trư ng các B , cơ quan ngang B , Giám đ c đ i h c, h c vi n, Hi u trư ng trư ng đ i h c có cơ s giáo d c ph thông; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám đ c s giáo d c và đào t o, Trư ng phòng phòng giáo d c và đào t o; Hi u trư ng, Giám đ c các cơ s giáo d c ph thông ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ c a QH; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Bành Ti n Long CP; - C c KtrVBQPPL (B Tư pháp); - Ki m toán nhà nư c; - Như Đi u 3; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GDĐT; - Lưu: VT, V PC, C c KTKĐCLGD. QUY Đ NH V QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KI M Đ NH CH T LƯ NG CƠ S GIÁO D C PH THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng
 2. 1. Văn b n này quy đ nh v quy trình và chu kỳ ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông, bao g m: t đánh giá c a cơ s giáo d c ph thông; đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông; đánh giá ngoài và đánh giá l i cơ s giáo d c ph thông; công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c và c p gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. 2. Văn b n này áp d ng đ i v i các trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c, Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p (sau đây g i chung là cơ s giáo d c ph thông) thu c lo i hình công l p và tư th c trong h th ng giáo d c qu c dân. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong văn b n này, m t s t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. “Ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông” là s đáp ng c a cơ s giáo d c ph thông đ i v i các yêu c u v m c tiêu giáo d c ph thông đư c quy đ nh t i Lu t Giáo d c. 2. “Ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông” là ho t đ ng đánh giá cơ s giáo d c ph thông v m c đ đáp ng các Quy đ nh v tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c đ i v i t ng lo i cơ s giáo d c ph thông do B Giáo d c và Đào t o ban hành. 3. “T đánh giá c a cơ s giáo d c ph thông” là ho t đ ng t xem xét, t ki m tra, đánh giá c a cơ s giáo d c ph thông căn c vào tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành đ ch ra các đi m m nh, đi m y u, xây d ng k ho ch c i ti n ch t lư ng và các bi n pháp th c hi n nh m đáp ng các tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. 4. “Đánh giá ngoài cơ s giáo d c ph thông” là ho t đ ng đánh giá c a đoàn đánh giá ngoài ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông nh m xác đ nh m c đ cơ s giáo d c ph thông th c hi n các tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành. 5. “Thông tin trong báo cáo t đánh giá” là nh ng tư li u đư c s d ng đ h tr và minh ho cho các phân tích, gi i thích, nh n đ nh, k t lu n trong báo cáo t đánh giá. 6. “Minh ch ng trong báo cáo t đánh giá” là nh ng thông tin g n v i các tiêu chí đ xác đ nh t ng tiêu chí đ t hay không đ t. Các minh ch ng đư c s d ng làm căn c đ đưa ra các phân tích, gi i thích, nh n đ nh, k t lu n trong báo cáo t đánh giá. Đi u 3. M c đích ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông Ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông nh m xác đ nh m c đ đáp ng m c tiêu giáo d c trong t ng giai đo n c a cơ s giáo d c ph thông nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c; thông báo công khai v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và xã h i v th c tr ng ch t lư ng giáo d c; đ cơ quan ch c năng đánh giá và công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. Đi u 4. Quy trình ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông Quy trình ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông đư c th c hi n như sau: 1. T đánh giá c a cơ s giáo d c ph thông. 2. Đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông. 3. Đánh giá ngoài và đánh giá l i (n u có) cơ s giáo d c ph thông. 4. Công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c và c p gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. Đi u 5. Tiêu chu n đánh giá ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông 1. Tiêu chu n đánh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông do B Giáo d c và Đào t o ban hành, bao g m: tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng ti u h c; tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c cơ s ; tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông; tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng ph thông có nhi u c p h c và tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 2. “Tiêu chu n đánh giá ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông” (sau đây g i t t là tiêu chu n) là m c đ yêu c u mà cơ s giáo d c ph thông ph i đáp ng đ đư c công nh n đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. M i tiêu chu n bao g m các tiêu chí đánh giá ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông. 3. “Tiêu chí đánh giá ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông” (sau đây g i t t là tiêu chí) là m c đ yêu c u mà cơ s giáo d c ph thông c n đ t đư c m t khía c nh c th c a m i tiêu chu n. M i tiêu chí có các ch s đánh giá ch t lư ng giáo d c. 2
 3. 4. “Ch s đánh giá ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông” (sau đây g i t t là ch s ) là m c đ yêu c u mà cơ s giáo d c ph thông c n đ t đư c m t khía c nh c th c a m i tiêu chí. Đi u 6. Nguyên t c ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông 1. Tuân th theo quy trình và chu kỳ ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông theo Quy đ nh này. 2. Đánh giá các cơ s giáo d c ph thông theo các tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành, bao g m: tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng ti u h c; tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c cơ s ; tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông; tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng ph thông có nhi u c p h c; tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; 3. Đ c l p, khách quan, công khai và minh b ch. Đi u 7. Đi u ki n đăng ký ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông 1. Trư ng ti u h c đã đư c công nh n đ t chu n qu c gia m c đ 1 tr lên theo Quy t đ nh s 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành quy ch công nh n trư ng ti u h c đ t chu n qu c gia. Khuy n khích các trư ng ti u h c chưa đ t chu n qu c gia th c hi n t đánh giá nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng giáo d c. 2. Trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c có đ các kh i l p h c và có ít nh t m t khoá h c sinh đã hoàn thành chương trình giáo d c c a l p cu i c p. 3. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p th c hi n đ y đ các nhi m v theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy t đ nh s 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v Quy ch T ch c và ho t đ ng c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. Đi u 8. Chu kỳ ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông 1. Đ i v i trư ng ti u h c có chu kỳ ki m đ nh ch t lư ng giáo d c là 5 năm / l n. 2. Đ i v i trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c và Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p có chu kỳ ki m đ nh ch t lư ng giáo d c là 4 năm / l n. Chương II T ĐÁNH GIÁ C A CƠ S GIÁO D C PH THÔNG Đi u 9. Quy trình t đánh giá c a cơ s giáo d c ph thông 1. Thành l p H i đ ng t đánh giá. 2. Xác đ nh m c đích, ph m vi t đánh giá. 3. Xây d ng k ho ch t đánh giá. 4. Thu th p, x lý và phân tích các thông tin, minh ch ng. 5. Đánh giá m c đ đ t đư c theo t ng tiêu chí. 6. Vi t báo cáo t đánh giá. 7. Công b báo cáo t đánh giá. Đi u 10. H i đ ng t đánh giá cơ s giáo d c ph thông 1. Hi u trư ng quy t đ nh thành l p H i đ ng t đánh giá cơ s giáo d c ph thông (sau đây g i t t là H i đ ng t đánh giá); H i đ ng t đánh giá có ít nh t 07 thành viên. 2. Thành ph n c a H i đ ng t đánh giá g m: a) Ch t ch H i đ ng t đánh giá là Hi u trư ng ho c Giám đ c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; b) Phó Ch t ch H i đ ng t đánh giá là Phó Hi u trư ng ho c Phó Giám đ c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; c) Thư ký H i đ ng t đánh giá là thư ký H i đ ng trư ng ho c giáo viên có uy tín c a cơ s giáo d c ph thông; d) Các thành viên g m đ i di n H i đ ng trư ng đ i v i trư ng công l p ho c H i đ ng qu n tr đ i v i trư ng tư th c, các t trư ng t chuyên môn, giáo viên có uy tín, t trư ng t văn phòng, đ i di n 3
 4. các t ch c đoàn th ; đ i di n m t s các phòng, ban, t Giáo v và Qu n lý h c sinh, t Qu n lý n i trú (n u có). 3. Nhóm thư ký có t 2 đ n 3 ngư i do Ch t ch H i đ ng t đánh giá quy t đ nh thành l p; nhóm trư ng là m t thành viên trong H i đ ng t đánh giá. 4. Ch t ch H i đ ng t đánh giá ch u trách nhi m v các ho t đ ng c a H i đ ng t đánh giá. 5. Nhi m v và quy n h n c a H i đ ng t đánh giá: a) Ph bi n quy trình t đánh giá và yêu c u các b ph n, cá nhân c a cơ s giáo d c ph thông ph i h p th c hi n; xây d ng k ho ch t đánh giá; thu th p thông tin, minh ch ng; rà soát các ho t đ ng giáo d c, đ i chi u, so sánh k t qu t đánh giá v i các tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành; đánh giá m c đ cơ s giáo d c ph thông đ t đư c theo t ng tiêu chí; vi t báo cáo t đánh giá; t ch c th c hi n vi c duy trì cơ s d li u v ch t lư ng giáo d c g m các thông tin chung, k t qu v đi u tra th c tr ng và các v n đ khác nh m h tr vi c duy trì, nâng cao ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông. b) Yêu c u lãnh đ o, giáo viên, nhân viên và h c sinh c a cơ s giáo d c ph thông th c hi n k ho ch c i ti n ch t lư ng phát huy các đi m m nh, kh c ph c đi m y u đã đ ra trong báo cáo t đánh giá; c) Đư c đ ngh lãnh đ o c a cơ s giáo d c ph thông thuê chuyên gia tư v n đ h tr vi c tri n khai ho t đ ng t đánh giá. 6. H i đ ng t đánh giá làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch và th o lu n đ đi đ n th ng nh t; m i quy t đ nh có giá tr khi ít nh t 2/3 s thành viên trong H i đ ng t đánh giá nh t trí. Đi u 11. M c đích, ph m vi t đánh giá 1. M c đích t đánh giá là cơ s giáo d c ph thông t xem xét, t ki m tra, ch ra các đi m m nh, đi m y u c a t ng tiêu chí, xây d ng k ho ch c i ti n ch t lư ng và các bi n pháp th c hi n đ đáp ng các tiêu chu n ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành nh m không ng ng c i ti n, nâng cao ch t lư ng giáo d c và đ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. 2. Ph m vi c a t đánh giá bao quát toàn b các ho t đ ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông theo t ng tiêu chí trong tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành. Đi u 12. Xây d ng k ho ch t đánh giá K ho ch t đánh giá do Ch t ch H i đ ng t đánh giá phê duy t bao g m các n i dung: m c đích và ph m vi t đánh giá; phân công nhi m v cho t ng thành viên; d ki n các ngu n l c và th i đi m c n huy đ ng; công c đánh giá; d ki n các thông tin và minh ch ng c n thu th p cho t ng tiêu chí; th i gian bi u cho t ng ho t đ ng (bao g m th i gian c n thi t đ tri n khai t đánh giá và l ch trình th c hi n các ho t đ ng c th ). Đi u 13. Thu th p, x lý và phân tích các thông tin, minh ch ng 1. Căn c vào các tiêu chí c a tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành, cơ s giáo d c ph thông ti n hành thu th p thông tin và minh ch ng. 2. Thông tin và minh ch ng ph i có ngu n g c rõ ràng và tính chính xác, đư c thu th p h sơ lưu tr c a cơ s giáo d c ph thông, các cơ quan có liên quan, ho c b ng kh o sát, đi u tra ph ng v n nh ng ngư i có liên quan và quan sát các ho t đ ng giáo d c trong cơ s giáo d c ph thông. 3. Các thông tin và minh ch ng c n đư c x lý, phân tích dùng làm căn c , minh ho cho các nh n đ nh trong báo cáo t đánh giá. 4. Phi u đánh giá tiêu chí (Ph l c 1) đư c l p cho t ng tiêu chí làm cơ s đ t ng h p thành báo cáo t đánh giá. Đi u 14. Đánh giá m c đ đ t đư c tiêu chí Tiêu chí đư c xác đ nh là đ t yêu c u khi t t c các ch s c a tiêu chí đ u đ t yêu c u. Đi u 15. Vi t báo cáo t đánh giá 1. M i tiêu chí trong báo cáo t đánh giá đư c trình bày đ y đ các n i dung: mô t hi n tr ng, đi m m nh, đi m y u, k ho ch c i ti n ch t lư ng và t đánh giá theo t ng tiêu chí. 2. Báo cáo t đánh giá đư c trình bày dư i d ng m t b n báo cáo có c u trúc và hình th c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. 4
 5. 3. Báo cáo t đánh giá là m t văn b n ghi nh quan tr ng đ cơ s giáo d c ph thông cam k t th c hi n các ho t đ ng c i ti n và nâng cao ch t lư ng giáo d c. Đi u 16. Công b báo cáo t đánh giá 1. D th o báo cáo t đánh giá đư c công b công khai trong th i gian 15 ngày làm vi c t i cơ s giáo d c ph thông đ l y ý ki n góp ý. H i đ ng t đánh giá thu th p, x lý các ý ki n thu đư c và hoàn thi n báo cáo. Các thành viên trong H i đ ng t đánh giá ký xác nh n vào b n báo cáo t đánh giá; hi u trư ng ho c giám đ c c a cơ s giáo d c ph thông ký tên, đóng d u. 2. Công b công khai báo cáo t đánh giá; các thông tin và minh ch ng ph c v t đánh giá đư c lưu tr đ y đ trong m t chu kỳ ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. Chương III ĐĂNG KÝ KI M Đ NH CH T LƯ NG GIÁO D C C A CƠ S GIÁO D C PH THÔNG Đi u 17. H sơ và th i gian đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông 1. H sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông, bao g m: a) B n đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c (Ph l c 2); b) Báo cáo t đánh giá (03 b n) và các văn b n, tài li u, thông tin, minh ch ng kèm theo. 2. Th i gian đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông đư c th c hi n trong tháng 3 ho c tháng 11 h ng năm. Đi u 18. Quy trình ti p nh n và ki m tra h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông 1. Đ i v i phòng giáo d c và đào t o: a) Ti p nh n h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý; b) Ki m tra báo cáo t đánh giá theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o; c) Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, thông báo cho cơ s giáo d c ph thông bi t h sơ đư c ch p nh n đ đánh giá ngoài ho c yêu c u ti p t c hoàn thi n; d) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l , g i công văn (kèm theo h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông) đ ngh Giám đ c s giáo d c và đào t o t ch c đánh giá ngoài và thông báo cho cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý đư c đánh giá ngoài bi t; đ) Tháng 01 và tháng 5 h ng năm, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i chung là Ch t ch U ban nhân dân c p huy n) và Giám đ c s giáo d c và đào t o v danh sách các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý hoàn thành báo cáo t đánh giá đư c ch p nh n đánh giá ngoài. 2. Đ i v i s giáo d c và đào t o: a) Ti p nh n h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c h p l t các phòng giáo d c và đào t o; ki m tra và thông báo cho phòng giáo d c và đào t o bi t nh ng h sơ đư c ch p nh n đ đánh giá ngoài; b) Ti p nh n h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý; c) Ki m tra báo cáo t đánh giá theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o v báo cáo t đánh giá; d) Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, thông báo cho cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý v h sơ đư c ch p nh n đánh giá ngoài ho c yêu c u ti p t c hoàn thi n; đ) Tháng 02 và tháng 7 h ng năm, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là Ch t ch U ban nhân dân c p t nh), B Giáo d c và Đào t o v các cơ s giáo d c ph thông hoàn thành báo cáo t đánh giá đư c ch p nh n đánh giá ngoài, k ho ch đánh giá ngoài các cơ s giáo d c ph thông và thông báo công khai trên Website c a s giáo d c và đào t o. 5
 6. Chương IV ĐÁNH GIÁ NGOÀI VÀ ĐÁNH GIÁ L I CƠ S GIÁO D C PH THÔNG Đi u 19. Đoàn đánh giá ngoài cơ s giáo d c ph thông 1. Cơ c u t ch c: Đoàn đánh giá ngoài cơ s giáo d c ph thông (sau đây g i t t là đoàn đánh giá ngoài) có 5 đ n 7 thành viên, do Giám đ c s giáo d c và đào t o quy t đ nh thành l p, bao g m: a) Trư ng đoàn, thư ký; b) Các thành viên còn l i là chuyên gia có chuyên môn, nghi p v v ki m đ nh ch t lư ng giáo d c; đ i di n nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c các cơ s giáo d c ph thông, phòng giáo d c và đào t o, s giáo d c và đào t o; đ i di n U ban nhân dân c p t nh, các B , ngành liên quan; 2. Tiêu chu n c a các thành viên đoàn đánh giá ngoài: a) Có tư cách đ o đ c t t, trung th c và khách quan; trư c đây và hi n nay không làm vi c t i cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài; có ít nh t 05 năm công tác trong ngành giáo d c; có ch ng ch ho c gi y ch ng nh n đã qua khoá đào t o nghi p v chuyên môn v đánh giá ngoài do B Giáo d c và Đào t o c p ho c đơn v đư c B Giáo d c và Đào t o u quy n t ch c c p ho c do t ch c nư c ngoài c p và đư c B Giáo d c và Đào t o công nh n; b) Trư ng đoàn là Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng, Giám đ c ho c Phó Giám đ c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p (ho c nguyên là Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng ho c Giám đ c, Phó Giám đ c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p) tương ng v i cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài ho c Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng giáo d c và đào t o, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng các phòng ch c năng c a s giáo d c và đào t o ho c chuyên viên chính công tác trong ngành giáo d c và đào t o; c) Thư ký ph i t t nghi p đ i h c tr lên; d) Chuyên gia ki m đ nh ch t lư ng giáo d c ph i t t nghi p đ i h c tr lên, có kinh nghi m tri n khai đánh giá ch t lư ng giáo d c. 3. Nhi m v c a đoàn đánh giá ngoài và các thành viên: a) Đoàn đánh giá ngoài có nhi m v kh o sát, đánh giá và xác đ nh m c đ cơ s giáo d c ph thông đáp ng các tiêu chí trong tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành; đ ngh công nh n ho c không công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c; b) Trư ng đoàn ch u trách nhi m đi u hành các ho t đ ng c a đoàn đánh giá ngoài và phân công nhi m v cho các thành viên; c) Thư ký chu n b các báo cáo, biên b n, t ng h p k t qu đánh giá ngoài và giúp Trư ng đoàn tri n khai các ho t đ ng đánh giá ngoài; d) Các thành viên th c hi n các nhi m v đánh giá ngoài do Trư ng đoàn phân công. 5. Đoàn đánh giá ngoài có trách nhi m gi bí m t các thông tin liên quan đ n n i dung công vi c và các k t qu đánh giá trư c khi chính th c g i k t qu cho cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài. Đi u 20. Các ho t đ ng c a đoàn đánh giá ngoài 1. Trư ng đoàn cùng thư ký xây d ng k ho ch đánh giá ngoài; trư ng đoàn phân công nhi m v cho các thành viên c a đoàn đánh giá ngoài. 2. Các thành viên trong đoàn đánh giá ngoài nghiên c u báo cáo t đánh giá, các văn b n, tài li u, thông tin, minh ch ng. 3. Trư ng đoàn, thư ký ti n hành kh o sát sơ b t i cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài và thông báo k ho ch đánh giá ngoài cho các bên liên quan đư c bi t đ chu n b các đi u ki n ph c v các ho t đ ng đánh giá ngoài. 4. Đoàn đánh giá ngoài kh o sát chính th c và th o lu n v i lãnh đ o, giáo viên, nhân viên c a cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài; thu th p thêm tài li u, thông tin, minh ch ng và rà soát các ho t đ ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài. 6
 7. 5. Đ i chi u, so sánh v i các tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành, đánh giá m c đ mà cơ s giáo d c ph thông đã đ t đư c theo t ng tiêu chí đánh giá ch t lư ng giáo d c. 6. Vi t báo cáo đánh giá ngoài (đư c trình bày dư i d ng m t b n báo cáo có c u trúc và hình th c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o). Đi u 21. Thông báo k t qu đánh giá ngoài 1. B n d th o báo cáo đánh giá ngoài ph i đư c g i cho cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài đ tham kh o ý ki n. 2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c d th o báo cáo đánh giá ngoài, n u cơ s giáo d c ph thông không có ý ki n ph n h i, thì xem như đã đ ng ý. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c ý ki n ph n h i c a cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài ho c k t ngày h t th i h n tr l i ý ki n nêu t i kho n 2 c a Đi u này, đoàn đánh giá ngoài có văn b n thông báo cho cơ s giáo d c ph thông bi t nh ng ý ki n đư c ti p thu ho c b o lưu. Trư ng h p b o lưu ý ki n, đoàn đánh giá ngoài ph i nêu rõ lý do. 4. Báo cáo đánh giá ngoài, đư c ít nh t 2/3 s thành viên nh t trí thông qua, s g i cho cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài và trình s giáo d c và đào t o, trong đó đ xu t v vi c công nh n ho c không công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. Đi u 22. Đánh giá l i k t qu đánh giá ngoài 1. K t qu đánh giá ngoài đư c đánh giá l i khi cơ s giáo d c ph thông không nh t trí v i báo cáo đánh giá ngoài và có công văn khi u n i g i s giáo d c và đào t o. 2. Trư ng h p cơ s giáo d c ph thông đ ng ý v i d th o báo cáo do đoàn đánh giá ngoài g i đ n đ l y ý ki n và k t qu đánh giá ngoài không có thay đ i so v i d th o báo cáo đánh giá ngoài t i th i đi m l y ý ki n thì cơ s giáo d c ph thông không đư c yêu c u đánh giá l i. 3. Đoàn đánh giá l i k t qu đánh giá ngoài (sau đây g i là đoàn đánh giá l i) có ít nh t 05 thành viên do Giám đ c s giáo d c và đào t o quy t đ nh thành l p g m đ i di n phòng Kh o thí và Qu n lý ch t lư ng giáo d c, Thanh tra và các đơn v ch c năng c a s giáo d c và đào t o; chuyên gia am hi u v ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. Các thành viên đoàn đánh giá ngoài không tham gia đoàn đánh giá l i. 4. Đoàn đánh giá l i có trách nhi m nghiên c u h sơ, tài li u làm vi c c a đoàn đánh giá ngoài, th o lu n v i các thành viên c a đoàn đánh giá ngoài; ti n hành kh o sát t i cơ s giáo d c ph thông, th o lu n v i lãnh đ o cơ s giáo d c ph thông đư c đánh giá ngoài, H i đ ng t đánh giá và vi t báo cáo đánh giá l i k t qu đánh giá ngoài (đư c trình bày dư i d ng m t b n báo cáo có c u trúc và hình th c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o). 5. K t qu đánh giá l i có giá tr thay th k t qu đánh giá ngoài. Đi u 23. S d ng k t qu đánh giá ngoài và đánh giá l i K t qu đánh giá ngoài và đánh giá l i (n u có) đư c s d ng làm cơ s đ xem xét công nh n ho c không công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. Chương V CÔNG NH N CƠ S GIÁO D C PH THÔNG Đ T TIÊU CHU N CH T LƯ NG GIÁO D C VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M Đ NH CH T LƯ NG GIÁO D C Đi u 24. Các c p đ c a k t qu ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông 1. C p đ 1: cơ s giáo d c ph thông có t 50% đ n dư i 65% s tiêu chí đ t yêu c u. 2. C p đ 2: cơ s giáo d c ph thông có t 65% đ n dư i 80% s tiêu chí đ t yêu c u. 3. C p đ 3: cơ s giáo d c ph thông có t 80% tr lên s tiêu chí đ t yêu c u. Đi u 25. Công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c 1. Cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c c p đ 1 ho c c p đ 2 theo quy đ nh t i kho n 1 và 2 Đi u 24 c a Quy đ nh này, Giám đ c s giáo d c và đào t o ra quy t đ nh t m th i công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c c p đ 1 ho c c p đ 2. 7
 8. 2. Cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c c p đ 3 theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 24 c a Quy đ nh này, Giám đ c s giáo d c và đào t o trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t đ nh công nh n cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. Đi u 26. Th i h n đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c đ i v i cơ s giáo d c ph thông đã ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, nhưng chưa đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c c p đ 3. 1. Cơ s giáo d c ph thông có s tiêu chí ch đ t yêu c u dư i 50% c a t ng s tiêu chí trong tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c, thì sau 4 h c kỳ (1 năm h c tương đương v i 2 h c kỳ) nhưng không quá 5 h c kỳ đư c đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. 2. Cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c p đ 1 theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 24 c a Quy đ nh này, thì sau 3 h c kỳ nhưng không quá 4 h c kỳ đư c đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. 3. Cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c p đ 2 theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 24 c a Quy đ nh này, thì sau 2 h c kỳ nhưng không quá 3 h c kỳ đư c đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. Đi u 27. C p gi y ch ng nh n và công b k t qu ki m đ nh ch t lư ng giáo d c 1. Cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c c p đ 3 theo quy đ nh kho n 3 Đi u 24 c a Quy đ nh này, thì đư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh c p gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, có giá tr 5 năm đ i v i trư ng ti u h c, 4 năm đ i v i trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c và Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 2. Gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c p cho cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c c p đ 3 theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 24 c a Quy đ nh này, có kích thư c 21 cm × 29 cm có n i dung theo m u Ph l c 3. Các n i dung ghi trong gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c đư c vi t b ng lo i m c màu đen, ch vi t rõ ràng, tên cơ s giáo d c ph thông đư c vi t ki u ch in hoa. 3. K t qu ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a cơ s giáo d c ph thông đư c công b công khai trên Website c a s giáo d c và đào t o. Đi u 28. Thu h i gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c Trư ng h p gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c a sơ cơ giáo d c ph thông đ t tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c c p đ 3 theo quy đ nh kho n 3 Đi u 24 c a Quy đ nh này còn trong th i h n, mà cơ s giáo d c ph thông không còn đáp ng yêu c u các tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c do B Giáo d c và Đào t o ban hành, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t đ nh thu h i gi y ch ng nh n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. Chương VI T CH C TH C HI N Đi u 29. Trách nhi m c a C c Kh o thí và Ki m đ nh ch t lư ng giáo d c 1. L p k ho ch ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông. 2. Qu n lý, t ch c th c hi n, hư ng d n, ch đ o, ki m tra, giám sát các ho t đ ng ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông theo quy đ nh. 3. Biên so n các tài li u hư ng d n liên quan đ n ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông. 4. H ng năm, C c Kh o thí và Ki m đ nh ch t lư ng giáo d c báo cáo B trư ng B Giáo d c và Đào t o v tình hình ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông và thông báo trên Website c a B Giáo d c và Đào t o. Đi u 30. Trách nhi m c a s giáo d c và đào t o 1. Xây d ng k ho ch ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, hư ng d n, ch đ o, ki m tra, giám sát các phòng giáo d c và đào t o, cơ s giáo d c ph thông do s giáo d c và đào t o qu n lý đ th c hi n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. 2. Ch trì t ch c t p hu n chuyên môn, nghi p v cho các đơn v , cá nhân th c hi n công tác ki m đ nh ch t lư ng giáo d c; th c hi n các h p đ ng t ch c ho t đ ng ki m đ nh ch t lư ng giáo d c; 3. Ti p nh n, ki m tra h sơ ki m đ nh ch t lư ng các cơ s giáo d c ph thông do phòng giáo d c và đào t o qu n lý và cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý. 8
 9. 4. L p k ho ch đánh giá ngoài, đánh giá l i và ra quy t đ nh thành l p đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá l i. 5. Ti p nh n báo cáo đánh giá ngoài, báo cáo đánh giá l i (n u có). 6. Th c hi n các th t c, đ m b o các đi u ki n cho ho t đ ng c a đoàn đánh giá ngoài và đánh giá l i. 7. H ng năm, th ng kê s li u các cơ s giáo d c ph thông đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c; ch đ o và yêu c u các cơ s giáo d c ph thông chưa đăng ký ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông tri n khai k ho ch ph n đ u đ các cơ s giáo d c ph thông đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. 8. Giám sát các cơ s giáo d c ph thông đã đư c công nh n ho c không đư c công nh n đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c khi th c hi n k ho ch c i ti n ch t lư ng trong báo cáo t đánh giá, các ki n ngh trong báo cáo đánh giá ngoài, báo cáo k t qu đánh giá l i v vi c kh c ph c nh ng đi m y u, phát huy nh ng đi m m nh đ nâng cao, c i ti n ch t lư ng các ho t đ ng giáo d c. 9. Báo cáo v i B Giáo d c và Đào t o (C c Kh o thí và Ki m đ nh ch t lư ng giáo d c) và U ban nhân dân c p t nh v các ho t đ ng liên quan đ n ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông đ đư c hư ng d n, ch đ o, ki m tra, thanh tra và giám sát. Đi u 31. Trách nhi m c a phòng giáo d c và đào t o 1. Xây d ng k ho ch ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, hư ng d n, ch đ o, theo dõi, ki m tra, thanh tra các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý v vi c th c hi n các văn b n liên quan đ n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c do s giáo d c và đào t o và B Giáo d c và Đào t o ban hành. 2. Báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Giám đ c s giáo d c và đào t o v vi c ch p nh n các cơ s giáo d c ph thông đ đánh giá ngoài và th c tr ng qu n lý ch t lư ng các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý; đ ngh Giám đ c s giáo d c và đào t o đánh giá ngoài các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý. 3. Ph i h p v i phòng Kh o thí và Qu n lý ch t lư ng giáo d c – s giáo d c và đào t o, các đơn v và cá nhân có liên quan đ t ch c t p hu n chuyên môn, nghi p v v đ m b o ch t lư ng cho các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý. 4. Ti p nh n và ki m tra h sơ đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý đ đánh giá ngoài. 5. Theo dõi các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý th c hi n k ho ch c i ti n và nâng cao ch t lư ng giáo d c phát huy nh ng đi m m nh, kh c ph c nh ng đi m y u mà cơ s giáo d c ph thông đã đ ra trong báo cáo t đánh giá. 6. Th c hi n các th t c và đ m b o các đi u ki n cho ho t đ ng c a đoàn đánh giá ngoài, đánh giá l i (n u có); ti p nh n báo cáo đánh giá ngoài, báo cáo đánh giá l i và các ý ki n c a cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý đư c đánh giá ngoài. 7. H ng năm th ng kê s li u các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c; ch đ o và yêu c u các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý chưa đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c c n tri n khai k ho ch ph n đ u đ đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. 8. Giám sát các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý đã đư c công nh n ho c không đư c công nh n đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c th c hi n các ki n ngh c a đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá l i, s giáo d c và đào t o v vi c đ kh c ph c nh ng t n t i, ti p t c nâng cao ch t lư ng ho t đ ng giáo d c. 9. Báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Giám đ c s giáo d c và đào t o v các ho t đ ng liên quan đ n ki m đ nh ch t lư ng các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý đ đư c hư ng d n, ch đ o, ki m tra, thanh tra và giám sát. Đi u 32. Trách nhi m c a cơ s giáo d c ph thông 1. Th c hi n quy trình t đánh giá theo quy đ nh t i Đi u 9 c a Quy đ nh này. 2. Th c hi n các k ho ch c i ti n ch t lư ng đã đ ra trong báo cáo t đánh giá và các ki n ngh c a đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá l i, 3. Chu n b các đi u ki n đ ph c v đoàn đánh giá ngoài và đoàn đánh giá l i (n u có). 9
 10. 4. B o v và phát huy k t qu ki m đ nh ch t lư ng giáo d c đã đư c công nh n đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c, không ng ng nâng cao và c i ti n ch t lư ng giáo d c. 5. Các sơ s giáo d c ph thông chưa đ đi u ki n đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy đ nh này, c n có k ho ch cam k t ph n đ u không ng ng nâng cao ch t lư ng giáo d c theo tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c đ đư c đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. Đi u 33. Kinh phí ho t đ ng 1. Ho t đ ng ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông đư c t ch c th c hi n b ng ngu n kinh phí c a Nhà nư c và các ngu n h tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo các quy đ nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy đ nh khác có liên quan. 2. H ng năm, s giáo d c và đào t o và phòng giáo d c và đào t o l p d toán kinh phí t ngu n kinh phí c a Nhà nư c đ chi cho các ho t đ ng ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông. 3. H ng năm, các cơ s giáo d c ph thông l p d toán kinh phí t ngân sách nhà nư c (đ i v i cơ s giáo d c ph thông công l p), t ngu n kinh phí ho t đ ng c a nhà trư ng (đ i v i các cơ s giáo d c ph thông tư th c) và các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đ chi cho công tác t đánh giá, c i ti n ch t lư ng giáo d c và các ho t đ ng có liên quan đ n ki m đ nh ch t lư ng giáo d c. Chương VII THANH TRA, KI M TRA, KHI U N I, T CÁO, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M Đi u 34. Thanh tra và ki m tra 1. Các ho t đ ng ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông ch u s thanh tra, ki m tra chuyên môn c a các cơ quan ch c năng có th m quy n và theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Phòng giáo d c và đào t o đ nh kỳ ho c đ t xu t t ch c thanh tra, ki m tra tình hình th c hi n quy đ nh v ki m đ nh ch t lư ng các cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý. 3. S giáo d c và đào t o đ nh kỳ ho c đ t xu t t ch c thanh tra, ki m tra tình hình th c hi n quy đ nh v ki m đ nh ch t lư ng các phòng giáo d c và đào t o và cơ s giáo d c ph thông. 4. B Giáo d c và Đào t o đ nh kỳ ho c đ t xu t t ch c thanh tra, ki m tra tình hình th c hi n quy đ nh v ki m đ nh ch t lư ng giáo d c t i các cơ s giáo d c ph thông và các đơn v liên quan. Đi u 35. Khi u n i và t cáo 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i đ i v i hành vi, quy t đ nh trái pháp lu t c a ngư i có th m quy n v ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông. 2. Các t ch c và cá nhân có quy n t cáo hành vi vi ph m v ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung t cáo c a mình. Đi u 36. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n ki m đ nh ch t lư ng cơ s giáo d c ph thông đư c khen thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t v thi đua khen thư ng. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy đ nh này, tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Bành Ti n Long PH L C 1. 10
 11. PHI U ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) Cơ quan ch qu n........ Trư ng........................... Nhóm.............................. PHI U ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chu n................................................................................................................... Tiêu chí .…..…………………………………………………………………...................... a)…………………………………………………………………….................................... b).……………………………………………………………………................................... c)........................................................................................................................... 1. Mô t hi n tr ng (m c này ph i có các thông tin, minh ch ng kèm theo) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Đi m m nh: ........................................................................................................................................ 3. Đi m y u: ......................................................................................................................................... 4. K ho ch c i ti n ch t lư ng: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. T đánh giá: 5.1. Xác đ nh nhà trư ng đ t hay chưa đ t đư c yêu c u t ng ch s c a tiêu chí: Ch s a Ch s b Ch s c Đ t: Đ t: Đ t: Không đ t: Không đ t: Không đ t: 5.2. T đánh giá tiêu chí: Đ t: Không đ t: (Tiêu chí Đ t khi 03 ch s đư c đánh giá Đ t). Ngư i vi t báo cáo (ghi rõ h và tên):................................................................................ PH L C 2. B N ĐĂNG KÝ KI M Đ NH CH T LƯ NG GIÁO D C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 83 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) TÊN CƠ QUAN QU N LÝ C P TRÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN TRƯ NG........... Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S :.................. ...... , ngày ..... tháng ...... năm .... 11
 12. ĐĂNG KÝ KI M Đ NH CH T LƯ NG GIÁO D C Kính g i: - Phòng Giáo d c và Đào t o............. - S Giáo d c và Đào t o................... (Cơ s giáo d c ph thông thu c quy n qu n lý s giáo d c và đào t o không c n g i phòng giáo d c và đào t o) Tên trư ng: ................................................................................................ Đ a ch : ....................................................................................................... .................................................................................................................... Đi n tho i: ...........................................; Fax:.............................................. E-mail: ..................................................; Website: ..................................... Đăng ký ki m đ nh ch t lư ng giáo d c theo .............s :................................ ngày.....tháng.....năm.........c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Quy đ nh tiêu chu n đánh giá ch t lư ng giáo d c ............ (H sơ đăng ký kèm theo). TT Tên tài li u, văn b n Có Không 1 2 3 4 5 ... HI U TRƯ NG/GIÁM Đ C (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) 12
 13. PH L C 3. M U GI Y CH NG NH N KI M Đ NH CH T LƯ NG GIÁO D C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Independence - Freedom - Happiness Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------ ------------------ CERTIFICATE OF ACCREDITATION GI Y CH NG NH N KI M Đ NH CH T LƯ NG GIÁO D C CHAIRMAN OF PEOPLE COMMITTEE OF PROVINCE/CITY CH T CH UBND T NH / THÀNH PH ……………………. TR C THU C TRUNG ƯƠNG ………………………… Based on the Recommendation of the Director of Department of Education and Training Theo đ ngh c a Giám đ c S Giáo d c và Đào t o RECOGNIZES CÔNG NH N Shool: ………………….......………………………….. Trư ng……..................................................................................... Adress:……...………………………………………….. Đ a ch : ………………………………………………………………….. …………………………………………………………… .………………………………………………………………………….. has fully met the required accreditation standards. đ t tiêu chu n ch t lư ng giáo d c. This certificate is valid for….years from the day of issue. Gi y ch ng nh n này có giá tr …. năm k t ngày ký. This ……….. day of ….. 200... Vào s đăng ký:......…........ ……, ngày … tháng … năm 200... CHAIRMAN CH T CH
Đồng bộ tài khoản