Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 83/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG I NGO I C A B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t năm 2005; Căn c Pháp l nh Ký k t và th c hi n tho thu n qu c t năm 2007; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Ch nh ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 21 tháng 5 năm 2001 c a Ch nh ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a C c trư ng C c H p tác qu c t , V trư ng V T ch c cán b và Chánh Văn phòng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ho t ng i ngo i” c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c H p tác qu c t , Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch, Tài chính, Th trư ng ơn v thu c B và các cán b , công ch c, viên ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Phó Th tư ng CP Nguy n Thi n Nhân; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - U ban VHGDTTNN Qu c h i; - C c Qu n lý XNC, B Công an; Hoàng Tu n Anh - C c Lãnh s , B Ngo i giao; - C c Ki m tra VBQPPL, B Tư pháp; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng B VHTTDL; - Th trư ng các ơn v thu c B ; - ng u , Công oàn, oàn TNCSHCM B ; - Các S VHTTDL; - Lưu: VP, C c HTQT, NVT (350). QUY CH HO T NG I NGO I C A B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 83 /2008/Q -BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh ho t ng i ngo i c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch (sau ây g i là B ), bao g m: 1. Ký k t và th c hi n các tho thu n qu c t ; 2. T ch c h i ngh , h i th o qu c t ; 3. Giao d ch v i i tác nư c ngoài b ng văn b n; 4. Ti p ón và làm vi c v i i tác nư c ngoài ( oàn vào); 5. T ch c oàn i công tác nư c ngoài ( oàn ra); 6. Các ho t ng i ngo i khác theo quy nh c a pháp lu t và theo quy nh c a Quy ch này. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng cho t t c các ơn v , cá nhân ti n hành các ho t ng i ngo i c a B v i các cơ quan, t ch c qu c t , t ch c c a Chính ph và phi Chính ph , các
 3. t ch c khác c a nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài, k c công dân Vi t Nam làm vi c cho t ch c nư c ngoài (sau ây g i là i tác nư c ngoài). i u 3. Nguyên t c ho t ng i ngo i Ho t ng i ngo i c a B ph i tuân th các nguyên t c sau: 1. Phù h p v i ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. B o m s ch o th ng nh t c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch (sau ây g i là B trư ng) i v i các ho t ng i ngo i, ng th i phân c p và cao trách nhi m c a C c trư ng C c H p tác qu c t , các V trư ng V H p tác qu c t thu c các T ng c c, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B (sau ây g i là các ơn v ). 3. Tôn tr ng lu t pháp và thông l qu c t ; ch ng m r ng quan h i ngo i theo nguyên t c tôn tr ng c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th , m b o gi gìn bí m t và an ninh qu c gia theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. B o m hi u qu , thi t th c, góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a toàn ngành văn hoá, gia ình, th thao và du l ch. 5. Nghiêm c m m i hành vi l i d ng ho t ng i ngo i mưu c u l i ích cá nhân. i u 4. Th m quy n c a B trư ng trong ho t ng i ngo i B trư ng có thNm quy n: 1. Quy t nh ho c trình cơ quan có thNm quy n quy t nh ch trương, phương hư ng h p tác v i nư c ngoài v văn hoá, gia ình, th thao và du l ch. 2. Ký ho c u quy n vi c ký ho c trình c p có thNm quy n ký các tho thu n h p tác qu c t . 3. Phê duy t các k ho ch tri n khai th c hi n các tho thu n h p tác qu c t theo thNm quy n. 4. Quy t nh vi c thành l p Ban qu n lý chương trình, d án và b máy giúp vi c i v i các chương trình, d án h p tác qu c t phù h p v i Văn ki n c a chương trình, d án. 5. Tham gia ý ki n v i Chính ph , các b , ngành v v n liên quan n lĩnh v c văn hoá, gia ình, th thao và du l ch trong àm phán, ký k t, gia nh p, th c hi n i u ư c qu c t và tho thu n h p tác qu c t . 6. Quy t nh các v n khác v ho t ng i ngo i trong ph m vi ch c năng c a B . i u 5. Nhi m v , quy n h n c a các ơn v thu c B trong ho t ng i ngo i
 4. 1. C c H p tác qu c t tham mưu giúp B trư ng trong vi c xây d ng các chương trình, chi n lư c k ho ch ng n h n, trung h n và dài h n v h p tác qu c t trên các lĩnh v c văn hóa, gia ình, th thao và du l ch; tham mưu v s s tham gia c a Lãnh o B vào các ho t ng h p tác qu c t trong và ngoài nư c, d h i ngh qu c t , ti p i tác nư c ngoài, tham gia các y ban liên chính ph gi a Vi t Nam v i các qu c gia; ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng các i u ư c qu c t ho c tho thu n qu c t v các lĩnh v c do B qu n lý; là u m i trong vi c ôn c các ơn v xây d ng, t ch c th c hi n các chương trình, chi n lư c, k ho ch và các văn b n trên. 2. V H p tác qu c t (T ng c c Th d c th thao) tham mưu và trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao ch o và t ch c th c hi n các i u ư c qu c t , tham gia các t ch c qu c t v th d c, th thao; các chương trình, k ho ch h p tác qu c t v th d c, th thao; th c hi n h p tác và h i nh p qu c t trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng và quy nh c a pháp lu t. 3. V H p tác qu c t (T ng c c Du l ch) tham mưu và trình T ng c c trư ng T ng c c Du l ch ch o và t ch c th c hi n các i u ư c qu c t v du l ch, các chương trình, d án qu c t tài tr v du l ch; tham gia các t ch c qu c t , h i ngh , h i th o, h i ch , s ki n, chương trình, k ho ch h p tác qu c t v du l ch theo phân công và phân c p c a B trư ng và quy nh c a pháp lu t. 4. Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c t ch c, th c hi n ho t ng i ngo i và h p tác qu c t trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c phân công. Chương II K HO CH HO T NG I NGO I HÀNG NĂM i u 6. Căn c xây d ng k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm Vi c xây d ng k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm c a B căn c vào ch trương, ư ng l i chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v h p tác v i nư c ngoài v văn hoá, gia ình, th thao, du l ch và phương hư ng, nhi m v công tác c a ngành. i u 7. Xây d ng k ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i 1. Tháng 7 hàng năm, các ơn v thu c B căn c ch c năng, nhi m v công tác và nhu c u v ho t ng i ngo i, có trách nhi m l p k ho ch c th v các ho t ng i ngo i c a năm ti p theo g i C c H p tác qu c t t ng h p. 2. C c H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm c a B . Trên cơ s ý ki n c a các ơn v thu c B ch m nh t vào ngày 30 tháng 9 hàng năm, C c H p tác qu c t d ki n K ho ch ho t ng i ngo i c a B báo cáo ban cán s ng và B trư ng quy t nh ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 8. N i dung k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm
 5. N i dung K ho ch ho t ng i ngo i hàng năm bao g m: a) Các tho thu n v h p tác qu c t d ki n ký k t; b) Các d án h p tác v văn hoá, gia ình, th thao và du l ch d ki n s ư c tri n khai; c) H i ngh , h i th o qu c t v văn hoá, gia ình, th thao và du l ch; d) K ho ch oàn ra, oàn vào (chính th c, không chính th c); ) Các ho t ng i ngo i khác c a ngành. 2. C c H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B t ch c th c hi n t t k ho ch i ngo i hàng năm c a B , ng th i giúp B trư ng hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch này. Chương III KÝ K T VÀ TH C HI N THO THU N H P TÁC QU C T i u 9. So n th o Tho thu n h p tác qu c t 1. Sau khi có s ng thu n c a i tác nư c ngoài, C c H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i V Pháp ch , các ơn v liên quan thu c B và các b , ngành h u quan th ng nh t n i dung c a d th o Tho thu n h p tác qu c t v văn hoá, gia ình, th thao và du l ch; báo cáo Lãnh o B quy t nh ơn v ch trì, ơn v ph i h p, các ơn v liên quan so n th o. i v i d th o Tho thu n h p tác qu c t do phía i tác nư c ngoài so n th o, C c H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v thu c B , các b , ngành có liên quan nghiên c u, xu t ý ki n. 2. i v i Tho thu n h p tác qu c t là i u ư c qu c t mà B là cơ quan xu t, C c H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v liên quan so n th o văn b n c a B trư- ng trình Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 3. Trư ng h p d th o Tho thu n h p tác qu c t là chương trình, d án h p tác qu c t ti p nh n các kho n vi n tr ho c các kho n vay ODA c a các Chính ph nư c ngoài, các t ch c liên Chính ph ho c liên qu c gia ho c chương trình, d án ti p nh n các kho n vi n tr phi Chính ph , thì C c H p tác qu c t có trách nhi m ph i h p v i các ơn v có liên quan chuNn b và hoàn t t các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ho c v qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài, trình B trư ng quy t nh. 4. Trư ng h p d th o Tho thu n h p tác qu c t không thu c các trư ng h p quy nh t i các kho n 2 và 3 i u này thì sau khi th ng nh t ý ki n v i C c H p tác qu c t , ơn v ch trì trình B trư ng xem xét, cho phép àm phán v i phía i tác nư c ngoài.
 6. i u 10. àm phán Tho thu n h p tác qu c t 1. i v i Tho thu n h p tác qu c t là i u ư c qu c t nhân danh Nhà nư c ho c nhân danh Chính ph , sau khi có văn b n c a cơ quan có thNm quy n cho phép àm phán i u ư c qu c t và có gi y u quy n àm phán i u ư c qu c t , ơn v ch trì ph i h p v i C c H p tác qu c t và các ơn v liên quan d ki n thành ph n tham gia àm phán v i phía i tác nư c ngoài trình B trư ng quy t nh. Trong trư ng h p c n có i di n các b , ngành khác tham gia, C c H p tác qu c t giúp B trư ng ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trao i, th ng nh t trư c v n i dung Tho thu n h p tác qu c t v i i di n các b , ngành tham gia àm phán. 2. i v i Tho thu n h p tác qu c t ký k t nhân danh B trư ng, C c H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c B d ki n thành ph n tham gia àm phán v i phía i tác nư c ngoài trình B trư ng xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p B trư ng u quy n cho Th trư ng ho c Th trư ng ơn v thu c B àm phán, ơn v ch trì chuNn b văn b n u quy n trình B trư ng quy t nh ch m nh t 05 ngày làm vi c trư c khi àm phán Tho thu n h p tác qu c t . 3. i v i Tho thu n h p tác qu c t quy nh t i Kho n 4 i u 9 Quy ch này, sau khi có ý ki n c a B trư ng ơn v ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan ti n hành àm phán v i phía i tác nư c ngoài. 4. Trong quá trình àm phán, n u phát sinh v n ph c t p ho c thay i n i dung tho thu n h p tác qu c t , Trư ng oàn àm phán có trách nhi m báo cáo xin ý ki n B trư ng; n u v n thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph thì báo cáo B trư ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. K t qu àm phán ư c ghi thành văn b n báo cáo B trư ng và g i C c H p tác qu c t theo dõi chung. Tuỳ thu c vào s tho thu n c a các bên, có th ti n hành ký t t vào d th o Tho thu n h p tác qu c t ghi nh n k t qu àm phán, ho c ký biên b n riêng v k t qu àm phán. Trư ng h p n i dung c a d th o Tho thu n qu c t có liên quan n các b , ngành khác, Trư ng oàn àm phán g i k t qu àm phán cho các b , ngành ó trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc àm phán. 6. Trư ng h p d th o Tho thu n h p tác qu c t có i u kho n trái ho c chưa ư c quy nh trong các các văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ban hành thì vi c th c hi n th t c thNm nh d th o Tho thu n h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . i u 11. Ký k t Tho thu n h p tác qu c t 1. Tho thu n h p tác qu c t là i u ư c qu c t nhân danh Nhà nư c ho c Chính ph , trên cơ s k t qu àm phán, C c H p tác qu c t báo cáo B trư ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Tho thu n qu c t nhân danh B trư ng trên cơ s văn b n cho phép ký c a c p có thNm quy n, C c H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v liên quan trình B trư ng ký Tho thu n h p tác qu c t ó.
 7. Trư ng h p B trư ng u quy n cho Th trư ng ho c Th trư ng ơn v thu c B ký Tho thu n h p tác qu c t , ch m nh t 05 ngày làm vi c trư c khi ký, ơn v ch trì ph i h p v i C c H p tác qu c t chuNn b văn b n u quy n trình B trư ng quy t nh. 3. Sau khi ký Tho thu n h p tác qu c t , trong vòng 10 ngày làm vi c, ơn v ch trì ph i sao g i Tho thu n h p tác qu c t cho các ơn v liên quan thu c B th c hi n, g i cho C c H p tác qu c t ph i h p và g i cho các cơ quan khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trư ng h p Tho thu n h p tác qu c t là i u ư c qu c t c n phê chuNn ho c phê duy t, C c H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b các th t c c n thi t B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 5. i v i các Tho thu n h p tác qu c t do B t ch c l ký t i tr s cơ quan B ho c ngoài tr s cơ quan B , Văn phòng B có trách nhi m ph i h p v i C c h p tác qu c t chuNn b các i u ki n c n thi t cho l ký. i u 12. Th c hi n Tho thu n h p tác qu c t 1. Tuỳ theo yêu c u và n i dung t ng Tho thu n h p tác qu c t , B trư ng quy t nh ơn v ch trì và các ơn v liên quan th c hi n Tho thu n h p tác qu c t . Trong quá trình th c hi n Tho thu n h p tác qu c t , n u phát sinh v n ph c t p, ơn v ch trì th c hi n Tho thu n h p tác qu c t có trách nhi m ph i h p v i C c H p tác qu c t và các ơn v liên quan báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh. 2. i v i Tho thu n h p tác qu c t là chương trình, d án ti p nh n tài tr , ho c s d ng v n vay, ơn v ch trì ph i h p v i C c H p tác qu c t và V T ch c cán b trình B trư ng ban hành quy t nh thành l p Ban Qu n lý chương trình, d án sau khi văn ki n chương trình, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ban qu n lý chương trình, d án ph i h p v i C c H p tác qu c t báo cáo B trư ng v k ho ch tri n khai chương trình, d án ã ư c ký k t. Sau khi B trư ng phê duy t, Ban qu n lý chương trình, d án t ch c th c hi n n i dung các ho t ng ã ư c xác nh, trên cơ s th ng nh t ý ki n v i i tác nư c ngoài. 3. Trong trư ng h p B là m t trong các cơ quan th hư ng theo tho thu n gi a Chính ph Vi t Nam và i tác nư c ngoài, C c H p tác qu c t có trách nhi m xu t, báo cáo B trư ng phê duy t và quy t nh ơn v thu c B ch trì th c hi n các ho t ng h p tác qu c t nêu trên. i u 13. Trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n Tho thu n h p tác qu c t 1. Ch m nh t là 15 ngày làm vi c k t ngày k t thúc m i giai o n c a Tho thu n h p tác qu c t , chương trình, d án ho c ch m d t th i h n c a Tho thu n h p tác qu c t , chương trình, d án, ơn v ch trì th c hi n Tho thu n h p tác qu c t , Ban Qu n lý chương trình, d án có trách nhi m báo cáo B trư ng b ng văn b n v k t qu th c hi n Tho thu n h p tác qu c t , chương trình, d án; phân tích, ánh giá v nh ng k t qu , t n t i trong quá trình th c hi n Tho thu n h p tác qu c t , chương
 8. trình, d án; xu t hư ng h p tác ti p theo ho c các gi i pháp kh thi nh m nâng cao hi u qu c a ho t ng h p tác qu c t , báo cáo ng th i sao g i C c H p tác qu c t . 2. Trong trư ng h p c n g i văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph , các b , ngành liên quan v k t qu th c hi n Tho thu n h p tác qu c t , chương trình, d án, ơn v ch trì th c hi n Tho thu n h p tác qu c t , Ban qu n lý chương trình, d án ph i h p v i C c H p tác qu c t chuNn b d th o báo cáo c a Lãnh o B . Chương IV T CH C H I NGHN, H I TH O QU C T i u 14. Th t c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c th m quy n c a Th tư ng Chính ph i v i các h i th o, h i ngh qu c t thu c thNm quy n cho phép c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, ơn v ch trì t ch c h i ngh , h i th o ph i có án c th báo cáo B trư ng ít nh t 60 ngày trư c khi di n ra ho t ng. Sau khi ư c B trư ng ng ý v ch trương, C c H p tác qu c t là u m i t ng h p, cïng ơn v ch trì xin ý ki n các b , ngành liên quan vµ trình B trư ng ký xin phép Th tư ng Chính ph . i u 15. Th t c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c th m quy n quy t nh c a B trư ng Các ơn v thu c B khi t ch c h i ngh , h i th o qu c t ph i tuân th các quy nh: 1. Trư c 15 ngày làm vi c d ki n t ch c h i ngh , h i th o qu c t , ơn v ch trì t ch c có văn b n trình B trư ng xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t (qua C c H p tác qu c t ). Trong văn b n nêu rõ m c ích, n i dung, th i gian và a i m t ch c; thành ph n tham d và d trù kinh phí C c H p tác qu c t trình B trư ng xem xét, quy t nh. 2. Khi ư c B trư ng phê duy t cho phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t , trong th i h n 02 ngày làm vi c, C c H p tác qu c t có trách nhi m thông báo cho ơn v ch trì t ch c. 3. Trư ng h p kinh phí t ch c h i ngh , h i th o qu c t ư c l y t các kho n vi n tr c a i tác nư c ngoài, ơn v ch trì t ch c ph i ti n hành các th t c xin ti p nh n vi n tr theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 16. Th t c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t c a các i tác nư c ngoài 1. Trư ng h p i tác nư c ngoài ngh t ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng, trên cơ s nhu c u c a i tác nư c ngoài, C c H p tác qu c t có trách nhi m nghiên c u n i dung và các ho t ng có liên quan n h i ngh , h i th o qu c t .
 9. Các v n c n nghiên c u g m: m c ích, n i dung, th i gian và a i m t ch c; thành ph n tham gia t ch c; thành ph n tham d ; kinh phí t ch c và các v n khác có liên quan. Trong th i h n ch m nh t là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a i tác nư c ngoài ngh t ch c h i ngh , h i th o qu c t , C c H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v thu c B báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh. 2. N u n i dung xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c thNm quy n cho phép c a Th tư ng Chính ph , C c H p tác qu c t hư ng d n i tác nư c ngoài ngh t ch c h i ngh , h i th o qu c t làm th t c xin phép theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 17. Trách nhi m t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t 1. ơn v ch trì t ch c h i ngh , h i th o qu c t : a) ChuNn b n i dung các tài li u, báo cáo, tham lu n, các tư li u, s li u t i h i ngh , h i th o qu c t ; n i dung các n phNm phát hành trư c, trong và sau h i ngh , h i th o; b) Th c hi n các quy nh v b o v bí m t, các quy nh v thông tin tuyên truy n v h i ngh , h i th o; c) Thông báo ngay cho cơ quan có thNm quy n ch o x lý k p th i khi phát hi n gi i quy t nh ng v n ph c t p n y sinh trong quá trình t ch c h i ngh , h i th o; d) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch chi tiêu, thanh quy t toán tài chính; ) G i công văn ngh làm th t c nh p, xu t c nh cho i tác nư c ngoài t i C c H p tác qu c t ch m nh t là 15 ngày làm vi c trư c ngày t ch c h i ngh , h i th o; e) xu t vi c t ch c chiêu ãi (n u có) và quà lưu ni m cho chuyên gia nư c ngoài theo quy nh; g) Trong th i h n 15 ngày làm vi c sau khi k t thúc h i ngh , h i th o, g i báo cáo ánh giá k t qu h i ngh , h i th o t i các cơ quan có thNm quy n theo quy nh hi n hành và C c H p tác qu c t t ng h p báo cáo Lãnh o B . 2. C c H p tác qu c t : a) Làm th t c nh p, xu t c nh cho i tác nư c ngoài tham d h i ngh , h i th o; b) Ph i h p v i ơn v ch trì gi i quy t theo thNm quy n ho c báo cáo B trư ng quy t nh gi i quy t nh ng v n ph c t p n y sinh trong quá trình t ch c h i ngh , h i th o; c) Là u m i t ng h p báo cáo c a các ơn v ch trì t ch c h i ngh , h i th o qu c t báo cáo B N i v theo quy nh c a Chính ph .
 10. 3. Các ơn v khác thu c B : a) Ph i h p, t o i u ki n thu n l i cho vi c t ch c h i ngh , h i th o theo s phân công c a B trư ng; b) T o i u ki n v th i gian và b trí công vi c h p lý cán b , c ng ch c, viên ch c c a ơn v tham d h i ngh , h i th o y , úng i tư ng khi ư c m i. Chương V GIAO DNCH V I I TÁC NƯ C NGOÀI B NG VĂN B N i u 18. Văn b n c a i tác nư c ngoài g i nB 1. Văn phòng B ti p nh n các văn b n c a i tác nư c ngoài g i n cơ quan B và chuy n n C c H p tác qu c t x lý; trư ng h p c bi t, báo cáo Lãnh o B phân công ơn v có liên quan ph i h p x lý. Quy trình x lý i v i các văn b n c a i tác nư c ngoài g i n tương t như quy trình x lý i v i văn b n trong nư c. 2. Các ơn v ti p nh n văn b n c a i tác nư c ngoài do Văn phòng B , C c H p tác qu c t chuy n n ho c nh n tr c ti p t i tác nư c ngoài có trách nhi m x lý theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ơn v mình và ch ng ph i h p v i các ơn v liên quan x lý theo Quy t nh s 01/2008/Q -BVHTTDL ngày 18/01/2008 ban hành Quy ch làm vi c c a B và Quy t nh s 81/2008/Q - BVHTTDL ngày 15/9/2008 ban hành Quy ch Công tác văn thư lưu tr c a B . i u 19. Văn b n i ngo i c a B g i i 1. Các hình th c văn b n trao i chính th c c a B v i i tác nư c ngoài ư c th hi n dư i d ng công văn, công hàm ho c công thư, tr nh ng hình th c c th ư c quy nh riêng cho m t s nghi p v c thù. 2. Công văn b ng ti ng Vi t, tuân theo quy nh v thÓ th c văn b¶n trong nư c hi n hành. Công hàm và công thư ư c th c hi n theo m u quy nh. 3. Quy nh v n i dung, thNm quy n ký, ch lưu tr i v i công hàm và công thư: a) ơn v ch trì so n th o ch u trách nhi m v n i dung văn b n i ngo i g i i theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. N u n i dung văn b n i ngo i g i i liên quan n các ơn v khác, ơn v ch trì so n th o có trách nhi m l y ý ki n c a các ơn v có liên quan trư c khi g i i; b) ThNm quy n ký t t ( i v i công hàm), ký y ( i v i công thư); thNm quy n ký văn b n i ngo i g i i tương t như thNm quy n ký công văn trong nư c. Lãnh o ơn v ch trì so n th o văn b n i ngo i g i i (cán b c p T ng c c, C c, V và tương ương) ư c ký theo thNm quy n. Trư ng h p n i dung văn b n i ngo i g i i vư t quá thNm quy n, ơn v ch trì có trách nhi m trình Lãnh o B ký văn b n ho c xin u quy n ký.
 11. c) Ch lưu tr : Công hàm: lưu tr 01 b n t i Văn thư B ; 01 b n t i ơn v ch trì so n th o và 01 b n t i C c H p tác qu c t ; Công thư: lưu tr 01 b n t i ơn v ch trì so n th o; 01 b n t i C c H p tác qu c t . Chương VI TI P I TÁC NƯ C NGOÀI i u 20. Quan h h p tác v i i tác nư c ngoài B trư ng tr c ti p ho c u quy n cho Th trư ng ho c C c trư ng C c H p tác qu c t ho c trong trư ng h p c n thi t, u quy n cho Th trư ng các ơn v thu c B trao i v i i tác nư c ngoài nh m thi t l p, c ng c và tăng cư ng quan h h p tác qu c t c a B v văn hoá, gia ình, th thao và du l ch. i u 21. Th t c xin ti p i tác nư c ngoài 1. B trư ng y quy n cho C c trư ng C c H p tác qu c t ti p nh n và x lý yêu c u v vi c ti p i tác nư c ngoài t i tr s B . Các ơn v thu c B có nhu c u ti p i tác nư c ngoài chuy n ngh v vi c ti p i tác nư c ngoài n C c H p tác qu c t x lý, trình Lãnh o B xem xét, quy t nh. Trư ng h p ti p i tác nư c ngoài theo yêu c u c a Lãnh o B , Văn phòng B có trách nhi m thông báo cho C c H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v liên quan thu c B thu x p và t ch c cu c ti p. 2. Th trư ng các ơn v thu c B ti p i tác nư c ngoài trong các trư ng h p sau ây: a) Theo s phân công c a Lãnh oB ; b) Theo ngh c a C c trư ng C c H p tác qu c t ư c Lónh o B phê duy t; c) T xu t ho c theo ngh c a i tác nư c ngoài và ư c B trư ng cho phép. 3. i v i nh ng cu c ti p i tác nư c ngoài c a Lãnh o B ư c t ch c ngoài tr s B (bao g m c trong và ngoài nư c), C c H p tác qu c t ho c ơn v ch trì ư c phân công có trách nhi m làm u m i trao i v i i tác nư c ngoài th ng nh t v th i gian, a i m và các i u ki n khác trình Lãnh o B xem xét, phê duy t n i dung và công tác chuNn b cho cuéc ti p. i u 22. Trách nhi m c a các ơn v liên quan trong vi c t ch c cuéc ti p c a Lãnh o B : 1. C c H p tác qu c t :
 12. a) Thông báo cho i tác, Văn phòng B và các ơn v liên quan v th i gian và a i m; b) Ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b tài li u theo n i dung ư c phân công; c) Ph i h p v i Văn phòng B chuNn b các i u ki n v v t ch t ph c v cho cu c ti p phù h p v i n i dung làm vi c, l tân ngo i giao và nghi l i ngo i; m i các các cơ quan báo chí, truy n thông tham d theo nhu c u công vi c ho c theo ch o c a Lãnh o B ; d) B trí lãnh o, chuyên viên và phiên d ch cùng ti p oàn. 2. ơn v ư c phân công ch trì chuNn b n i dung: a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b và t ng h p các n i dung ti p khách trình Lãnh o B ch m nh t 01 ngày trư c ngày ti p; b) Phân công lãnh o ho c c cán b thNm quy n và am hi u chuyên môn ti p; c) T ng h p, báo cáo Lãnh o B k t qu cu c ti p, xu t nh ng công vi c c n tri n khai ti p theo. 3. ơn v ph i h p: a) ChuNn b n i dung theo yêu c u và g i ơn v ch trì (c b n in và file văn b n) ch m nh t 02 ngày trư c ngày ti p (tr trư ng h p t xu t ho c không c n văn b n); b) C i di n úng thành ph n, am hi u chuyên môn và xu t nh ng công vi c tri n khai ti p theo. 4. Văn phòng B : a) B trí a i m và phương ti n ph c v c n thi t cho cu c ti p trên cơ s ngh c a Côc H p tác qu c t ; b) C nhân viên ph i h p v i chuyên viên c a C c H p tác qu c t ón, hư ng d n và ph c v cuéc ti p. i u 23. Ti p i tác nư c ngoài c a các ơn v thu c B 1. ơn v ch trì ti p có trách nhi m: a) Liên h v i i tác nư c ngoài xác nh n th i gian, a i m và i tư ng ư c ti p; b) Th trư ng ơn v có trách nhi m c cán b thNm quy n và am hi u chuyên môn ti p; c) ChuNn b n i dung ti p, i v i nh ng cu c ti p liên quan n nhi u ơn v , ơn v ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b tài li u. Trư ng h p n i dung trao
 13. i vư t quá thNm quy n quy t nh, th trư ng ơn v ch trì ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a Lãnh o B trư c khi ti p; d) T ng h p báo cáo Lãnh o B k t qu cu c ti p và xu t nh ng công vi c tri n khai ti p theo; ) ăng ký phòng ti p khách v i Văn phòng B , thông báo th i gian, a i m và tên khách hư ng d n cho khách khi n làm vi c. 2. C c H p tác qu c t có trách nhi m: a) ngh các ơn v liên quan ti p i tác nư c ngoài theo ch o c a Lãnh oB ho c theo n i dung xu t c a i tác nư c ngoài; b) H tr vi c b trí ngư i phiên d ch cho các ơn v chưa có kh năng t b trí ngư i phiên d ch theo quy nh t i i m c, Kho n 3, i u 32 c a Quy ch này. c) Trư ng h p C c H p tác qu c t ch trì ti p i tác nư c ngoài mà n i dung liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v khác thu c B ho c chương trình, d án h p tác qu c t , C c H p tác qu c t m i i di n c a ơn v ho c chương trình, d án h p tác qu c t liên quan cùng d . 3. Văn phòng B có trách nhi m: a) B trí a i m và phương ti n ph c v c n thi t cho cu c ti p trên cơ s ngh c a ơn v ch trì ti p; b) C nhân viên ph c v trong th i gian ti p. 4. i v i nh ng cu c ti p c a các ơn v thu c B ư c t ch c ngoài tr s B , ơn v ch trì ti p có trách nhi m báo cáo Lãnh o B (qua Côc H p tác qu c t ) phê duy t và làm u m i trao i v i i tác nư c ngoài th ng nh t v th i gian, a i m, các i u ki n khác; chuNn b n i dung cho cu c ti p khách trong ph m vi thNm quy n ư c giao. Chương VII T CH C ÓN OÀN NƯ C NGOÀI VÀO CÔNG TÁC i u 24. Nguyên t c t ch c ón oàn nư c ngoài vào công tác 1. oàn nư c ngoài vào làm vi c v i B là nh ng oàn vào theo chương trình ư c tháa thu n gi a B và i tác nư c ngoài, g m c¶ các oàn vào theo l i m i c a Chính ph ho c B trëng. 2. Các oàn vào ph i ư c ăng ký trong k ho ch oàn vào hàng năm, ư c Lãnh o B phê duy t. trư ng h p oàn vào chưa có trong k ho ch, ơn v ch trì ph i trình Lãnh o B xem xét, phê duy t ch trương trư c khi m i oàn vào.
 14. 3. Vi c m i oàn vào do c p B qu n lý ph i trình Lãnh o B (qua C c H p tác qu c t ) xem xét và phê duy t. i v i oàn vào c p B trư ng ph i ư c s ng ý c a Th tư ng Chính ph . T trình lãnh o B xin phép m i oàn vào c a ơn v ch trì ph i nêu rõ: n i dung, m c ích, chương trình, th i gian làm vi c, s lư ng và ch c v c a khách m i, ngu n kinh phí và các chi ti t khác có liên quan. 4. B trư ng u quy n cho T ng c c trư ng T ng c c Th d c Th thao và T ng c c trư ng T ng c c Du l ch phê duy t các oàn vào ho t ng chuyên môn, chuyên ngành thu c T ng c c m i. i u 25. ón ti p oàn vào c p Lãnh o B (ho c tương ương) 1. Quy trình và nghi l ón oàn vào c p B trư ng thăm chính th c: a) Vi c ón, ti n oàn t i sân bay ư c th c hi n theo nghi l ngo i giao; b) B trư ng chính th c ón khách t i nơi s ti n hành h i àm. Thành ph n, sơ , v trí ón và h i àm v i oàn vào ư c b trí theo nghi l ngo i giao và tính ch t công vi c; c) Lãnh o C c H p tác qu c t tháp tùng oàn khách trong suèt th i gian oàn làm vi c t i Vi t Nam. Tuỳ t ng trư ng h p c th , C c trư ng C c H p tác qu c t báo cáo Lãnh o B giao cho lãnh o ơn v ch trì tháp tùng oàn; d) B trư ng t ch c chiêu ãi và t ng quà lưu ni m cho oàn; ) B trư ng ti n oàn t i tr s B ho c a i m khác tuỳ theo chương trình ho t ng c a t ng oàn. Lãnh o C c H p tác qu c t ho c lãnh o ơn v ch trì tháp tùng và ti n oàn t i sân bay; e) Trư ng h p các nghi l theo quy nh và thông l c a các t ch c qu c t mà Vi t Nam tham gia có yêu c u khác thì s th c hi n theo quy nh và thông l c a các t ch c qu c t ó. 2. ơn v ch trì v n i dung có trách nhi m: a) D th o t trình Th tư ng Chính ph xin phép ón oàn; b) Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b tài li u trình Lãnh o B (qua C c H p tác qu c t ); c) C cán b tham d trong quá trình ho t ng c a oàn theo chương trình ư c duy t; d) Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan báo cáo Lãnh o B k t qu t làm vi c và báo cáo Th tư ng Chính ph ch m nh t 05 ngày làm vi c sau khi k t thúc t làm vi c. 3. C c H p tác qu c t có trách nhi m:
 15. a) Ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan trình Lãnh o B phê duy t phương án ón oàn vào; b) Ch u trách nhi m gi i quy t các th t c i ngo i c n thi t ph c v cho vi c ón oàn vào; c) L p d toán và quy t toán chi phí cho vi c t ch c ón oàn vào ( i v i nh ng oàn vào s d ng ngân sách ón oàn vào do C c H p tác qu c t qu n lý ho c oàn vào t xu t); m b o kinh phí ph c v cho oàn theo chương trình, d toán ư c duy t; d) Ch trì công tác l tân, ón ti n oàn theo k ho ch, b trí nơi ăn , t ti c, chuNn b t ng phNm; i u hành ho t ng vµ ph c v h u c n trong quá trình làm vi c c a oàn theo chương trình ã ư c Lãnh o B phê duy t; ) T ch c công tác thông tin, tuyên truy n trên các phương ti n thông tin theo chương trình ư c Lãnh o B phê duy t. 4. Văn phòng B có trách nhi m: Ph i h p v i C c H p tác qu c t ón ti p oàn, b trí a i m, phòng h p và phương ti n làm vi c cho oàn vào trên cơ s ngh c a C c H p tác qu c t ho c ơn v ư c giao ch trì ón oàn theo sù phân công c a Lãnh o B . 5. i v i oàn vào th p hơn c p B trư ng thì quy trình và nghi l ón ti p tuỳ theo t ng oàn c th phù h p v i thông l ngo i giao. i u 26. ón ti p oàn vào c p V và chuyên viên 1. ón ti p oàn vào c p Vô vµ chuyên viên ư c th c hi n theo nghi l i ngo i thông thư ng, tr trư ng h p ph i tuân th theo các nghi l , thông l c a các t ch c qu c t mà Vi t Nam tham gia. 2. ơn v ch trì v n i dung có trách nhi m: a) Ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan trình Lãnh o B phê duy t phương án làm vi c v i oàn; b) Th c hi n các th t c i ngo i c n thi t ph c v cho vi c ón oàn vào; c) Ch trì công tác l tân ón oàn vào và b trí cán b tháp tùng oàn theo chương trình làm vi c ư c phê duy t; d) Ch trì ph i h p v i các ơn v làm vi c v i oàn vào theo n i dung và chương trình ư c phê duy t; ) Ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan báo cáo Lãnh o B k t qu t làm vi c ch m nh t 05 ngày sau khi k t thúc t làm vi c. 3. C c H p tác qu c t có trách nhi m:
 16. a) Tham gia ý ki n v i ơn v ch trì v k ho ch ón oàn vào; b) H tr l tân i ngo i cho ơn v ch trì trong quá trình ón ti p oàn. 4. Văn phòng B có trách nhi m: B trí a i m và phương ti n i l i cho oàn theo chương trình làm vi c ã ư c Lãnh o B phê duy t. 5. Vi c ón ti p các oàn chuyên gia vào làm vi c víi các d án nư c ngoài tài tr cho B do các Ban qu n lý d án ch u trách nhi m th c hi n theo chương trình ho t ng c a d án. i u 27. Th t c nh p c nh, xu t c nh c a i tác nư c ngoài 1. C c H p tác qu c t ch u trách nhi m v th t c nh p c nh, xu t c nh cho các i tác nư c ngoài c p B và các cơ quan tr c thu c B m i vào làm vi c theo ch quy nh c a nhà nư c (tr các trư ng h p ã ư c phân c p cho T ng c c Th d c Th thao, T ng c c Du l ch và các ơn v khác). 2. Các T ng c c và ơn v tr c thu c m i khách nư c ngoài ch u trách nhi m v th t c nh p c nh, xu t c nh cho i tác c a ơn v và ph i h p v i C c H p tác qu c t gi i quy t các v n phát sinh. Chương VIII T CH C OÀN RA NƯ C NGOÀI CÔNG TÁC i u 28. Nguyên t c t ch c oàn ra 1. oàn ra là oàn do Lãnh o B ho c oàn do Th trư ng các ơn v ư c B trư ng u quy n c i công tác nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c ho c do ơn v khác tài tr . 2. T t c các oàn ra ph i ư c ăng ký trong k ho ch oàn ra hàng năm ư c Lãnh o B phê duy t, tr các oàn ra do t ch c ngoài B ho c t ch c nư c ngoài m i và tài tr kinh phí. i v i các oàn ra phát sinh ngoài k ho ch, oàn ra do Lãnh o B quy t nh theo yêu c u chính tr , C c H p tác qu c t ph i h p v i V K ho ch, Tài chính và ơn v t ch c trình Lãnh o B xem xét, quy t nh. 3. i tư ng ư c xét duy t c ra nư c ngoài công tác: a) Cán b , công ch c, viên ch c trong biên ch thu c B ho c nh ng ngư i làm công theo ch h p ng dài h n t m t năm tr lên và do ơn v tr c ti p qu n lý và tr lương; b) H c sinh, sinh viên các trư ng i h c, cao ng và trung h c trùc thu c B ư c B trư ng c ra nư c ngoài ph c v các ho t ng i ngo i c a B .
 17. c) Cán b , công ch c, viên ch c thu c B ã ư c gi i quy t ngh ch nhưng do yêu c u nhi m v c n thi t có th ư c B trư ng c ra nư c ngoài công tác n u áp ng ư c các yêu c u v chuyên môn nghi p v và s c kho tham gia chuy n công tác; d) Các nhà ho t ng văn hoá, các ngh s , ngh nhân, v n ng viên và nh ng ngư i ho t ng trong lĩnh v c d ch v du l ch không thu c biên ch nhà nư c ư c B mêi tham gia các oàn i công tác nư c ngoài nh m ph c các ho t ng trong các lĩnh v c văn hoá, gia ình, th thao và du l ch do B t ch c nư c ngoài. 4. Cán b , công ch c, viên ch c ra nư c ngoài v vi c riêng th c hi n theo các quy nh c a nhà nư c v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam và các văn b n liên quan c a B . 5. Trình t th t c c các oàn ra nư c ngoài công tác: C c H p tác qu c t là u m i ti p nh n h sơ trình B trư ng xin ch trương c các oàn thu c c p B qu n lý ra nư c ngoài công tác, tr các oàn ã ư c B trư ng phân c p theo kho n 3 i u 29 Quy ch này và các oàn i ào t o dài h n (có th i gian t 06 tháng tr lên) theo ch tiêu Nhà nư c phân b qua B Giáo d c và ào t o ho c theo l i m i c a nư c ngoài do V ào t o trình B trư ng quy t nh. H sơ c oàn ra g m: a) Công văn ngh c a ơn v trong ó nêu rõ m c ích, n i dung và th i gian chuy n i; s ngư i và ngu n kinh phí; b) Gi y m i c a i tác trong ho c ngoài nư c (b n g c); c) Các tài li u liên quan khác theo quy nh. H sơ trình B trư ng ho c Th trư ng xin ch trương c oàn ra phù h p v i thNm quy n quy t nh xu t c nh t i i u 29 c a Quy ch này. 6. Xét duy t và ra Quy t nh nhân s oàn ra nư c ngoài công tác: V T ch c cán b ch u trách nhi m xem xét h sơ nhân s trình B trư ng ban hành Quy t nh c oàn ra nư c ngoài công tác do c p B qu n lý. H sơ g i V T ch c cán b g m: a) Phi u ý ki n xin ch trương c a Lãnh oB c oàn ra do C c H p tác qu c t trình (b n sao); b) Gi y m i c a i tác nư c ngoài ho c trong nư c (b n sao); c) Công văn ngh c ngư i c a ơn v ; d) i v i nh ng ngư i không thu c biên ch c a B c n có công văn c ngư i c a cơ quan qu n lý nhân s (n u là cán b , công ch c, viên ch c) ho c B n khai lý l ch
 18. cá nhân có xác nh n c a chính quy n a phương ho c công an nơi cư trú ( iv i nh ng ngư i không ph i là cán b , công ch c, viên ch c); ) i v i ngư i i h c dài h n t 06 tháng tr lên do V ào t o trình xin ch trương Lãnh o B , ngoài các quy nh trên c n có văn b n c a cơ quan phân b ch tiêu ho c văn b n ti p nh n c a cơ s ào t o nư c ngoài. i u 29. Th m quy n quy t nh xu t c nh 1. Vi c i công tác nư c ngoài c a B trư ng th c hi n theo quy ch làm vi c c a Chính ph . 2. B trư ng quy t nh xu t c nh: a) Các Th trư ng; b) Các T ng c c trư ng, Phó T ng c c trư ng; Trư ng ban, Phã Trư ng ban, Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam; C p trư ng, c p phó, K toán trư ng các cơ quan qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p, doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c B , cán b , công ch c, ngư i lao ng các C c, V , Thanh tra B , Văn phòng B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh i nư c ngoài công tác t t t c các ngu n kinh phí; c) Cán b , viên ch c, ngư i lao ng c a các ơn v tr c thu c B (tr các T ng c c, Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam) i nư c ngoài công tác, h c t p, lao ng b ng ngu n ngân sách nhà nư c (ngân sách i ngo i c a B , ngân sách s nghi p B c p cho các ơn v , kinh phí ư c tài tr t các d án); d) Cán b , công ch c, viên ch c i làm chuyên gia ho c công tác dài h n t i nư c ngoài (có th i gian t 03 tháng tr lên); cán b , công ch c, viên ch c ư c c i cùng oàn cao c p c a ng và Nhà nư c. 3. B trư ng giao: a) T ng c c trư ng, Trư ng ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch c c dân t c Vi t Nam quy t nh xu t c nh i v i lãnh o, công ch c, viên ch c, ngư i lao ng các cơ quan ơn v tr c thu c i nư c ngoài công tác, h c t p; gi i quy t cho cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c quy n qu n lý ngh phép i nư c ngoài v vi c riêng; b) Th trư ng các C c, các ơn v s nghi p tr c thu c B (tr các nhà hát, các trư ng cao ng, cao ng ngh , trung c p, trung h c ngh ) quy t nh xu t c nh i v i Trư ng phòng, Ban, Khoa và tương ương tr xu ng i nư c ngoài công tác, h c t p b ng ngu n kinh phí tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; gi i quy t cho c n b , c ng ch c, ngư i lao ng thu c quy n qu n lý ngh phép i nư c ngoài v vi c riêng; c) T ng giám èc T ng công ty, Th trư ng các doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B quy t nh xu t c nh i v i Trư ng phòng, Ban và tương ương tr xu ng i nư c ngoài công tác, h c t p b ng ngu n kinh phí c a doanh nghi p t cân i, b ng ngu n kinh phí tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; gi i quy t
 19. cho cán b , viên ch c, ngư i lao ng thu c quy n qu n lý ngh phép i nư c ngoài v vi c riêng; d) V trư ng V T ch c cán b gi i quy t các th t c Lãnh o, K toán trư ng các ơn v tr c thu c B , cán b , công ch c, ngư i lao ng các V , Thanh tra B , Văn phòng B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh, cán b , viên ch c, ngư i lao ng các nhà hát, các trư ng cao ng, cao ng ngh , trung c p, trung h c ngh i nư c ngoài v vi c riêng. i u 30. oàn ra c p Lãnh oB 1. oàn ra c p Lãnh o B là các oàn ư c th c hi n trong khuôn kh àm phán ký k t các hi p nh, các tho thu n h p tác khu v c và qu c t ; oàn ra theo l i m i c a i tác nư c ngoài; tham gia các ho t ng c a các chương trình có quy mô l n, quan tr ng t ch c nư c ngoài ho c theo k ho ch ho t ng i ngo i c a Lãnh o B . 2. Trách nhi m c a ơn v ch trì chuNn b v n i dung: a) G i văn b n h sơ liên quan C c H p tác qu c t ch trì so n th o công văn trình Lãnh o B ký duy t xin phép Th tư ng Chính ph , trong ó ghi rõ môc ích, n i dung, thành ph n, th i gian công tác nư c ngoài, nh ng v n c n xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . b) Trình Lãnh o B v n i dung, chương trình, các cơ quan d ki n làm vi c, thành ph n, ngu n kinh phí và các v n liên quan khác. i v i nh ng oàn ra s d ng ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c mà chưa có trong k ho ch ư c Lãnh o B phê duy t, ph i l y ý ki n c a V K ho ch, Tài chính (qua C c H p tác qu c t ) trư c khi trình Lãnh o B xem xét, quy t nh; c) L p d toán kinh phí và quy t toán chi cho oàn theo ch quy nh; d) Ch trì t ng h p n i dung công tác c a oàn trình Lãnh o B phê duy t; ) Báo cáo k t qu t công tác ch m nh t sau 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc chuy n công tác. 3. Trách nhi m V T ch c cán b : Ch trì trình Lãnh o B quy t nh cö nhân s oàn ra. 4. Trách nhi m C c H p tác qu c t : a) Ch u trách nhi m gi i quy t các th t c c n thi t cho oàn ra; b) ChuNn b các th t c l tân, h u cÇn cho oàn ra; c) B trí phiên d ch, t ch c nghi th c ti n, ón theo quy nh hi n hành. 5. i v i nh ng oàn ra c p Lãnh o B là thành viên trong oàn công tác c a ng, Nhà nư c, Chính ph , Qu c h i ho c c a các b , ngành khác, C c H p tác
 20. qu c t ch u trách nhi m ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b v n i dung và l tân ph c v oàn. i u 31. oàn ra c p V và chuyên viên 1. oàn ra c p V và chuyên viên thu c B qu n lý do B trư ng quy t nh. oàn ra c a các ơn v thu c B ã ư c phân c p th c hi n theo phân c p v thNm quy n quy t nh xu t c nh t i i u 29 c a Quy ch này. 2. ơn v có các cán b ư c c i công tác ch u trách nhi m v vi c liên h v i i tác nư c ngoài s p x p chương trình, chuNn b n i dung, th t c th th c, lãnh s và h u c n cho oàn ra. 3. Cán b ư c c i công tác, h c t p, h i th o, kh o sát nư c ngoài ph i làm báo cáo k t qu chuy n i (qua C c H p tác qu c t và V T ch c cán b ) trình Lãnh o B ( i v i cán b c p T ng c c, C c, V và lãnh o các ơn v thu c B ); trình lãnh o ơn v ( i v i c p V thu c các T ng c c, c p phòng và chuyên viên các ơn v thu c B ) trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày k t thúc chuy n công tác. Chương IX M TS QUY NNH KHÁC i u 32. Công tác biên d ch, phiên d ch 1. N i dung c a công tác phiên d ch: a) Phiên d ch cho Lãnh o B ti p và làm vi c v i khách nư c ngoài, tham d các ho t ng i ngo i, tham d h i ngh , h i th o, l ký k t văn ki n v i i tác nư c ngoài và các oàn ra; b) Phiên d ch cho cu c ti p và làm vi c v i khách nư c ngoài c a các ơn v thu c B (tr các cu c làm vi c có liên quan tr c ti p n ho t ng c a các d án, chương trình tr giúp k thu t). 2. Công tác biên d ch, hi u ính tài li u bao g m: a) Các văn b n g i i cho i tác nư c ngoài và nh n ư c t i tác nư c ngoài; b) Tài li u ph c v Lãnh o B làm vi c v i i tác nư c ngoài; c) Tài li u nghiên c u, tham kh o; d) Các tài li u khác ph c v cho công tác i ngo i. 3. Trách nhi m c a C c H p tác qu c t :
Đồng bộ tài khoản