Quyết định số 834/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 834/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 834/2003/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 834/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 834/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 834/2003/Q -NHNN V VI C I U CH NH LÃI XU T TI N G I T I A B NG Ô LA M C A PHÁP NHÂN T I CÁC T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t các T ch c tín d ng ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t QUY T NNH i u 1: Quy nh m c lãi su t ti n g i b ng ô la M c a các pháp nhân t i các t ch c tín d ng như sau: - Ti n g i không kỳ h n t i a là: 0,1%/năm - Ti n g i có kỳ h n n 6 tháng t i a là: 0,4%/năm - Ti n g i có kỳ h n trên 6 tháng t i a là: 0,8%/năm Pháp nhân nói t i i u này bao g m: T ch c kinh t , tr các t ch c tín d ng; cơ quan nhà nư c; ơn v vũ trang; t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; t ch c xã h i; t ch c xã h i ngh nghi p; qu xã h i; qu t thi n; các t ch c khác có i u ki n quy nh t i i u 94 B lu t Dân s ; các pháp nhân nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/08/2003 và thay th Quy t nh s 02/2002/Q -NHNN ngày 02/01/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c i u ch nh lãi su t ti n g i t i a b ng ô la M c a pháp nhân t i các t ch c tín d ng. i u 3: Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản