Quyết Định Số: 836/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 836/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 836/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG HỒ ANH TUẤN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 836/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 836/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG HỒ ANH TUẤN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 7951-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 6 năm 2010; Xét Tờ trình số 16/TTr-BCSĐ, ngày 07 tháng 04 năm 2010, của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 18/TTr-BNV, ngày 22 tháng 4 năm 2010, của Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3;
  2. - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Nguyễn Tấn Dũng phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản